Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Çinden Elektrik anahtarı


Merhaba ,

Aşağıdaki Tebliğ 6.maddesinin 3.fıkrası uyarınca Gümrüğü ikna edebilirseniz , numuneler için CE işareti zorunluluğu yoktur, Ancak ilk gelen numuneler için CE uygunluk belgesi alınki hem ürününüzden emin olun hemde devamı için size pratiklik olsun.


CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/9) (31.12.2007 t. 26743 s. R.G.)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

MADDE 1 - (1) 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik’in 17 nci maddesi ile 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesi çerçevesinde, ithal edilecek ekli tabloda (Ek-1) belirtilen Yönetmelikler kapsamına giren ürünlerin tâbi bulundukları Yönetmelik hükümlerine uygun olması zorunludur.

(2) Yetkili kuruluş tarafından ilgili Yönetmelik kapsamına girdiği tespit edilen ürünlerden, ithalat denetimlerinin yapılmasını teminen riskli ürün listeleri yetkili kuruluş ile Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca belirlenir. Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) tarafından bu listeler Gümrük Müsteşarlığı’na bildirilir.

MADDE 2 - (1) Avrupa Birliği'nde serbest dolaşıma girmemiş ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak istenen ekli tabloda (Ek-1) belirtilen yönetmelikler kapsamına giren ve Gümrük Müsteşarlığı’na bildirilen riskli ürünlerin ithalat denetimleri ilgili yönetmeliklere uygun olarak, yetkili kuruluş adına Türk Standardları Enstitüsü’nce gerçekleştirilir.

MADDE 3 - (1) Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalatı için ithalatçı veya temsilcisi, başvuru formu (Ek-2) ve form ekinde sayılan belgelerle birlikte Türk Standardları Enstitüsü’nün en yakın mahalli temsilciliğine başvurur.

MADDE 4 - (1) İthalat denetimleri, belge ve/veya işaret kontrolü ve/veya fiziki muayene şeklinde gerçekleştirilir. Ürünün güvenliğinden veya mevzuatına uygunluğundan şüphe duyulması halinde ürün teste tabi tutulur.

(2) Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılan denetimlerde ürünün ilgili mevzuatına uygun olduğunun tespit edilmesi halinde Uygunluk Yazısı düzenlenir. Düzenlenen uygunluk yazısı Türk Standardları Enstitüsü tarafından ilgili gümrük idaresine gönderilir ve keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

MADDE 5 – (1) Teknik düzenlemesine uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, yapılan denetimler sonucunda ürünün teknik mevzuatına aykırı ve/veya güvensiz olduğunun tespiti halinde, gerekçeli Uygunsuzluk Yazısı düzenlenir. Düzenlenen uygunsuzluk yazısı ilgili gümrük idaresine gönderilir ve keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

(2) Gümrük idarelerince bu ürünlerin ithalatına izin verilmez ve uygunsuzluk yazısı özet beyana ve taşıma belgesine iliştirilir.

MADDE 6 - (1) Bu Tebliğ, şahsi eşya ve numunelere uygulanmaz. Gümrük idaresi bu kapsamda gümrüğe sunulan ürünlerin ithalatına doğrudan izin verir.

(2) Şahsi eşya; kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ticari amaçla ithal edilmediği anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü ifade eder.

(3) Numune; belli bir tür ve nitelikteki eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o eşya için sipariş vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan madde, eşya veya örneği ifade eder.
MADDE 7 - (1) Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren sanayicilerin üretmiş oldukları ürünlerin ithalatında, ürünlerin ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olduğunu belirten AT Uygunluk Beyanı ve/veya Onaylanmış Kuruluş gerektiren ürünlerde ürüne ait belgelerin Türk Standardları Enstitüsü’ne sunulması halinde, ilgili firmaya içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olmak üzere Muafiyet Yazısı verilir ve aynı ürün müteakip ithalatlarda kontrole tabi tutulmaz.

Madde 8- (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin, sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere ithal edilmesi halinde ilgili gümrük idaresine sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından bu Tebliğin 13 üncü maddesi çerçevesinde yetkili kuruluşa iletilmek üzere geçerli Sanayi Sicil Belgesinin verilmesi durumunda uygunluk yazısı aranmaz.

(2) Gümrük idaresince geri gelen eşya kapsamında olduğu tespit edilen ürünlerin ithalatına doğrudan izin verilir ve ithal edilen ürün ve ithalatçı firma bilgileri ilgili yetkili kuruluşa iletilir.

MADDE 9 - (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, 11/7/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun; 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu; 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 10 - (1) İthalatçı, ithal ettiği ürünün ilgili teknik düzenlemesine uygun ve güvenli olmasından, 11/7/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerince sorumludur.

MADDE 11 - (1) Avrupa Birliği’nde serbest dolaşıma giren ürünlere münhasıran ilgili gümrük idareleri, ekli aylık değerlendirme cetvelini (Ek-3) düzenleyerek, her ayın ilk on günü içerisinde yetkili kuruluşa gönderir.

MADDE 12 - (1) Türk Standardları Enstitüsü ekli aylık değerlendirme cetvelini (Ek-4) düzenleyerek, her ayın ilk on günü içerisinde yetkili kuruluşa gönderir.

MADDE 13 - (1) İlgili gümrük idareleri, bu Tebliğin 8. maddesi kapsamında ithal edilen ürünlere dair düzenleyeceği ekli aylık değerlendirme cetveli (Ek-5) ile Sanayi Sicil Belgeleri ve Kapasite Raporlarını her ayın ilk on günü içerisinde yetkili kuruluşa gönderir.

MADDE 14 - (1) Bu Tebliğ’de yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ’de yer almayan hususlarda diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 16- (1) 14/2/2004 tarihli ve 25373 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/9 sayılı “CE” İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.