Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: MONOETİLEN GLİKOL İTHAL ETMEK İSTİYORUZ


1- İHTİSAS GÜMRÜK UYGULAMASI

  İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ ve 18.09.2003 /23799 yazı gereğince, söz konusu eşya ilgili Standardizasyon Tebliğinin Ek VI-B sinde mevcut olup, ithalat işlemleri sadece aşağıdaki Gümrüklerden yapılabilir. Yalnız gıda sanayiinde kullanılanlar ve/veya gıda ile temas edenlerin (YGSKGTE) ithalatı da bu kapsamda değerlendirilmektedir.
        Adana, Adnan Menderes, Aliağa, Ambarlı, Ankara TIR, Antalya, Atatürk Havalimanı, Bandırma, Bursa, Çanakkale, Çorlu Havalimanı, Derince, Dikili, Ege Serbest Bölge, Erenköy, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gebze, Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas, Gemlik, Giresun, Gürbulak, Haydarpaşa, Hopa, İskenderun, İzmir, İzmir TIR, Kapıkule Gar, Kayseri, Konya, Mersin, Mersin Serbest Bölge, Ordu, Rize, Sabiha Gökçen Hava Limanı, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlükleri.

2- SAĞLIK KONTROL BELGESİ

A)   hava aramotize ürünler için olanlar hariç
  Standardizasyon 2007-20 Tebliğ Eki II/A Sayılı liste kapsamı eşya olup, bu maddelerin insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğu, Kontrol Belgesi ile belgelenir. Bu belgenin, bu işlemleri yürütmekle yükümlü kişi tarafından Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi ile öngörülen amaçlar doğrultusunda beyannamenin tescili sırasında, ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur. Kontrol Belgesi’nin süresi 12 aydır.
        18.05.2007 / 14877 yazıda; Dış Ticarette Standardizasyon mevzuatı uyarınca aranması gereken Uygunluk ve Kontrol Belgeleri gibi belgelerin beyannamelerin tescil tarihi veya tescil tarihinden önceki bir tarihte alınmış olması gerektiği ile G.G.T.Seri No 31 gereğince basitleştirilmiş usul kapsamında sonradan ibraz edilemeyeceği vurgulanmıştır..)
        Listede yer alan ürünlerin laboratuvarlarda (tıp laboratuvarlarında tanı amacı ile kullanılanlar hariç) analiz amacıyla kullanılacak olması halinde veya vücut dışında kullanılan tıbbî tanı ürünlerinin araştırma amacıyla kullanılmak üzere ithal edilecek olması halinde; ilaç, ilaç hammaddesi, ilaç yardımcı maddesi sanayiine verilmeyeceğinin belirtilmesi halinde, bu ürünlerin ithali sırasında Kontrol Belgesi ibrazı zorunlu değildir.

B) hava aramotize ürünler için olanlar
  Standardizasyon 2007-20 Tebliğ Eki III Sayılı liste kapsamı eşya olup, bu maddelerin insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğu, Kontrol Belgesi ile belgelenir. Bu belgenin, bu işlemleri yürütmekle yükümlü kişi tarafından Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi ile öngörülen amaçlar doğrultusunda beyannamenin tescili sırasında, ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur. Kontrol Belgesi’nin süresi 12 aydır.
        18.05.2007 / 14877 yazıda; Dış Ticarette Standardizasyon mevzuatı uyarınca aranması gereken Uygunluk ve Kontrol Belgeleri gibi belgelerin beyannamelerin tescil tarihi veya tescil tarihinden önceki bir tarihte alınmış olması gerektiği ile G.G.T.Seri No 31 gereğince basitleştirilmiş usul kapsamında sonradan ibraz edilemeyeceği vurgulanmıştır..)
        Sanayicilerin (ilaç sanayii hariç) kendi ihtiyaçları için yapacakları ithalatta; laboratuvarlarda (tıp laboratuvarlarında tanı amacı ile kullanılanlar hariç) analiz amacıyla kullanılacak olması halinde veya vücut dışında kullanılan tıbbî tanı ürünlerinin araştırma amacıyla kullanılmak üzere ithal edilecek olması veya karşıla­rında belirtilen amaçlar dışında kullanılmak üzere ithal edilmesi halinde Kontrol Belgesi ibrazı zorunlu değildir. (Md.2)

3-TARIM UYGUNLUK YAZISI

Standardizasyon 2007-21 Tebliğin Ek-VI/B Listesi (Gıda Maddeleri ve Diğer Tarım ve Su Ürünleri) kapsamında mevcut olup, Yalnız gıda sanayiinde kullanılanlar ve/veya gıda ile temas edenlerin (YGSKGTE), Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi’ne tabi tutulan maddelerin ithalatında, ithalatçının, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen, gıda güvenliği yönünden uygunluğunu gösteren  uygunluk yazısını ilgili gümrük idaresine ibraz etmesi zorunludur.
        18.05.2007 / 14877 yazıda; Dış Ticarette Standardizasyon mevzuatı uyarınca aranması gereken Uygunluk ve Kontrol Belgeleri gibi belgelerin beyannamelerin tescil tarihi veya tescil tarihinden önceki bir tarihte alınmış olması gerektiği ile G.G.T.Seri No 31 gereğince basitleştirilmiş usul kapsamında sonradan ibraz edilemeyeceği vurgulanmıştır..)
        01.02.2007 / 03531 yazıda; tebliğlerin kanunlara aykırı olamayacağı nedeniyle, Yem Kanununun 8.maddesine aykırı uygulama yapılmaması yönünde gümrük idarelerinin uyarılması istenilmiştir. (Kontrol Belgesinin sadece yükümlüsünce ibraz edilme zorunluluğun gümrük idaresinin sorumluluğunu kaldırmadığı)
        Laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olması halinde; Karşısında kullanım amacı belirtilen maddelerin, bu amaçlar ile hayvan beslenmesi veya yem sanayii dışında kullanılacak olması halinde, bu ürünlerin ithali sırasında gıda güvenliği yönünden uygunluk yazısının ibrazı zorunlu değildir.
    (**) Hariç tutulan G.T.İ.P.’ler kapsamındaki maddelerin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Sağlık Bakanlığı’ndan alınan Kontrol Belgesi ve Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname-Uluslararası İthalat Permisi’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.
(**) 2905.51.00.00.00  Ethchlorvyno (INN) hariç

4-KIYMET TESPİTİ ( petkim fiyat listesi atach olarak ekledim inceleyiniz)

01.10.2004 / 27340 yazıda; PETKİM tarafından bildirilen fiyatların veri olarak dikkate alınması ve elde edilecek sonuca göre düşük kıymet beyan edildiğinin tespiti halinde PETKİM tarafından bildirilen fiyatların gerçek fiyatı yansıttığı gerekçe gösterilmesi suretiyle, beyan edilen kıymetin satış bedeli yöntemine göre oluştuğunun kanıtlanması yönünde işlem yapılması gerektiği belirtilmektedir.
        24-30 Eylül 2007 Dönemine ilişkin Petrokimyasal Ürünlerin Ülke Gruplarına göre CIF Türkiye Fiyat Listesidir. Sözleşme ve/veya Fatura tarihine göre karşılaştırılması gerektiğinden eski dönemler için mevzuat metnine gidilerek ilgili dönem fiyat listesinin dikkate alınması gerekmektedir.

5- TAHLİLE TABİ

    KIRMIZI HATTA işlem gören beyyaname konusu fizi muayeneye tabi olan ve muayene memurunca da tarife tespiti mümkün olmayan eşya (Aşağıda belirtilen durumlar hariç) tahlile tabidir.
        SARI HATTA işlem gören ve DÖKME olan eşya Gümrük Yönetmeliğinin 194 üncü maddesinin 7/a fıkrası hükmü gereğince her halde tahlile tabidir.
        MAVİ HATTA işlem gören ve DÖKME olan eşyanın teslimden önce tahlil işleminin yapılmasını teminen, ONAY MEMURUNCA gümrük muayene memurunun görevlendirilmesi için idare amirine yönelik MÜZEKKERE tanzim edilmesi 09.12.2005 / 31574 yazı ile talimatlandırılmıştır.
        Bu eşyanın DÖKME olanlarının ithalatında 'süreklilik bulunan eşyanın tahlil raporunun gümrükçe tasdikli nüshasının ibraz edilmesi'yle tahlilden muafiyet (emsal tahlil raporu ibrazı) aynı yönetmelik maddesinin 7/a fıkrasına göre UYGULANMAZ.
        DAHİLDE İşleme İzni kapsamında (2006/12 Tebliğin 14/1-a ve 14/1-ı) numune alınması (Kod-3) veya fotoğrafının eklenmesi ya da ayrıntılı teknik tanımının yapılması (Kod-4), bunların mümkün olmaması halinde ise HANGİ HATTA işlem gördüğüne BAKILMAKSIZIN tahlile  tabi tutulması 2006/22 sayılı genelge ile talimatlandırılmıştır.
        14.03.2005 / 6260 yazıda; BELGE KONTROLÜNE sevk edilen eşyanın bileşim tablosundaki yerinin belirlenmesine ihtiyaç duyulan eşyadan olması halinde de tahlile tabi tutulması gerektiği talimatlandırılmıştır.
        28.07.2006 / 19311 yazıda; Her bir gümrük laboratuarları itibariyle tahlil yapılabilecek eşya listesinin gönderildiği, listede kayıtlı eşyaların işlemlerinde kendilerine en yakın gümrük laboratuarına tahlile göndereceği, listede yer almayan ve gümrük laboratuarlarında yapılamayan eşyalar ise gümrük laboratuarlarına gönderilmeyip Gümrük Yönetmeliğinin 195 nci maddesine göre işlem yapılacağı bildirilmiştir.

5-GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ

    İthalat Rejim Kararı'nın 9'uncu maddesine Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) uygulanabilecektir. EAGÜ (En Az Gelişmiş Ülkeler), ÖTDÜ (Özel Teşvik Düzenlemesi Ülkelerİ) ve GYÜ (Gelişme Yolundaki Ülkeler) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamındadır. Ancak, İthalat Rejim Kararı Ek-3 ve Ek-4'e göre GTİP'in karşısında belirtilen ülkelerin HARİÇ SEKTÖRLER kapsamında olduğu anlaşıldığından, bu ülkelerden ithalat yapanlar Form A, EUR.1 Dolaşım Sertifikası veya fatura beyanı ibraz ederek Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden FAYDALANAMAZLAR.
        05.01.2006 / 462 yazıda; Form A Menşe Belgelerinin arka yüzünde yer alan ‘GTS çerçevesinde Form A’yı kabul eden ülkeler’ başlıklı listeye TÜRKİYE’nin eklendiği ve eski Form A Menşe Belgelerinin 31 Mayıs 2006 tarihine kadar geçerli olduğu, bu tarihten sonra sözkonusu listeye TÜRKİYE’nin eklenmemiş olduğu Form A belgelerinin kabul edilmeyeceği, belirtilmektedir. 30.05.3006 / 13599 yazıda ise eski Form A Menşe Belgelerinin ikinci bir duyuruya kadar kabul edilmeye devam edilmesi uygun bulunmuştur.
        31.01.2006 / 2146 yazıda; Paraguay, Uruguay, Ukrayna, Suudi Arabistan, Bolivya, Hindistan, Tayland ve Filipinler tarafından düzenlenen ancak 2001/3485 sayılı kararda belirlenen standartlara uymayan Form A Belgesi ibraz edilmesi halinde belge aslının Gümrükler Genel Müdürlüğüne gönderilmesi, istenilmektedir.

6- FİRE ORANLARI

   Gümrük Yönetmeliğinin 14 no.lu ekinde BAZI MADDELERİN FİRE ORANLARINA İLİŞKİN LİSTE yer almaktadır. Anılan Yönetmeliğin 69, 190 ve 285 inci maddelerinde de sırasıyla; ‘Özet beyan ile boşaltma listesinin karşılaştırılması ve özet beyan takibatı’ , ‘Beyan ile muayene arasında miktar farkı’ ile ‘Antrepo işleticileri ve kullanıcılarının gümrüğe karşı sorumluluğu’ konuları işlenmiştir.  Bahsedilen gümrük işlemlerinde dikkate alınmak üzere Ek 14 ün incelenmesi tavsiye olunur.
        (A)= 90 güne kadar;       (B)= 90 günden sonraki her gün için
    %   0,2                         %  0,002

7- VERGİ HADLERİ

KDV % 18
TVO % 0     EAGÜ % 0     ÖTDÜ % 0     GYÜ % 2        DÜ  % 5,5

   95/7606 Sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Kararın II Sayılı SANAYİ ÜRÜNLERİ Listesi kapsamında yer alan eşya olup, ülkelere göre karşısında gösterilen oranda Gümrük Vergisine tabidir. EAGÜ (En Az Gelişmiş Ülkeler), ÖTDÜ (Özel Teşvik Düzenlemesi Ülkeleri) ve GYÜ (Gelişme Yolundaki Ülkeler) için Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi uygulanmakta olup, prosedürünü tamamlayan veya tamamlamayan ülkeler ile hariç sektörlere göre vergi uygulamaları değişebilmektedir.
        TVO: AB ve EFTA üyesi ülkeler, İsrail, Suriye, Tunus, Fas, Makedonya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Batı Şeriya ve Gazze Şeridi.
        01.03.2007 tarihi itibariyle MISIR Arap Cum. Menşeli olanların ithalatında Gümrük Vergisi sıfır (0) olarak uygulanır.
        II Sayılı Liste SANAYİ ÜRÜNLERİ kapsamında olduğundan dolayı AB ülkelerinden yapılacak ithalatlarda EUR.1 Dolaşım Sertifikası ibraz edilmesi mümkün bulunmamaktadır (Menfi).