Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: FORM A DAKİ TARİH

sadece şöyle bişey diyebilirim.Türkiyede tanzim edilen form a'lar fatura ile aynı tarihimi taşımaktadır?Bence çok komik bişey yapmışlar.size bu konuda bir yazı olmadığını söyliyebilirim.Sizde muayene memuruna form a ile fatura tarihinin aynı olacağı nerde yazmaktadır diye sormanızı öneririm.GTS kararı aşağıdadır.
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin
Karar - 2001/3485
Bakanlar Kurulundan30.12.2001 Tarihli, 24626 Mükerrer Sayılı R.G.
G.G.T.(Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) Seri No 1
GYÜ, ÖTDÜ ve EAGÜ Listesi – 2008 Rejim Kararı Ek 3
Bu Karara istinaden (İhracat) yayımlanan YÖNETMELİK
Uygulamaya ilişkin İthalat Tebliğ 2008-19
Genelgeler 1
Tasarruflu Yazılar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ekli "Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması, Devlet Bakanlığı'nın 14.12.2001 Tarihli ve 10234 Sayılı yazısı üzerine, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 22 inci maddesinin (b) bendine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/12/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 Amaç ve kapsam Madde 1
 Tamamen elde edilmiş ürünler Madde 6
 Bölgesel kümülasyon Madde 13
 En az gelişmiş ülkeler için istisnai uygulama Madde 18
 İstisna uygulamasının Form A Menşe Belgelerinde belirtilmesi Madde 20
 Doğrudan nakliyat Madde 22
 Menşe ispat belgeleri (Form A, Fatura Beyanı) Madde 24
 İhracattan sonra verilmesi Madde 28
 Menşe ispat belgesinin geçerliliği Madde 31
 Ticari Mahiyette Olmayan Eşya Madde 36
 Onaylanmış ihracatçı Madde 38
 Sonradan kontrol Madde 40Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar
Karar Sayısı: 2001/3485
Bakanlar Kurulundan30.12.2001 Tarihli, 24626 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete.
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1- Bu Karar, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 22 inci maddesinin (b) bendine istinaden, Türkiye Cumhuriyeti'ne Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında yapılacak ticarette tercihli rejimden faydalanacak eşyanın menşeinin tespitine dair usul ve esasları düzenler.
Tanımlar
Madde 2- Bu Kararda geçen,
a) "Müsteşarlık" deyimi, Gümrük Müsteşarlığı,
b) "İmalat" deyimi, montaj veya özel işlemler de dahil olmak üzere her türlü işçilik veya işleme tabi tutma,
c) "Madde" deyimi, ürünün imalatında kullanılan herhangi bir girdi, hammadde, parça veya aksam v.b.,
d) "Ürün" deyimi, bilahare başka bir imalatta da kullanılması söz konusu olsa bile imal edilmiş ürün,
e) "Eşya" deyimi, hem madde hem de ürün,
f) "Gümrük kıymeti" deyimi, 1994 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın VII. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma'ya (DTÖ Gümrük Kıymeti Anlaşması) göre tespit edilen kıymet,
g) "Fabrika çıkış fiyatı" deyimi, ürün için, nihai işçilik veya işlemin gerçekleştirilmesini üstlenen imalatçıya fabrika çıkışı itibarıyla ödenen fiyat, (Kullanılan bütün madde fiyatlarının dahil edilmiş olduğu bu fiyattan, elde edilmiş ürünün ihracı halinde geri ödenmiş veya ödenecek olan yurtiçi vergiler çıkarılır)
h) "Maddenin kıymeti" deyimi, kullanılan menşeli olmayan maddelerin ithalatı esnasındaki gümrük kıymeti, veya bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde, Türkiye Cumhuriyet veya Faydalanan Ülkede maddeler için ödendiği tespit edilebilen ilk fiyat,
i) "Menşeli madde kıymeti" deyimi, (h) bendinde tanımlandığı şekilde, gerekli uyarlama yapılarak uygulanan bu tür maddenin kıymeti, (20.03.2004 tarihli, 25408 sayılı R.G.- 2004/6979 s.BKK ile değişik)
j) "Fasıllar" ve "pozisyonlar" deyimi, bu Kararda "Armonize Sistem" veya "AS" olarak geçen Armonize Mal Tanım ve Kodlama Sistemi'ni oluşturan nomanklatürde kullanılan fasıllar ve pozisyonlar (dört haneli kodlar),
k) "Sınıflandırma" deyimi, belirli bir pozisyonda maddelerin veya ürünlerin sınıflandırılması,
l) "Sevkiyat" deyimi, ya bir ihracatçıdan bir alıcıya aynı anda gönderilen ya da ihracatçıdan alıcıya sevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan veya böyle bir evrakın olmaması halinde tek bir fatura kapsamına giren ürünler,
m) "Ülkeler" deyimi, karasularını da içerecek şekilde ülkeler,
n) "Menşe İspat Belgesi" deyimi, Form A Menşe Belgesi, EUR.1 Dolaşım Sertifikası veya fatura beyanı,
o) "Form A Menşe Belgesi" deyimi, menşeli ürünlerin Türkiye'ye ithalatında, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idarelerince veya diğer yetkili resmi idarelerce usulüne uygun olarak düzenlenen ve bir örneği EK III'te yer alan menşe ispat belgesi,
p) "EUR.1 Dolaşım Sertifikası" deyimi, Türk menşeli ürünlerin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında kümülasyon hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idareleri veya bu idarelerce yetkili kılınan kuruluşlarca usulüne uygun olarak düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen, bir örneği EK IV'te yer alan menşe ispat belgesi,
r) "EUR.1 Dolaşım Sertifikası Başvuru Formu" deyimi, ihracatçı veya yetkili kanuni temsilcisi tarafından EUR.1 Dolaşım Sertifikası talep edilmek üzere doldurulması gereken, bir örneği EK IV'te yer alan Form,
s) "Fatura Beyanı" deyimi, ihracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya herhangi bir başka ticari belge üzerinde belirtilen, metni EK V'te yer alan, usulüne uygun olarak yapılan beyan,
t) "Faydalanan Ülke" deyimi, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti tarafından kendisine tercihli tarife tanınan gelişmekte olan ülke,
u) "En Az Gelişmiş Ülke" deyimi, bu Karar kapsamı ülkelerden EK VII'de yer alan ülkeler,
anlamına gelir.
İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Menşeli Ürün Kavramının Tanımı
Menşe kuralı
Madde 3- Bu Karar'ın uygulanmasında, aşağıda belirtilen ürünler Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülke menşeli kabul edilir:
a) 6 ncı maddede belirtildiği şekilde, tamamen Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkede elde edilen ürünler,
b) 7 nci maddede belirtildiği şekilde, Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkede yeterli işçilik veya işleme tabi tutulmuş olmaları kaydıyla, tamamen elde edilmemiş maddeler ihtiva edecek şekilde Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkede elde edilmiş ürünler.
İki taraflı kümülasyon
Madde 4- Bu Karar kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti menşeli maddeler, Faydalanan Ülkelerden birinde elde edilen bir ürün içine dahil edildikleri takdirde Faydalanan Ülke menşeli kabul edilirler. Söz konusu maddelerin 8 inci maddede belirtilenlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları koşuluyla, yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartı aranmaz.
Norveç, İsviçre ve Avrupa Topluluğu ülkeleri ile kümülasyon
Madde 5- Norveç, İsviçre ve Avrupa Topluluğu (AT) ülkelerinin, Faydalanan Ülke menşeli ürünlere genelleştirilmiş tercihler sistemi kapsamında tercihli tarife tanımları ve söz konusu ürünler için menşe kavramını, bu Kararda belirtilen şekildeki tanımıyla uygulamaları durumunda, bir Faydalanan Ülkede 8 inci maddede açıklanan işçilik ve işlemin ötesinde bir işleme tabi tutulan Türkiye Cumhuriyeti, Norveç, İsviçre veya AT menşeli ürünler bu Faydalanan Ülke menşeli kabul edilirler.
Birinci fıkra hükümleri (söz konusu tercihli tarifeyle ilgili olan menşe kurallarına göre) sadece doğrudan Faydalanan Ülkeye ihraç edilen Türkiye Cumhuriyeti, Norveç, İsviçre veya AT menşeli ürünlere uygulanır. Birinci fıkra hükümleri Armonize Sistemin 1 ila 24 üncü Fasıllarında belirtilen ürünlere uygulanmaz.
Bu madde hükümleri, Norveç, İsviçre ve AT'nin karşılıklı olarak Türkiye Cumhuriyeti ürünlerine aynı muamelede bulunması koşuluyla uygulanır. Bu madde hükümlerinin hangi tarih itibarıyla uygulanacağı Müsteşarlıkça duyurulur.
Tamamen elde edilmiş ürünler
Madde 6- Bu Karar'ın uygulanmasında,
a) Aşağıda belirtilen ürünlerin, tamamen Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinde elde edilmiş oldukları kabul edilir:
1) Kendi topraklarından veya deniz yataklarından çıkarılan mineral ürünler,
2) Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinde hasat edilen bitkisel ürünler,
3) Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinde doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar,
4) Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinde yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ürünler,
5) Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinde avcılık veya balıkçılıkla elde edilen ürünler,
6) Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinin karasuları dışında kendi gemileri tarafından denizden elde edilen balıkçılık ürünleri ve diğer ürünler,
7) Münhasıran (6) numaralı alt bentte atıfta bulunulan ürünlerden, kendi fabrika gemilerinin bordasında üretilen ürünler,
8) Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinde toplanmış, yalnızca hammaddelerin geri kazanılabilmesine müsait kullanılmış maddeler,
9) Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinde yapılan imalat işlemleri sonucu ortaya çıkan atık ve hurdalar,
10) Kendi karasuları dışındaki deniz toprağı veya deniz toprağı altı ile ilgili münhasır işletme haklarına sahip olmaları kaydıyla deniz toprağı veya deniz toprağı altından çıkarılan ürünler,
11) Münhasıran 1 ila 10 uncu alt bentlerdeki ürünlerden üretilmiş eşya.
b) (a) bendinin (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde geçen 'kendi gemileri' ve 'kendi fabrika gemileri' tabirleri sadece:
1) Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinde kayıtlı veya tescilli,
2) Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinin bayrağı altında seyreden,
3) En az %50'sine Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden biri vatandaşları tarafından sahip olunan veya idare merkezinin Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinde bulunduğu, müdür veya müdürlerinin, Yönetim veya Denetleme Kurulu Başkanı ve bu kurullar üyelerinin çoğunluğunun TürkiyeCumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden biri vatandaşı olduğu ve ilaveten ortaklık veya limited şirket durumunda sermayesinin en az yarısının Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden biri veya bunların kamu kuruluşları veya vatandaşlarına ait olduğu bir şirket tarafından sahip olunan,
4) Yönetici ve yetkilileri Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden biri vatandaşı olan ve
5) Mürettebatının en az %75'i Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden biri vatandaşı olan, gemiler ve fabrika gemileri için kullanılır.
c) Avlanmış balığın işçilik veya işleme tabi tutulduğu fabrika gemilerde dahil olmak üzere açık denizlerde faaliyet gösteren gemiler, (b) bendinde sayılan koşulların sağlanmış olması kaydıyla, Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden biri toprağının parçası olarak kabul edilir.
Yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler
Madde 7- 3 üncü maddenin uygulanması bakımından,
a) Türkiye Cumhuriyeti'nde veya Faydalanan Ülkede tamamen elde edilmemiş ürünler EK-II'deki listede belirtilen şartları yerine getirmeleri halinde yeterli işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edilirler.
b) (a) bendinde belirtilen şartlar, bu Karar kapsamı tüm ürünler için, bu ürünlerin imalatında kullanılan menşeli olmayan maddeler üzerinde yapılması gerekli işçilik ve işlemleri göstermekte olup, sadece bu maddelerle ilişkili olarak uygulanır.
c) Eğer söz konusu listede o ürün için belirtilen şartları yerine getirerek menşe statüsü kazanmış bir ürün, başka bir ürünün imalatında kullanılırsa, bileşiminde yer aldığı ürüne tatbiki mümkün şartlar kendisine uygulanmaz ve bu malların imalatında kullanılmış olabilecek menşeli olmayan ürünler dikkate alınmaz.
Birinci fıkra hükümlerine istisna olarak, EK-II'deki listede belirtilen şartlar uyarınca, bir ürünün imalatında kullanılmaması gereken menşeli olmayan maddeler aşağıdaki şartların yerine getirilmesine bağlı olarak kullanılabilir;
a) Toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %10'unu geçmiyorsa,
b) Menşeli olmayan maddelerin azami değeri olarak listede verilmiş olan yüzdeler, bu fıkranın uygulanmasıyla aşılmamışsa.
İkinci fıkra hükümleri Armonize Sistem'in 50 ila 63 üncü fasıllarındaki ürünlere uygulanmaz.
Yetersiz işçilik veya işlem(09.10.2003 tarihli, 25254 sayılı R.G.ile yayımlanan 2003-6125 BKK ile değişik)
Madde 8- 7 nci maddede belirtilen koşulların sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın, bu maddenin ikinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki işlemler menşeli ürün statüsü verilmesi için yetersiz işçilik ve işlemler olarak kabul edilir:
a) Nakliyat ve depolama süresince eşyanın iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yönelik koruyucu işlemler;
b) Ambalaj ayırma ve birleştirme;
c) Yıkama, temizleme; toz, oksit, yağ, boya veya diğer tabakalardan arındırma;
d) Dokumaya elverişli maddeleri ütüleme veya presleme;
e) Basit boyama ve cilalama işlemleri;
f) Tahıl ve pirinci kabuklarından ayırma, kısmi veya tam olarak değirmenden geçirme (öğütme), parlatma ve perdahlama;
g) Şeker renklendirme veya şeker topaklarını biçimlendirme işlemleri; şekerin kısmi veya tam olarak değirmenden geçirilmesi (öğütülmesi);
h) Meyvelerin, kuruyemişlerin ve sebzelerin kabuklarını soyma, çekirdeklerini çıkarma, zarlarını ayıklama;
i) Keskinleştirme, basit bileme veya basit kesme;
j) Eleme, kalburdan geçirme, sıraya koyma, tasnifleme, kalibrasyon, eşleştirme (maddelerden setler oluşturma dahil);
k) Basit şişeleme, tenekeye veya beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kutulama, karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme işlemleri;
l) Ürün veya paketler üzerine marka, etiket, logo ve diğer benzeri ayırdedici işaretleri yapıştırma veya basma işlemleri;
m) Aynı veya farklı türden ürünlerin; karışımların bir veya daha fazla unsurunun, bu bölümde yer alan ve bunların bir Faydalanan Ülke veya Türkiye menşeli sayılmalarına imkan tanıyan şartları yerine getirmeyecek biçimde basitçe karıştırılması;
n) Tamamlanmış bir ürün oluşturmak üzere parçaların basit montajı veya ürünlerin parçalarına ayrılması;
o) (a) ila (n) bentlerinde belirtilen işlemlerden iki veya daha fazlasının bir arada yapılması;
Belirli bir ürüne uygulanan işçilik veya işlemin birinci fıkra hükümleri çerçevesinde yetersiz kabul edilip edilmeyeceğine karar verilirken, Faydalanan Ülkelerden birinde veya Türkiye'de gerçekleştirilen işlemlerin tümü bir arada mütalaa edilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Nitelendirme Birimi, Aksesuarlar, Yedek Parçalar,
Aksam, Setler ve Etkisiz Unsurlar
Nitelendirme birimi
Madde 9- Bu Karar hükümlerinin uygulanmasında, nitelendirme birimi, Armonize Sistem Nomanklatürü'nü kullanarak sınıflandırma yapılırken temel birim olarak kabul edilen belirli bir üründür. Buna göre,
a) Muhtelif maddelerin montajı veya gruplandırılmasından oluşan bir ürün Armonize Sistem'de tek bir pozisyonda sınıflandırıldığında, bu ürün bir bütün olarak nitelendirme birimini oluşturur.
b) Bir sevkiyat, Armonize Sistem'de aynı pozisyon içinde sınıflandırılan belli sayıda aynı üründen oluşuyorsa, her bir ürün bu Karar hükümlerinin uygulanışı sırasında münferiden değerlendirilmelidir.
Armonize Sistem'in (5) sayılı Genel Kuralı çerçevesinde ambalaj, sınıflandırma açısından ürüne dahil ediliyorsa, menşe tespiti açısından da dahil edilir.
Aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam
Madde 10- Bir cihaz, makine, alet veya araç parçası beraberinde teslim edilip, normal olarak, bir cihazın bölümü durumundaki ve fiyata dahil edilmiş bulunan ve bu nedenle ayrıca fatura edilmemiş olan aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam, söz konusu cihaz, makine, alet veya araç içinde mütalaa edilir.
Setler
Madde 11- Armonize Sistem'in (3) sayılı Genel Kuralında tanımlanan setler, kendisini meydana getiren tüm ürünlerin menşeli olması halinde, o ülke menşeli olarak addedilir. Ancak bir set, menşeli ve menşeli olmayan ürünlerden müteşekkil ise, menşeli olmayan ürünlerin kıymetinin setin fabrika çıkış fiyatının %15'ini geçmemesi koşulu ile, bir bütün olarak o ülke menşeli kabul edilir.
Etkisiz unsurlar
Madde 12- Bir ürünün menşeli olup olmadığını belirlemek için, imalatında kullanılabilecek,
a) Enerji ve yakıtın,
b) Tesis ve teçhizatın,
c) Makine ve aletlerin,
d) Ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan eşyanın, menşeini belirlemek gerekmez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bölgesel Kümülasyon
Bölgesel kümülasyon
Madde 13- 3 ila 5 inci madde hükümlerine istisna olarak, bölgesel grup üyesi olan bir Faydalanan Ülkede imal edilen ürünün bu maddeler bakımından o ülke menşeli olup olmadığının tespiti amacıyla, o bölgesel grup üyesi herhangi bir ülke menşeli olan ve aynı grup üyesi başka bir ülkede daha ileri aşama imalatta kullanılan ürünler o imalatın yapıldığı ülke menşeli kabul edilirler (bölgesel kümülasyon).
Nihai ürünün menşe ülkesi 15 inci maddeye göre belirlenir.
Bölgesel Gruplar (09.10.2003 tarihli, 25254 sayılı R.G.ile yayımlanan 2003-6125 BKK ile değişik)
Madde 14- Bölgesel kümülasyon, Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden yararlanan Faydalanan Ülkelerden oluşan 3 ayrı bölgesel gruba uygulanır:
a) Grup 1: Brunei - Daruselam, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam;
b) Grup 2: Bolivya, Kolombiya, Kosta Rika, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama, Peru, Venezuela;
c) Grup 3: Bangladeş, Bhutan, Hindistan, Maldivler, Nepal, Pakistan, Sri Lanka
"Bölgesel Grup" deyimi, duruma göre, Grup 1, Grup 2 veya Grup 3 olarak anlaşılır.
Bölgesel kümülasyonda menşe tespiti
Madde 15- Bölgesel grup üyesi bir ülke menşeli eşya, aynı bölgesel grup üyesi başka bir ülkede işçilik ve işleme tabi tutulursa, aşağıdaki koşulların sağlanması şartıyla, en son işçilik ve işlemin gerçekleştirildiği bölgesel grup üyesi ülke menşeli sayılır:
a) Bu maddenin üçüncü fıkrasında tanımlanan, o ülkedeki katma değerin, kullanılan bölgesel grup üyesi diğer ülkelerden herhangi biri menşeli ürünlerin en yüksek gümrük kıymetinden daha yüksek olması ve
b) O ülkede gerçekleştirilen işçilik ve işlemin 8 inci maddede belirtilenlerin ötesinde bir işçilik ve işlem olması ve tekstil ürünleri söz konusu ise, ayrıca EK VI'da belirtilen işlemlerin ötesinde bir işçilik ve işlem olması.
Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen menşe şartlarının sağlanmadığı durumda, ürünler, bölgesel grubun diğer ülkelerinden gelen menşeli ürünler arasında en yüksek gümrük kıymetine sahip bölgesel grup ülkesinin menşeini taşır.
"Katma değer", fabrika çıkış fiyatından ürüne dahil edilen bölgesel grubun diğer üye ülkesi menşeli her bir ürünün gümrük kıymetinin çıkarılmasıyla bulunan değerdir.
Bölgesel kümülasyonda menşe ispatı
Madde 16- Bir bölgesel grup üyesi ülkeden aynı bölgesel grup üyesi başka bir ülkeye daha ileri işçilik veya işlemde kullanılmak üzere ihraç edilen ya da daha ileri işçilik veya işleme tabi tutulmadan yeniden ihraç edilen eşyanın menşe statüsünün ispatı ilk ülkede düzenlenen Form A Menşe Belgesi ile sağlanır.
Bir bölgesel grup üyesi ülkeden Türkiye Cumhuriyeti'ne ihraç edilen eşyanın bu Bölüm koşulları altında elde edilen veya korunan menşe statüsünün ispatı birinci fıkra hükümlerine göre düzenlenen Form A Menşe Belgesi esas alınarak o ülkede hazırlanan fatura beyanı veya düzenlenen Form A Menşe Belgesi vasıtasıyla sağlanır.
Menşe ülkesi Form A Menşe Belgesinin 12 numaralı kutusunda veya fatura beyanı üzerinde belirtilir; bu ülke,
a) birinci fıkraya göre daha ileri işçilik veya işlem olmadan ihraç edilen ürünlerde imalatçı ülke,
b) daha ileri işçilik veya işlem sonrası ihraç edilen ürünlerde, 15 inci maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen menşe ülkesidir.
Bölgesel kümülasyon uygulaması için gerekli şartlar
Madde 17- 13 ila 16 ncı maddeler sadece,
a) Bölgesel grup üyesi ülkeler arasında bölgesel kümülasyon bağlamında ticareti düzenleyen kuralların, bu Kararda belirtilenlerle aynı olması,
b) Her bölgesel grup üyesi ülkenin bu Karar şartıyla uyum sağlamayı veya sağlatmayı taahhüt etmesi ve Form A Menşe Belgelerinin doğru şekilde düzenlenmesi ile bu belgeler ve fatura beyanlarının sonradan kontrolü konularında Türkiye Cumhuriyeti ve diğer bölgesel grup üyesi ülkelerle gerekli idari işbirliğini sağlaması durumunda uygulanır.
Bu taahhüt, bölgesel grup Sekretaryası tarafından Türkiye Cumhuriyeti'ne diplomatik kanallarla iletilir.
Duruma göre Sekretaryalar, (09.10.2003 tarihli, 25254 sayılı R.G.ile yayımlanan 2003-6125 BKK ile değişik)
a) Grup 1: Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Genel Sekreterliği,
b) Grup 2: Andean Topluluğu-Orta Amerika Ortak Pazarı ve Panama Menşe Daimi Ortak Komitesi (Comite Conjunto Permanente de Origen Comunidad Andina-Mercado Comun Centroamericano y Panama)
c) Grup 3: Bölgesel İşbirliği için Güney Asya Birliği (SAARC) Sekreteryası'dır.
Müsteşarlık her bir bölgesel grup için birinci fıkrada belirtilen koşulların sağlandığını duyurur. Bu duyuru yapılmadan bölgesel kümülasyona ilişkin bu Bölüm uygulanmaz.
Herhangi bir bölgesel grup üyesi ülke menşeli ürünlere, bu ürünlerin bölgesel grup üyesi başka bir ülkeden geçmesi halinde, burada daha ileri işçilik ve işleme tabi tutulup tutulmadığı dikkate alınmaksızın, 22 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uygulanmaz.
ÜÇÜNCÜ KISIM
En Az Gelişmiş Ülkeler İçin İstisnai Uygulama
En az gelişmiş ülkeler için istisnai uygulama
Madde 18- Varolan sanayilerin gelişmesi veya yeni sanayilerin oluşması ile gerçeklendirilmesi halinde, Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden faydalanan en az gelişmiş ülkeler lehine bu Karar hükümlerinden istisnai uygulamalar tanınabilir. Bu amaçla, söz konusu ülke 19 uncu maddenin ikinci fıkrasına uygun olarak istisnai uygulama talebiyle birlikte bu talebin sebebini diplomatik kanallarla sunar.
İstisnai uygulama talebinin incelenmesi
Madde 19- İstisnai uygulama talebinin incelenmesinde özellikle,
a) Mevcut menşe kurallarının uygulanmasının, işyeri kapanmalarına yol açacak durumlara özellikle vurgu yaparak, söz konusu ülkenin varolan sanayisinin Türkiye'ye ihracatına devam etmesini önemli derecede etkileyecek durumlar,
b) Menşe kurallarının bir sanayiye yapılan önemli yatırımlara engel olabileceğinin açık şekilde kanıtlanması ve bir yatırım programının uygulanmasını teşvik edecek istisnanın, bu kurallara aşamalı olarak uyulmasını sağlayacak özel durumlar,
c) Faydalanan Ülkelerde ve Türkiye Cumhuriyeti'nde özellikle istihdam açısından alınan kararların ekonomik ve sosyal etkileri,
dikkate alınır.
İstisnai uygulama taleplerinin incelenmesini kolaylaştırmak amacıyla, talepte bulunan ülke, talebine dayanak olarak, özellikle aşağıdaki unsurları içeren ve mümkün olan tüm bilgileri sağlar:
a) nihai ürünün tanımı,
b) üçüncü ülke menşeli maddelerin tür ve miktarı,
c) imalat yöntemi,
d) katma değer,
e) söz konusu şirketteki çalışanların sayısı,
f) Türkiye Cumhuriyeti'ne ihracatın öngörülen miktarı,
g) hammaddeler için diğer mümkün tedarik kaynakları,
h) talep edilen sürenin gerekçesi,
i) diğer gözlemler.
İstisnai uygulama talebinin değerlendirilmesi sonucunda alınacak Karar, diplomatik kanallarla bildirilir. Uygun görülen taleplere ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanır.
İstisna uygulamasının Form A Menşe Belgelerinde belirtilmesi
Madde 20- İstisnai uygulama durumlarında Form A Menşe Belgesinin 4 numaralı kutusunda veya 26 ncı maddede belirtilen fatura beyanında şu ibarelere yer verilir: "İstisna-Karar No: ...../.....""Derogation-Regulation (TR) No: ...../....." 18 ila 20 nci madde hükümleri olası süre uzatmalarında da uygulanır.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Ülkesel Gereklilikler
Ülkesellik ilkesi
Madde 21- İkinci Kısım'da yer alan menşe statüsü kazandırılmasına ilişkin koşullar, Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkede kesintisiz olarak yerine getirilmelidir.
Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkeden başka bir ülkeye ihraç edilmiş olan menşeli eşyanın geri gelmesi halinde,
a) Geri gelen eşyanın, ihraç edilmiş bulunan eşya ile aynı olduğu,
b) Söz konusu ülkede bulunma veya ihraç edilme süresi içerisinde, iyi koşullarda muhafaza edilmeleri için gerekli olanların ötesinde herhangi bir işleme tabi tutulmadığı,
gümrük idarelerini tatmin edecek şekilde ispat edilmediği takdirde, menşeli olmadığı kabul edilir.
Doğrudan nakliyat
Madde 22- Tercihli muamele sadece, bu Karar'ın gerekliliklerini yerine getirmiş, Türkiye Cumhuriyeti ile Faydalanan Ülke arasında doğrudan nakledilen ürünler için uygulanır. Aşağıda yer alan ürünler, Faydalanan Ülkeden Türkiye Cumhuriyeti'ne veya Türkiye Cumhuriyeti'nden Faydalanan Ülkeye doğrudan nakledilmiş kabul edilirler.
a) 13 üncü maddenin uygulandığı durumlarda, aynı bölgesel grup üyesi diğer ülke haricinde, başka bir ülkeden geçmeden nakledilen ürünler,
b) Transit geçtikleri veya depolandıkları ülkenin gümrük yetkililerinin gözetimi altında olmaları ve boşaltma, tekrar yükleme veya iyi koşullarda muhafaza etmeye yönelik işlemler dışında bir işlemden geçmemiş olmaları koşullarıyla, gerektiğinde bu ülkelerde tek bir sevkiyatı oluşturan aktarılan veya geçici depolanan Faydalanan Ülke veya Türkiye Cumhuriyeti dışındaki ülkeler üzerinden nakledilen ürünler,
c) Transit geçtikleri veya depolandıkları ülkenin gümrük yetkililerinin gözetimi altında olmaları ve boşaltma, tekrar yükleme veya iyi koşullarda muhafaza etmeye yönelik işlemler dışında bir işlemden geçmemiş olmaları koşullarıyla, Norveç, İsviçre ve AT üzerinden nakledilen ve sonradan tamamen veya kısmen Türkiye Cumhuriyetine veya Faydalanan Ülkeye yeniden ihraç edilen ürünler, (20.03.2004 tarihli, 25408 sayılı R.G.- 2004/6979 s.BKK ile değişik)
d) Türkiye Cumhuriyeti veya ihracatçı Faydalanan Ülke dışındaki ülkeler üzerinden boru hattı ile kesintisiz olarak nakledilen ürünler.
Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde yer alan hükümlerin yerine getirildiğinin, ithalatçı ülkenin gümrük yetkililerine ispatı, aşağıdaki belgelerin ibrazı yoluyla yapılır: (09.10.2003 tarihli, 25254 sayılı R.G.ile yayımlanan 2003-6125 BKK ile değişik)
a) Transit ülkesi geçişini kapsayan tek bir sevk evrakı ya da
b) Transit ülkesinin gümrük yetkililerince düzenlenen;
(i) ürünlerin tam bir tanımını veren,
(ii) boşaltma ve tekrar yükleme tarihlerini ve uygulanabildiği durumlarda kullanılan gemi veya diğer nakil araçlarının adlarını belirten ve
(iii) transit ülkesi içinde eşyanın hangi koşullarda kalmış olduğunu belgeleyen bir sertifika veya
c) Bunların temin edilememesi halinde, ikame kanıtlayıcı belgeler.
Bu maddede belirtilen şartların karşılanması ve Norveç, İsviçre ve AT'nin kendi gümrük idareleri vasıtasıyla, düzenlenen belgelerin kesinlik ve doğruluğunun teyidi için Türkiye Cumhuriyeti'ne yardım sağlaması koşuluyla, Faydalanan Ülke yetkili resmi idarelerince düzenlenmiş olan Form A Menşe Belgelerine dayanılarak Norveç, İsviçre ve AT gümrük idarelerince düzenlenen müfrez Form A Menşe Belgesi ibraz edilmek suretiyle bu Karar anlamında menşeli ürünler, Türkiye Cumhuriyeti'ne ithalatında 1 inci madde kapsamı tercihli tarifeden yararlanmaya uygundurlar. 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen sonradan kontrol prosedürü, gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra uygulanır. 41 inci maddenin ilk fıkrasında belirtilen süre 8 aya kadar uzatılır.
Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi ve üçüncü fıkrası, Norveç, İsviçre ve AT'nin, gelişmekte olan ülkeler menşeli belli ürünlere tercihli tarife tanımaları bağlamında, Türkiye Cumhuriyeti tarafından tatbik edilen hükümlere benzer hükümleri tatbik etmesi halinde uygulanır. Müsteşarlık, bu hükümlerin Norveç, İsviçre ve AT tarafından kabul edildiği tarihi ve bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi ve üçüncü fıkra hükümleri ile Norveç, İsviçre ve AT tarafından kabul edilen benzer hükümlerin uygulanmaya başlanacağı tarihi duyurur.
Bu hükümler, Türkiye Cumhuriyeti, Norveç, İsviçre ve AT'nin, başka hususların yanı sıra idari işbirliği konularında birbirlerine gerekli karşılıklı yardımı sağlayacakları hususunu belirten bir anlaşmaya varmaları koşuluyla uygulanır.
Sergiler
Madde 23- Faydalanan Ülkelerin birinden bir başka ülkeye sergilenmek üzere gönderilen ve sergi sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'ne ithal edilmek üzere satılan Faydalanan Ülke menşeli ürünler, gümrük idarelerinin,
a) İhracatçının bu ürünleri Faydalanan Ülkelerden birisinden serginin düzenlendiği ülkeye naklettiği,
b) Ürünlerin aynı ihracatçı tarafından Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bir kimseye satıldığı veya tasarrufuna verildiği,
c) Ürünlerin sergi süresi içinde veya sergiden hemen sonra, sergilenmek üzere gönderildiği durumunu koruyarak Türkiye Cumhuriyeti'ne sevk edildiği,
d) Ürünlerin sergilenmek üzere gönderildikleri andan itibaren, bu sergide teşhir edilmek dışında başka bir amaçla kullanılmadığı,
hususlarında tatmin edilmesi kaydıyla ithallerinde tercihli rejimden yararlanırlar.
Form A Menşe Belgesi normal usullere uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti gümrük yetkililerine ibraz edilmelidir. Bu belge üzerinde serginin adı ve adresi belirtilmelidir. Gerektiği takdirde ürünlerin durumu ve sergilenmelerine ilişkin koşullar hakkında ek belgeler istenebilir.
Birinci fıkra, yabancı ürün satmak üzere kurulmuş işyeri veya mağazalarda özel amaçla düzenlenmemiş olan, açık olduğu süre içinde ürünün gümrük denetimi altında kaldığı her türlü ticaret, sanayi, tarım ve el sanatları sergi, fuar veya benzeri umumi gösteri veya teşhirlerine uygulanır.
BEŞİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Eşyanın Menşeinin İspatı
Form A Belgesinin Doldurulmasında Önemli Hususlar
Menşe ispat belgeleri
Madde 24- Faydalanan Ülke menşeli ürünler Türkiye Cumhuriyeti'ne ithal edilirken, aşağıdaki belgelerden birinin ibrazı üzerine Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden yararlanabilirler:
a) Bir örneği EK III'te yer alan Form A Menşe Belgesi veya
b) 26 ncı maddede belirtilen durumlarda, ihracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya başka herhangi bir ticari belge üzerinde belirtilen, metni EK V'te yer alan, söz konusu ürünleri teşhislerini mümkün kılmaya yeterli ayrıntıda tanımlayan bir beyan. (bundan sonra 'fatura beyanı' olarak anılacaktır)
4 üncü madde kapsamında, eşyanın Türkiye Cumhuriyeti menşeli olduğunun kabulü ve işbu Kararın diğer koşullarını yerine getirmesi durumunda, ikili kümülasyondan yararlanmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti'nden Faydalanan Ülkelere yapılacak ihracatlarda, menşe statüsünün ispatı;
a) Bir örneği EK IV'te yer alan EUR.1 Dolaşım Sertifikası veya
b) 26 ncı maddede belirtilen fatura beyanı vasıtasıyla
sağlanır.
Form A Menşe Belgesi
G.G.T.(Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) Seri No 1
Tasarruflu Yazılar 1
Madde 25- (1) Karar çerçevesinde menşeli ürünlerin Türkiye Cumhuriyetine ithalinde, 22 nci madde kapsamında doğrudan nakledilmiş olmaları koşuluyla, Faydalanan Ülkenin gümrük idareleri veya diğer yetkili resmi idarelerince düzenlenen Form A menşe belgesinin veya fatura beyanının ibrazı üzerine söz konusu ürünler 1 inci maddede belirtilen tercihli rejimden faydalanır. 1 inci maddede belirtilen tercihli rejimden yararlanabilmek için Faydalanan Ülkenin yetkili makamlarının Türkiye Cumhuriyetine 39 uncu maddede belirtilen bilgileri iletmeleri ve söz konusu ürünlerin gerçek menşeine ilişkin bilginin doğruluğunun veya belgenin geçerliliğinin kontrolü için Türkiye Cumhuriyeti gümrük idarelerine gerekli yardımı sağlamaları gerekir. Menşe ispat belgeleri, 39 uncu maddede öngörülen işlemlerin tamamlandığı tarihten itibaren düzenlenmeleri kaydıyla kabul edilir. Ancak bu tarihten sonraki ithalat işlemlerinde, söz konusu tarihten önce düzenlenmiş menşe ispat belgelerinin Türkiye Cumhuriyeti gümrük idarelerine ibraz edilmeleri halinde anılan belgeler 31 inci maddede belirtilen 10 aylık geçerlilik süresinin aşılmaması kaydıyla kabul edilebilir. Müsteşarlık, 39 uncu maddede öngörülen işlemlerin tamamlandığı tarihi duyurur.(04.07.2008 tarih ve 26926 sayılı R.G. – 2008/13830 s.BKK ile değişik)
(2) Form A Menşe Belgesi, sadece 1 inci maddede belirtilen tercihli rejimden yararlanmak amacıyla gereken belge niteliğinde kanıt olarak kullanılmak üzere düzenlenebilir.
(3) Form A Menşe Belgesi, ihracatçının veya yetkili temsilcisinin yazılı başvurusuna binaen düzenlenir. İhracatçı veya yetkili temsilcisi başvurusu ile birlikte, ihraç edilecek eşya için Form A Menşe Belgesinin düzenlenmesini tevsik edici her türlü belgeyi ibraz etmelidir.
(4) İhraç edilecek eşyanın bu Karar hükümleri doğrultusunda bu ülke menşeli kabul edilmesi durumunda, Faydalanan Ülke yetkili resmi idarelerince belge düzenlenir. Form A Menşe Belgesi, ihracatın gerçekleştiği veya kesinleştiği anda, ihracatçının kullanımına sunulur. Bu fıkrada belirtilen koşulların sağlanıp sağlanmadığının kontrolü için, yetkili resmi idareler her türlü kanıtlayıcı belge talebinde bulunma ve gerekli görülebilecek her türlü kontrolü yapma hakkına sahiptirler.
(5) Faydalanan Ülke yetkili resmi idareleri, belgenin ve başvurunun usulünce düzenlenmesinden sorumludurlar. Form A Menşe Belgesinin 2 numaralı kutusunun doldurulması ihtiyaridir. 12 numaralı kutunun ikinci bölümünde "Türkiye" belirtilmişolmalıdır. Form A Menşe Belgesinin düzenlendiği tarih, 11 numaralı kutuda gösterilir, belgeyi düzenlemeye yetkili resmi idareye ayrılmış olan bu kutuda yer alması gereken imza el yazısı ile atılmalıdır.
(6) Form A Menşe Belgesi, 1 inci maddede belirtilen tercihli rejimin uygulanması için belge niteliğinde kanıt olduğundan, ürünün menşeinin ve belge üzerindeki diğer beyanların kontrolü için gerekli önlemlerin alınmasından ihracatçı ülke yetkili resmi idareleri sorumludur.
Fatura beyanı
Madde 26- 24 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarının (b) bentlerinde atıfta bulunulan fatura beyanı,
a) 38 inci madde çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'nde bir onaylanmış ihracatçı tarafından veya
b) 25 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yardımın bu prosedür için de uygulanması şartıyla, toplam kıymeti 6000 Euro'yu geçmeyen menşeli ürünler ihtiva eden bir veya daha fazla paketten oluşan bir sevkiyat için, herhangi bir ihracatçı tarafından hazırlanabilir.
Fatura beyanı, söz konusu ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden biri menşeli olarak kabulü ve bu Karar'ın diğer hükümlerinin yerine getirilmesi halinde hazırlanabilir.
Fatura beyanında bulunan ihracatçı, söz konusu ürünün menşe statüsü ile bu Karar'ın diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu kanıtlayan ilgili tüm belgeleri, ihracatçı ülkenin gümrük veya diğer yetkili resmi idarelerinin talebi üzerine herhangi bir anda ibraz etmeye hazırlıklı olur.
Fatura beyanı, ihracatçı tarafından, metni EK V'te yer alan, Türkçe, Fransızca veya İngilizce dillerinden birinde, beyanın, fatura, teslimat notu veya başka bir ticari belge üzerine daktilo edilmesi, ıstampa ile damgalanması veya basılması suretiyle hazırlanır. Beyan el yazısı ile de yapılabilir, bu takdirde, mürekkeple ve matbaa harfleriyle yazılır.
Fatura beyanı, ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını ihtiva eder. Ancak, 38 inci madde çerçevesinde onaylanmış ihracatçıdan, kendi adıyla hazırlanmış herhangi bir fatura beyanının kendi el yazısıyla imzalanmış addedilerek tüm sorumluluğu üzerine aldığına dair yazılı bir taahhütnameyi ihracatçı ülkenin gümrük idarelerine vermiş olması koşuluyla, böyle bir beyanı imzalama şartı aranmaz.
Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen durumlar için, fatura beyanının kullanımı aşağıdaki özel koşullara bağlıdır:
a) Her bir sevkiyat için ayrı bir fatura beyanı düzenlenmelidir,
b) Sevkiyat kapsamı eşyanın, ihracatçı ülkede "menşeli ürün" tanımı açısından kontrolü yapılmış olması durumunda, ihracatçı, fatura beyanında bu kontrole dikkat çekebilir.
Altıncı fıkra hükümleri ihracatçıyı, gümrük veya posta mevzuatından doğan uyması gereken diğer yükümlülüklerinden muaf kılmaz.
EUR. 1 Dolaşım Sertifikası
Madde 27- 4 üncü maddede belirtilen ikili kümülasyon kapsamında, 1 inci maddede belirtilen Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden faydalanan ülkelere Türkiye Cumhuriyeti menşeli eşyanın ihracında düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Sertifikası ve fatura beyanlarının kullanım usul ve esasları yönetmelik ile belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM
Form A Menşe Belgesinin Sonradan Verilmesi, İkinci Nüsha Düzenlenmesi ve Değiştirilmesi
Tasarruflu Yazılar 1
İhracattan sonra verilmesi
Madde 28- 25 inci maddenin dördüncü fıkrasına rağmen, (a) bendinde belirtilen durumlarda, Form A Menşe Belgesi istisnai olarak, ait olduğu eşyanın ihracatından sonra düzenlenebilir.
a) Form A Menşe Belgesi,
1) Hatalar, istenmeyerek yapılan ihmaller veya özel durumlar nedeniyle, ihracat esnasında düzenlenmemiş ise veya
2) Bir Form A Menşe Belgesinin düzenlenmiş, ancak teknik nedenlerle ithalatta kabul edilmemiş olduğu hususu, yetkili resmi idareleri tatmin edici bir şekilde ispat edilir ise sonradan düzenlenebilir.
b) Yetkili resmi idareler ancak, ihracatçının müracaatındaki bilgilerin mütekabil ihracat dosyası ile uyumlu olduğunu doğruladıktan sonra ve söz konusu ürünün ihracatının gerçekleştirildiği anda bu Karar hükümleri uyarınca Form A Menşe Belgesi düzenlenmemişse sonradan Form A Menşe Belgesi düzenleyebilir.
c) Sonradan verilen Form A Menşe Belgeleri, aşağıdaki ibarelerden birini taşımalıdır:
"SONRADAN VERİLMİŞTİR"
"ISSUED RETROSPECTIVELY"
()
İkinci nüsha düzenlenmesi
Madde 29- Form A Menşe Belgesinin çalınması, kaybolması veya hasar görmesi halinde ihracatçı, belgeyi düzenleyen yetkili resmi idareye, kendilerinde bulunan ihracat belgelerine dayanarak ikinci bir nüsha tanzim etmesi için müracaat edebilir.
Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha Form A'ların 4 no’lu kutusu, asıl belgenin düzenlenme tarihi ve seri numarası ile birlikte aşağıdaki ibarelerden birini taşımalıdır:
"İKİNCİ NÜSHADIR"
"DUPLICATE"
"DUPLICATA"
Orijinal Form A Menşe Belgesinin tarihini taşıması gereken ikinci nüsha, 31 ve 32 nci maddeler açısından bu tarihten itibaren hüküm ifade eder.
Form A menşe belgelerinin değiştirilmesi
Madde 30- Menşeli ürünler Türkiye Cumhuriyeti gümrük idaresinin kontrolü altında iken, söz konusu ürünlerin tamamını veya bir bölümünü Türkiye Cumhuriyeti içinde başka bir yere veya İsviçre, Norveç ya da AT'ye göndermek amacıyla, orijinal menşe ispat belgesinin bir veya daha fazla müfrez Form A Menşe Belgesi ile değiştirilmesi mümkündür. Müfrez Form A Menşe Belgesi (Belgeleri), ürünleri kontrolü altında bulunduran gümrük idaresi tarafından, yeniden ihraç işlemini gerçekleştiren kişinin yazılı talebi üzerine düzenlenir. Düzenlenen müfrez Menşe Belgesi, bu fıkra ve 22 nci maddenin 2 nci fıkrası hükümlerinin uygulanmasında, ait olduğu eşyanın nihai Menşe Belgesi olarak kabul edilir.
Müfrez belgenin sağ üst köşesindeki kutuda, düzenlendiği aracı ülkenin adı belirtilir. 4 numaralı kutu asıl belgenin düzenlenme tarihi ve seri numarası yanında "MÜFREZ MENŞE BELGESİDİR" ifadesini içerir. Yeniden ihraç edenin ismi 1 numaralı kutuda belirtilir. Nihai alıcının adı 2 numaralı kutuda belirtilebilir. Asıl belgenin üzerinde görünen yeniden ihraç edilen ürüne ilişkin tüm hususlar, 3 ila 9 numaralı kutulara aktarılır. 10 numaralı kutuda yeniden ihracatçının faturasına ilişkin bilgiler belirtilir.
Müfrez belgeyi düzenleyen gümrük idareleri 11 numaralı kutuyu onaylar. İdarenin sorumluluğu müfrez belgenin düzenlenmesi ile sınırlıdır. 12 numaralı kutudaki menşe ülkesi ve varış ülkesi ile ilgili bilgiler asıl belgeden alınır, bu kutu yeniden ihracatı gerçekleştiren kişi tarafından imzalanır. Bu kutuyu iyi niyetle imzalayan yeniden ihracatı gerçekleştiren şahıs asıl belgedeki hususların doğruluğundan sorumlu değildir.
Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesi kendisinden talep edilen gümrük idaresi, asıl belge üzerine yeniden gönderilen ürünlerin ağırlık, sayı ve niteliklerini not eder ve tekabül eden müfrez belgenin seri numarasını belirtir. Gümrük idaresi, asıl belgeyi en az üç yıl muhafaza eder. Asıl belgenin bir foto opisi müfrez belgeye eklenebilir.
Üçüncü kısım hükümlerine uygun olarak tanınan istisnai uygulama kapsamında, bu Karar çerçevesinde tercihli tarifeden yararlanan ürünlerde, bu maddede açıklanan prosedür sadece bu ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik olması durumunda uygulanır.
Diğer taraftan, 4 üncü ve 5 inci maddelerde belirtilen kümülasyon kapsamında, Faydalanan Ülke yetkili resmi idarelerine, üretimlerinde Türkiye Cumhuriyeti, Norveç, İsviçre veya AT menşeli maddeler kullanılan ürünler için Form A Menşe Belgesi düzenlenmesi talebinde bulunulduğunda, söz konusu Faydalanan Ülkeler EUR.1 Dolaşım Sertifikası veya gerektiğinde, fatura beyanına itibar ederler. Bu fıkra hükümleri doğrultusunda düzenlenen Form A Menşe Belgesinin 4 numaralı kutusunda "Türkiye kümülasyon", "Norveç kümülasyon", "İsviçre kümülasyon", "AT kümülasyon", veya "Turkey cumulation", "Norway cumulation", "Switzerland cumulation", "EC cumulation", veya "Cumul Turquie", "Cumul Norvege", "Cumul Suisse", "Cumul CE" ibarelerinden biri yazılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İbraz
Menşe ispat belgesinin geçerliliği
Madde 31- Bir menşe ispat belgesi, ihracatçı ülkede düzenlenme tarihinden itibaren on ay geçerli olur ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerekir.
Birinci fıkrada belirtilen son ibraz tarihinden sonra ithalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilen menşe ispat belgeleri, bu belgelerin belirlenmiş son tarihe kadar ibraz edilememesinin istisnai durumlardan kaynaklanması halinde tercihli muamele uygulanmak üzere kabul edilebilir.
Diğer geç ibraz hallerinde, Türkiye Cumhuriyeti gümrük idaresi, ürünlerin belirtilen son tarihten önce gümrüğe sunulmuş olması kaydıyla menşe ispat belgelerini kabul edebilir.
Menşe ispat belgelerinin ibraz süresinden sonra tercihli muameleden yararlanması için, bu sürenin bitiminden önce eşyanın gümrüğe gelmiş ve yine bu süreden önce ithalatçı veya gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi tarafından yazılı olarak ilgili gümrüğe başvurulmuş olması gerekmektedir.
İlgili gümrük idaresi durumu bağlı olduğu başmüdürlüğe intikal ettirir. İlgili başmüdürlük konuyu inceleyerek mücbir sebep ve olağanüstü hal mevcudiyetine kanaat getirir ve ek süre istemine ilişkin gerekçeleri haklı bulur ise sertifikaların süresini en çok bir ay uzatabilir.
Tek bir menşe ispat belgesi ibrazı
Madde 32- İthalatçının talebi üzerine ve de Müsteşarlıkça belirlenecek şartlar göz önünde bulundurularak, eşya:
a) Önemli ticari değerlere haiz sık ve sürekli ticari akış çerçevesinde ithal ediliyor ise,
b) Aynı satış sözleşmesi kapsamında ve bu sözleşmenin tarafları ihracatçı ülke veya Türkiye'de yerleşik ise,
c) Gümrük Tarife Cetveli'nin aynı sekiz rakamlı kodunda sınıflandırılıyor ise,
d) Yalnız aynı ihracatçıdan aynı ithalatçıya geliyor ve de Türkiye'de aynı gümrük idaresinde giriş işlemlerine tabi tutuluyor ise,
ilk sevkiyatın ithalatında gümrük idarelerine tek bir menşe ispat belgesi ibraz edilebilir.
Bu işlem yetkili gümrük idaresince belirlenecek miktar ve süre çerçevesinde uygulanacaktır. Bu süre hiçbir şekilde üç ayı geçemez.
Menşe ispat belgesinin ibrazı
Madde 33- Menşe ispat belgeleri, gümrük mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti gümrük idarelerine ibraz edilir. Anılan idare, menşe ispat belgesinin tercümesini ve ayrıca, eşyanın bu Kararın uygulanmasının gerektirdiği koşulları sağladığına ilişkin ithalatçının beyanını da ithalat beyannamesiyle birlikte talep edebilir. Eşyanın tercihli rejimden yararlanmasını teminen ibrazı gereken menşe ispat belgelerinin, bu belgeyle ilgili eşyanın fiili ithalinden önce veya fiili ithali sırasında ibraz edilememesi ve ilgili ithalatçı tarafından eşyanın bekletilmeden ithalinin istenilmesi durumunda, tercihli rejim uygulanmaz ve indirimsiz vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak vergiler kesin olarak tahsil edilir. Ancak, bu kabil eşyanın fiili ithalini müteakip süreleri içerisinde, usulüne uygun menşe ispat belgeleri işlemi yapan gümrük idaresine ibraz olunduğu takdirde, ibraz olunan menşe ispat belgesinin ithal edilen eşyaya ait olduğunun gümrük beyannamesi ve ekleri belgelerle karşılaştırılarak anlaşılması ve belgenin geçerlilik süresinin geçirilmemiş olduğunun tespiti kaydıyla, tercihli vergi oranına göre hesaplanan vergi tutarları ile tercihsiz vergi oranına göre hesaplanan vergi tutarları arasındaki fark mükelleflerine iade edilir.
Parçalar halinde ithalat
Madde 34- İthalatçının talebi üzerine ve ithalatçı ülkenin gümrük idaresince belirlenen şartlara binaen, Armonize Sistem'in 2(a) Genel Kuralı anlamındaki birleştirilmemiş veya monte edilmemiş halde olan ve Armonize Sistem'in XVI ncı ve XVII nci bölümlerinde veya 7308 ve 9406 nolu pozisyonlarında yer alan ürünlerin, parçalar halinde ithal edilmesi halinde, bu tür ürünler için tek bir menşe ispat belgesi, ilk parçanın ithalatı sırasında gümrük idaresine ibraz edilir.
Farklılıklar ve şekli hatalar
Madde 35- Form A Menşe Belgesi, EUR.1 Dolaşım Sertifikası veya fatura beyanları üzerindeki ibareler ile ürünlerin ithalat işlemlerini yerine getirmek amacıyla gümrük idarelerine ibraz edilen belgeler üzerindeki ibareler arasında bulunabilecek küçük farklılıklar, belgenin gümrüğe sunulan ürünlere tekabül ettiğinin usulünce tespit edilmesi kaydıyla, menşe ispat belgesini kendiliğinden geçersiz kılmaz.
Menşe ispat belgesi üzerindeki ifadelerin doğruluğu üzerinde şüphe yaratması söz konusu olmayan, daktilo hatası gibi bariz maddi hatalar, menşe ispat belgesinin reddedilmesini gerektirmez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Menşe İspatından Muafiyet ve EURO ile İfade Edilen Tutarlar
Ticari mahiyette olmayan eşya
Madde 36- Gerçek kişilerden gerçek kişilere küçük paketler halinde gönderilen veya yolcunun zati eşyasının bir parçasını oluşturan eşya, ticari amaçlarla ithal edilmemiş olması, bu Karar'ın gerekliliklerini yerine getirdiklerinin beyan edilmesi ve bu beyanın doğruluğundan şüphe edilmemesi halinde menşe ispat belgesinin ibrazına gerek olmaksızın menşeli olarak kabul edilirler.
Arızi olarak yapılan ve yalnızca alıcıların veya yolcuların veya bunların ailesinin şahsi kullanımına yönelik ürünlerin ithalatı, ürünlerin cinsinden ve miktarından ticari amaç güdülmediği aşikarsa ticari amaçlı ithalat olarak kabul edilmez.
Euro tutarları
Madde 37- 36 ncı maddede bahsedilen ürünlerin toplam kıymeti, küçük paketler için 500 Euro veya yolcunun zati eşyasını oluşturan ürünler için 1200 Euro'yu aşmamalıdır.
ALTINCI KISIM
Basitleştirilmiş İşlemler
Onaylanmış ihracatçı
Madde 38- Müsteşarlık, 4 üncü madde kapsamında ikili kümülasyondan yararlanmak amacıyla, aşağıdaki hükümler çerçevesinde basitleştirilmiş işlem uygulanmasına izin verebilir:
a) Sık sık EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmesini gerektiren sevkiyat yapan,
b) Eşyanın menşe statüsünün ve bu Karar hükümlerinin yerine getirildiğinin saptanması için gerekli her türlü teminatı gümrük idarelerine veren,
c) Vergi ve gümrük mevzuatı ile ilgili ciddi ve mükerrer suç işlememiş olan,
d) Gümrük makamlarının faaliyetlerini denetlemesine imkan verecek kayıtlara sahip olan, gerçek ve tüzel kişilere, söz konusu eşyanın kıymetine bakılmaksızın bir örneği EK V'te yer alan fatura beyanını hazırlayabilmesi konusunda onaylanmış ihracatçı yetkisi verebilir. Müsteşarlık onaylanmış ihracatçıya, fatura beyanında yer almak üzere, bir gümrük onay numarası verir. Müsteşarlık onaylanmış ihracatçının bu yetki kullanımını takip eder.
Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü), basitleştirilmiş işlem uygulamasını teminen yetki belgesi verilmesi ve yetkinin onaylanmış ihracatçı tarafından kullanımının izlenmesine ilişkin usulleri belirler.
Onaylanmış ihracatçıların bu Karar hükümlerine aykırı hareket etmeleri ya da verilen yetkide öngörülen koşullara uymamaları veya bu koşulların ortadan kalkması halinde, cezai hükümler saklı kalmak üzere verilen yetki Müsteşarlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) geçici olarak geri alınabilir veya iptal edilebilir.
YEDİNCİ KISIM
İdari İşbirliği Düzenlemeleri
G.G.T.(Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) Seri No 1
Mühür ve adreslerin iletilmesi
Madde 39- Faydalanan ülkeler, kendi ülkelerinde Form A Menşe Belgelerini düzenleme yetkisine sahip resmi idarelerin isim ve adresleri ile birlikte bu idarelerce kullanılan mühürlerin örnek baskılarını ve fatura beyanları ile Form A Menşe Belgelerinin kontrolünden sorumlu ilgili resmi idarelerin isim ve adreslerini Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Müsteşarlığına bildirir. Mühürler, örneklerinin Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Müsteşarlığı tarafından alındığı tarihten itibaren geçerli olur. Söz konusu mühürlerde değişiklik olması durumunda, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Müsteşarlığı yeni mühürlerin yürürlük tarihlerini, Faydalanan Ülkelerin yetkili resmi idarelerince verilen bilgiler doğrultusunda bildirir. Bu bilgi resmi kullanım için olmakla birlikte, eşya serbest dolaşıma gireceğinde, söz konusu gümrük idareleri, ithalatçı veya onun yetkili temsilcisine bu fıkrada belirtilen mühürlerin örnek baskılarına bakmasına müsaade edebilir.
Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Müsteşarlığı kendi gümrük idarelerince EUR.1 Dolaşım Belgelerinin vizesinde kullanılan mühürlerin örnek baskılarını Faydalanan Ülkelere gönderir.
1 inci maddede belirtilen tercihli tarife ile ilgili hükümler çerçevesinde, her Faydalanan Ülke eşyanın menşei, Form A Menşe Belgelerinin doldurulması ve düzenlenmesi ile ilgili kurallara, fatura beyanı kullanımı ve idari işbirliği yöntemleri ile ilgili koşullara uyacak veya uyulmasını sağlayacaktır.
Sonradan kontrol
Tasarruflu Yazılar 1
Madde 40- Form A Menşe belgelerinin ve fatura beyanlarının sonradan kontrolü, sondaj usulü veya Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Müsteşarlığının bu belgelerin geçerliliğine, söz konusu ürünlerin menşe statüsüne veya bu Karar'ın diğer koşullarının yerine getirilişine ilişkin makul şüpheleri olduğu her an yapılır.
Birinci fıkra hükümlerini yerine getirmek amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Müsteşarlığı, Form A Menşe Belgesi ve fatura ile, eğer ibraz edilmiş ise fatura beyanını, yahut bu belgelerin birer kopyasını, gerektiğinde araştırmanın gerekçelerini de belirterek ihracatçı Faydalanan Ülkenin yetkili resmi idarelerine geri gönderirler. Menşe ispat belgesinde yer alan bilgilerin doğru olmadığı kanaatini uyandıran elde edilmiş tüm belge ve bilgi, kontrol talebini desteklemek üzere gönderilir.
Eğer Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Müsteşarlığı, kontrol sonucunun beklenmesi süresinde söz konusu ürünlere tercihli muamele tanınmasını askıya almaya karar verirse, ürünlerin takdir edilen ihtiyati tedbirlere bağlı olarak serbest bırakılmasını ithalatçıya önerir.
Sonradan kontrol sonuçları
Madde 41- 40 ıncı maddenin birinci fıkrası uyarınca sonradan kontrol talebinde bulunulduğunda, bu kontrol ifa edilir ve en geç altı ay içinde Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Müsteşarlığı kontrolün sonuçlarından haberdar edilir. Bu sonuçlar, menşe ispat belgesinin fiili olarak ihraç edilen eşyaya ait olup olmadığını ve söz konusu eşyanın Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülke menşeli olarak kabul edilip edilmeyeceğini belirtmelidir.
30 uncu maddenin altıncı fıkrası çerçevesinde düzenlenmiş Form A Menşe Belgeleri söz konusu ise, cevaba EUR.1 Dolaşım Sertifikası (Sertifikaları)nın veya gerektiğinde ilgili fatura beyanı (beyanları)nın örnekleri eklenir.
Makul şüphe durumlarında, kontrol talebine birinci fıkrada belirtilen 6 ay içinde cevap alınamaz veya cevap söz konusu belgenin doğruluğunun veya ürünlerin gerçek menşeinin tespitine imkan verecek ölçüde yeterli bilgi içermiyorsa, yetkili idarelere ikinci bildirim yapılır. Eğer ikinci bildirimden sonra, kontrol sonuçları talep eden mercilere 4 ay içinde bildirilmemişse veya bu sonuçlar söz konusu belgenin doğruluğunu veya ürünlerin gerçek menşeini kanıtlamıyorsa, talepte bulunan gümrük idaresi, istisnai durumlar haricinde tercihli rejim tanınmasını reddedebilir.
Üçüncü fıkra hükümleri, bu Karar'a uygun olarak düzenlenen Form A menşe belgelerinin sonradan kontrolünde, aynı bölgesel grup üyesi ülkeler arasında uygulanır.
Kontrol işlemleri veya herhangi mevcut bir bilginin bu Karar hükümlerinin ihlal edildiğini gösterdiği hallerde, faydalanan ihracatçı ülke, kendi kararıyla ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin talebi üzerine gerekli görülen inceleme ve araştırmaları yürütecek ya da bu tür ihlalleri saptamak ve önlemek için durumun aciliyeti göz önünde bulundurularak, bu tür araştırmaları düzenleyecektir. Bu amaçla, yapılacak araştırmalara Türkiye Cumhuriyeti iştirak edebilir.
Belgelerin muhafazası
Madde 42- Form A Menşe Belgelerinin sonradan kontrolleri amacıyla, bu belgelerin kopyaları ile bunlara ilişkin ihracat belgeleri, faydalanan ihracatçı ülkenin yetkili resmi idarelerince en az 3 yıl süreyle saklanır.
SEKİZİNCİ KISIM
Son Hükümler
Cezalar
Madde 43- Bu Karar hükümlerine aykırı fiiller hakkında, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. (20.03.2004 tarihli, 25408 sayılı R.G.- 2004/6979 s.BKK ile değişik)
Diğer Hususlar
Madde 44- Bu Karar esasları çerçevesinde yapılacak uygulamada meydana gelecek tereddüt ve anlaşmazlıklar, bu Karara ilişkin işlemlerin yürütülmesiyle görevli kuruluşlarca Müsteşarlığa iletilir ve Müsteşarlıkça çözümlenir.
Bu Karar hükümlerinin uygulanması bakımından bu Kararda yer almayan hususlar hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununun ve Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 1 -(04.07.2008 tarih ve 26926 sayılı R.G. – 2008/13830 s.BKK ile eklenmiştir) (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilmiş olan ithalat işlemlerine ilişkin olmak üzere;
a) Kararın 39 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca Form A menşe belgelerini düzenleme yetkisine sahip resmi idarelerinin isim ve adres bilgileri ile mühür örneklerini Gümrük Müsteşarlığına henüz iletmeyen Faydalanan Ülkelerden vergi farkları teminata bağlanarak yapılan ithalatta, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde anılan maddede öngörülen işlemlerin tamamlanmaması halinde söz konusu teminatlar irat kaydedilir.
b) Kararın 39 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca Faydalanan Ülkelerce yerine getirilmesi öngörülen işlemlerin, teminat alınarak yapılan ithalat sonrasında tamamlandığı hallerde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Form A menşe belgesi ibraz edilmemesi durumunda söz konusu teminatlar irat kaydedilir.
c) İthalatçı tarafından 39 uncu maddenin birinci fıkrası uyarınca Faydalanan Ülkelerce yerine getirilmesi öngörülen işlemlerin tamamlandığı tarihten sonra, bu tarihten önce düzenlenmiş olan bir Form A menşe belgesi ibraz edilmesi halinde söz konusu belgenin geçerlilik süresi geçmiş dahi olsa belge üzerindeki imza, mühür ve kaşelerin ilgili faydalanan ülke tarafından gönderilenler ile uyumlu olduğunun tespit edilmesi; uyumluluk hususunda tereddüt olması halinde ise doğruluğunun ilgili Faydalanan Ülkenin yetkili makamlarından teyit edilmesi şartıyla belge kabul edilir.
Tasarruflu Yazılar 1
-------------------------------------------------
DOKUZUNCU KISIM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
Madde 45- Bu Karar 1/1/2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 46- Bu Karar hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
__________________
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