Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: ABD'den enerji içeceği ithalatı

ENERJİ İÇECEĞİ:

2202.90.10.00.19 pos. nolu Tarife Detayı
G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı
2202 Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya lezzetlendirilmiş) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyva ve sebze suları hariç):
2202.10 - Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış ve lezzetlendirilmiş)
2202.90 - Diğerleri:
- - 04.01 ila 04.04 Pozisyonlarındaki ürünleri veya bu pozisyonlardaki ürünlerden elde edilen katı yağı içermeyenler
2202.90.10.00.11 - - - Alkolsüz bira
2202.90.10.00.19 - - - Diğerleri

Ölçü: Litre
% 8 KDV
% 9,6 Gümrük Vergisi

Bu ürünlerin ithalatında, ithalatçı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Kontrol Belgesini ilgili gümrük idaresine ibraz etmekle yükümlüdür. Kontrol Belgesi alınması için; Kontrol Belgesi formu (Ek VII), proforma fatura veya fatura ile ürünün çeşidine göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca istenebilecek diğer belgelerle birlikte adı geçen Bakanlığa veya bu Bakanlıkça yetki verilen taşra teşkilatına başvurulur. Kontrol Belgesi aranmayacak durumlar için 2008/5 sayılı Tebliğe bakınız. (Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği No: 2008/5-Ek 6A)

Beyannamenin tescili sırasında insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden ithalatçı veya temsilcisi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Uygunluk Yazısını ilgili gümrük idaresine ibraz etmekle yükümlüdür. (Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği No: 2008/5-Madde 2/3b)

-------------

İşlenmiş tarım ürünlerinin tahlilleri aşağıda belirtilen usullerde gerçekleştirilecektir.
Mer'i İthalat Rejimi Kararına ekli listede yer alan ve Meursing Tablo uygulaması gerektiren ürünlerin tahlilleri, eşyanın serbest dolaşıma gireceği Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayınlanan İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğler kapsamındaki gümrük idareleri tarafından en yakın olanına gönderilmek suretiyle İstanbul Gıda Ürünleri İhtisas Gümrük Laboratuarında, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Laboratuarında, Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Laboratuarında, Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Laboratuarında veya Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Laboratuarında; Meursing Tablo uygulaması ise tahlili isteyen gümrük idarelerinde yapılacaktır.

Bu laboratuarlarda yapılamayan işlenmiş tarım ürünlerinin tahlilleri resmi bilimsel kuruluşlarda yapılacaktır. Buralarda yapılan tahlil sonuçlarının değerlendirilmesi yine anılan gümrük müdürlüklerince gerçekleştirilecektir.

Ancak, mer'i İthalat Rejimi Kararına ekli listede, tarım payı, sabit değer şeklinde EURO (karşılığı YTL.) olarak belirlenmiş olan, bu nedenle Bileşim Tablosu (Meursing Tablo) uygulaması gerektirmeyen işlenmiş tarım ürünlerinin tarife diline göre cins, nevi ve niteliğinin tespitine yönelik fiziksel veya kimyasal tahlilleri, Gümrük Yönetmeliğinin 194 üncü maddesi çerçevesinde yukarıda adı geçen laboratuarlara gönderilerek alınacak tahlil sonuçlarına göre işlem tekemmül ettirilecektir.

----

Bu Maddeler Laboratuar Tahliline Tabi Tutulacak Eşya Kapsamındadır. (EK- 28)
25.07.2005 tarihli 18917 sayılı yazıda; Dökme eşyanın tahlile tabi tutulmasında Gümrük Yönetmeliğinin 194 üncü maddesi hükümlerine göre işlem tesis edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

21.01.2003 / 01721 sayılı yazıda; boyar maddelerin tahlile tabi olması ve uygulama şekli bildirilmiştir.

28.07.2006 / 19311 yazıda; Her bir gümrük laboratuarları itibariyle tahlil yapılabilecek eşya listesi yer almaktadır. Gümrük idareleri, listede kayıtlı eşyaların işlemlerinde kendilerine en yakın gümrük laboratuarına tahlile göndereceklerdir. Listede yer almayan ve gümrük laboratuarlarında yapılamayan eşyalar ise gümrük laboratuarlarına gönderilmeyip Gümrük Yönetmeliğinin 195 nci maddesine göre işlem yapılacaktır.

2006/22 sayılı Genelgede; Dahilde İşleme İzni kapsamında ve hangi hatta işlem gördüğüne bakılmaksızın yapılan ithalatların laboratuar tahliline tabi tutulması gerektiği ve alınan numunelerin ithalata ilişkin gümrük beyannamesine ve Dahilde İşleme İzin Talep Formuna eklenmesi gerektiği bildirilmiştir.

----

Bu G.T.İ.P. e bağlı maddeler için bağlayıcı tarife bilgisi vardır. (Bağlayıcı Tarife Bilgisi - Gümrük Yönetmeliği Madde 9)

-----

SAKIZ (CİKLET)

1704.10 pos. nolu Tarife Detayı
G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı
1704.10 - Ciklet (şekerle kaplanmış olsun olmasın):

% 8 KDV
%6,2 GÜMRÜK VERGİSİ
% 94,3 TARIM PAYI OLARAK ÖDENECEK EURO (KARŞILIĞI YTL) (EURO / 100 kg / net)

Bu ürünlerin ithalatında, ithalatçı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Kontrol Belgesini ilgili gümrük idaresine ibraz etmekle yükümlüdür. Kontrol Belgesi alınması için; Kontrol Belgesi formu (Ek VII), proforma fatura veya fatura ile ürünün çeşidine göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca istenebilecek diğer belgelerle birlikte adı geçen Bakanlığa veya bu Bakanlıkça yetki verilen taşra teşkilatına başvurulur. Kontrol Belgesi aranmayacak durumlar için 2008/5 sayılı Tebliğe bakınız. (Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği No: 2008/5-Ek 6A)

Beyannamenin tescili sırasında insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden ithalatçı veya temsilcisi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Uygunluk Yazısını ilgili gümrük idaresine ibraz etmekle yükümlüdür. (Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği No: 2008/5-Madde 2/3b)
-----

Bu Maddeler Laboratuar Tahliline Tabi Tutulacak Eşya Kapsamındadır. (EK- 28)
25.07.2005 tarihli 18917 sayılı yazıda; Dökme eşyanın tahlile tabi tutulmasında Gümrük Yönetmeliğinin 194 üncü maddesi hükümlerine göre işlem tesis edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

21.01.2003 / 01721 sayılı yazıda; boyar maddelerin tahlile tabi olması ve uygulama şekli bildirilmiştir.

28.07.2006 / 19311 yazıda; Her bir gümrük laboratuarları itibariyle tahlil yapılabilecek eşya listesi yer almaktadır. Gümrük idareleri, listede kayıtlı eşyaların işlemlerinde kendilerine en yakın gümrük laboratuarına tahlile göndereceklerdir. Listede yer almayan ve gümrük laboratuarlarında yapılamayan eşyalar ise gümrük laboratuarlarına gönderilmeyip Gümrük Yönetmeliğinin 195 nci maddesine göre işlem yapılacaktır.

2006/22 sayılı Genelgede; Dahilde İşleme İzni kapsamında ve hangi hatta işlem gördüğüne bakılmaksızın yapılan ithalatların laboratuar tahliline tabi tutulması gerektiği ve alınan numunelerin ithalata ilişkin gümrük beyannamesine ve Dahilde İşleme İzin Talep Formuna eklenmesi gerektiği bildirilmiştir.

----

Bu ürün BSE hastalığı nedeniyle ithalatına yasak konulan maddeler ve ülkeler listesi kapsamındadır. Hayvan hastalıkları nedeni ile yasak konulan ülkeler ve yasaklama tarihleri

Hayvan Hastalıkları Nedeniyle Yasak Konulan Ülkeler ve Yasaklanan Maddeler Listesi

BSE yasak listesinin uygulanmasında;

1. Yasaklama listesinde bulunan ve ithalatı Kontrol Belgesine tabi olan ürünlerin; ithalatı ile ilgili yetki ve sorumluluk Kontrol Belgesi düzenleyen Bakanlık ve/veya birimlere aittir. İthali söz konusu ürünlerin BSE hastalığı yönünden gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları yetkili Bakanlıklar ve/veya birimlerce Kontrol Belgesi düzenlenmesi aşamasında araştırılacaktır. Bu nedenle Kontrol Belgesi düzenlenmiş ürünlerin fiili ithalatları sırasında gümrük yetkililerince ilave belge aranmayacak ve ithali söz konusu ürünler için düzenlenen Kontrol Belgesinde belirtilmediği sürece BSE hastalığı yönünden test yapılması için laboratuarlara numune gönderilmeyecektir.

2. 30. fasılda yer alan insan ve hayvan sağlığında kullanılan ve yapılarında sığır, koyun ve keçi türü hayvanlara ait ürün ihtiva eden aşı, serum, kan ürünü ve ilaçların ithalatında; ihracatçı ülke yetkili resmi otoritesinden alınacak ve dış temsilciliklerimize onaylatılacak, ithali söz konusu ürünlerin BSE yönünden ari olduklarına ilişkin bir belgenin ilgili Bakanlığa ibraz edilmesi ve bu belgenin uygun bulunması durumunda Kontrol Belgesi düzenlenebilecektir.

3. İthalatı Kontrol Belgesine tabi olmayan ve taahhütname ile çekilen ürünlerden gıda, yem ve ilaç sanayiinde kullanılacak olanların ithalatında; yapılarında sığır, koyun, keçi türü hayvanlara ait ürünleri ihtiva etmediklerine dair ihracatçı ülkenin söz konusu ürün için üretim izni veren yetkili resmi servislerince düzenlenmiş ve dış temsilciliklerimizce onaylanmış bir belge ilgili gümrük idaresince aranacaktır. Gıda, yem ve ilaç sanayi dışındaki diğer sanayide kullanılacak ürünler için böyle bir belge aranmayacaktır.