Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: LÜTFEN ACİL YARDIM

09.08.2006 / 20408
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE


Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan kıymetli maden ve metallerden mamul ziynet eşyasının yolcu beraberinde ve ticari amaçlı olarak yurt dışına çıkarılması sırasında gümrük idarelerince yapılan işlemlerde ödeme şeklinin ne şekilde beyan edileceği hususunda tereddütler yaşandığı anlaşılmıştır.
Konuyla ilgili olarak. Hazine Müsteşarlığı’ndan alınan 24.07.2006 tarihli, 39435 sayılı yazıda; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın 7.maddesinin: (a) fıkrasında, kıymetli maden ve eşyanın Dış Ticaret Rejimi esasları dahilinde ithalinin ve ihracının serbest olduğu hükmüne yer verildiği, anılan maddenin (c) fıkrasında:”Yolcular beraberlerindeki kendilerine ait değeri 15.000,- ABD Dolarını aşmayan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyaları yurda getirebilirler ve yurt dışına çıkarabilirler. Daha fazla değerdeki ziynet eşyalarının yurt dışına çıkarılması, girişte beyan edilmiş olmasına ve Türkiye’de satın alındığının tevsik edilmesi şartına bağlıdır.”hükmünün bulunduğu, söz konusu madde hükümlerine göre, kıymetli maden ve eşyanın ithal ve ihraç işlemlerinin Dış Ticaret Rejimi kapsamında yürütülmesinin esas olduğu, bu genel uygulama yanında yolcuların sahip oldukları ve ticari bir amacı bulunmayan ziynet eşyası konusunda yolculara kolaylık sağlamaya yönelik ayrıca bir düzenlemeye yer verildiği, bu nedenle ticari amaç taşıyan yolcu beraberi ziynet eşyasının diğer ticari emtiada olduğu gibi Dış Ticaret Rejimi esaslarına göre işleme tabi tutulacağının tabi olduğu, bu itibarla, yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’de yerleşik firmalardan satın aldıkları ve adlarına fatura edilmiş olan ve ticari amaç taşıyan ziynet eşyasının yolcu beraberinde yurt dışı edilmesi sırasında gümrük idarelerince ödeme şeklinin belirlenmesinde, fatura bedelinin yurt içinde satıcıya ödendiği göz önüne alınarak ödemenin “peşin” kabul edilmesinin veya gerekli görülmesi durumunda yolcunun bu husustaki yazılı beyanının esas alınmasının uygun olacağı bildirilmektedir.
Bilgi edinilmesini ve Hazine Müsteşarlığının mezkur yazısına göre işlem yapılması hususunda gereğini rica ederim.
__________________
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