Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Geçici Makine İthalatı

Geçici İthalat Rejimi
Konu ile ilgili olarak bakınız:
4458 sayılı Gümrük Kanunu - Geçici İthalat Rejimi (Madde 128)
Tanımlar

Madde 415 - Geçici ithalat rejimi serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ithalat vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki olağan yıpranma dışında herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayan hükümlerin uygulandığı rejimdir.

Bu alt ayrımın uygulanmasında;

a) Giriş idaresi deyimi; geçici ithalat eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesine girdiği gümrük idaresi;

b) Çıkış idaresi deyimi; geçici ithalat eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkışının yapıldığı gümrük idaresi,

c) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişi deyimi; Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ikamet eden gerçek kişi ya da kayıtlı işyeri bulunan tüzel kişi;

d) Taşıt deyimi; insan ya da eşya taşınmasında kullanılan herhangi bir araç ile eşyanın istiflenmesinde, korunmasında ve emniyetinde kullanılacak takımlar da dahil olmak üzere, yedek parçaları ve normal aksesuarları ve teçhizat;

e) Ticari kullanım deyimi; bedel karşılığında insan taşınmasında ya da bedel karşılığında olsun ya da olmasın sınai veya ticari eşya nakliyesinde kullanılan araç;

f) Özel kullanım deyimi; nakliye aracının ilgili kişinin, kişisel amaçlarına yönelik, ticari kullanımın dışında kalan kullanım;

g) Dahili trafik deyimi; Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bindirilen veya yüklenen insan veya eşyanın yine Türkiye Gümrük Bölgesi içinde başka bir yere indirilmesi veya boşaltılması;

Anlamına gelir.

h) Konteyner deyimi; eşya taşımak için hazırlanmış tam veya yarım kapalı bir kompartman oluşturan,

1) Kalıcı özellikte ve birden fazla kullanım için yeteri kadar sağlam olan,

2) Bir ya da birden fazla taşıma tarzında, ara yüklemeye gerek kalmayacak şekilde eşya taşıması için özel olarak tasarlanmış,

3) Bir metreküp veya daha fazla bir iç hacme sahip ve kolayca doldurulup boşaltılmak üzere tasarlanmış,
Taşınabilir araç ve gereçleri ifade eder.

Platform katlar da konteyner olarak kabul edilir.

Konteyner deyimi konteynerle birlikte taşındığı sürece ilgili tipe uygun olarak hazırlanmış aksesuarlar ve araç gereçler ile hava taşımacılığında kullanılan iç hacmi bir metreküpten küçük konteynerleri de kapsar. Ancak bu deyim, tekerlekli araçları, bu tip araçların yedek parçalarını veya aksesuarlarını, ambalajları veya paletleri kapsamaz.

i) Gümrük mührü altında taşıma deyimi; konteyner üzerine gümrük mührü tatbik edilerek eşyanın konteyner ile taşınmasını ifade eder.

j) Sökülebilir kasa deyimi; bağımsız olarak hareket kabiliyeti olmayan ve özellikle şasisi ve alt gövde çerçevesi bu amaç için hazırlanmış bir yol aracı üzerinde taşınmak için özel olarak tasarlanmış yükleme bölmesini ifade eder. Bu tanım özellikle kombine taşıma için tasarlanmış hareketli kasalardan oluşan yükleme bölmelerini de kapsar.

k) Konteyner ya da palet operatörü deyimi; aracın sahibi olsun ya da olmasın o aracın hareketleri üzerinde etkili bir şekilde kontrole sahip kişiyi ifade eder.

l) Konteyner veya palet kullanıcısı deyimi; bir konteyner veya bir paletin işleticisi veya onun temsilcisini ifade eder.

m) Kısmen kapalı konteyner, genellikle bir döşeme ve kapalı bir konteynerin hacmine eşit bir yükleme hacmi bırakacak şekilde düzenlenmiş bir üstyapı içeren teçhizat anlamında kullanılır. Üstyapı genelde konteynerin çerçevesini oluşturacak metal parçalardan yapılır. Bazı durumlarda sadece kolonlar üzerinde tutulan bir çatı şeklinde tasarlanmış olabilir. Bu tip konteyner özellikle hacimli eşyanın taşınmasında kullanılır.

n) Platform katları üstyapısı olmayan ya da sadece konteynerlerle aynı uzunlukta ve genişlikte olan, alt ve üst köşe tespit mekanizmaları, konteynerlerde olduğu gibi nakliye aracının zeminine tespit etme ve aynı kaldırma araçlarının kullanılmasına imkan veren, platformun bir tarafına yerleştirilmiş olan kısmi üstyapısı olan yükleme düzlemleri anlamındadır.

o) Sökülebilir de olsa konteyner aksesuarı ve teçhizatı deyimi özellikle;

1) Konteynerin iç sıcaklığını kontrol eden, değiştiren veya belirli bir düzeyde kalmasını sağlayan teçhizat;

2) Sıcaklık veya sarsıntı kayıt cihazı gibi, çevre ve sarsıntı değişmelerini kaydeden ya da gösteren küçük ebatlı araçlar;

3) İç donanımlar, paletler, raflar, destekler, askılar, eşya istiflemede kullanılan benzer mekanizmalar;

Anlamında kullanılır.

p) Palet, üzerinde bir miktar eşyayı, mekanik avadanlıklar yardımıyla istiflemeye, taşımaya uygun olarak, yekpare olacak şekilde birleştirmeye imkan veren bir araç anlamında kullanılır. Bu araç taşıyıcılarla ayrılmış iki düzlemden ya da ayaklar üzerine oturtulmuş tek bir düzlemden ya da hava taşımacılığına uygun olarak hazırlanmış özel bir düzlemden oluşur. Yüksekliği forklift ile veya paletli çekiciyle kaldırmaya uygun olabilecek asgari ölçüye düşürülmüş olmalıdır.

Tam muafiyet suretiyle rejimden faydalanacak eşya

Madde 416 – 7/1/2000 tarih ve 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nca belirlenen haller ve özel şartları taşıyan eşya için gümrük vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi uygulanır.

Ancak, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen haller ve özel şartları taşımayan eşya için müteakip maddelerde hüküm altına alınmış olan usul ve esaslar çerçevesinde, kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminin uygulanması mümkündür.

Kısmi muafiyet suretiyle rejimden yararlandırılacak eşya

Madde 417 - Mülkiyeti Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişiye ait olan ve 7/1/2000 tarih ve 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine tabi olmayan veya söz konusu hükümlere tabi olmakla birlikte, tam muafiyet suretiyle geçici ithalat iznine ilişkin hükümlerde öngörülen koşulları taşımayan eşya için kısmi muafiyet uygulanması suretiyle geçici ithalat rejiminin uygulanması mümkündür.

Kısmi muafiyet suretiyle rejimden yararlandırılmayacak eşya

Madde 418 -7/1/2000 tarih ve 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 9 no.lu eki listede yer alan eşya kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden yararlanamaz.

İzin talebi

Madde 419- Geçici ithalat izni eşyayı kullanan veya kullandıran kişinin talebi üzerine yetkili gümrük idarelerince verilir.

Gümrük Kanununun 129 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen eşyanın, geçici ithalat rejiminden yararlandırılmasına ilişkin izin talep başvurularının aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yapılması gerekir.

Geçici ithalat rejimi kapsamında ithali talep edilen diğer eşya için izin hak sahibi tarafından 55 no.lu ekte yer alan Geçici İthalat Rejimi İzin Talep Formu düzenlenerek aşağıda belirtilen belgelerden biri veya bir kaçı ile;

a) Proforma fatura aslı ve iki nüsha tercümesi,

b) İhtiyaç duyulursa eşyanın teknik özelliklerini gösterir katalog ve/veya teknik dokümanlar,

c) Eşyanın gönderilme amacı ve süresini, bedelli veya bedelsiz olup olmadığı ile sair hususları kapsayan gönderici firma ile alıcı firma arasında imzalanmış bir anlaşma varsa aslı ve tercümesi veya kiralamaya ilişkin gönderici firmanın yazısının aslı ve tercümesi,

ibraz edilerek yetkili gümrük idaresine başvurulur.

İzin Talep Formu üzerindeki kutuların yetersiz olması halinde eşyaya ait bilgileri içeren üç nüsha liste forma eklenir.

İzin

Madde 420 - Tam ya da kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden yararlandırılacak eşya için iznin talep edileceği merci, iznin verilmesi, iznin geçerlilik süresi ve eşyanın rejim altında kalacağı süre ile diğer koşullar hakkında bu Alt Ayırımda yer alan hükümler uygulanır.

Basitleştirilmiş usullere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, 419 uncu maddenin birinci fıkrası uyarınca yapılan izin talebi için gümrük idareleri;

a) İzin talebinin 419 uncu maddeye uygun olarak yapılıp yapılmadığı,

b) Eşyanın geçici ithalat rejimi amacına uygun olup olmadığı,

c) İzin talep formunun sonunda belirtilen süre içinde eşyanın giriş ayniyetine uygun ve eksiksiz olarak yurt dışı edilip edilemeyeceği,

Hususlarını inceler ve 56 no.lu ekte yer alan Geçici İthalat Rejimi İzin Formunu düzenleyip imza karşılığında izin hak sahibi veya temsilcisine verir.

İznin geçerlilik süresi

Madde 421- Geçici İthalat Rejimi İçin İzin Formu üzerinde yer alan iznin geçerlilik süresi Gümrük Kanununun 46 ncı maddesi ile izin talep formunda belirtilen süreler dikkate alınarak gümrük idarelerince belirlenir. Belirlenen süre içinde kullanılmayan ya da ilgili gümrüğüne gerekçe de belirtilmek suretiyle süre uzatım talebinde bulunulmayan Geçici İthalat Rejimi İzin Formu ilgili gümrük idaresince iptal edilir.

Eşyanın rejim altında kalma süresi

Madde 422– İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden yararlandırılacak eşya hakkındaki 7/1/2000 tarih ve 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda özel olarak belirlenen süreler saklı kalmak üzere, eşyanın geçici ithal rejimi altında kalma süresi Gümrük Kanununun 130 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca azami 24 ay olarak belirlenir.

Birinci fıkrada yer alan sürenin hesaplanmasında Gümrük Kanununun 69 uncu maddesi uyarınca eşyanın mükellefine teslim edildiği tarih esas alınır.

Süre değişimi

Madde 423- Geçici olarak ithal edilen eşyanın belirlenmiş süre içinde yeniden ihraç edilmesi ya da gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulması esastır.

Ancak, eşyanın geçici ithalat rejimi altında kalma süresi içinde, ilgili gümrük idaresine bir dilekçe ile başvurulması halinde ek süre verilebilir.

Gümrük İdaresi tarafından eşyanın tahsis yeri, tahsis amacı ve giriş ayniyetine uygun olarak bulunduğunun tespiti halinde ek süre talebi, eşyanın geçici ithalat rejimi altında kalma süresi de dikkate alınarak en geç 30 (otuz) gün içinde, ilgili gümrük idaresince sonuçlandırılır.

Verilecek ek sürenin Gümrük Kanununun 130 ve 131 inci maddelerinde belirtilen süreleri aşmaması esastır. Ancak, geçici ithal konusu eşyanın mülkiyetinin devredilmemesi, 24 aydan uzun süreli yatırımlarda kullanılması hallerinde 24 ayı aşan süre uzatımı da yapılabilir.