Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Menşe şahadatnamesi hakkında bilgi ( acil )


BELKI BUNLARI OKURSANIZ FIKRINIZ DEGISIR..Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Menşe ile ilgili 03.07.2005 tarihli 017247 sayılı tasarruflu yazısı
Bu Genelge ile ilgili olarak bakınız: 07.07.2005 tarihli 17527 sayılı tasarruflu yazısı

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.49-1569- 866

Konu : 4458 Sayılı Kanununun 56/1 inci Maddesi

03.07.05*017247

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere 17.06.2005 tarihli ve 2005/12 sayılı Genelgenin 5 inci maddesi;

“İç ve dış ambalajlarında ya da eşya üzerinde eşyanın üretildiği ülke ya da herhangi başka bir ülkeye dair hiçbir ibare olmaması ancak üretildiği ülkeden başka bir ülkede üretilmiş olduğu izlenimi yaratacak bir dilde isim ya da marka olması (örneğin; Çin'de üretilmesine rağmen üzerinde ne Çin 'e dair ne de başka bir ülkeye dair hiçbir ibare olmaması ancak Türkçe ya da Almanca bir isim/marka, bulunması" halinde söz konusu eşyanın 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 56/1 inci maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini hükme bağlamaktadır.

Konu ile ilgili olarak Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan, söz konusu maddenin ithalata konu tüm eşyada menşe ülke belirtilmesinin zorunlu olduğu yönünde yorumlandığı anlaşılmaktadır.

Ancak bilindiği üzere tüm eşyalar için geçerli olan ve eşyanın üzerinde menşe ülkesini belirtme zorunluluğu getiren herhangi bir genel düzenleme mevcut bulunmamaktadır. 2005/12 sayılı Genelgenin 5 inci maddesinin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere sadece iç ve dış ambalajlarında ya da eşya üzerinde eşyanın üretildiği ülkenin belirtilmediği ancak başka bir ülkede üretildiği izlenimi yaratacak şekilde isim ya da marka bulunması halinde söz konusu eşya 4458 Sayılı Kanununun 56/1 inci Maddesi kapsamında değerlendirilecek ve genelgede belirtilen şekilde işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve bağlantınız tüm gümrük idarelerinin bilgilendirilmesini rica ederim.

Müsteşar a.

Sezai UÇARMAK

Gümrükler Genel Müdür V.

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri


Genelge No: 2005/12
Bu Genelge ile ilgili olarak bakınız:  

17.03.2008 tarihli 007021 sayılı tasarruflu yazı

09.02.2007 tarihli 04409 sayılı tasarruflu yazı

21.03.2006 tarihli 007012 sayılı tasarruflu yazı

07.07.2005 tarihli 17527 sayılı tasarruflu yazısı

03.07.2005 tarihli 017247 sayılı tasarruflu yazı

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.49-1569-                                                      ../06/2005

Konu : 4458 Sayılı Kanununun 56/1 inci Maddesi


(17.06.2005 - 2005/12)

GENELGE

(2005/ 12 )


Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 56 ıncı maddesinin 1 inci fıkrası "Gerek üzerlerinde, gerek iç ve dış ambalajlarında üretildiği ülkeden başka bir ülke ürünü olduğunu gösteren veya böyle bir izlenim uyandıran isim ya da simgeler taşıyan eşyanın Türkiye'ye ithaline izin verilmez. Bu gibi eşyanın Türkiye'den transit geçişine veya antrepo ve benzeri yerlere konulmasına ya da yeniden ihracına Müsteşarlıkça izin verilebilir" hükmünü amirdir.

Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan anılan Kanun maddesinin gümrük idarelerince farklı şekillerde yorumlanarak farklı uygulamalarda bulunulduğu ve bunun da mükellef şikayetlerine yol açtığı görülmektedir.

