Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Transit ticaret baslangıc icin tavsiye

Transit Rejimi
İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşya ile ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bir noktadan diğerine taşınması transit rejimine girer.
KONU Transit Ticarete İlişkin Tebliğ (İhracat 2006/6) yayımlandı.

06.06.2006 tarih ve 26190 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/6 sayılı Transit Ticarete İlişkin Tebliğ ile 96/8 sayılı Transit Ticarete İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. 2006/6 sayılı Tebliğ, 96/8 sayılı Tebliğe göre önemli değişiklikler içermektedir.

Değişiklik :

Bilindiği üzere, 96/8 sayılı Tebliğ’de Transit Ticaret, alış ve satış bedelleri arasında lehte fark esas olmak üzere, malların transit olarak veya doğrudan doğruya bir ülkeden başka bir ülkeye satılması olarak tanımlanmaktaydı.

2006/6 sayılı Tebliğ’de yapılan tanımda ise yurtdışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmadan ya da antrepodan satın alınan malların, ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan doğruya yurtdışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmaya ya da antrepoya satılması olarak tanımlanmış, bunun yanı sıra alış ve satış bedelleri arasında lehte farkın esas olduğu, ancak alış ve satış bedelleri arasında aleyhte farkın söz konusu olması halinde, transit ticaret formunun düzenlenmesine ilişkin taleplerin;

a) Aleyhte farkın, kambiyo mevzuatında belirlenen genel terkin limitini aşmaması ya da genel terkin limitini aşmakla birlikte kambiyo mevzuatında belirlenen mücbir sebep hallerine dayandığının tevsiki halinde ilgili bankalarca,
b) Aleyhte farkın, genel terkin limitini aşmakla birlikte, mücbir sebep halleri dışında kalan haklı durumlara dayanması halinde ise Dış Ticaret Müsteşarlığınca,

sonuçlandırılacağı şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Transit ticaret talepleri, söz konusu Tebliğin ekinde yer alan "Transit Ticaret Formu" ile bankalara yapılacaktır.

Transit ticarete konu olan mallarla ilgili olarak, ithalata ve ihracata ilişkin vergi, resim, harç ve fon tahsil edilmemektedir.

Gümrük idarelerince verilebilecek izne istinaden, malların Türkiye Gümrük Bölgesi'ne gelerek işçilik görmek üzere geçici depolama yeri veya antrepolara alınması "ithalat" hükmünde değerlendirilmemektedir.
Uluslararası anlaşmalarla ticareti yasaklanmış mallar ile Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın madde politikası itibariyle transit ticaretinin yapılmasını uygun görmediği malların transit ticarete konu edilmesine ve ithalat ve ihracat yapılması yasaklanmış ülkelerle transit ticaret yapılmasına izin verilmemektedir.
BU işimi yapacaksınız. iyi araştırmalısınız derim.