Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: B karne staj başvurusu


Merhaba.Aşağıdaki mevzuat işinize yarayabilir diye düşünüyorum.
T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.52.1656-1
Konu : Staja başlama tarihi ANKARA14.12.2004 / 34012
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNEİLGİ : 24.04.2000 tarih ve 2000/35 sayılı Genelge

İlgide kayıtlı Genelgemizle gümrük müşavir yardımcısı olabilmek için üç yıl süreyle staj ve gümrük müşaviri olabilmek için de yine üç yıl süreyle gümrük müşavir yardımcılığı yapılmasının takip ve tespitine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş bulunmaktadır. Ancak, Müsteşarlığımıza intikal eden bilgilerde gerek Gümrük Yönetmeliği ve gerekse ilgi genelgemizde stajyerlerin işe başlayış ve ayrılışlarının Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine Ve Gümrük Müşavirleri derneklerine bildirilme sürelerine ilişkin hüküm bulunmaması nedeniyle Başmüdürlüklerce tutulan deftere kayıt yapılırken stajyerin sigortalı olarak işe başladığı tarih mi yoksa bahse konu bildirimin yapıldığı tarih mi esas alınacağı konularında tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.
Stajyerlerin işe başlayış ve ayrılışları konusunda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, söz konusu bildirimlerin Gümrük Yönetmeliğinin 698 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında gümrük müşavir yardımcılarının bildirilmesine ilişkin usule paralel olarak ilgili gümrük müşaviri tarafından takip eden gün içinde Gümrük Müşavirleri Derneğine, bu dernek tarafından da bağlı bulunulan gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne bir hafta içinde bildirilmesi yönünde işlem yapılması ve mezkur Genelgemiz uyarınca tutulacak kayıtlarda stajyerlerin sigortalı olarak gümrük müşavirinin yanında çalışmaya başladığı tarihin esas alınması gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.07.198/670
Konu :

GENELGE
2000/35


İLGİ: 14.08.1998 tarihli, 1998/15 sayılı Genelge.


Bilindiği üzere, 05.02.2000 tarihinde yürürlüğe giren 4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 nci maddesiyle, Gümrük Müşavir Yardımcısı olabilmek için staj amacıyla bir gümrük müşavirinin yanında üç yıl çalışmış olmak, 228 inci maddesiyle de, gümrük müşaviri olabilmek için üç yıl süreyle gümrük müşavir yardımcılığı yapmak şartı getirilmiş bulunmaktadır.
Gümrük müşavir yardımcısı olabilmek için üç yıl süreyle staj ve gümrük müşaviri olabilmek için de yine üç yıl süreyle gümrük müşavir yardımcılığı yapılmasının takip ve tespiti aşağıdaki usullere göre yürütülecektir.
1- 4458 sayılı Gümrük Kanununun yürürlüğe girdiği tarih olan 05.02.2000 tarihinden itibaren başlamak üzere, gümrük müşaviri yanında staj amacıyla çalışan kişiler; ilgili gümrük müşaviri tarafından kayıtlı bulundukları Gümrükler Başmüdürlüğü ile üyesi bulundukları gümrük müşavirleri derneğine bildirileceklerdir.
2- Stajyerler, Gümrük Başmüdürlükleri tarafından örneği ekli (Ek-1) kayıt defterine kaydedilecek ve takipleri bu defter üzerinde Başmüdürlüklerce yürütülecektir.
3- Stajyerin gümrük müşavir yardımcılığı sınavına başvurusunda, üç yıllık staj şartının yerine getirilip getirilmediğinin tespiti bu defter üzerinden yapılacaktır. (Kanunun yürürlüğe girdiği 05.02.2000 tarihinden itibaren üç yıl içinde sınava girenlerde staj şartı aranmayacaktır.)
4- Gümrük müşavirleri de yanlarında çalışan gümrük müşavir yardımcılarını kayıtlı bulundukları Gümrükler Başmüdürlüğü ile üyesi oldukları derneklere bildireceklerdir. Söz konusu müşavir yardımcıları Başmüdürlüklerce örneği ekli (Ek-2) gümrük müşavir yardımcıları kayıt defterine kaydedilecek ve takipleri bu defter üzerinde yapılacaktır.
5- Gümrük müşavirleri için, Başmüdürlüklerce örneği ekli (Ek-3) Gümrük Müşavirleri Kayıt Defteri tutularak takibi bu defter üzerinde yapılacaktır.
6- Stajyer ve gümrük müşavir yardımcısının yanında çalıştığı gümrük müşavirinin değişmesi halinde, bu değişiklik ekli formlarla (Ek:4 - 5) bildirilecektir. Söz konusu formlar ilgili müşavir tarafından doldurularak Gümrük Başmüdürlüklerine ve Gümrük Müşavirleri Derneğine bildirilecektir. Bu bilgiler, Başmüdürlüklerce, yukarıda bahsi geçen defterlere işlenecektir.
7- Gümrük müşavir yardımcılığı ve gümrük müşavirliği sınavına en fazla üç kez girilebileceğinden, ilgilinin 05.02.2000 tarihinden itibaren üç kez sınava girip girmediğinin takibi yine bu defterlerden yapılacaktır.
İlgide kayıtlı Genelgemiz yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.
Ramazan ULUDAĞ
Müsteşar


DAĞITIM:
Tüm Merkez ve Taşra Teşkilatına

T.C
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.1.güm.0.06.00.52.1646/2007-06-27
Konu :

24.07.2007 / 21546
GÜMRÜK VE MUHAFAZZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünden alınan 25.05.2007 tarihli 47652 sayılı yazıda: 4458 sayılı Gümrük Kanununun 227. maddesi uyarınca gümrük müşavir yardımcılığı sınavlarına katılacak adayların gümrük müşavirinin yanında 3 yıl staj yapmalarının zorunlu olduğu, Gümrük Kanununun geçici 6/1-b maddesi uyarınca sınava katılacak adayların sahip olmaları gereken koşulları sınavın açıldığı yıl başı itibarıyla taşımaları gerektiği hükümlerinden hareketle staj sürelerinin tespitinde ortakları arasında gümrük müşaviri bulunan lojistik firmaları ile gümrük müşavirliği dışındaki alanlarda faaliyet gösteren firmalarda geçen sürelerin staj sürelerinden sayılıp sayılmayacağı konusunda Gümrük Yönetmeliğinin 698. maddesinde yapılan değişiklikler de dikkate alınarak açıklama yapılması istenilmiştir.
Bilindiği üzere, 05.02.200 tarihinde yürürlüğe giren Gümrük Kanununun 227. maddesi ile gümrük müşavir yardımcısı olabilecek kişilerin gümrük müşavirinin yanında staj amacıyla üç yıl çalışmış olmaları, 229. maddesinde de gümrük müşavirliğinin tüzel kişilik olarak yürütülmesi halinde tüzel kişilik ortaklarının gümrük müşaviri olması gerektiği ifade edilmiştir.
Diğer taraftan Gümrük Yönetmeliğinin 698. maddesi 07.04.2004 tarihli 25420 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan haliyle değiştirilmiş ve değişiklik 07.06.2004 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Söz konusu değişiklikle, gümrük müşavirliği firmalarının şirket ana sözleşmelerinin amaç ve konu maddesinde gümrük müşavirliği faaliyeti dışında bir amaç ve konuya yer verilmemesi ile 85 nolu ekin B kısmında yer alan örnek çerçeve metne benzer düzenleme yapılması gerektiği hükme bağlanmıştır.
Bu arada, 21.07.2004 tarihli 20510 sayılı yazımızla da Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 5. maddesi kapsamında faaliyet gösteren geçici tüzel kişiliklerin (firmaların) 698. maddedeki yeni düzenleme doğrultusunda yapılandırılmalarına gerek bulunmadığı ifade edilmiştir. Bu kapsamdaki firmaların faaliyetleri 31.12.2005 tarihi itibarıyla sonlandırılmış bulunmaktadır.
Gümrük Yönetmeliğinin 698. maddesinde yapılan değişikliğin iptali talebiyle açılan dava sonucunda Danıştay 10. Dairesinin 31.03.2006 tarihli E:2004/7076. K:2006/2264 sayılı kararlarıyla Yönetmelik hükmünün iptaline karar verilmiştir. Yönetmeliğin 698. maddesinin sekizinci fıkrasına ilave edilen hükmün yürürlükten kaldırıldığı 28.07.2006 tarihli 19312 sayılı yazımızla bildirilmiş ve 10.08.2006 tarihli 26255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin 698. maddesi, Danıştay kararı uyarınca yeniden düzenlenmiştir.