Bu itibarla, farklı yorumlara yol açılarak farklı uygulamaların önüne geçilmesi ve uygulamada yeknesaklığın sağlanması amacıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 56/1 inci maddesi kapsamında değerlendirilmesi gereken eşyalara ilişkin başlıca durumlar sıralanmıştır:

1 - İç ve dış ambalajlarında ya da eşya üzerinde eşyanın üretildiği ülkeden başka bir ülkede üretildiği izlenimini uyandıran dizayn, kalite, stil ve bunun gibi ibareler bulunması (örneğin; Çin'de üretilen ve Çin menşeli olarak beyan edilen bir eşyanın üzerinde ya da ambalajında Çin'e dair hiçbir ibare yokken "designed in Italy"," styled in Germany" 'Swiss Design" ya da," Japanese quality" gibi ibarelerin yer alması),

2 - İç ve dış ambalajlarında ya da eşya üzerinde yer alan tek başına ülke isimlerinin eşyanın üretildiği ülkeden farklı bir ülke olması (örneğin; Çin'de üretilen ve Çin menşeli olarak beyan edilen eşyanın ya da ambalajının üzerinde tek başına "Germany", " Spain", "Europe" gibi ibarelerin bulunması) ,

3 - İç ve dış ambalajlarında ya da eşya üzerinde yer alan ve üretici ya da onun temsilcisi olan firmanın adresini (örneğin; Çin'de üretilen ve Çin menşeli olarak beyan edilen eşyanın ya da ambalajının üzerinde "Goldhand Vertriebsgesellsschaft mbH, Schlüterstrabe3, 40235, Germany, GB" ibaresi olması) gösteren ibarelerin olması halinde ayrıca eşyanın üretildiği yerin de belirtilmesi gerektiğinden sadece adres bilgisi olması ,

4 - İç ve dış ambalajlarında ya da eşya üzerinde eşyanın üretildiği ülkeden başka bir ülkede üretildiğini gösteren "Made In …….." ibaresinin bulunması (örneğin; Çin'de üretilen ve Çin menşeli olarak beyan edilen bir eşyanın ya da ambalajının üzerinde "Made in England" "Made in Indonesia" gibi ibarelerin bulunması),

.................

Durumlarında söz konusu eşyanın 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 56/1 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek Türkiye’ye ithaline izin verilmeyerek konu hakkında mükellefine tebligatta bulunulması; mükellefince söz konusu eşyalara ilişkin herhangi bir talepte bulunulması halinde konunun sonuçlandırılmak üzere Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 56/1 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek Türkiye’ye ithaline izin verilmeyen eşyanın serbest bölgelere yeniden ihracına izin verilir.

Diğer taraftan, anılan Kanun maddesi kapsamındaki eşyanın 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin gümrük idarelerinde tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır. Bilindiği ve Hukuk Müşavirliğinin konuya ilişkin görüşlerinde de belirtildiği gibi; 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3/b maddesi; "Kanunlara veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası andlaşma veya sözleşmelere göre ithali veya ihracı yasak olan herhangi bir eşyayı ithal veya ihraç etmek veya bunlara teşebbüs etmek…" hükmünü amirdir. Gümrük Kanunu'nun 56/1 inci maddesi kapsamındaki eşya ise Gümrük Yönetmeliğinin 32 nolu ekinde "ithaline izin verilmeyen eşya" olarak nitelendirilmiştir. Ayrıca, kaçakçılık kastının oluşabilmesi için ithali veya ihracı yasak eşyanın gümrüğe beyan edilmemiş olması gerekmektedir. Gümrüğe beyan edilmiş eşya, ithali veya ihracı yasak eşyalardan olsa bile kaçakçılık kastı oluşmadığından 4926 sayılı Kanuna göre işlem yapılmayacak, yalnızca bu eşyaların yurda girmesine izin verilmeyecektir. Bunun yanı sıra her olayın kendi içinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Ancak, gümrük idaresini yanıltmak amacıyla eşyanın menşeinin farklı beyan edilmesi suretiyle 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki fiillerin işlenmesi halinde bu Kanun hükümleri uyarınca takibata geçilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.


Müsteşar a.

DAĞITIM:
Merkez ve Taşra Teşkilatına