Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Aynı üründen getirdim diye ürünümü teslim alamıyorum.

Zaman Zaman gümrük idareleri arasında yorumdan kaynaklanan farklı uygulamalar olabilmektedir.Ancak konunuzla ilgili Gümrükler Genel Müdürlüğünün aşağıdaki talimat yazısı sizin fikir edinmenizi sağlayabilir.

T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
SAYI        : B.02.1.GÜM.0.06.00.17.521/4973
KONU      :


15.03.2004 / 07037
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE


İLGİ: 12.09.2003 tarihli ve 54592 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda özetle 28.08.2001 tarihli ve 22675 sayılı yazımız çerçevesinde potansiyel kayıtlı vergi numarası sahibi gerçek kişilerin Garanti Belgesi ibraz edilmeden vergileri ödenmek suretiyle ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen kişinin şahsına ve ailesinin kullanımına mahsus eşya ithalatı taleplerinin yoğunluk kazandığı, aynı gerçek kişilerin farklı zamanlarda farklı cins ve miktarlarda eşya ithal ettiklerinin tespit edildiği, bu kapsamda ithali gerçekleştirilen eşyanın kişinin şahsına ve ailesinin kullanımına mahsus olup olmadığı ile yeniden satışa konu olup olmadığının tespitinin mümkün olmadığı hususlarından bahisle, konuyla ilgili suistimalin önlenmesi bakımından, potansiyel kayıtlı vergi numarası sahibi gerçek kişilerin internet üzerinden veya sair yollarla satın aldıkları İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ kapsamında yer alan eşyanın mükerrer ithalinin önlenmesini teminen BİLGE sisteminde yeni bir modül ilave etmek suretiyle ithal talebinde bulunan kişinin bu kapsamda daha önceden Türkiye genelinde ithalat yapıp yapmadığının sorgulamasına imkan sağlanması veya sistemin talep sahibi kişinin önceki ithalatları konusunda görevlileri otomatik olarak  uyarmasını sağlayacak bir yapıya kavuşturulması  ile bu çerçevede ithali gerçekleştirilen eşya için eşyanın kişinin şahsına ve ailevi kullanımına mahsus olduğu ve yeniden satışının yapılmayacağı hususunu içeren bir taahütname alınmasının uygun olacağı mütaalasına yer verilmekledir.
Mezkur yazınızda belirtilen hususlar Dış Ticaret Müsteşarlığına intikal ettirilmiş ve anılan Müsteşarlıktan alınan 07.11.2003 tarihli yazıda 2000/53 sayılı Bakanlar kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Kararın 125 ve 127 nci maddeleri hükümlerinden bahisle, anılan Karar çerçevesinde ithal edilecek eşyaya ilişkin düzenlemelerin Müsteşarlığımız uhdesinde olduğu; keza 28.08.2001 tarihli ve 22675 sayılı yazımızın bu çerçevede tasarruf edilmiş olduğu teyid edilmektedir. Mezkur yazımızda da açıkça belirtildiği üzere anılan karar kapsamında ithal edilen eşya için Garanti Belgesi aranmasına gerek bulunmamaktadır.
Bilindiği üzere BİLGE sistemi gümrük görevlileri ya da bu görevlilerce yapılan kontrolleri ortadan kaldıran bir sistem olmayıp gümrük işlemlerinin daha yeknesak, kolay ve etkin yürütülmesini sağlayan bir sistemdir. Bu itibarla, ilgi yazınız konusu suistimalin önlenmesinde etkin olacak en önemli araç potansiyel kayıtlı vergi numarası sahibi gerçek kişilerce vergileri ödenmek suretiyle ithali talep edilecek eşyanın şahsi ve ailevi kullanıma mahsus olup olmadığının, ticari miktar ve mahiyet arz edip etmediğinin talepte bulunulan gümrük idaresince gerekli titizlik gösterilerek tespit edilmesidir. Bu maksatlarla yapılacak tespitlerde, talep sahibi gerçek kişinin aynı kapsamda daha önce ithalat yapıp yapmadığı konusunda tereddüde düşülmesi halinde kişinin vergi numarası kullanılarak talebi değerlendiren idarenin bilgisayar kayıtlarından ve gerekli görülmesi halinde ilgili Başmüdürlük aracılığı ile Türkiye genelindeki kayıtların yeraldığı GÜVAS veri ambarı kayıtlarından gerekli sorgulamaların yapılması mümkün bulunmaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.