Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: iplik yardim
5402.33  Tüm Alt Pozisyonlar " SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ işlemleri sadece Ankara TIR, A.H.L., Denizli, Gaziantep, Gemlik, Halkalı, İzmir, Kayseri, Mersin ve Gaziantep Gümrük Müdürlüklerinden yapılabilir. Bir kara hudut kapısına gelen ve bu Tebliğ kapsamı tekstil ürünü taşıyan taşıt aracı sadece 1 inci maddede sayılan gümrük müdürlüklerine sevk edilebilir. Ancak, bir serbest bölgeye boşaltılmak istenen tekstil ürünleri için bu hüküm uygulanmaz. Diğer İstisnalar için Tebliğin 1'inci Maddesini incelemeniz tavsiye olunur. (G.G.T. Gümrük İşleri Seri No 55)
DAHİLDE İŞLEME İZNİ kapsamında (2006/12 Tebliğin 14'üncü Md.) geçici ithal edilenlerin AT.R veya EUR.1 ibraz edilmeyenler ile Üçüncü ülkelerden gelenlerin TEKSTİL İHTİSAS Gümrük Müdürlüklerinden, Serbest Bölgedeki Türk menşeli olanların ithalatının Serbest Bölge Gümrük Müdürlüklerinden yapılması, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ve Gümrükçe Onaylanmış Kişi Unvanına sahip firmaların bu kapsam dışında olduğu talimatlandırılmıştır. (09.10.2007 / 28999 yazı)"
5402.33  Poliesterlerden: " Serbest Dolaşıma Giriş (Seri No: 3) Gümrük Genel Tebliği'nin Ek Madde 2'sine göre; filament ipliklerinin sadece SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ rejiminde İPLİK DETAY BEYANI gümrük idaresine ibraz edilir. 20.03.2006 / 6790 yazıda ise, Sözkonusu Detay Beyan Formu ile birlikte gönderilen referans kıymet hesaplama tablosu ile tespit edilen KIYMETİN referans alınarak 2006/6 Genelge hükümleri doğrultusunda işlem yapılması gerektiği talimatlandırılmıştır.
07.02.2007 / 04062 yazıda DAHİLDE İŞLEME kapsamında gerçekleştirilen ithalat işlemlerinde de eşyanın kıymetinin gerçekliği ve doğruluğu konusunda tereddüt olması durumunda 2006/6 Genelge hükümleri çerçevesinde işlem yapılması gerektiği talimatlandırılmıştır.
Ancak; ilgili tablonun dibnotuna göre Viscose (Floş - Suni İpek), Modifiye viscose modal, lycell, tencel, polynosic(Renkli),Cupro,Asetat,Metalik iplikler, %100 Elastan iplikler(spandex, lyrca, vb.), MonoFlaman İplikler için iplik referans maliyet portalı UYGULANMAYACAKTIR
09.10.2006 / 26062 yazıda; Türk Konsolosluklarınca tasdik edilen tüm belgelerde yer alan ‘metne şamil değildir’ ibaresi, tasdik işleminin belge içeriğine ilişkin olmadığını, sadece belgeler üzerinde yer alan mahreç ülke ticaret odaları ile ihracatçı firma imza ve kaşelerinin doğruluğuna ilişkin olduğunu göstermektedir."
5402.33.00  10 ila 20 denye arasında olanlar HARİÇ tüm alt pozisyonlar 16.05.2005 / 108 yazıda; Dış Ticaret Müsteşarlık Makamının 10.05.2005 tarih ve 2005/936 sayılı onayı gereğince, DİİB özel şartlar bölümünde, 'İş bu belge kapsamında yapılacak ihraca konu ev tekstili ürünlerinin bünyesinde kullanılacak ... G.T.İ.P.'leri altında yer alan malların her bir G.T.İ.P. bazında, en fazla %50'sinin ithalat yoluyla kalan kısmının ise iç piyasadan karşılanması gerekmektedir. Aksi taktirde her bir G.T.İ.P. bazında ithalatın %50'i aşan kısmına müeyyide uygulanacaktır.' İbaresinin yer aldığı DİİB kapsamında yapılacak ithalatta, bu malların her bir G.T.İ.P bazında belgede kayıtlı ithalat miktarının en fazla %50'inin fiilen ithalatına izin verilmesini, belge üzerinde yapılacak düşümlerde azami ücretin gösterilmesi ve her bir G.T.İ.P bazında aşım yapılmamasına dikkat edilmesi, gerektiği belirtilmektedir.
54.02  Sentetik ve suni filamentler " Fizi muayeneye tabi olan ve muayene memurunca da tarife tespiti mümkün olmayan eşya tahlile tabidir (Gümrük Yönetmeliği Madde 194).
28.07.2006 / 19311 yazıda; Her bir gümrük laboratuarları itibariyle tahlil yapılabilecek eşya listesinin gönderildiği, listede kayıtlı eşyaların işlemlerinde kendilerine en yakın gümrük laboratuarına tahlile göndereceği, listede yer almayan ve gümrük laboratuarlarında yapılamayan eşyalar ise gümrük laboratuarlarına gönderilmeyip Gümrük Yönetmeliğinin 195 nci maddesine göre işlem yapılacağı bildirilmiştir."
5402.33  % 7-33 Hindistan, Çin Tayvanı (Tayvan) ve G.Kore Menşeili | Poliesterlerden tekstürize iplikler. " İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2006/31 gereğince; HİNDİSTAN, Çin TAYVANI ve GÜNEY KORE menşeli eşya ithalatı, aşağıda gösterilen firma ve oran bazında DAMPİNGE KARŞI vergiye tabidir.
-HİNDİSTAN menşeli olanlar:
Reliance Industries Ltd. % 7,1
Modern Petrofils -A Unit of Modern Syntex (I) Ltd. % 14,1
JBF Industries Ltd. % 6,8
Indo Rama Synthetics (I) Ltd. % 8,7
Welspun Syntex Ltd. % 8,7
DCL Polyesters Ltd. % 8,7
Rishab Special Yarns Ltd. % 8,7
Supertex Industries Ltd. % 8,7
Rajasthan Polyesters Ltd. % 8,7
Raymond Synthetics Ltd. % 8,7
Akai Impex Ltd. % 8,7
Parasrampuria Industries Ltd. % 8,7
Sarla Polyester Ltd. % 8,7
Diğerleri (Hindistan) % 20,3
-ÇİN TAYVANI menşeli olanlar:
Lea Lea Enterprise Co.Ltd. % 9,9
Yi Jinn Industrial Co. Ltd. % 28,6
Far Eastern Textile Ltd. % 18,9
Chung Shing Textile Co. Ltd. % 18,9
Nan Ya Plastics Corp. % 18,9
Zig Sheng Industrial Co.Ltd. % 18,9
The E-Hsin International Corp. % 18,9
Diğerleri (Çin Tayvanı) % 28,6
-GÜNEY KORE (Ülke geneli) için ise % 33,7"
5402.33  Poliesterlerden tekstürize iplikler., " G.G.T.Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 3 gereğince; Dampinge Karşı Vergi kritiklerde belirtilen ülkeler dışında BAŞKA ÜLKEDEN gelen ve menşe yerine geçen EUR.1, Fatura Beyanı, Forma A Belgesi veya -menşeine ilişkin ciddi ve somut gerekçelere dayalı şüphe bulunmayan A.TR Dolaşım Belgesi- ibraz edilmeyen eşya ithalatında MENŞE ibrazı ZORUNLUDUR.
04.03.2003 / 5080 yazıda; AB üyesi ülkelerden A.TR eşliğinde gelse dahi Dış Ticaret Politika Önlemlerinin eşyanın MENŞEİNE göre takip edildiği;
02.09.2005 / 22465 yazıda; menşe tespiti önem taşıyan eşyalarla ilgili olarak, eşyaların MUAYENE veya BELGE KONTROLÜ aşamasında, konşimentolarının temini yoluna gidilerek beyannamelerde yazan bilgilerle konşimentolarda yazan bilgilerin de karşılaştırılması yoluna gidilmesi gerektiği,
08.03.2004 / 6180 yazıda; ÇİN menşeli malların müfrez yada sahte menşe belgesi düzenlenerek Dubai, Malezya, Tayvan veya Tayland menşeli gösterildiği belirtilerek ibraz edilen müfrez menşe belgelerine itibar edilmemesi, Uzak Doğu'da bulunan ülkeler adına düzenlenen menşe belgelerinde ise bu belgelerin açıklama kısmında malın üreticisine ait bilgilerin (unvan, adres, telefon, faks vs.) aranmasının ticaret, politikaları araçlarından beklenen faydanın elde edilmesinde önem arz ettiği,
29.12.2006 / 34465 yazıda ise; gerek FİLİPİNLER Gümrük idaresinin düzenlediği bazı ihracat çıkış beyannamelerinde gerekse Filipinler’de düzenlenen menşe şahadetnamelerinin bazılarında idareyi yanıltıcı hususların varlığının tespit edildiği, belirtilmektedir. "
5402.33  % 7-33 Hindistan, Çin Tayvanı (Tayvan) ve G.Kore Menşeili | Poliesterlerden tekstürize iplikler. " 08.01.2007 / 0001 yazıda 2006/12 Tebliğin 9'uncu ve 31/2(c) maddelerinden bahsedilerek; geçici veya katı anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın Dahilde İşleme kapsamındaki ithalatında Dahilde İşleme kapsamında yapılan ithalatlarda, belgenin özel şartlar bölümünde konuya ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULANAMAZ.
BİLGE sistemi olmayan gümrük idarelerinden yapılan Dahilde İşleme kapsamında yapılan ithalatlarda da belgenin özel şartlar bölümünde konuya ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULANAMAZ. Denilmektedir.
09.04.2007 / 10719 yazıda; ... geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında menşe aldatması yapıldığı veya bu ithalattan doğan verginin %100’ü oranında yatırılması gereken teminat tutarı ile ilgili teminat mektupları üzerinde tahrifat yapıldığı ve bu suretle ithalat işlemlerinin tekemmül ettirildiği yönünde duyumlar alındığı belirtilmiştir. Denilmektedir."
5402.33  ÇHC, Endonezya, Malezya ve Tayland menşeli | Poliesterlerden tekstürize iplikler İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2007/19 Tebliğ ile ÇHC, Endonezya, Malezya ve Tayland menşeli ithalatlar için, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca 22/11/2007 tarihinde, Yönetmelik’in 20 nci maddesi çerçevesinde soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
5402.33  Poliesterlerden: " 2007/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KDV Oranları yayımlanmıştır. Söz konusu eşyanın II Sayılı Liste kapsamında ve % 8 KDV oranına tabi olması gerektiği düşünülmektedir.
Bununla birlikte, KDV uygulaması, gerek eşyanın kullanıldığı yere ve gerekse ithalatçısına göre değişkenlik gösterdiğinden; eşya bazında uygulanacak KDV oranının kesin tespiti için bahsi geçen BKK ve eki listelerin, istisnalar için ise anılan kanunun 16 ve 17’nci maddelerinin AYRICA İNCELENMESİ tavsiye olunur."
54.02  BEYAZ RUSYA, ÇİN ve HİNDİSTAN | 11(a) No’lu Sektör; Tekstil " İthalat Rejim Kararı'nın 9'uncu maddesine Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) uygulanabilecektir. EAGÜ (En Az Gelişmiş Ülkeler), ÖTDÜ (Özel Teşvik Düzenlemesi Ülkelerİ) ve GYÜ (Gelişme Yolundaki Ülkeler) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamındadır. Ancak, İthalat Rejim Kararı Ek-3 ve Ek-4'e göre GTİP'in karşısında belirtilen ülkelerin HARİÇ SEKTÖRLER kapsamında olduğu anlaşıldığından, bu ülkelerden ithalat yapanlar Form A, EUR.1 Dolaşım Sertifikası veya fatura beyanı ibraz ederek Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden FAYDALANAMAZLAR.
