Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Gözetim Belgesi
TEBLİĞ
Gözetim belgesi alan arakdaşalr varmı.Kilo üzerinden olduğundan başvuru esnasında verdiğimzi kilolardan malzeme iel gelen faturadaki kilolar tutmuyor.Acaba adet üzerinden debriyaj gibi malzemelere gözetim konabilirmi.görüşü olan varmı?


Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2008/15)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.G.T.İ.P.
Eşya Tanımı
CIF Kıymet

(ABD Doları/Kg*)

8708.80.35.00.00
Süspansiyon amortisörleri
6


*Kg: Brüt ağırlıkGözetim uygulaması

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen eşya, ancak Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan brüt 50 (elli) kilogram veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.

Başvuru

MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK I’de yer alan "Gözetim Belgesi Başvuru Formu"nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve EK II’deki belgelerle birlikte tam ve eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. İthalat Genel Müdürlüğü, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

(2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 4 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

(2) Gözetim belgesi, Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen kıymetler Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

(4) Gözetim belgesi devredilemez.

(5) Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatıyla ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi ile Genel Müdürlükçe gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde belge sahibi tarafından İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi zorunludur.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK I

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU

Tarih: ..../.../....

T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek ANKARADilekçe ve Taahhütnameİthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2008/15 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Gözetim belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesini devretmeyeceğimizi, gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgeleri ve Yeminli Mali Müşavirlik Gözetim Kapsamı Ürünler Faaliyet Tasdik Raporu’nun Tebliğ’de belirtilen süreler içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

İmza ve Kaşe

İsim- Unvan

İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER

Adı/Unvanı :

Adresi :

Tel:
Faks:
E-posta:

Vergi dairesi:
Vergi numarası:

Son iki takvim yılında gerçekleştirilen toplam ithalat tutarı (ABD Doları)
200...
200...
Son iki takvim yılında ödediği vergi miktarı (Gelir/Kurumlar)
200...
200...
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:


İthalatçı ile ihracatçı arasında ortaklık ilişkisi varsa ortaklığın yapısı ve oranları


İmza sirküleri ve vekaletnamenin verildiği başvurunun evrak giriş numarası ve tarihi:

BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)

Adı/Unvanı :

Adresi:

Tel:
Faks:
E-posta:

Vergi dairesi/Numarası:
T.C. kimlik numarası:

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER

G.T.İ.P.(12 li):
Tanımı:

Menşe ülke:
Sevk ülkesi:

Döviz transferinin yapıldığı/yapılacağı ülke:

Miktarı :
Kg. (Brüt):
Kg. (Net):
Adet:
CIF/Adet:

Değeri :
FOB:
CIF:
CIF/Kg.:

Navlun:
Sigorta

İthalat için öngörülen
Tarih:

Gümrük Kapısı:
TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı/Unvanı:

Adresi:
Ülkesi:

Tel:
Faks:
E-posta:
Internet sitesi:EK IIGÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER1 – Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname.

2 – İthal edilecek eşyaya ait proforma/ticari faturanın aslı veya fotokopisi. (Faturada farklı birim fiyatları haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilmeli ve ödeme şekline ilişkin bilgi yer almalıdır. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı ve adet bazında miktarı ayrı ayrı gösterilmelidir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir.)

3 – Son iki yıla ait vergi levhalarının noter tasdikli sureti.

4 – Otomotiv ana sanayinde üretim yaptığını gösterir kapasite raporu (ithalatçı, kendisi üretim yapmıyorsa ithal ettiği ürünleri üretiminde kullanacak otomotiv ana sanayiinde üretim yapan firmaya ait kapasite raporu ile bu firma ile aralarında yapmış olduğu satış sözleşmesinin aslını ibraz etmek zorundadır)

5 – Gözetim belgesi kapsamında ithal ettiği eşyanın durumunu gösterir aşağıdaki tablonun yeminli mali müşavirce onaylattırılarak ibraz edilmesi gerekmektedir. (İlk başvuruda ibraz edilmez.)

Gözetim Kapsamında İthal Edilen Aksam ve Parçaların Durumunu Gösterir Tablo

– Gözetim belgesi kapsamında olan eşyanın ithalatını, satışlarını ve stoklarını içeren aşağıdaki şekle uygun olarak düzenlenmiş icmal tablosu.Gözetim Belge No
Gözetim Belgesinde kayıtlı ürün
İthalatı gerçekleştirilen ürün
Yurt içi satışı yapılan ürün
Üretimde kullanılan ürün
Stoklardaki ürün

Adet
USD (CIF)
Adet
USD-YTL (CIF)
YTL
Adet
YTL
Adet
YTL
Adet

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey