Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Gümrüklü Cep Tel


BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.26.832-923
Konu :Yolcu beraberi cep telefonu girişi


İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda, yurtdışından yolcu beraberi veya posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla hediyelik eşya kapsamında gelen cep telefonlarının, Mou onaylı listelerde yer alıp almadığının kontrolü yapılarak, yapılan inceleme sonucu cep telefonlarının bahse konu listelerde yer almamaları durumunda, söz konusu cep telefonlarının ithaline izin verilmemesi gerektiği ifade edilmiştir.
Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 05.05.2006 tarihli ve 460 sayılı yazıda, 26.03.2006 tarihli ve 26120 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/8 sayılı Dış Ticaret Standardizasyon Tebliği ile MOU Listelerini düzenleyen 2006/4 sayılı Tebliğin 01.05.2006 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldığı ifade edilmektedir.
Bu itibarla, 2006/8 sayılı Tebliğ, ticari amaçla ithal edilen ürünlerin mevzuatını düzenlediği ve kişisel kullanım amaçlı ürünlerin anılan Tebliğ kapsamına girmediği göz önüne alınarak yolcu beraberinde ya da posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla hediyelik eşya kapsamında gelen cihazlara, MOU Listesine bakılmaksızın ilgi (b) ve ilgi (c)’de kayıtlı yazılarımız hükümleri çerçevesinde işlem yapılması konusunda .....

T.C.
BAŞBAKANLIK
Dış Ticaret Müsteşarlığı

Sayı : B.02.1.DTM.0.07.04.01-131 620000460 05.05.2006
Konu : 2006/8 sayılı DTS TebliğiGÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞINA
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)


İlgi : 18.04.2006 tarih ve 620000362 sayılı yazımız. (ÖZGÜ, 1208/18.04.2006)(17)

Malumları olduğu üzere, 11 Mayıs 2004 tarihinden yürürlüğe giren ve AB’nin R&TTE Direktifinin uyumlaştıran “Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği” çerçevesinde ithalat denetimlerini düzenleyen 2006/8 sayılı DTS Tebliği, 26 Mart 2006 tarih 26120 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, sözkonusu Tebliğin uygulanmasına 1 Mayıs 2006 tarihinde başlanmış bulunmaktadır. Söz konusu Tebliğ ile birlikte, Telekomünikasyon Kurumuna yetki veren 2006/4 sayılı Bazı Telsiz Cihazlarının İthaline İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Anılan Tebliğin uygulamasına ilişkin olarak Müsteşarlığımıza yapılan başvurularda, yolcu beraberinde ya da kişisel kullanım amaçlı olarak posta yolu ile getirilen cep telefonları için, gümrük idarelerince, Telekomünikasyon Kurumu’nca belirlenen ürün listesinde yer almaması sebebiyle, Müsteşarlığımızdan ya da Telekomünikasyon Kurumu’ndan uygunluk yazısı istendiği ve ürünün yurda girişine izin verilmediği belirtilmektedir.
Malumları olduğu üzere, Telekomünikasyon Kurumu’nda belirlenen yurda girişine izin verilecek Mou onaylı cihazlar listesi, yürürlükten kaldırılan 2006/4 sayılı Tebliğ çerçevesinde düzenlenmektedir. Bu çerçevede, sözkonusu listenin 2006/8 sayılı Tebliğin yürürlüğe girdiği 1 Mayıs 2006 tarihinden itibaren uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Öte yanda, 2006/8 sayılı Tebliğ çerçevesinde gerçekleştirilen ithalat denetimler piyasaya arz amaçlı getirilen ürünlerin mevzuatını düzenlenmekte olup, kişisel kullanım amaçlı getirilen ürünler anılan Tebliğ kapsamına girmemektedir.
Bu çerçevede, yolcu beraberinde getirilen ya da kişisel kullanım amaçlı olarak posta gümrüklerine gelen cep telefonlarının, sözkonusu liste dikkate alınmadan yurda girişine izin verilmesi, öte yandan cihazların abone kayıt merkezleri aracılığıyla kayıt altına alınmasını teminen halihazırda gümrüklerce gerçekleştirilen diğer uygulamaların devam ettirilmesi gerekmektedir.
Bilgilerine ve söz konusu uygulamanın tüm gümrük idarelerine ivedilikle duyurulmasını ............