Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: geri gelen eşya hakkında


Gümrük Yönetmeliğinin 552'nci maddesine göre, s erbest dolaşımda bulunan eşya, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarıldığı ve ayniyetleri değişmeden 3 yıl içinde yeniden serbest dolaşıma sokulduğu takdirde beyan sahibinin talebi üzerine gümrük vergilerinden muaf tutulmaktadır. Maddenin belirttiği gibi geri gelen eşya gümrük vergilerinden muaf tutulacaktır. Buradaki şart, eşyanın 3 yıl içinde geri gelmesi, ayniyetinin değişmemesi ve eşya sahibinin yazılı başvuruda bulunmasıdır.
2 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinin (Hariçte İşleme-Geçici Çıkış-Geri Gelen Eşya) 10'uncu maddesi ve Gümrük Yönetmeliği'nin 557'nci maddesine göre Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkmış eşya,

-Gönderildiği ülkede yürürlükte olan mevzuat nedeniyle serbest dolaşıma girememesi veya kullanıma arz edilememesi,

-İhracatçının elinde olmayan sebeplerle amaçlanan kullanıma girememesi,

-Gönderilen kişiye teslim edilmeden önce, eşyanın tabiatından ileri gelen veya nakliye sırasında meydana gelen hasar yüzünden Türkiye Gümrük Bölgesine geri gönderilmesi,

-Tüketilmek veya satılmak amacıyla yurtdışındaki sergi ve fuarlara gönderilmesi ancak tüketilmeden veya satılmadan geri getirilmesi,

-Alıcının fiziksel bir engeli veya yasal bir engel nedeniyle alıcısına teslim edilememesi,

-Doğal afetler, siyasi ya da sosyal durumlarda meydana gelen ani ve beklenmeyen değişiklikler yüzünden alıcısına teslim edilememesi veya ihracına ilişkin sözleşmede belirtilen tarihten sonra teslim edilmesi,

-Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülkelere gönderilen yaş sebze ve meyvelerin piyasa kuralları gereği gönderildiği ülkede satılamaması,

-Eşyanın kusurlu olması veya sözleşme hükümlerine uygun olmaması nedenleriyle alıcısı tarafından kabul edilmemesi,

Nedenleriyle geri gelmiş olabilir.Böyle olunca durumun, Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki alıcıdan veya Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki yetkili kurumlardan alınacak belgelerle gümrük idaresine ispatı gerekir. Geri getirdiği eşyaya vergiden muafiyet uygulanmasını isteyen yükümlü, yine aynı Yönetmeliğin 559'uncu maddesine ve tebliğin 11'inci maddesine göre ilgili gümrük idaresine eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden ihracına ilişkin gümrük beyannamesi ve ayniyet tespitine ilişkin diğer belgeler ile 96/8569 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yayımlanan “Türkiye İle Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği Dolayısıyla Bir Kısım Gümrük Rejimlerinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar” hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş olan bir INF 3 Bilgi Formu var ise bu formu ibraz etmek zorundadır.Geri gelen eşya ile ilgili olan bir başka husus ta Katma Değer Vergisi Kanunu 16/1-b maddesinde ve Gümrük Yönetmeliği'nin 563'üncü maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, i hraç edildikten sonra geri gelen eşyanın gümrük vergilerinden muafen serbest dolaşıma girebilmesi için ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaat varsa bunların iade edildiğini gösteren belgenin beyannameye eklenmesi ayrıca ihracat nedeniyle KDV ve özel tüketim vergisi istisnasından yararlanan eşyanın bu vergilerinin tahsil edilmesi ya da teminat alınması gerekir. Söz konusu tahsilatı gümrük idareleri yapacaktır. Tahsilatı yapacak olan gümrük idareleri, ihracat nedeniyle ne kadar KDV ve ÖTV istisnasından yararlanıldığını tespit etmek maksadıyla Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün geri gelen eşyada yararlanılmış hakların iadesini konu almış 2004/17 sayılı 26.06.2004 tarihli Genelgesinde de belirtildiği gibi ihracatçının ve ihraç kaydıyla satışlarda imalatçının bağlı bulunduğu vergi dairesine durumu yazı ile sorması gerekmektedir. Nitekim, teoride var olan bu kurala uyulmakta ve yazı ile sorulmaktadır. Böyle olmakla beraber, uygulamada gümrük idareleri tarafından imalatçıların vergi dairelerine yazılan yazılarda imalatçının ne kadar KDV iadesi aldığı sorulmakta, vergi dairelerince de gümrük idarelerine imalatçıların ilgili satış nedeniyle ne tutarda KDV iadesi aldığı bildirilmektedir. Gümrük idareleri bildirilen tutarın tahsilatını yapmak suretiyle eşyanın tekrar gümrük bölgesine girişine izin vermektedirler. Ne var ki, ihracat nedeniyle yararlanılan KDV istisnası/menfaati ihraç kayıtlı satışlarda imalatçının iadesini aldığı tutar değildir.İhracat Nedeniyle Yararlanılan KDV İstisnasıNormal bir ihracatta, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 32 ile 11'inci maddesi hükümlerine göre, ihraç edilen malların bünyesine giren katma değer vergileri indirim konusu yapılmakta, indirilemeyen kısım mükellefe iade edilmektedir. İhraç edilen eşya hazır/nihai mal olarak yurtiçindeki bir başka firmadan temin edilmişse malın bünyesine giren KDV yurtiçindeki tedarikçi firmanın faturasında belirttiği tutardır ve bu tutarın indirim konusu yapılamayan kısmı mükellefe iade edilecektir. İhracatçı firma, imalatçı-ihracatçı ise malın bünyesine giren KDV, malın üretimi dolayısıyla yapılan giderler için yüklenilen KDV tutarıdır ve bu tutarın indirilemeyen kısmı mükellefe iade edilecektir. Vergi daireleri iade edilen bu tutarı bildirecekler ve gümrük idareleri de bu tutarı tahsil ederek geri gelen eşyanın yurda girmesine izin vereceklerdir. Öte taraftan, mükellef geri gelen mallarla ilgili olarak yüklendiği vergiyi tamamen indirim konusu yapmışsa bu mallarla ilgili olarak ihracat istisnasından yararlanılan bir miktar yoktur ve vergi daireleri de bu yönde yazı yazacaklar, gümrük idareleri de mükellef tarafından iade alınmadığı için herhangi bir KDV tahsilatı yapmayacaklardır.İhraç kayıtlı satışlarda ise, 3065 sayılı Kanunun 11/1-c maddesi gereğince vergi, ihracatçı tarafından imalatçıya ödenmeyip, tecil ve terkin edilmişse geri gelen eşyanın ihracat istisnasından faydalandığı miktar, imalatçı satış bedeline göre hesaplanıp ihracatçı tarafından ödenmeyen tutardır. Diğer bir ifadeyle imalatçının indiremediği ve bu yüzden iadesini aldığı tutar değildir. Bu açıklamadan sonra uygulamada yapılan yanlışlığı somutlaştırmak amacıyla durumu bir örnek yardımıyla izah edelim.Örneği basitleştirmek ve konunun kolay anlaşılmasını sağlamak amacıyla, imalatçı “İade Kabul Edilmez Ltd. Şti.”nin sadece bir çeşit mal ve bu maldan sadece bir adet ürettiğini varsayalım. Veriler şunlardır;

-İmalatçı şirketin, ürettiği malın değişik kalemlerden oluşan maliyeti 100 YTL'dir.

-Bu malın üretimi için imalatçının yüklendiği KDV 18 YTL'dir.

-İmalatçı şirket bu malı, ihracatçı “İade 3 Yıl İçinde Kabul Edilir Ltd. Şti.” ye 150 YTL'ye satmıştır.

-Söz konusu satış için imalatçının düzenlediği faturada gösterilen fakat Katma Değer Vergisi Kanunu 11/1-c maddesi gereği tahsil edilmeyip tecil edilen KDV tutarı 27 YTL'dir.

-Malların geri gelmesi halinde imalatçı “İade Kabul Edilmez Ltd. Şti.” malların iadesini kabul etmemektedir. Bu yüzden ithalat beyannamesi ihracatçı adına tanzim edilmiştir.

Bu durumda ilgili dönem KDV beyanı aşağıdaki gibi olacaktır.KDV Matrahı
150 YTL

Hesaplanan KDV (150*0,18)
27 YTL

İndirilecek KDV
18 YTL

Ödenmesi Gereken KDV
9 YTL

Tecil Edilebilir KDV (İhraç edilen mala ilişkin imalatçı satış bedeline göre hesaplanan KDV )
27 YTL

Tecil Edilecek KDV (Ödenmesi Gereken KDV )
9 YTL

Sonraki Döneme Devreden KDV
0 YTL

İade Edilecek KDV (Tecil Edilebilir KDV -Tecil Edilecek KDV )
18 YTL
Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi, gümrük idarelerinin imalatçının ne kadar iade aldığı yönünde sorduğu soruya vergi daireleri 18 YTL olarak cevap verecek, gümrük idareleri de bu tutarı tahsil ederek eşyanın yurda girişine izin verecektir. Böyle bir durum vuku bulduğunda malın imalatçıdan ihracatçıya geçiş/teslimi aşaması vergilendirilmemiş olacaktır. Oysa 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 1. maddesinin 1. fıkrası t icari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetleri KDV'nin konusu içerisinde saymıştır. Eşya geri gelmekle ihracatçının mülkiyetine geçmekte olduğundan imalatçıdan ihracatçıya mal teslimi yapılmış gibi olacak fakat bu aşama vergilendirilmemiş olacaktır. Yapılan bu uygulama hatası kanun hilafına hazine kaybına neden olmaktadır. Burada yapılması gereken, gümrük idareleri tarafından yazılan yazıda imalatçının KDV beyannamesinde gözüken “tecil edilebilir KDV ” satırındaki tutarın, bir başka deyişle yapılan ihracat nedeniyle yararlanılan KDV menfaatinin ne olduğunun sorulmasıdır. Böylelikle, örneğimizdeki rakamlarla anlatacak olursak 9 YTL'nin hazineye intikali sağlanmış olacaktır.Konuyla İlgili Tebliğler ve SonuçMakalemizde anlatageldiğimiz husus yani ihracat nedeniyle yararlanılan KDV menfaati miktarının tespiti 23 seri nolu KDV Genel Tebliği'nin “E-Geri Gelen Eşya” kısmında da dile getirilmiştir. Tebliğin ilgili kısmında “ 3065 Sayılı Kanunun ithalat istisnasını düzenleyen 16. maddesinde yapılan değişiklik ile ihracat istisnasından faydalanılarak ihraç edilen ancak, Gümrük Kanununun 132'inci maddesinde belirtildiği şekilde geri gelen eşyanın ithalat istisnasından faydalanabilmesi için, bu eşya ile ilgili olarak ihracat istisnası nedeniyle faydalanılan mktarın gümrük idarelerine ödenmesi veya bu miktar kadar teminat gösterilmesi şartı getirilmiştir.

Vergi dairelerince ihracat istisnasından faydalanılan miktarın belirlenmesinde, Kanunun 11. maddesi ile ihracatçıya getirilen imkanlar göz önüne alınarak aşağıdaki şekilde hareket edilecektir.

-Vergi dairesince yapılacak inceleme sonunda, mükellefin geri gelen mallarla ilgili olarak yüklendiği vergiyi tamamen indirim konusu yaptığı tespit edilirse, bu mallarla ilgili olarak ihracat istisnasından yararlanılan bir miktarın bulunmadığı ilgili gümrük idaresine bildirilecektir. Bu yazıyı alan gümrük idareleri geri gelen eşya ile ilgili olarak ithalat istisnası kapsamında işlem yapacaklardır.

-Geri gelen malların bünyesine giren vergiler için ihracatçının, bu vergileri indiremeyip nakden veya diğer vergi borçlarına mahsuben iade olarak aldığının belirlenmesi halinde ise bu iadeden; geri gelen mallara isabet eden kısım kadar ihracat istisnasından faydalanıldığı belirtilecektir.