Yapılan son düzenleme ile hali hazırda, gümrük müşavirliği firmalarının ortaklık yapıları Gümrük Kanununun 229/2. maddesine uygun olmaları kaydıyla, unvan ve ana sözleşmelerinde gümrük müşavirliği dışındaki faaliyet konularına yer vermelerinde sakınca bulunmamaktadır.
Bu düzenlemeler ve bilgiler ışığında stajyerlerin 3 yıllık çalışma sürelerinin hesabında aşağıdaki hususlar doğrultusunda işlemde bulunulması gerekmektedir.
1- 4458 sayılı Gümrük Kanununun 05.02.200 tarihinde yürürlüğe girdiği dikkate alındığında stajın başlangıç tarihinin 05.02.200 tarihinden ileri bir tarih olması gerekir.
2- Gümrük Kanununun 229/2. maddesi uyarınca staj yapılan gümrük müşavirliği firmasının ortaklarının tamamının gümrük müşaviri olması gerekmektedir.
3- Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 5. maddesi kapsamında 05.02.200- 31.12.2005 tarihleri arasında faaliyette bulunan geçici tüzel kişiliklerde yapılan staj süreleri dikkate alınacaktır.
4- Gümrük Kanununun 227/1 maddesi uyarınca stajyerlerin belirtilen öğrenim kurumlarından mezun olmaları gerektiğinden, ilgililerin staj başlangıç sürelerinin, mezun oldukları tarihten sonra başlatılarak, bu tarihten sonraki sigortalı çalışma sürelerinin stajdan sayılması gerekmektedir.
5- Gümrük Yönetmeliğinin 698. maddesinde yapılan ve 07.04.2004 tarihli 25420 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 07.06.2004 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik sonucu 07.06.2004 tarihi ile yapılan değişikliğin Danıştay kararıyla yürürlükten kaldırıldığı 28.07.2006 tarihleri aralığında geçen staj süresinin sayılabilmesi için 07.06.2004-28.07.2006 tarihleri aralığında staj yapılan gümrük müşavirliği firmasının firma ana sözleşmelerinde şirket ana sözleşmelerinin amaç ve konu maddesinde gümrük müşavirliği faaliyeti dışında bir amaç ve konuya yer verilmemiş olması ve firma ortaklarının tamamının gümrük müşaviri olmaları gerekmektedir.
6- 28.07.2006 tarihinden sonra süre gelen staj sürelerinin değerlendirilmesi için gümrük müşavirliği firmasının unvan ve ana sözleşmelerinde gümrük müşavirliği faaliyeti dışındaki hususlara yer vermelerinde sakınca olmamakla beraber firma ortaklarının tamamının gümrük müşaviri olması gerekmektedir.
7- Gümrük Kanununun geçici 6/1-b maddesi uyarınca gümrük müşaviri yardımcılığı sınavına girecek stajyerlerin başvuru koşullarını sınavın açıldığı yıl başında sağlamış olmaları gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.Müsteşar a.
S. Umman HAMİDOĞULLARI
Gümrükler Genel Müdür V.


DAĞITIM:
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine
Gümrük Müşavirleri Derneklerine