05.01.2006 / 462 yazıda; Form A Menşe Belgelerinin arka yüzünde yer alan ‘GTS çerçevesinde Form A’yı kabul eden ülkeler’ başlıklı listeye TÜRKİYE’nin eklendiği ve eski Form A Menşe Belgelerinin 31 Mayıs 2006 tarihine kadar geçerli olduğu, bu tarihten sonra sözkonusu listeye TÜRKİYE’nin eklenmemiş olduğu Form A belgelerinin kabul edilmeyeceği, belirtilmektedir. 30.05.3006 / 13599 yazıda ise eski Form A Menşe Belgelerinin ikinci bir duyuruya kadar kabul edilmeye devam edilmesi uygun bulunmuştur.
31.01.2006 / 2146 yazıda; Paraguay, Uruguay, Ukrayna, Suudi Arabistan, Bolivya, Hindistan, Tayland ve Filipinler tarafından düzenlenen ancak 2001/3485 sayılı kararda belirlenen standartlara uymayan Form A Belgesi ibraz edilmesi halinde belge aslının Gümrükler Genel Müdürlüğüne gönderilmesi, istenilmektedir."
5402.33.00.20.00  TR.02.0144, TR.03.0021, TR.05.0054, TR.06.0338 " Bulunan GTİP numarası Arattırdığız GTİP numarası ile 12 li bazda aynı ise, söz konusu eşya ve/veya benzer eşya ile ilgili olarak Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB)'nin verildiği anlamına gelmektedir. Eşyanın aynı veya benzer eşya olabileceği ihtimalinden hareketle, tarife ile eşya arasındaki ilişkinin doğru olup olmadığı yönünden kontrolünün daha sağlıklı yapılabilmesi amacıyla ilgili BTB'lerin incelenmesi tavsiye olunur.
BTB leri incelemek için 'Mevzuat Metnini Aç' butonuna basmanız ya da GTİP numarısını çift tıklamanız yeterli olacaktır."

Gtip Numarası Vergi Oranları ve Tanımı Rejim Kararı Açıklaması
5402.33.00.10.00  TVO.% 0 | KOS.% 0 | EAGÜ % 0 | ÖTDÜ %0 | GYÜ % 3,2 | D.Ü.% 4 | 6,7 Teksi geçmeyenler " 95/7606 Sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Kararın II Sayılı SANAYİ ÜRÜNLERİ Listesi kapsamında yer alan eşya olup, ülkelere göre karşısında gösterilen oranda Gümrük Vergisine tabidir (2007/13006 sayılı BKK ile değişik). EAGÜ (En Az Gelişmiş Ülkeler), ÖTDÜ (Özel Teşvik Düzenlemesi Ülkeleri) ve GYÜ (Gelişme Yolundaki Ülkeler) için Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi uygulanmakta olup, prosedürünü tamamlayan veya tamamlamayan ülkeler ile hariç sektörlere göre vergi uygulamaları değişebilmektedir.
TVO: AB ve EFTA üyesi ülkeleri, BatıŞeriya ve GazzeŞeridi, Bosna-Hersek, Fas, Hırvatistan, İsrail, Makedonya, Mısır, Suriye, Tunus,
01.05.2008 tarihinden itibaren ARNAVUTLUK Cumhuriyeti menşeli olanların ithalatında gümrük vergisi sıfır (0) olarak uygulanır. (2008/13609 sayılı BKK)
II Sayılı Liste SANAYİ ÜRÜNLERİ kapsamında olduğundan dolayı AB ülkelerinden yapılacak ithalatlarda (AKÇT ürünleri hariç) EUR.1 Dolaşım Sertifikası ibraz edilmesi mümkün bulunmamaktadır (Menfi)."
5402.33.00.20.00  TVO.% 0 | KOS.% 0 | EAGÜ % 0 | ÖTDÜ %0 | GYÜ % 3,2 | D.Ü.% 4 | 6,7 Teksi geçenler

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey