Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Arabanin Türkiyede kalma süresi hakkinda ?


Alıntı:
09Nazilli´isimli üyeden Alıntı
arkadaslar,
araniza yeni katildim. Malesef arkadasimin sorunu hakkinda cözüm bulamadim.
Sorun su,
arkadasim Türkiyeye iki defa giris yapti ikincisi 6 ay gecmeden yapmis ve Triptik süresi 3 ay gecmis malesef. Simdi arkadasimi Gümrük´ten cikisina izin vermiyorlar ve ceza olarak arabasinin ÖTV ve Normal KDV´sini ödedikten sonra cika bilirmis yani kisacasi 30.000 € istiyorlar tüm tutar bu kadar. Size sorum bu dogrumudur ??? Yani ceza olarak gün hesaplanmiyormu ???? Niye arabanin degerini hesapliyorlar ???? Arkadasimin simdi ne yapmasi lazim yardim ederseniz cok sevinirim.
Saygilarimla 09Nazilli

Araç yurtdışına çıkarılacaksa ÖTV alınmaması gerekir. Konuyla ilgili yazı aşağıdadır İnceleyiniz.

T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü
SAYI :B.02.1.GÜM.0.08.00.22/ 6181
KONU :


0 5 OCAK 2005 / 6181
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişiler tarafından Geçici İthalat Rejimi kapsamında Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi, Taşıt Giriş Çıkış Formu, Gümrüklerden Geçiş Karnesi ve Triptik Karnesi gibi belgelerle Ülkemize geçici ithali yapılan özel kullanıma mahsus kara taşıtlarının getiriliş amacı dışında kullanılması, bir başkasına kiralanması, ödünç verilmesi, yurtta kalma sürelerinin aşılmasına rağmen yurtdışına çıkarılmaması veya gümrük idaresine teslim edilmemesi, başka bir şahsa devredilmesi ya da satılması hallerinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. maddesi hükümleri uygulanmaktadır.
Gümrük Kanununun 238. maddesi "108 ila 127 nci maddelerde düzenlenen Dahilde İşleme Rejimi ile 128 ila 234 üncü maddelerde düzenlenen Geçici İthalat Rejimine ilişkin hükümlerin ihlali halinde eşyaya ilişkin gümrük vergileri tahsil edilir. Ayrıca, bu vergilerin iki katı para cezası alınır." hükmünü ihtiva etmektedir. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin olarak Gümrük Yönetmeliğinin 735. maddesinde yapılan düzenleme ile "Eşyanın yurtdışı edilmesi, ya da hazineye hiçbir masraf getirmeyecek şekilde gümrük idaresinin gözetiminde imhası veya gümrüğe terk edilmesinin talep edilmesi halinde sadece eşyaya ait gümrük vergilerinin iki katı para cezası alınacağı..." hüküm altına alınmıştır.
Geçici İthalat Rejimi kapsamında ülkemize getirilen taşıtın süresi içerisinde yurt dışma çıkmaması nedeniyle hakkında Gümrük Kanununun 238. maddesi uyarınca haklarında ceza uygulanarak işlem yapılan bazı yolcular tarafından, uygulanan cezanın içerisine ÖTV'nin dahil edilmemesi gerektiği yönünde başvurularda bulunulması üzerine Maliye Bakanlığı (Gelirler Genel Müdürlüğü) ve Gümrükler Genel Müdürlüğünden görüş alınmak üzere konu anılan birimlere intikal ettirilmiştir.
Maliye Bakanlığından alınan 18.8.2004 günlü 37973 sayılı yazıda özetle, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ilgili maddeleri açıklanmak suretiyle. "Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişiler tarafından Geçici İthalat rejimi kapsamında getirilen ve rejim ihlaline konu olan taşıtların gümrük idaresi denetimine alınması veya yun dışı edilmeleri halinde, ÖTV Kanununa göre ilk iktisap gerçekleşmiyorsa ÖTV uygulanmayacak, ilk iktisabın gerçekleşmesi halinde ise ÖTV uygulanması gerektiği, görüşüne yer verilmiştir.
Konu, Maliye Bakanlığının görüşüne de yer veriknek suretiyle hukuki yönden değerlendirilmek üzere Müsteşarlığımız Hukuk Müşavirliğine iletilmiş ve Hukuk Müşavirliğinden alınan 16.12.2004 günlü 2140 sayılı yazıda;
"4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun Birinci Maddesinde; (II) sayılı listede belirtilen mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi, (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanların özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tabi olduğu,
Kanunun 2 nci maddesinde; İthalat'ın, verginin konusuna giren malların Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişini, 'İlk İktisap'ın, (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithalini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabım, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini ifade ettiği,
Kanunun 3 ncü maddesinde de; mal teslimi veya ilk iktisap hallerinde malın teslimi veya ilk iktisabı vergiyi doğuran olaylar arasında sayıldığı,
ÖTV Kanununun 7 nci maddesiyle, Kanuna ekli listelerdeki mallardan 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici ithalat rejimi hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithalinin vergiden müstesna tutulduğu,
Geçici İthalat Rejimi kapsamında getirilen taşıtların rejim ihlallerinde ise Gümrük Kanunu'nun 238 inci maddesi hükmünün uygulandığı, bu hüküm gereğince düzenlenen tahakkukların ceza mahiyetinde olduğu, 238 nci maddenin Kanunun On birinci Kısım "Cezalar" başlığı altında düzenlendiği, anılan madde hükmünün yorumla genişletilerek ceza mahiyetindeki maddenin kapsamı dışında başkaca tahakkuka gidilmesinin hukuka aykırı olacağı,
Hususlarına değinilmek suretiyle;
"Anılan Kanun hükümleri çerçevesinde konu değerlendirildiğinde, Geçici İthalat Rejimi kapsamında getirilen taşıtların rejim ihlallerinde Gümrük Kanunu'nun 238 nci maddesi hükmine aygıta olarak düzenlenecek tahakkuklarda, taşıtın mevcut olmaması durumunda ilk iktisabın gerçekleştiği kabul olunarak ÖTV'nin tahakkuka ilave edilmesi, buna karşılık taşıtın gümrük idaresi denetimine alınması veya yurt dışı edilmesi hallerinde ise kanunun ifade ettiği ilk iktisap gerçekleşmemesi nedeniyle ÖTV'nin tahakkuka dahil edilmemesi gerektiği"
Görüşlerine yer verilmiştir.
Bu nedenle; bundan böyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişiler tarafından Geçici İthalat Rejimi kapsamında Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi, Taşıt Giriş Çıkış Formu, Gümrüklerden Geçiş Karnesi, Geçici Giriş Belgesi ve Triptik Karnesi gibi belgelerle Ülkemize getirilen Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarının rejim ihlaline konu olmaları nedeniyle Gümrük Kanununun 238 nci maddesi hükmü uyarınca düzenlenecek tahakkuklarda; taşıtın mevcut olmaması durumunda ÖTV'nin tahakkuka dahil edilmesi, taşıtın gümrük idaresi denetimine alınması veya yurtdışı edilmesi durumunda ise ÖTV'nin tahakkuka dahil edilmemesi yönünde işlem yapılması, Gümrük Kanununun 238 nci maddesi uyarınca, daha önce düzenlenmiş ancak henüz tahsil edilmemiş olan para cezalarına ilişkin tahakkukların da yukarıda belirtilen esaslar dahilinde yeniden düzenlenerek tahsili cihetine gidilmesi hususlarında bağlantılarınız gümrük idarelerinin ivedilikle talimatlandırılmasını önemle rica ederim.

Rıza Tuna TURAĞAY
Müsteşar V.

DAĞITIM
Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüd.