Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Yabancı Plakalı Aracın Pert Olması


Alıntı:
nejdi´isimli üyeden Alıntı
Merhaba,
yurt dışından geldiğim aracımla kazaya karıştık,karsı taraf suclu ve masrafı sigortası krsılayacak ama bedelin yüksek olmasından pert edilebilir ve bu durum da benim yapmam gerenler ne olacaktır?
Konu hakkinda yardıcı olabilirseniz çok sevinirim.
Teşşekürle şimdiden,iyi çalışmalar...

İlgili tebliğden alıntı sorunuzla ilgili madde aşağıdadır İnceleyiniz


Kazaya uğrayan veya tamir edilecek taşıtlar

MADDE 17 – (1) Kaza durumu, ölümlü veya yaralanmalı kazalarda mahkeme kararı ya da Cumhuriyet Savcılığı yazısı, diğer hallerde ise ilgili emniyet, jandarma birimlerince düzenlenecek olay yeri tespit tutanağı veya yetkili sigorta şirketlerinin eksperlerince düzenlenecek ekspertiz raporları ile belgelendirilir.
(2) (29.03.2008 tarih ve 26831 sayılı R.G. – Seri no 8 Tebliğ ile değişik) Bu Tebliğ hükümleri uyarınca geçici ithali yapılan taşıtların yurtta kalma süresi içerisinde kaza veya herhangi bir nedenden dolayı hasar görmesi sonucu kullanılmayacak duruma gelmesi halinde taşıta ait vergiler aranmaz. Bu durumda gümrük idaresine başvurulması suretiyle taşıtın pasaport kayıtlarından düşümü istenir. Gümrük idaresince, ibraz edilen belgeler uygun bulunursa;
a) Taşıt, 1 Nolu Taşıt Takip Programına kayden girmiş ise şahsın pasaportundan gerekli düşüm işlemi yapılır ve anılan programdan veri giriş kaydı kapatılır.
b) Taşıt, Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ve Geçici Giriş Belgesi ile girmiş ise bu taşıtlara ait teminatların çözümü ve ilgili dosyalarının kapatılması için geçici ithalinin yapıldığı gümrük müdürlüğüne gönderilir. (02.08.2008 tarihli ve 26955 sayılı R.G. – Seri No 9 Tebliğ ile değişik. Yürürlük 01.10.2008)
(3) Hasara uğrayan taşıtın, yurtdışına çıkarılması veya devlete terk edilmesi gerekmektedir. Yurtdışına çıkarılmak istenmeyen taşıt enkazının terk edilmek istenmesi halinde taşıt sahibince ilgili belgelerle birlikte gümrüğe terk dilekçesine istinaden işlem yapılır. Terk edilmek istenen taşıtın gümrük idaresine getirilmesi durumunda gümrük idaresince oluşturulacak heyet marifetiyle tam tespitinin yapılarak, getirilmesinin mümkün olmaması durumunda ise olay yerinde, olay yerine en yakın gümrük idaresince görevlendirilecek heyet tarafından giriş ayniyatına uygunluğu belirlenerek düzenlenecek tutanakla birlikte 2 nci fıkrada belirtilen gümrük idarelerine bildirilir ve tasfiye hükümlerine tabi tutulur.
(4) Hasara uğrayan taşıtın yurtdışı edilmek istenmesi halinde ise taşıtın bir gümrük idaresine tesliminden ve heyet tarafından ayniyat tespiti yapıldıktan sonra uygun bulunması halinde çıkışına izin verilir.
(5) Kaza geçirerek hasara uğradığı gümrük idaresince tespit olunan taşıtlar ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılabilmesi için tamirine ihtiyaç duyulan Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarının sahipleri tarafından talepte bulunulması halinde, bu taşıtların tamirleri, gümrükçe uygun görülen yerde ve gümrüğün denetimi altında yapılır. Ancak, kaza geçirdiği emniyet, jandarma birimlerince düzenlenen tutanaklardan veya yetkili sigorta şirketlerinin eksperlerince düzenlenecek ekspertiz raporlarından anlaşılan taşıtların sahipleri, taşıtlarını gümrük idaresinin izni aranılmaksızın herhangi bir tamirhaneye bırakabilir ve bu husus kaza tarihinden itibaren 10 gün içerisinde taşıtın tamiri için bırakıldığı yere en yakın gümrük idaresine belgeleriyle birlikte bildirilir. İlgili gümrük idaresi de tamirini müteakip yurtta kalma süresini göz önünde bulundurarak taşıtın yurtdışı edilmesini sağlar. Tamir işleminin taşıtın yurtta kalma süresinden sonraya uzaması durumunda bu husus gümrük idaresince yerinde tespit edilerek tutanağa bağlanır ve tamir sonucunda taşıtın gümrük denetimine alınması suretiyle transit rejimi hükümleri çerçevesinde yurt dışı edilmesi sağlanır.
(6) Tamire ihtiyaç gösteren taşıtların sahipleri tarafından talepte bulunulması halinde, gümrük idaresince, taşıtın tamiri için gereken yedek parçaların Sözlü Beyan Formu düzenlenmesi suretiyle teminatlı olarak ya da memur refakatinde Türkiye Gümrük Bölgesine girmesine izin verilir. Vergileri teminata bağlanmak kaydıyla taşıttan ayrı olarak gelen yedek parçanın ilgili taşıta montajının yapıldığının ve değiştirilen parçanın yurt dışı edildiğinin veya devlete terkedildiğinin belgelendirilmesi halinde teminat çözülür.
(7) Değiştirilen eski parçaların gümrüğe terk edilmek istenilmemesi halinde çıkışını teminen düzenlenecek sözlü beyan formu ile yeniden ihracına izin verilir.