Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: 73063000 GTIP kodlu ürüne özel ithalat vergisi var mı ?

73.06  CIF < 900-$/Brüt Ton  | Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller (örneğin açık dikiş veya kaynak yapılmış, perçin yapılmış veya benzeri şekilleri kapatılmış) "        İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2007-28 gereğince karşısında belirtilen CIF kıymetin altında beyan edilen ithalatlar, ÜLKE AYRIMI gözetilmeksizin gümrük beyannamesinin tescilinde GÖZETİM BELGESİNE tabidir. Brüt 500 kg. veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır. Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.
        16.03.2004 / 7234 yazıda; Onay-Tescil işleminden önce Ek Beyan ile kıymetin arttırılabileceği ve bu durumda gözetim belgesinin aranmayacağı ancak, ek beyanın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak araştırmalara ve yürütülecek işlemlere engel oluşturmayacağı belirtilmiştir."
7306.30.11.10.00          İthalat 2009-8 sayılı Tebliğ Ek-1 kapsamında, Gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde, Ulaştırma Bakanlığının (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranır, Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
7306.30.19.10.00 
7306.30.41.10.00 
7306.30.49.10.00 
7306.30.72.10.00 
7306.30.77.10.00 
7306.30.80.10.00 
7306.40.20.10.00 
7306.40.80.10.00 
7306.50.20.10.00 
7306.50.80.10.00 
7306.61.92.10.00 
7306.61.99.10.00 
7306.69.10.10.00 
7306.69.90.10.00 
7306.11  ÇİN Menşeli    |  Dikişli olanlar (paslanmaz çelikten) "        İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2007-37 gereğince; Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanları Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Brüt 100 (yüz) kg. veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat gözetim uygulamasından muaftır. Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 2 (iki) aydır.
        G.G.T.Serbest Dolaşıma Giriş Seri No 3 gereğince; yukarıda belirtilen ülke/ler DIŞINDA BAŞKA ÜLKEDEN gelen ve menşei yerine geçen EUR.1, Fatura Beyanı, Forma A Belgesi veya -menşeine ilişkin ciddi ve somut gerekçelere dayalı şüphe bulunmayan A.TR Dolaşım Belgesi- İBRAZ EDİLMEYEN eşya ithalatında beyannamenin tescili veya kabulü sırasında Gümrük Yönetmeliğinin 6 no'lu ekinde yer alan örneğe uygun MENŞE ŞAHADETNAMESİ ibrazı ZORUNLUDUR."
7306.21  ÇİN Menşeli    |  Dikişli olanlar (paslanmaz çelikten)
7306.40  ÇİN Menşeli    |  Paslanmaz çelikten kesiti daire şeklinde olan diğerleri (dikişli)
7306.61  ÇİN Menşeli    |  Kesiti kare veya dikdörtgen şeklinde olanlar
7306.69  ÇİN Menşeli    |  Kesiti daire şeklinde olmayan diğerleri
73.06  Tüm Alt Pozisyonlar "        Fizi muayeneye tabi olan ve muayene memurunca da tarife tespiti mümkün olmayan eşya tahlile tabidir (Gümrük Yönetmeliği Madde 194).
        28.07.2006 / 19311 yazıda; Her bir gümrük laboratuarları itibariyle tahlil yapılabilecek eşya listesinin gönderildiği, listede kayıtlı eşyaların işlemlerinde kendilerine en yakın gümrük laboratuarına tahlile göndereceği, listede yer almayan ve gümrük laboratuarlarında yapılamayan eşyalar ise gümrük laboratuarlarına gönderilmeyip Gümrük Yönetmeliğinin 195 nci maddesine göre işlem yapılacağı bildirilmiştir."
73.06  Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller (örneğin açık dikiş veya kaynak yapılmış, perçin yapılmış veya benzeri şekilleri kapatılmış): "        2007/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KDV Oranları yayımlanmıştır. Söz konusu eşyanın I veya II Sayılı Liste kapsamında olmadığı ve % 18 KDV oranına tabi olması gerektiği düşünülmektedir.
        Bununla birlikte, KDV uygulaması, gerek eşyanın kullanıldığı yere ve gerekse ithalatçısına göre değişkenlik gösterdiğinden; eşya bazında uygulanacak KDV oranının kesin tespiti için bahsi geçen BKK ve eki listelerin, istisnalar için ise anılan kanunun 16 ve 17’nci maddelerinin AYRICA İNCELENMESİ tavsiye olunur."
