Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: yaygın basitleştirilmiş usul hakkında.lütfen okuyun.


Ha birde aşağıdaki tebliği incelemenizde yarar var alıntı yaparak konunuzla ilgili maddeyi ekliyorum

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL)
(SERİ NO: 1)

Gümrük Müsteşarlığından:23.08.2007 tarih ve 26622 sayılı R.G.

Basitleştirilmiş Usul Uygulamaları

I- Eksik Bilgi ve/veya Belge ile Beyan Usulüne İlişkin Hükümler
Genel ve özel koşullar


MADDE 20 – (1) Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi kişilerin gümrük idarelerine yazılı olarak başvurmaları halinde, beyanlarını eksik bilgi ve/veya belge ile yapmalarına izin verilir.
(2) Bu Tebliğin eksik bilgi ve/veya belge ile beyan uygulamasına ilişkin hükümleri bilgisayar sistemi (BİLGE) bulunan gümrük idarelerinde uygulanır.

Eksik bilgi ve/veya belge ile beyan uygulamasına ilişkin usul ve esaslar

MADDE 21 – (1) Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi kişilerce; orijinal fatura, A.TR dolaşım belgesi, menşe ispat belgeleri, ödeme şekli gereği ibrazı gereken navlun makbuzu ve sigorta poliçesi ile işlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşıma sokulması halinde gereken işlenmiş tarım ürünleri analiz sonuç raporu belgelerinden bir veya daha fazlasının eksik olması durumunda, eksik belge ile rejim beyanında bulunulabilir.
(2) Beyan sahibince gümrük beyannamesinin "BS" kutusuna "BS–1" yazılır. Eksik olan belgeler için de sistemde belge doğrulama alanına "S" (sonradan) kodu girilerek beyanname tescil edilir. Gümrük kabul memurunca, yükümlünün Onaylanmış Kişi Statüsüne sahip olduğunun ve beyan edilen rejime göre Gümrük Yönetmeliğinin 139, 150 ve 158 inci maddelerinde belirtilen şartların yerine getirildiğinin belirlenmesinden sonra kabul işlemi yapılır.
(3) Gümrük Yönetmeliğinin 651 ve 652 nci maddeleri kapsamında götürü teminat sisteminden yararlanan Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi kişilerce, indirimli veya sıfır oranında vergi uygulaması ile muafiyet hükümlerinin uygulanmasına ilişkin belge eksikliği nedeniyle eksik belge ile beyan usulünden yaralanılmak istenilmesi durumunda, vergi tahakkuku beyana göre indirimli veya sıfır oranında vergi uygulaması ile muafiyet hükümlerine göre yapılır.
(4) Gümrük Yönetmeliğinin 651 ve 652 nci maddeleri kapsamında götürü teminat sisteminden yararlanmak istemeyen ya da yararlanamayan Onaylanmış Kişi Statü Belgesine sahip kişilerce, indirimli veya sıfır oranında vergi ile muafiyet hükümlerinin uygulanmasına ilişkin eksik belge ile beyan usulü için normal oranların uygulanması sonucu bulunacak miktar ile indirimli veya sıfır oranında vergi ile muafiyet hükümlerinin uygulanması sonucu bulunacak miktar arasındaki fark için gümrük idarelerince teminat istenir. Söz konusu eksik belgelerin faks veya fotokopisinin ibrazı halinde teminat aranmayıp beyana göre işlem yapılır.
(5) (3) ve (4) üncü fıkralar uyarınca eksik bilgi ve/veya belge ile beyan uygulamasından yararlanan kişilerce eksik belgelerin süresi içinde gümrük idaresine sunulmaması halinde, cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, normal oranların uygulanması sonucu tahakkuk ettirilen ithalat vergilerine göre eksik ödenen vergiler ile Gümrük Kanununun 207/a maddesi uyarınca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında faizin yükümlüye tebliğ edildiği tarihi takiben 10 gün içinde ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde, alınması gereken vergiler ve gecikme zammı oranındaki faiz ile ceza tutarı yükümlünün götürü teminatından çözülerek irada kaydedilir.
(6) Eksik belgenin tamamlanması için beyan sahibine tanınan süre ilgili gümrük beyannamesinin tescil tarihinden itibaren bir ayı geçemez. İndirimli veya sıfır oranında gümrük vergisinin uygulanması için gereken belgelerin eksikliği durumunda, beyan sahibinin talebi ve gümrük idarelerinin eksik beyan kapsamındaki eşyanın bu tür indirimli veya sıfır oranında vergilendirileceği konusunda yeterli nedenlerin olması koşuluyla söz konusu belgenin tamamlanması için yeni bir süre verilebilir. Bu şekilde verilecek ek süre üç ayı geçemez. Tamamlanacak eksik beyanın gümrük kıymeti ile ilgili olması, daha uzun bir süre gerektirmesi ve bunun gerekli olduğunun kanıtlanması durumunda, gümrük idarelerince daha uzun bir süre belirlenebilir ya da daha önce belirlenmiş olan süre uzatılabilir.
(7) Eksik belge/belgeler, süresi içinde (ek süreler dahil) V no.lu ekte yer alan "Eksik Belge Tamamlama Formu" ile gümrük idaresine sunulur.
(8) Eksik belgelerin tamamlanmasından sonra beyana göre işlem yapılan eşyaya ilişkin ithalat vergilerinin eksik tahakkuk ettirildiğinin anlaşılması halinde, bunlar için ek tahakkuk yapılır. Ayrıca, şartlar gerektiriyorsa Gümrük Kanununun 234 üncü maddesi uyarınca ceza tatbik edilir.