Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Set Olarak Gelen eşyaMerhabalar.

Gümrükler Genel Md nün 2002/39 sayılı genelgesinde set halinde gelen eşyanın serbest dolaşıma girişi ile ilgili yapılması gerekenler açıklanmış olup, muayene memuru tarafından yapılacak işlemler bölümünün 2-d maddesinde "seti oluşturan eşyanın ayrı KDV ve ÖTV oranlarına dahil eşyalardan oluşması halinde buna göre vergiler tahakkuk ettirilecektir" denmektedir.

Tam burada şöyle bir problem yaşanmaktadır. Set halinde gelen eşyanın faturasındaki  kıymet tek bir kıymetten oluşmaktadır ve ayrı ayrı tespit edilmesi mümkün değildir. Bu durumda KDV ve ÖTV vergilerinin tahsilatları nasıl hesaplanacaktır?

Aşağıda ilgili genelge mevcuttur.

YArdımcı olursanız sevinirim teşekkürler..Genelge No: 2002/39
Bu Genelge ile ilgili olarak bakınız:  
• 20.06.2008 tarihli 15391sayılı tasarruflu yazı
• 25.03.2008 tarihli 007745 sayılı tasarruflu yazı
• 07.04.2008 tarihli 09075 sayılı tasarruflu yazı
• 25.03.2008 tarihli 07746 sayılı tasarruflu yazı
• 29.05.2007 tarihli 16020 sayılı tasarruflu yazı
• 09/05/2003 tarih ve 11629 sayılı tasarruflu yazımız
T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
SAYI : B.02.1.GÜM.0.06.00.09-310-307  
18.11.2002
KONU :
GENELGE  
2002/39
Bilindiği üzere Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği eki listelerde, çeşitli kurumların uygunluk değerlendirmelerine tabi tutulacak eşya GTİP'leri ile birlikte yer almakta ve söz konusu listelerdeki eşyanın serbest dolaşıma girişinde, ilgili Bakanlığın izni aranmaktadır.
Anılan listelerde mevcut olan herhangi bir eşyanın, farklı GTİP'lerde yer alan iki veya daha fazla eşya ile birlikte perakende satılacak hale getirilmiş set halinde ithal edilmek istenmesi durumunda "set halindeki eşya" olarak değerlendirilerek GTİP tespiti yapılmaktadır.
Bu tespit sırasında Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin Genel Yorum Kuralları gereği, seti meydana getiren eşyadan mümeyyiz vasfı oluşturan eşya belirlenerek bu eşyanın GTİP'i setin GTİP'i olarak kabul edilmekte, mümeyyiz vasfı oluşturan eşya belirlenemiyorsa seti oluşturan her bir eşyanın ait olduğu GTİP tespit edilerek bu GTİP'lerin sonuncusunda sınıflandırılmaktadır.
Bu durumda, set içinde yer alan eşyadan herhangi biri, anılan Tebliğler gereği belli bir kurumun iznine tabi olsa da, set olarak değerlendirildiğinden, o eşya sete mümeyyiz vasfını veren eşya olmaması nedeniyle bir başka GTİP'te sınıflandırılabilmekte, dolayısıyla izne tabi olan eşyanın, set içinde, ilgili kurumdan izin aranmaksızın serbest dolaşıma girmesi gibi bir sorunla karşılaşılmaktadır. Yine set içindeki bir eşya farklı KDV oranına, Özel Tüketim Vergisi veya Dış Ticaret Rejimi'nin koyduğu yasak veya kısıtlamalara tabi olabilmektedir. Örneğin; traş jeli, traş losyonu ve traş makinesinden oluşan bir sette, traş jeli 3307.10.00.90.11, traş losyonu 3307.10.00.10.00, traş makinesi 8212.10.90.10.19 GTİP'nda yer almaktadır. Traş jeli ve traş losyonu anılan Tebliğler eki listede bulunduğundan Sağlık Bakanlığının iznine, aynı zamanda %6.7 ÖTV'ye tabidir. Eşya set olarak değerlendirildiğinde, traş makinesi mümeyyiz vasfı oluşturduğundan, eşyanın 8212.10.90.10.19 GTİP'nda sınıflandırılarak ithal edilmesi gerekmektedir. Bu durumda traş jeli ve traş losyonunun Sağlık Bakanlığından alınması gereken Kontrol Belgesi olmaksızın ve ÖTV tahsil edilmeksizin serbest dolaşıma girmesi durumuyla karşılaşılmaktadır.
Halbuki yukarıdaki örnekte belirtilen set halindeki eşya 8212.10.90.10.19 GTİP'te sınıflandırılmakla birlikte, set içinde bulunan izne tabi olan eşya için de ilgili kurumdan izin istenilmesini veya Dış Ticaret Rejiminin koyduğu yasak veya kısıtlamalara tabi eşya olması halinde de buna göre işlem tesis edilmesini gerektirmektedir.
Bu itibarla, bundan böyle perakende satılacak hale getirilen set halindeki eşya (82.06 tarife pozisyonunda olduğu gibi Gümrük Tarife Cetvelinde set halinde eşya için özel olarak bir tarife pozisyonu belirlenmiş olanlar hariç) ile ilgili olarak aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılacaktır.  
1- Bilgisayar sistemi bulunan Gümrük İdarelerinde yükümlüsü tarafından Gümrük Beyannamesinin 31 nolu kutusunun altında bulunan "satışa esas birim" alanında "set" ölçü birimi kodu seçilecektir.
2- Sistem tarafından muayene memuruna "Dikkat! Eşya set olarak beyan edilmiştir. Seti oluşturan herbir eşya için Dış Ticaret Mevzuatı ve Standardizasyon Mevzuatı açısından gerekli kontrolleri yapınız" şeklinde mesaj geldikten sonra muayene memurunca;
a- Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin Genel Yorum Kuralları dikkate alınarak eşyanın set olarak GTİP'i belirlenecek,  
b- Belirlenen bu GTİP esas alınarak gümrük vergisi tahsil edilecek,  
c- Ayrıca seti oluşturan her eşyanın ayrı ayrı GTİP'leri tespit edilecek,  
d - Tespit edilen bu GTİP'lere göre Dış Ticaret Mevzuatı uyarınca ibrazı gereken belgeler aranacak, alınması gereken ek mali mükellefiyetler, KDV veya ÖTV Tebliği uyarınca alınması gereken vergiler tahsil edilecektir.
3- Bilgisayar sistemi bulunmayan Gümrük İdarelerinde yükümlü tarafından Gümrük Beyannamesinin 31 nolu kutusuna "perakende satılacak hale getirilmiş set halindeki eşya" ibaresi kaydedilecek ve muayene memuru tarafından da 2 nci maddenin a, b, c ve d bendlerinde belirtilen işlemler yapılacaktır.
Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.
  
Umman HAMİTOĞULLARI  
Gümrükler Genel Müdürü V.
DAĞITIM:
Merkez ve Taşra Teşkilatına

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey