Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: amerikadan şahsi giyim eşyası


Merhaba,

Şimdi, Zati eşya ,hediyelik eşya ve ticari eşyayı lütfen karıştırmayalım.Gümrük Kanununda , kanununa bağlı yönetmelikte ve ilgili sair mevzuatlarda nelerin şahsi eşya nelerin hediyelik eşya oldukları belirtilmiştir.

Siz sanal mağazalardan sipariş vereceksiniz ve dolayısıyla karşılığında bir para ödeyeceksiniz , size gönderilecek olan eşya yurtdışından bir şirket tarafından gönderilecek , ticari eşya satatüsünde olacak , 100.-EUR 'nun üstündeki her eşya için vergilerini ödeyerek ithalat yapmak zorundasınız.

Bilindiği üzere, bahsi geçen muafiyet, 05.02.2000 tarih ve 23955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13.01.2000 gün ve 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Kararın 32 ila 34 üncü maddelerinde düzenlenmekte; buna göre, Ramazan (Şeker) ve Kurban bayramları ile yılbaşı ve noelden bir ay önceki veya bir ay sonraki süreler içinde gönderilen ve değeri 300 EURO’yu geçmeyen eşyanın gümrük vergilerinden muaf olabilmesi için karşılığında alıcı tarafından herhangi bir ödeme yapılmamış olması gerekmektedir. Bu itibarla, internet aracılığı ile alışveriş sitelerinden satın alınan eşyanın söz konusu muafiyetten yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

Neye göre vergi ödeyeceğinize gelince 1.500.-EUR'ya kadar olan eşyalara %10 maktu vergi ,1.500.-EUR üzerinde olan eşyalarınıza ise ; eşyanın kıymeti üzerinden , eşyanın G.T.İ.P.'nu itibariyle o yıl içerindeki karşılık gelen vergi oranlarından vergi ödeyebilirsiniz.

İlgili mevzuat aşağıdadır.

C. Vergileri Ödenmek Suretiyle Posta Yoluyla veya Yolcu Beraberinde İthal Edilen Eşya

Madde 39- 1) 32 ila 38 inci maddeler hükümleri çerçevesinde gümrük vergileri ödenmeksizin ithal edilebilecek toplam gerçek kıymeti 300 EURO'yu geçmeyen eşya saklı kalmak üzere, yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen ya da 18 ve daha yukarı yaştaki yolcuların beraberlerinde veya kendilerinden iki ay önce veya altı ay sonraki süreler içerisinde gelip, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve her bir sevkiyat ya da yolcu başına kıymeti 1500 EURO'yu geçmeyen eşyadan tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.

2) 1 inci fıkrada bahsi geçen sabit oran, eşyanın kıymeti üzerinden %10 olarak uygulanır.

Madde 40- 39 uncu maddede sözü edilen limit dahilinde getirilen eşya;

a) Türkiye'deki kişilere posta veya kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen,

b) Yolcuların beraberlerinde getirdikleri,

c) Hediyeye edilmek üzere getirilen ya da gönderilen,

d) Kişinin şahsına ve ailesinin kullanımına mahsus,

e) Ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen

nitelikte olmalıdır

Madde 41- 1) 39 ve 40 ıncı madde hükümleri çerçevesinde getirilen eşyanın toplam kıymetinin 1.500 EURO'yu aşması halinde, söz konusu eşyanın ithalinde ödenmesi gereken vergiler. yürürlükte bulunan esaslara göre tahakkuk ve tahsil edilir.

2) İthal konusu eşyanın kıymetinin tek başına 1.500 EURO'yı: geçmesi halinde, bu eşyanın gümrük vergileri İthalat Rejimi Kararı ile belirlenen oranlara göre tahakkuk ve tahsil edilir.

3) 39 ve 40 ıncı madde hükümleri uyarınca eşyaya tek ve maktu bir tarife uygulamadan önce, beyan sahibi tek ve maktu bir tarife yerine ithalat vergilerinin uygulanmasını talep edebilir. Bu durumda, 29 ila 38 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere tüm eşyaya ithalat vergileri tatbik edilmek suretiyle eşyanın ithaline izin verilir.

4) 39 ve 40 ıncı madde hükümleri çerçevesinde getirilen eşyanın vergi matrahının tespitinde esas alınacak kıymeti, ibraz edilen faturaya veya satış fişine göre belirlenir. Bu tür belge ibraz edilememesi veya ibraz edilen belgede kayıtlı kıymetin gümrük idaresince düşük bulunması halinde, eşyanın kıymeti idarece belirlenir.