Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: BAZ YAĞ İTHALATINDA KARŞILABİLECEK PROBLEMLER

Bu maddelerin birim ambalaj ağırlığı net 25 kg'dan veya 25 litre'den daha fazla olanların gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

Ancak, Ek-I'de gümrük tarife istatistik pozisyonları ile isimleri belirtilen maddelere ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan madeni yağ lisansı almış veya lisansına madeni yağ faaliyeti ile iştigal edebileceği hususu işlenmiş lisans sahibi kişiler ile Ek-II'de gümrük tarife istatistik pozisyonları ile isimleri belirtilen maddelere ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan ihrakiye teslim lisansı almış veya lisansına ihrakiye teslim faaliyeti ile iştigal edebileceği hususu işlenmiş lisans sahibi kişiler (bayiler hariç) geçerli lisansını veya bu lisansın noter tasdikli bir örneğini ilgili gümrük idarelerine ibraz etmeleri halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde ayrıca uygunluk yazısı aranmaz. Geçerli lisansın noter tasdikli bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.


Bu ürün ithalatında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca düzenlenen Kontrol Belgesinin ibrazı gerekmemektedir. Ancak, bu ürünün ithalatında, ithalatçının, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen, gıda güvenliği yönünden uygunluğunu gösteren uygunluk yazısını ilgili gümrük idaresine ibraz etmesi zorunludur. (Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği No: 2008/5-Ek 6B)

Bu maddeler Gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.
(01.01.2008-31.12.2008) arasında yapılan ithalatlar için geçerlidir)

02.12.2005 / 30827 sayılı yazıda; Nihai kullanımı nedeniyle indirimli ya da sıfır vergi oranından yararlanarak serbest dolaşıma giren eşyalar için alınan teminatlara ilişkin işlemler bildirilmiştir.

Eşyayı kendisi nihai kullanıma tabi tutmayacak ithalatçıların nihai kullanım uygulamasından yararlanması ve nihai kullanım nedeniyle alınan teminatların iade edilmesi ile ilgili usul ve esaslar ile ilgili olarak bakınız: Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 4)

Bu Maddeler Laboratuar Tahliline Tabi Tutulacak Eşya Kapsamındadır. (EK- 28)
25.07.2005 tarihli 18917 sayılı yazıda; Dökme eşyanın tahlile tabi tutulmasında Gümrük Yönetmeliğinin 194 üncü maddesi hükümlerine göre işlem tesis edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

21.01.2003 / 01721 sayılı yazıda; boyar maddelerin tahlile tabi olması ve uygulama şekli bildirilmiştir.

28.07.2006 / 19311 yazıda; Her bir gümrük laboratuarları itibariyle tahlil yapılabilecek eşya listesi yer almaktadır. Gümrük idareleri, listede kayıtlı eşyaların işlemlerinde kendilerine en yakın gümrük laboratuarına tahlile göndereceklerdir. Listede yer almayan ve gümrük laboratuarlarında yapılamayan eşyalar ise gümrük laboratuarlarına gönderilmeyip Gümrük Yönetmeliğinin 195 nci maddesine göre işlem yapılacaktır.

2006/22 sayılı Genelgede; Dahilde İşleme İzni kapsamında ve hangi hatta işlem gördüğüne bakılmaksızın yapılan ithalatların laboratuar tahliline tabi tutulması gerektiği ve alınan numunelerin ithalata ilişkin gümrük beyannamesine ve Dahilde İşleme İzin Talep Formuna eklenmesi gerektiği bildirilmiştir.

Bu malzemeler Özel Tüketim Vergisi uygulaması kapsamındadır. ÖTV Kanunu (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanların özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı, bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tâbidir.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 7 nci maddesi uyarınca, İstanbul Altın Borsasında işlem görmek üzere anılan Kararın 2 nci maddesinde belirtilen özelliklere sahip işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinden ve
Petrol (petrol mahsulleri dahil), gübre, gübre hammaddesi, buğday ve arpa ile buğday ve arpanın Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yurt içinde işlenmesi sonucu elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin ithalatının finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve ithalat işlemlerinden Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi yapılmaz.
04.08.2004 tarihli 22131 sayılı yazıda Kıymetli maden ithaline ilişkin bilgi formunun fiili ithalat tarihinden itibaren en geç beş gün içinde Hazine Müsteşarlığına ve İstanbul Altın Borsası'na ulaştırılması gereklidir.

Geçiçi bir süre için gümrük vergisi % 0 uygulanır.

İthalat Rejimi Kararına ekli II Sayılı Listede bulunan bu ürünün, Arnavutluk Cumhuriyeti menşeli olması halinde, 01.05.2008 tarihinden geçerli olmak üzere gümrük vergisi sıfır olarak uygulanır.

Bu madde kontrole tabi kabotaj eşya listesi kapsamındadır.

Bu maddeler için özel yapı ve düzenek gerekmektedir.(Yanıcı maddeler)

KDV % 18
ÖTV %0,9345 / KG

saygılarımla

Aşiyan