Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)


Yurtdışından tarafıma hediye olarak posta yolurla bir PDA gönderilecektir. Ürünün yurtdışı fiyatı 320 $'dır. 05.02.2000 Tarihli 23955 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar'ın "Üçüncü Kısım, Birinci Bölüm, A.Posta Yoluyla Gelen Hediyelik Eşya" statüsünde mi, Yoksa "Üçüncü Kısım, Birinci Bölüm, C. Vergileri Ödenmek Suretiyle Posta Yoluyla veya Yolcu Beraberinde İthal Edilen Eşya" statüsünde mi değerlendirilir ?
(İlgili kanunlar aşağıda tamamen belirtilmiştir)
------------------------------------------------------------
A.Posta Yoluyla Gelen Hediyelik Eşya
Madde 32
1 ) Yurt dışındaki gerçek kişiler tarafından Türkiye Gümrük Bölgesindeki gerçek kişilere posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen eşyanın ithali gümrük vergilerinden muaftır.
2) 1 inci fıkrada belirtilen muafiyet;
a) Ramazan (Şeker) ve Kurban bayramları ile yılbaşı ve noel münasebetiyle Türkiye'deki kişilere posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen,
b) Ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen,
c) Şahsi, ailevi ve hediyelik eşya niteliğinde olan,
d) Karşılığında alıcı tarafından herhangi bir ödeme yapılmayan eşya için uygulanır.
Madde 33
1) Muafiyet, 36 ncı maddede sayılan eşya da dahil olmak üzere toplam gerçek kıymeti 300 EURO'yu geçmeyen her türlü eşya için uygulanır. Eşyanın birden fazla kalemden oluşması halinde toplam değerinin 300 EURO'yu geçmemesi gerekir.
2) İki ya da daha fazla kalemden oluşan bir sevkiyatın toplam kıymetinin 1 inci fıkrada belirtilen miktarı aşması halinde, toplam değerin 300 EURO tutarındaki kısmı için muafiyet uygulanır.
3) 32 nci maddede bahsi geçen muafiyet, 32 nci maddenin 2 nci fıkrasının (a) bendinde belirtilen olaylardan bir ay önce veya bir ay sonraki süreler içinde gönderilmiş veya Türkiye Gümrük Bölgesine girmiş eşya için uygulanır.
MADDE 34 - 32 nci maddede bahsi geçen muafiyet alkol ve alkollü ürünler ile tütün ve tütün ürünleri için uygulanmaz.Söz konusu muafiyet, 36 ncı maddenin (c), (d) ve (e) bentlerinde yer alan eşya için sevkiyat başına, karşılarında belirtilen miktarlarla sınırlıdır.

------------------------------------------------------------
C. Vergileri Ödenmek Suretiyle Posta Yoluyla veya Yolcu Beraberinde İthal Edilen Eşya
Madde 39
1) 32 ila 38 inci maddeler hükümleri çerçevesinde gümrük vergileri ödenmeksizin ithal edilebilecek toplam gerçek kıymeti 300 EURO'yu geçmeyen eşya saklı kalmak üzere, yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen ya da 18 ve daha yukarı yaştaki yolcuların beraberlerinde veya kendilerinden iki ay önce veya altı ay sonraki süreler içerisinde gelip, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve her bir sevkiyat ya da yolcu başına kıymeti 1500 EURO'yu geçmeyen eşyadan tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.
2) 1 inci fıkrada bahsi geçen sabit oran, eşyanın kıymeti üzerinden %10 olarak uygulanır.
Madde 40- 39 uncu maddede sözü edilen limit dahilinde getirilen eşya;
a) Türkiye'deki kişilere posta veya kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen,
b) Yolcuların beraberlerinde getirdikleri,
c) Hediyeye edilmek üzere getirilen ya da gönderilen,
d) Kişinin şahsına ve ailesinin kullanımına mahsus,
e) Karşılığında alıcı tarafından herhangi bir ödeme yapılmamış olan;
f) Ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen
nitelikte olmalıdır