73.06  BELARUS (Beyaz Rusya) ve ÇİN   | 15 No'lu Sektör; Adi metaller ve adi metallerden eşya (AKÇT ürünleri hariç) "        İthalat Rejim Kararı'nın 9'uncu maddesine göre Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) uygulanabilecektir. EAGÜ (En Az Gelişmiş Ülkeler), ÖTDÜ (Özel Teşvik Düzenlemesi Ülkelerİ) ve GYÜ (Gelişme Yolundaki Ülkeler) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamındadır.
        Ancak, İthalat Rejim Kararı Ek-3 ve Ek-4'e göre GTİP'in karşısında belirtilen ülkelerin HARİÇ SEKTÖRLER kapsamında olduğu anlaşıldığından, bu ülkelerden ithalat yapanlar Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden FAYDALANAMAZLAR.
        31.01.2006 / 2146 yazıda; Paraguay, Uruguay, Ukrayna, Suudi Arabistan, Bolivya, Hindistan, Tayland ve Filipinler tarafından düzenlenen ancak 2001/3485 sayılı kararda belirlenen standartlara uymayan Form A Belgesi ibraz edilmesi halinde belge aslının Gümrükler Genel Müdürlüğüne gönderilmesi, istenilmektedir."
7306.40.20.90.00  Diğerleri "        2005/16 Genelgede, Tarife Cetvelinde ‘Diğerleri’ tanımıyla yer alan eşyanın beyanında, Gümrük Beyannamesinin 31 nolu hanesine ticari tanımının yazılması gerektiği,
        12.12.2007 / 35129 yazıda; eşyanın GTİP’i ve tarifedeki eşya tanımı yanında, detaylı, teknik özelliklerinin de bilinmesinin gerektiği hallerde, beyannamenin 31 nolu kutusunda yer alan ‘Ticari Tanımı’ bölümünde eşyaya ilişkin detaylara (kısaltma yapılmadan) yer verilmesinin Gümrük Yönelmeliği’nin 20 no’lu ekindeki düzenleme gereği olduğu belirtilerek, anılan talimata uymayanlar hakkında Gümrük Kanunu’nun 241. Maddesi 1. Fıkrasında belirtilen CEZAİ MÜEYYİDE uygulanması yönünde işlem yapılması,
        17.01.2008 / 1490 yazıda ise; yukarıda bahsi geçen genelge ilgi tutularak 31 nolu hanenin eksik olması durumlarında KABUL MEMURUNCA beyannamenin kabul edilmemesi gerektiği, talimatlandırılmıştır."
7306.69.10.90.00  Diğerleri
7306.40.80.90.00  Diğerleri
7306.61.92.90.00  Diğerleri
7306.69.90.90.00  Diğerleri
7306.61.99.90.00  Diğerleri

Gtip Numarası Vergi Oranları ve Tanımı Rejim Kararı Açıklaması
7306.30.11.10.00  TVO: % Muaf  | EAGÜ.% Muaf  | ÖTGÜ.% Muaf  | GYÜ.% Muaf  | D.Ü.% Muaf  | (a) Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) (a) "        İthalat Rejim Kararının II Sayılı SANAYİ Ürünleri Listesinde yer almakta olup, ülkelere göre karşısında gösterilen oranda Gümrük Vergisine tabidir (Rejim Kararına Ek 2008/14476 Sayılı Karar ile değişik). EAGÜ, ÖTDÜ ve GYÜ vergi oranları sadece Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi prosedürünü tamamlayan ülkelere uygulanmaktadır.
   (a): Gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.
        TVO: AB ve EFTA Ülkeleri, İsrail, Makedonya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Fas, B.Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Suriye, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk ve Kosova
        AB ülkelerinden yapılacak ithalatlarda A.TR Belgesi ibraz edilmesi gerekmekte olup, AKÇT ürünleri hariç EUR.1 Dolaşım Sertifikası ibraz edilmesi mümkün bulunmamaktadır (Menfi)."
7306.30.19.10.00  TVO: % Muaf  | EAGÜ.% Muaf  | ÖTGÜ.% Muaf  | GYÜ.% Muaf  | D.Ü.% Muaf  | (a) Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) (a)
7306.30.41.10.00  TVO: % Muaf  | EAGÜ.% Muaf  | ÖTGÜ.% Muaf  | GYÜ.% Muaf  | D.Ü.% Muaf  | (a) Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) (a)
7306.30.49.10.00  TVO: % Muaf  | EAGÜ.% Muaf  | ÖTGÜ.% Muaf  | GYÜ.% Muaf  | D.Ü.% Muaf  | (a) Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) (a)
7306.30.72.10.00  TVO: % Muaf  | EAGÜ.% Muaf  | ÖTGÜ.% Muaf  | GYÜ.% Muaf  | D.Ü.% Muaf  | (a) Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) (a)
7306.30.77.10.00  TVO: % Muaf  | EAGÜ.% Muaf  | ÖTGÜ.% Muaf  | GYÜ.% Muaf  | D.Ü.% Muaf  | (a) Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) (a)
7306.30.80.10.00  TVO: % Muaf  | EAGÜ.% Muaf  | ÖTGÜ.% Muaf  | GYÜ.% Muaf  | D.Ü.% Muaf  | (a) Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) (a)
7306.40.20.10.00  TVO: % Muaf  | EAGÜ.% Muaf  | ÖTGÜ.% Muaf  | GYÜ.% Muaf  | D.Ü.% Muaf  | (a) Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) (a)
7306.40.80.10.00  TVO: % Muaf  | EAGÜ.% Muaf  | ÖTGÜ.% Muaf  | GYÜ.% Muaf  | D.Ü.% Muaf  | (a) Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) (a)
7306.50.20.10.00  TVO: % Muaf  | EAGÜ.% Muaf  | ÖTGÜ.% Muaf  | GYÜ.% Muaf  | D.Ü.% Muaf  | (a) Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) (a)
7306.50.80.10.00  TVO: % Muaf  | EAGÜ.% Muaf  | ÖTGÜ.% Muaf  | GYÜ.% Muaf  | D.Ü.% Muaf  | (a) Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) (a)
7306.61.92.10.00  TVO: % Muaf  | EAGÜ.% Muaf  | ÖTGÜ.% Muaf  | GYÜ.% Muaf  | D.Ü.% Muaf  | (a) Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) (a)
7306.61.99.10.00  TVO: % Muaf  | EAGÜ.% Muaf  | ÖTGÜ.% Muaf  | GYÜ.% Muaf  | D.Ü.% Muaf  | (a) Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) (a)
7306.69.10.10.00  TVO: % Muaf  | EAGÜ.% Muaf  | ÖTGÜ.% Muaf  | GYÜ.% Muaf  | D.Ü.% Muaf  | (a) Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) (a)
7306.69.90.10.00  TVO: % Muaf  | EAGÜ.% Muaf  | ÖTGÜ.% Muaf  | GYÜ.% Muaf  | D.Ü.% Muaf  | (a) Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus, gaz ve sıvıların naklinde kullanılan türde olanlar (bağlantı parçaları takılmış) (a)
7306.11.10.00.00  Tüm Ülkeler: Muaf   | Uzunlamasına dikişli olanlar         İthalat Rejim Kararının II Sayılı SANAYİ Ürünleri Listesinde yer almakta olup, ülke ayrımı gözetmeksizin Gümrük Vergisi MUAFTIR. (Rejim Kararına Ek 2008/14476 Sayılı Karar ile değişik)
7306.11.90.00.00  Tüm Ülkeler: Muaf   | Spiral dikişli olanlar
7306.19.10.00.00  Tüm Ülkeler: Muaf   | Uzunlamasına dikişli olanlar
7306.19.90.00.00  Tüm Ülkeler: Muaf   | Spiral dikişli olanlar
7306.21.00.00.00  Tüm Ülkeler: Muaf   | Dikişli olanlar (paslanmaz çelikten)
7306.29.00.00.00  Tüm Ülkeler: Muaf   | Diğerleri
7306.30.11.90.00  Tüm Ülkeler: Muaf   | Diğerleri
7306.30.19.90.00  Tüm Ülkeler: Muaf   | Diğerleri
7306.30.41.90.00  Tüm Ülkeler: Muaf   | Diğerleri
7306.30.49.90.00  Tüm Ülkeler: Muaf   | Diğerleri
7306.30.72.90.00  Tüm Ülkeler: Muaf   | Diğerleri
7306.30.77.90.00  Tüm Ülkeler: Muaf   | Diğerleri
7306.30.80.90.00  Tüm Ülkeler: Muaf   | Diğerleri
7306.40.20.90.00  Tüm Ülkeler: Muaf   | Diğerleri
7306.40.80.90.00  Tüm Ülkeler: Muaf   | Diğerleri
7306.50.20.90.00  Tüm Ülkeler: Muaf   | Diğerleri
7306.50.80.90.00  Tüm Ülkeler: Muaf   | Diğerleri
7306.61.10.00.00  Tüm Ülkeler: Muaf   | Paslanmaz çelikten olanlar
7306.61.92.90.00  Tüm Ülkeler: Muaf   | Diğerleri
7306.61.99.90.00  Tüm Ülkeler: Muaf   | Diğerleri
7306.69.10.90.00  Tüm Ülkeler: Muaf   | Diğerleri
7306.69.90.90.00  Tüm Ülkeler: Muaf   | Diğerleri
7306.90.00.00.00  Tüm Ülkeler: Muaf   | Diğerleri