Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Malların İhraç Ülkesine İadesi (Mahrece İade)


4010 rejim ile beyanname açarsanız , bu rejim türk menşeili eşyanın Serbest dolaşıma giriş rajimine vergi muafiyeti olmaksızın ithalidir.Bu rejim kodunda beyanname oluştururken muafiyetler alanına GK168 muafiyet kodunu girerseniz vergi muafiyeti uygular ancak rejim kodunu 4210 olarak açarsanız zaten vergi muafiyeti uygulanarak ithal işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ayrıca vergi iadeleri ile ilgili olarak vergi dairesinde uğraşmak istemiyorsanız aşağıdaki yazıya istinaden vergilerini gümrük idarelerine yatırabiliyorsunuz.
T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.47.1286/923
Konu :

14.07.2008 / 17488
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

Müsteşarlığımıza intikal eden yazılarda, Türkiye Gümrük Bölgesinden kesin olarak ihraç edildikten sonra geri gelen eşya için, Gümrük Yönetmeliği’nin 563 üncü maddesi uyarınca, gümrük idareleri ile ilgili vergi daireleri arasında, herhangi bir hak veya menfaatten yararlanıp yararlanılmadığına ilişkin olarak yapılan yazışmalarda gecikmeler yaşandığından, yükümlülerin maddi açıdan zarara uğradığı belirtilerek anılan yazışmaların hızlandırılması veya yükümlüsünce talep edilmesi halinde, geri gelen eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin, gümrük vergilerinden muafiyet tanınmadan gerçekleştirilebilmesi ve bu durumda yararlanılan hak ve menfaatlerin iade edildiğine ilişkin belgelerin gümrük idarelerince aranmaması istenilmektedir.
Konu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan, 29.05.2008 tarihli, 54295 sayılı yazıda; Defterdarlıklara ve Vergi Dairesi Başkanlıklarına muhatap 12.03.2008 tarih ve 24657 sayılı genel yazı ile 23 ve 46 Seri Nolu KDV Genel Tebliğleri çerçevesinde, geri gelen eşyayla ilgili olarak ihracat istisnasından faydalanılan miktarın vergi dairelerince belirlenerek ilgili gümrük idaresine bildirildiği, ihracat istisnasından faydalanılan miktarı bildirir yazının Gümrük Müdürlüklerine geç ulaşması veya hiç ulaşmaması halinde mükelleflerin mağdur durumda kalacakları göz önünde bulundurularak bu tür yazılara talep tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içinde cevap verilmesi gerektiği hususunda talimat verildiği,
Ayrıca, anılan Bakanlıktan alınan 11.06.2008 tarihli ve 57927 sayılı yazıda;
Geri gelen eşyanın ÖTV’ ye ve genel oranda KDV’ye tabi olması ve mükellefin geri gelen eşyaya ilişkin ÖTV ve KDV’ yi gümrükte ödemek istemesi durumunda vergi dairesinden ihracat istisnasından faydalanıp faydalanmadığına dair herhangi bir belge aranmasına gerek olmayacağı,
Ancak, indirimli oranda KDV’ ye (%1 ve %8) tabi malın geri gelmesi halinde geri gelen eşyaya ilişkin ihracat istisnasından faydalanılan tutar malın tabi olduğu KDV oranından daha yüksek olabileceğinden, istisnadan faydalanıp faydalanmadığının vergi dairesine sorulmasının gerektiği,
Belirtilmektedir.
Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.


Müsteşar a.
S.Bülent TAŞOLUK
Genel Müdür Yardımcısı V.

DAĞITIM:
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine