Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Vergiler


93.03  Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi) "        İthalat 2009-11 sayılı tebliğ gereğince; gümrük beyannamelerinin tescilinde, İçişleri Bakanlığı'nın (Emniyet Genel Müdürlüğü) genel güvenlik ve asayiş yönünden uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
        Dahilde İşleme Rejim 2006/12 Tebliğin 31/2-a/7 bendinde; İthalat rejiminde ithali belli kurum veya kuruluşların müsaadesine bırakılmış eşya için, ithalat esnasında bu kurum veya kuruluşların müsaadesinin aranması, kaydıyla ithalatına izin verilir. Denilmektedir.
        28.09.2006 / 24909 yazıda; SİVİL KULLANIM amaçlı PATLAYICILARIN ithali sırasında da genel güvenlik ve asayiş yönünden uygunluk yazısının aranması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi talep edilmektedir."
93.03  Sadece Harp, silah ve mühimmatı olanlar "        Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik'in 23 üncü Maddesinde; Kontrole Tabi Listede belirtilen malzemeler, gerektiğinde Millî Savunma Bakanlığı tarafından veya Bakanlıkça yetki verilen kurum ve kuruluşlarca ithal edilebilir ve yurt içine sokulabilir. Hükmü yer almaktadır.
        PcGK Not: 21.02.2007 tarih ve 26441 sayılı R.G. ile Kontrole tabi eşya listesi yayımlanmış ancak GİTP lerine ilişkin herhangi bir resmi yayım yoktur. Her yıl yayımlanan İthalat Seri No 2 tebliğinde yer alan eşyalar dışında kalan GTİP tespitleri tarafımızca yapılmış olup, Kontrole tabi eşyaya ilişkin listenin ayrıca incelenmesi tavsiye olunur."
93.03  Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi) "        Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Ateltler Hakkında Yönetmeliğin 40'ıncı maddesinde; Memuriyetleri devamınca bir defaya ve tek bir silaha mahsus olmak üzere; dış temsilciliklerimizde elçi sınıfından olanlar ile konsolosların, yurt dışına daimi görevle gönderilen subaylarla dış temsilciliklerimizin güvenlikleri ile görevli Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli ve diğer güvenlik görevlilerinin kesin dönüşlerinde beraberlerinde veya kesin dönüş tarihinden itibaren en fazla altı ay içinde getirecekleri tabanca veya yivli av tüfeği ve bu silahlara ait en fazla 200 adet merminin yurda sokulmasına izin verilir. Hükmü yer almakta olup, İçişleri Bakanlığınca Silah İthal ve Menşei Belgesi düzenlenir. Bu belgenin bir nüshası gümrük makamlarına ibraz edilmek üzere ilgiliye verilir.
        22.11.2004 / 31713 yazıda; İçişleri Bakanlığının 20.10.2004 gün ve 189060 sayılı yazılarından bahsedilerek; Ülkemize yurt dışından müsaadeli olarak getirilmesine izin verilen silahlar ile ilgili işlemler (yabancı devlet büyükleri beraberindeki koruma personeline ait silahlar gibi) Dışişleri Bakanlığı koordinesinde Bakanlıkları tarafından yürütüldüğü, YOLCU BERABERİNDE getirilen silahların ülkemize giriş izni olmaması durumunda Gümrük Mevzuatı ile  doğrudan alakalı olduğu dikkate alınarak, bu silahların gümrüklü mal olarak değerlendirilmesi, gümrüğe tabi diğer mal, eşya v.b. malzemelere uygulanan gümrük işlemlerindeki prosedürlerin uygulanması gerektiği belirtilmektedir.
        30.05.2006 / 13552 yazıda ise Avlanmak üzere yurdumuza gelen yabancılarla ilgili olarak yapılacak işlemler açıklanmıştır."
9303.20.10.00.00  Yivsiz, tek namlulular "        Standardizasyon 2009-1 Tebliğ gereğince Gümrük idarelerince, belirtilen ürünlerin ithalatında TSE tarafından düzenlenen Uygunluk Belgesi veya Kapsam Dışı yazısı aranır.
        18.05.2007 / 14877 yazıda; Uygun Belgesinin beyannamelerin tescil tarihi veya tescil tarihinden önceki bir tarihte alınmış olması gerektiği ile G.G.T.Seri No 31 gereğince basitleştirilmiş usul kapsamında sonradan ibraz edilemeyeceği vurgulanmıştır.
        28.09.2006 / 24980 yazı gereğince; Ticari Mahiyette Eşyanın BEDELSİZ ithalatında TSE Uygunluk Belgesinin aranılması gerektiği bildirilmiştir.
        Şahsi eşya, Numune, Geri Gelen, Yatırım Teşvik kapsamında olanlar ile AQAP, GMP Belgesi, otomobil üretimine münhasır İmalat Yeterlilik Belesi veya Tip Onay Belgesi sahibi sanayicilerin ithalatında Uygunluk Belgesi aranmaz. (Md.10)
        Dahilde İşleme İzni (İhracat 2006/12 Tebliğin 14’üncü maddesi) kapsamındaki ithalatlarda 2006/22 Genelge gereğince numune alınması, fotoğrafının eklenmesi yada ayrıntılı teknik tanımının yapılması (Kod 3 veya 4) ya da ekspertiz raporunun ibrazı (Kod-5) şeklindeki ayniyet tespit yöntemlerinden birinin seçilmesi, gerekmektedir."
9303.20.95.00.00  Diğerleri
93.03  Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler  gibi):         2007/13 Sayılı Genelgede; transitinde özel düzenleme olan, kaçakçılık riski bulunan eşya ile ithali yasak eşyanın özelliği gereği idarece faturasının ibrazının gerekli olduğu öngörülen eşyanın, teminat aranmayan durumlarda dahi olsa transitinde eşya FATURASININ İBRAZI gerekmektedir. Denilmektedir.
93.03  % 20  | Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar;  (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece ; işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra ; fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü ; silahlar, ok-atar tüfekler gibi) "        Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun IV Sayılı Listede bulunan eşyadır. Sadece Tarife Pozisyon Numarasının Karşısında tanımlanan eşya belirtilen oran nispetinde Özel Tüketim Vergisine tabidir. Aksam ve parçalar bu kapsama dahil değildir.
        4760 sayılı Kanunun Vergileme ölçüleri ve matrah başlıklı 11'inci maddesinde; '...listelerdeki mallar için verginin matrahı; bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder.' hükmü yer almaktadır. "
93.03  Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler  gibi): "        2007/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KDV Oranları yayımlanmıştır. Söz konusu eşyanın I veya II Sayılı Liste kapsamında olmadığı ve % 18 KDV oranına tabi olması gerektiği düşünülmektedir.
        Bununla birlikte, KDV uygulaması, gerek eşyanın kullanıldığı yere ve gerekse ithalatçısına göre değişkenlik gösterdiğinden; eşya bazında uygulanacak KDV oranının kesin tespiti için bahsi geçen BKK ve eki listelerin, istisnalar için ise anılan kanunun 16 ve 17’nci maddelerinin AYRICA İNCELENMESİ tavsiye olunur."
93.03  BELARUS (Beyaz Rusya), ÇİN  | 19 No'lu Sektör; Muhtelif mamul eşya "        İthalat Rejim Kararı'nın 9'uncu maddesine göre Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) uygulanabilecektir. EAGÜ (En Az Gelişmiş Ülkeler), ÖTDÜ (Özel Teşvik Düzenlemesi Ülkelerİ) ve GYÜ (Gelişme Yolundaki Ülkeler) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamındadır.
        Ancak, İthalat Rejim Kararı Ek-3 ve Ek-4'e göre GTİP'in karşısında belirtilen ülkelerin HARİÇ SEKTÖRLER kapsamında olduğu anlaşıldığından, bu ülkelerden ithalat yapanlar Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden FAYDALANAMAZLAR.
        31.01.2006 / 2146 yazıda; Paraguay, Uruguay, Ukrayna, Suudi Arabistan, Bolivya, Hindistan, Tayland ve Filipinler tarafından düzenlenen ancak 2001/3485 sayılı kararda belirlenen standartlara uymayan Form A Belgesi ibraz edilmesi halinde belge aslının Gümrükler Genel Müdürlüğüne gönderilmesi, istenilmektedir."

Gtip Numarası Vergi Oranları ve Tanımı Rejim Kararı Açıklaması
9303.20.10.00.00  TVO: % 0  | EAGÜ.% 3,2  | ÖTGÜ.% 3,2  | GYÜ.% 3,2  | D.Ü.% 3,2  |  Yivsiz, tek namlulular "        İthalat Rejim Kararının II Sayılı SANAYİ Ürünleri Listesinde yer almakta olup, ülkelere göre karşısında gösterilen oranda Gümrük Vergisine tabidir (Rejim Kararına Ek 2008/14476 Sayılı Karar ile değişik). EAGÜ, ÖTDÜ ve GYÜ vergi oranları sadece Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi prosedürünü tamamlayan ülkelere uygulanmaktadır.
        TVO: AB ve EFTA Ülkeleri, İsrail, Makedonya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Fas, B.Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Suriye, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk ve Kosova
        AB ülkelerinden yapılacak ithalatlarda A.TR Belgesi ibraz edilmesi gerekmekte olup, AKÇT ürünleri hariç EUR.1 Dolaşım Sertifikası ibraz edilmesi mümkün bulunmamaktadır (Menfi)."
9303.20.95.00.00  TVO: % 0  | EAGÜ.% 3,2  | ÖTGÜ.% 3,2  | GYÜ.% 3,2  | D.Ü.% 3,2  |  Diğerleri


Ayrıca Navlun Faturası ve Sigorta Poliçesinde belirtilen kıymet,malın kıymetine dahil edilerek CİF kıymeti tespit edilmektedir.Şayet navlun faturası ve sigorta poliçesi yok ise %10 emsal navlun ve %3 emsal sigorta kıymete eklenmektedir.Bu şekilde sadece CİF kıymet tespit edilmektedir.Vergiler ise cif kıymet üzerinden hesaplanmaktadır.