-İhraç edilip geri gelen mallar ile ilgili vergi, 3065 sayılı Kanunun 3297 Sayılı Kanunla değişik 11/c maddesi gereğince, ihracatçı tarafından imalatçıya ödenmeyip, tecil ve terkin edilmişse ihracat istisnasından faydalanılan miktar, imalatçı satış bedeline göre hesaplanıp ihracatçı tarafından ödenmeyen tutar olacaktır.” denilerek tahsil edilecek tutarın ne olduğu belirtilmiştir. Daha sonraları konunun yeterince anlaşılmaması ve Kanunun 11/1-c maddesi çerçevesinde tecil-terkin kapsamında vergi ödenmeden satın alınan ve ihracatı gerçekleştirilen malların geri gelmesi halinde, terkin veya iadesi gereken KDV ile ilgili olarak ne şekilde işlem yapılacağı hususunda tereddüte düşülmesi üzerine 46 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin C bölümünde konu hakkında tekrar niteliğinde açıklamalarda bulunulmuştur. Tebliğin anılan bölümünde “ İhraç edilen mallarla ilgili olarak iadesi talep edilen KDV henüz nakden veya mahsuben iade edilmemiş ise, ihracatçının KDV öncesinden yararlanmadığı kabul edilecek ve Gümrük Kanunu uyarınca geri gelen mallar için gümrükte KDV ödenmesi istenmeyecektir Bu durumda, ihracatçının ilgili dönem beyannamesinde "iade" olarak beyan edilen tutarın geri gelen mallara isabet eden kısmı, malların gümrükten çekilerek fiilen işletmeye girdiği vergilendirme dönemi KDV beyannamesinin satışlardan iade edilen işlemlerle ilgili satırına yazılarak indirilecektir.

İhraç edilen malın, bu mala ait KDV'nin nakden veya mahsuben iadesinden sonra geri gelmesi halinde ise, geri gelen mallara isabet eden iade tutarının gümrükte ödenmesi veya aynı miktarda teminat gösterilmesinden sonra ithalat istisnası kapsamında işlem yapılacaktır.

Geri gelen mallara ilişkin olarak yüklenilen vergilerin indirim yolu ile giderilmiş veya iade talep edilmeksizin sonraki dönemlere devredilmiş olması hallerinde, bu vergilere ilişkin olarak yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.

Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında teslim edilen ve ihracatı gerçekleştirilen malların Gümrük Kanununda belirtildiği şekilde geri gelmesi halinde ithalat istisnasından faydalanılabilmesi için, ihracatçıya düzenlenen faturada hesaplandığı halde tahsil edilmeyen KDV'nin ihracatçı tarafından ilgili gümrük idaresine ödenmesi veya aynı miktarda teminat gösterilmesi gerekmektedir.” denilmek suretiyle alacaklının alacağı tutarın ne olduğu yinelenmiştir.

Sonuç olarak; gümrük idaresi, imalatçı firmanın vergi dairesine ihracatçının geri gelen eşya ile ilgili olarak ne tutarda ihracat istisnasından yararlandığını sormalı ve aldığı cevap dahilinde işlem tesis etmelidir. Böyle olmadığı taktirde hazineye intikali sağlanmayan KDV'yi -ki örneğimizdeki 9 YTL'yi- imalatçı firma ilave KDV olarak beyan etmelidir. Daha sonra imalatçı firma, ilave KDV olarak beyan ettiği tutarı Borçlar Kanunu hükümlerine göre ihracatçıdan rücu edebilecektir.Kaynakça :

• 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici Çıkış-Geri Gelen Eşya)

• Gümrük Yönetmeliği

• 4458 Sayılı Gümrük Kanunu

• Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2004/17 sayılı 26.06.2004 tarihli Genelgesi

• 23 ve 46 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri

• 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

R .G. Sayısı : 24551, Tarihi : 12.10.2001

03.09.2002 tarih ve 24865 sayılı R.G. de yayımlanan bu karar 28.09.2006 tarih ve 26303 sayılı R.G. de yayımlanan 2006/10895 sayılı Türkiye İle Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar ile 28.09.2006 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.

Geri gelen eşya ile ilgili olarak, talep halinde ihracatın yapıldığı gümrük idaresi tarafından 96/8569 sayılı karara ekli örneğe uygun olarak, biri asıl olmak üzere üç nüsha halinde Türkçe veya Topluluğun resmi dillerinden birinde düzenlenen belgedir.

Resmi Gazete No: 19168, Resmi Gazete Tarihi:18/07/1986

4458 Sayılı Gümrük Kanunun 168 nci maddesi ve Gümrük Yönetmeliğinin 550 ila 568 inci maddeleri

Resmi Gazete No 22230 Resmi Gazete Tarihi 17/03/1995