Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: yardıma ihtiyacım var!


Burada ayrıntılı anlatım yapılmış , umarım işinize yarar

Tamir Amaçlı Hariçte İşleme

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 142 ve 143 üncü maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi dışında tamir edilmek istenilen eşyaya ilişkin hariçte işleme izni, ilgili gümrük idareleri tarafından verilir.

Tamir amaçlı hariçte işleme izninin verilebilmesi için, eşyanın bozuk olduğunun Sanayi ve Ticaret Odası veya Sanayi Odasından alınacak belge ile gümrük idaresine tevsik edilmesi gerekir. Ancak, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlara ait araç, gereç ve techizata ilişkin olarak bu kuruluşların teknik personeli tarafından hazırlanan rapora istinaden hariçte işleme izni verilir.

İzin için, hariçte işleme rejiminin kullanımı için gerekli bütün bilgileri içeren tek tip gümrük beyannamesi ile gümrük idaresine müracaat edilir. Beyannamenin (44) No’lu kutusuna, işleme faaliyetinin mahiyeti, eşyanın ayniyetinin tespiti için gerekli ayırt edici özellikler ve özel işaretler kaydedilir. Ayrıca, bu tebliğ ekinde yer alan taahhütname iki nüsha olarak alınır. Bir nüshası ilgili olduğu beyannameye eklenir, diğeri ise beyanname sayı ve tarihi kaydedilerek ilgiliye iade edilir.

Gümrük müdürlüğünce, eşyanın ihracat rejimi hükümlerine göre muayenesi yapılarak, ayniyet tespiti için gerekli olan marka, seri numarası, model yılı gibi ayırt edici özellikler beyannameye kaydedilir. Gümrüğünce usulüne uygun olarak tescil edilen beyanname, hariçte işleme izni hükmünde olup, ayrıca bir izin belgesi düzenlenmez.

Bu hususta, rejim beyanının basitleştirilmiş usullerden biriyle yapılmak istenilmesi halinde, buna ilişkin beyanın, ihracat rejimi hükümlerine göre, gümrük yönetmeliğinin 527 nci maddesinde belirtilen gümrük idarelerine yapılması gerekir.
Tamir edilmek üzere, hariçte işleme rejimi çerçevesinde, geçici çıkışı yapılan eşyanın geri getirilme süresi (6) aydır. Sürenin başlangıcı, eşyanın fiilen ihraç edildiği tarihtir. Bu süre, beklenmeyen durumlar veya mücbir sebep hallerinde ilgili gümrük müdürlüğü tarafından (12) aya kadar uzatılabilir.

Süre uzatma taleplerine, zorlayıcı sebep veya beklenmeyen hali gösterir belge ile noter onaylı tercümesi de eklenir. Belge eğer yurt dışında düzenlenmiş ise, yurt dışı temsilciliklerimizce onaylanması gerekir. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ibraz edilecek belgelerde bu onay aranmamaktadır.

(12) ayı aşan süre uzatım talepleri, Gümrük Müsteşarlığınca(Gümrükler Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.

Tamir edildikten sonra süresi içerisinde geri gelen eşyanın gümrük işlemleri serbest dolaşıma giriş rejimine göre yapılır.

Tamir amacıyla geçici ihraç edilen eşya, tamiratın garanti nedeniyle sözleşmeye bağlı olarak veya kanuni bir yükümlülüğe dayanarak ya da bir imalat hatası nedeniyle, bedelsiz yapıldığının kanıtlanması halinde, serbest dolaşıma ithalat vergilerinden tam muaf olarak girer. Ancak, söz konusu eşyanın serbest dolaşıma ilk girişi sırasında kusurlu olduğunun belirlenmesi durumunda, ithal vergilerinde indirim yapılması veya muafiyet uygulanması halinde bu hüküm uygulanmaz.

Tamiratın bedel karşılığında yapıldığı hallerde, ithalat vergileri, gümrük kıymeti olarak tamir masraflarına eşit bir tutar dikkate alınarak, işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihte, bu ürünlere uygulanacak vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına istinaden belirlenir. Ancak, izin hak sahibinin tamir masrafları dışında başka bir ödeme yapmamış olması ve bu ödemenin izin hak sahibi ile faaliyeti yapan kişi arasındaki ilişkiden etkilenmemesi gerekir.

Kaynak:http://www.solmaz.com.tr/admin/files/113_Sirk%C3%BCler%202000-27.doc
__________________
**Lütfen Forum Kurallarını dikkatlice okuyunuz.
**Forum\'da konu açmadan önce MUTLAKA arama yapınız.
**Rahatsız olduğunuz iletileri \"bildir\" tuşunu kullanarak ilgili moderatöre aktarabilirsiniz.
** Bize ulaşmak için: yoneticiler@gumrukforum.com