Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Krem ithalatı için gerekenler nedir acaba ?
3304.99.00.90.12

Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları
Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar  (ilaçlar hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları:
- Diğerleri:
- - Diğerleri:
- - - Diğerleri- - - - Kremler, emülsiyonlar ve yağlar

KOZMETİK ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA BİLDİRİM ESASLARINI DÜZENLEYEN DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ
TEBLİĞ NO: (2008/12)
Dış Ticaret Müsteşarlığından:31.12.2007 tarih ve 26743 sayılı R.G.MADDE 1 - (1) İthal edilecek kozmetik ürünlerinin, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Kozmetik Yönetmeliğine uygun ve güvenli olması zorunludur.
MADDE 2 - (1) Ekli listede (Ek-1) yer alan ürünleri piyasaya ilk kez arz edecek  ithalatçı veya temsilcisi, bu ürünleri, Kozmetik Yönetmeliğinde yer alan Kozmetik Ürün ve Üreticileri Bildirim Formu ile birlikte Sağlık Bakanlığına bildirir.
MADDE 3 - (1) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan Kozmetik Ürün ve  Üreticileri Bildirim Formu’nun bir örneği, aslına uygunluğu ithalatçı veya temsilcisi tarafından firma kaşesi ve imzasıyla onaylandıktan sonra, her ithalat işlemi için gümrük idaresine ibraz edilir.
(2) İthal edilecek kozmetik ürününe ait bilgilerin Kozmetik Ürün ve Üreticileri Bildirim Formu’nda belirtilmiş olması zorunludur.
(3) İthal edilecek her yeni kozmetik ürünü için, Kozmetik Ürün ve Üreticileri Bildirim Formu Sağlık Bakanlığına onaylattırılır.
(4) Formda yer alan firma unvanı ve vergi numarasının gümrük beyannamesindeki firma unvanı ve vergi numarası ile aynı olması zorunludur.
(5) Söz konusu belgenin ibraz edilmemesi halinde gümrük idaresi ithalata izin vermez.
(6) Ekli listede (Ek-1) yer almakla birlikte, Kozmetik Yönetmeliği uyarınca bildirime tabi olmayan ürünlerin ithali, Sağlık Bakanlığından alınacak kapsam dışı yazısının ilgili gümrük idaresine ibrazı ile gerçekleştirilir. Kapsam dışı yazısının temini için ithalatçı veya temsilcisi, Ekte (Ek-2) yer alan yazı ile Sağlık Bakanlığına başvurur.
MADDE 4 - (1) Bu Tebliğ, şahsi eşya ve numunelere uygulanmaz. Gümrük idaresi bu kapsamda gümrüğe sunulan ürünlerin ithaline doğrudan izin verir.
(2) Şahsi eşya; kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ticari amaçla ithal edilmediği anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ile ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü ifade eder.
(3) Numune; belli bir tür ve nitelikteki eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o eşya için sipariş vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan madde, eşya veya örneği ifade eder.
MADDE 5 - (1) İthalatçı, bu tebliğ kapsamında bildirime tabi olsun veya olmasın, ithal ettiği 1 inci maddede belirtilen Kozmetik Yönetmeliği kapsamındaki bütün ürünlerin her halükârda söz konusu Yönetmeliğe uygun ve güvenli olmasından, 11/7/2001 tarih ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik  Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve 30/3/2007 tarihli ve 25771 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5324 sayılı Kozmetik Kanunu hükümleri uyarınca sorumludur.
MADDE 6 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya, Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
MADDE 7 - (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
MADDE 8 - (1) 29/12/2006 tarih ve 26391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/12 sayılı DTS Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 - (1) Bu Tebliğ 01/01/2008 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 - (1) Bu Tebliğin hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.Ek-1
Kozmetik Yönetmeliği Kapsamında Olup
İthalatta Bildirime Tabi Ürünlerin Listesi

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı
3303.00.10.00.00 Parfümler
3303.00.90.00.11 Kolonyalar
3303.00.90.00.19 Diğer tuvalet suları
3304.10.00.10.00 Dudak rujları
3304.10.00.90.00 Diğerleri
3304.20.00.00.00 Göz makyaj müstahzarları
3304.30.00.00.00 Manikür ve pedikür müstahzarları
3304.91.00.00.00 Pudralar (sıkıştırılmış olsun olmasın)
3304.99.00.10.00 Allıklar
3304.99.00.90.11 Vücut losyonları
3304.99.00.90.12 Kremler, emülsiyonlar ve yağlar
3304.99.00.90.19 Diğerleri
3305.10.00.00.00 Şampuanlar
3305.20.00.00.00 Perma ve defrize müstahzarları
3305.30.00.00.00 Saç spreyleri
3305.90.10.00.00 Saç losyonları
3305.90.90.00.11 Saç boyaları
3305.90.90.00.19 Diğerleri
3306.10.00.00.00 Diş macunları veya tozları
3307.10.00.10.00 Losyonlar
3307.10.00.90.11 Traş kremleri
3307.10.00.90.19 Diğerleri
3307.20.00.00.00 Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar
3307.30.00.00.00 Parfümlü banyo tuzları ve diğer banyo müstahzarları
3307.90.00.10.00 Sabun veya diğer yüzeyaktif organik maddeler içeren banyo müstahzarları
3307.90.00.20.00 Parfüm veya kozmetik emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış vatka ve keçe
3307.90.00.30.00 Parfüm veya kozmetik emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış dokunmamış mensucat
3307.90.00.90.19 Diğerleri
3401.11.00.30.00 Sabun emdirilmiş kağıt ve vatka; deterjan ve sabun emdirilmiş dokunmamış mensucat
3401.19.00.90.00 Diğerleri
3401.20.90.90.11 Sıvı sabunlar
3401.20.90.90.19 Diğerleri
3402.13.00.00.00 İyonlu olmayanlar


Ek-2
Bildirim Kapsamı Dışında Kalan Ürünler İçin Başvuru Örneği

SAĞLIK BAKANLIĞINA
2008/12 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği ekli listede yer alan ............………..... G.T.İ.P.'li .....………………........................................... isimli maddenin, Bakanlıklarınca yayımlanan Kozmetik Yönetmeliğine göre bildirime tabi olmaması nedeniyle, 2008/12 sayılı DTS Tebliğinin 3 üncü maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca Kozmetik Ürünleri Bildirim Formu olmaksızın ithalinin yapılabilmesi için tarafımıza bir kapsam dışı yazısı verilmesi hususunu bilgilerine arz ederim.  
                                                                                                          İthalatçının İsmi/Ünvanı
                                                                                                                    Yetkili İmza
Tarih            
    
İthalatçının adresi :
İthalatçının bağlı bulunduğu
vergi dairesinin adı              :
İthalatçının vergi sicil numarası :
Gümrük Beyannamesinin Tarihi ve Sayısı :

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey