Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: geçici girişin çıkışı

Alıntı:
SALTUK_BUGRAHAN´isimli üyeden Alıntı
allahın selamı üzerinize olsun.
değerli gümrük forum üyeleri ve yöneticileri acizane bir sualim olacak yardım ederseniz seviniri.

ambarlı gümrüğünden geçici girişini yaptığımız bir ihracatın çıkış işlemleriniyapacağız son günümüz 4 aralıkta sona eriyor süre uzatımıyla beraber.ben beyannameyi aynı gün tescil etsem.işlemlerime başlamış olurmuyum.konteynerın gemiye yüklenmesi şartmıdır aynı gün.

teşekkürler
alalha emanet olunuzSorunuzu Gümrükler Genel Müdürlüğünün aşağıdaki Genelgesine göre inceleyiniz.T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.27.816- 3216 14.05.2008
Konu :Ek süre taleplerinin değerlendirilmesi

GENELGE
(2008/15)

Bilindiği üzere; Gümrük Yönetmeliğinin “Eşyanın rejim altında kalma süresi” başlıklı 422 nci maddesi; “İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden yararlandırılacak eşya hakkındaki 07.01.2000 tarih ve 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda özel olarak belirlenen süreler saklı kalmak üzere, eşyanın geçici ithal rejimi altında kalma süresi Gümrük Kanununun 130 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca azami 24 ay olarak belirlenir.
Birinci fıkrada yer alan sürenin hesaplanmasında Gümrük Kanununun 69 uncu maddesi uyarınca eşyanın mükellefine teslim edildiği tarih esas alınır.
“Süre Değişimi” başlıklı 423 üncü maddesi; “Geçici olarak ithal edilen eşyanın belirlenmiş süre içinde yeniden ihraç edilmesi ya da gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulması esastır.
Ancak, eşyanın geçici ithalat rejimi altında kalma süresi içinde, ilgili gümrük idaresine bir dilekçe ile başvurulması halinde ek süre verilebilir.
Gümrük İdaresi tarafından eşyanın tahsis yeri, tahsis amacı ve giriş ayniyetine uygun olarak bulunduğunun tespiti halinde ek süre talebi, eşyanın geçici ithalat rejimi altında kalma süresi de dikkate alınarak en geç 30 (otuz) gün içinde, ilgili gümrük idaresince sonuçlandırılır.
Verilecek ek sürenin Gümrük Kanununun 130 ve 131 inci maddelerinde belirtilen süreleri aşmaması esastır. Ancak, geçici ithal konusu eşyanın mülkiyetinin devredilmemesi, 24 aydan uzun süreli yatırımlarda kullanılması hallerinde 24 ayı aşan süre uzatımı da yapılabilir.”
hükümlerini amirdir.
Bu çerçevede, eşyanın geçici ithalat rejimi altında kalması için belirlenmiş olan süre içerisinde yapılan ek süre talebinin gümrük idaresince olumsuz olarak değerlendirileceği durumlarda;
a) Gümrük Yönetmeliği’nin 423 üncü maddesi hükmü çerçevesinde kalan süre de dikkate alınarak sürecin çabuklaştırılması, mümkün olması halinde de kalan süreden önce, olumsuz olarak değerlendirilen talebin yükümlüye tebliğ edilmesi,
b) Ek süre talebinin değerlendirilmesi sürecinde, kalan sürenin dolacağı durumlarda, ek süre için yapılan başvurunun gümrük idaresince kayda alındığı tarih ile olumsuz olarak değerlendirilen talebin yükümlüye tebliğ edileceği tarih arasında geçecek sürenin 7 (yedi) iş gününü aşmaması, ek süre için yapılan başvurunun kayda alındığı tarih esas alınarak kalan sürenin belirlenmesi ve yükümlüye yapılacak tebligatta, eşyanın yeniden ihraç edilmesi ya da gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem ve kullanıma tabi tutulması için tebliğ tarihini takiben bu sürenin verilmesi,
şeklinde işlem yapılması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve buna göre gereğini rica ederim.


DAĞITIM:
Merkez ve Taşra Teşkilatına