Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: yurt dışından para getirme


Alıntı:
iceberg2744´isimli üyeden Alıntı
Selamlar
Sizleri yormamak için Konular arasında aradım ancak herhangi bir bilgiye ulaşamadım.
yurt dışından (beyan etmeden) getirebileceğim para miktarı nedir. Geldiğim ülkedeki miktarlar ile Türkiye'deki miktarlar aynımıdır. Belirttiğiniz sınırın üzerinde getirirsem masrafı nasıl hesaplanır.
Teşekkürler


Sorunuzla ilgili Genelge aşağıya çıkartılmıştır.T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

SAYI :   B.02.i.GÜM.0.06.00.18.546-66/A
KONU:   Döviz Beyan Tutanakları
11.06.2004

GENELGE
2004/15


İLGİ: 15.08.2002 tarihli, 2002/25 sayılı Genelge

Bilindiği üzere, Türkiye'den yapılmış veya yapılacak ihracata ilişkin mal bedellerinin, İthalatçı, ihracatçı veya bunlar adına hareket eden üçüncü şahıslar tarafından döviz cinsinden efektif olarak yurda getirilmesi veya Gümrük Yönetmeliği'nin 600. maddesine göre ihracat sayılan yakıt, kumanya ve diğer eşya teslimlerine ilişkin bedellerin efektif olarak getirilmesi halinde, bankalarca döviz alışının yapılabilmesini teminen, bu durumun gümrük idarelerinden alınacak bur belge ile kambiyo mercilerine tevsik edilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar'ın 4. Maddesinin (r) fıkrası, "Yolcular 5.000 ABD Doları veya eşitine kadar olan efektifi beraberlerinde yurt dışına çıkarabilirler. Dışarıda yerleşik kişiler ile Türkiye'de yerleşik sayılmakla birlikte, yurt dışında çalışan Türk uyruklu kişiler, yurda girişlerinde beyan etmiş olmak; Türkiye'de yerleşik kişiler ise, görünmeyen işlemler çerçevesinde bankalar veya özel finans kurumlarından döviz satın aldıklarını tevsik etmek kaydıyla, 5.000 ABD Doları veya eşitini aşan miktarlardaki efektifi beraberlerinde yurt dışına serbestçe çıkarabilirler" hükmünü amirdir.
Anılan Karar maddesi hükümleri çerçevesinde, Türkiye'ye giriş yapan yolcuların beraberlerinde getirebilecekleri döviz miktarında herhangi bîr sınırlama bulunmamakta; ancak yolcunun beraberinde 5.000 ABD Doları veya eşitini aşan miktarda dövizi yurt dışına çıkarmak istemesi halinde, söz konusu dövizi yurda girişi sırasında beyan etmiş olması gerekmektedir. Bu itibarla, yolcu beraberinde Türkiye'ye getirilen 5.000 ABD Dolan veya eşitini aşan miktardaki döviz, yolcunun iradesine bağlı olarak gümrük idaresine beyan edilebilmektedir.
Bu çerçevede, Türkiye'ye giriş yapan şahısların yanlarında bulundurdukları dövizleri beyan etmek istemeleri halinde aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılması uygun bulunmuştur.
l. Döviz Beyan Tutanakları 3 (üç) nüsha olarak düzenlenecek; görevli Muayene Memura ve Müdür Yardımcısı tarafından, beyanın uygunluğu sağlandıktan sonra kendilerince de imzalanarak bîr örneği yolcuya verişecek; bir örneği Maliye Bakanlığına (Mali Suçlan Araştırma Kurulu Başkanlığı) gönderilecek, bir örneği ise idarede muhafaza edilecektir.
2. Döviz Beyan Tutanaklarında yer alan yolcunun kimlik bilgilerine ilişkin bölüm doldurulurken tutanağı düzenleyen kişi tarafından yolcunun kimlik belgesinin aslının ibraz edilmesi istenecektir.
3. Deviz Beyan Tutanağının yolcunun dövizi, getirme nedenine ilişkin '"Geliş Sebebi: Ticari / Gayriticari" başlıklı 13 no’lu sütunumun mutlak surette doldurulması sağlanacaktır.
4. Döviz Beyan Tutanakları tarih ve sayı verilerek bir deftere kaydedilecek; söz konusu defterin sayfaları numaralandırılıp ve mühürlendikten sonra, her bir sayfa gümrük idare amirince onaylanacaktır.
5. Bankalar  tarafından,  kendilerine  ibraz edilen  Döviz  Beyan  Tutanaklarının doğruluğunun ilgili gümrük müdürlüğünden sorulmasına ilişkin talepler, talebin kayda girdiği târihten itibaren on gün (10) gün içinde karşılanacaktır.
6. Gümrük İdarelerince düzenlenen Döviz Beyan Tutanaklarının bir örneği tutanağın düzenleniş tarihini izleyen aynı 15'ine kadar Malîye Bakanlığı’nın (Mali Suçları Araştırma Korulu Başkanlığı)   "Atatürk Bulvarı, No: 225 Kavaklıdere, ANKARA" adresine gönderilecektir.
16.08.2002 tarihli, 2002/25 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.KK; Döviz Beyan Tutanağı Örneği

DAĞITIM:
Merkez ve Taşra Teşkilatı
Düzenlenme Tarihi: ..... / ..... / ............
Sayısı:
T.C.
        BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
..................................................
       Gümrük Müdürlüğü
  
DÖVİZ BEYAN TUTANAĞI
  
Aşağıda açık kimliği yazılı şahıs Müdürlüğümüze müracaat ederek, Türkiye’ye girişi sırasında beraberinde döviz getirdiğini beyan etmiş ve bu durumu göstermek üzere düzenlenen tutanak müştereken tanzim ve imza edilmiştir.
(The person whose idendification record is given below has applied to the customs authority and declared that he brought forign currency to Turkey for the reason indicated below. This Foreign Curreny Declaration Record has been issued and jointly signed as an evidence. )
  
1. Soyadı:
(Surname)   
2. Adı:
(First Name)   
3. Baba Adı:
(Father’s Name)   
4. Ana Adı:
(Mother’s Name)   
5. Doğum Yeri ve Tarihi:
(Place and Date of Birth)   
6. Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl/İlçe:
(Place of Birth Issued on ID)   
7. Nüfus Cüzdanı Seri No:
(Serial Nr of ID)   
8. İkametgah Adresi:
(Address)   
9. Telefon No:
(Telephone Nr)   
10. Pasaportun Veriliş Yeri, Düzenlenme Tarihi ve No’su:
(Place of Issue, Date and Nr of Passport)   
11. Giriş Tarihi:
(Date of Entrance)   
12. Beyan Edilen Dövizin Cins ve Miktarı:
(Type and Amount of Foreign Currency Declared)   
13.       Geliş Sebebi: Ticari/Gayriticari:
            (Reason for Declaration:
            Commercial/Non-commercial)
  
YOLCU Muayene Memuru Müdür Yardımcısı
Passenger Customs Inspector Assistant Customs Director
  
TARİH/DATE
..... / ..... / ..........