Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: YURT DIŞINDAN POSTA İLE GELEN ÜRÜNLERDE GÜMRÜK MEMURUNUN ÇIKARDIĞI ZORLUKLAR


Sayın FSM,
Benimde sizin gibi sorunlarım var.Bende sizin gibi posta yoluyla sık sık eşya getirmek istiyorum.Sizin yorumlarınızı okudum.Bu olayları yaşamış biri olarak ve tecrübe edinmiş biri olarak size soruyorum Lütfen bana yardımcı olursanız çok sevinirim.

Olay şöyle,Lütfen yardımcı olun bana.siz defalarca Posta yoluyla eşya getirmişsiniz ve ben de sizin gibi sık sık ve süreklilik arzedecek bir şekilde eşya getirmek istiyorum.Böyle bir şeye kalksam gümrük idaresi de  konuyla ilgili Gümrükler Genel Müdürlüğünün aşağıdaki talimatını önüme koyarsa ne yaparım o zaman? Bir de bu talimatı sizin  bana yorumlamanızı rica ediyorum.Böyle bir talimat olmasına rağmen sizin sık sık eşya getirmeniz karşısında size gümrük idaresi yine de tüm iyi niyetini sergilemiş olabilir mi acaba?
Çünkü siz konu başlığınızı "Yurt Dışından Posta ile Gelen Ürünlerde Gümrük Memurunun Çıkardığı Zorluklar" diye açmışsınız da o yüzden soruyorum.Lütfen bana yardımcı olun.
[align=center]T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
[/align]
SAYI        : B.02.1.GÜM.0.06.00.17.521/4973
KONU      :  


[align=center]15.03.2004 / 07037
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE[/align]


[align=center]İLGİ: 12.09.2003 tarihli ve 54592 sayılı yazınız.[/align]

İlgide kayıtlı yazınızda özetle 28.08.2001 tarihli ve 22675 sayılı yazımız çerçevesinde potansiyel kayıtlı vergi numarası sahibi gerçek kişilerin Garanti Belgesi ibraz edilmeden vergileri ödenmek suretiyle ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen kişinin şahsına ve ailesinin kullanımına mahsus eşya ithalatı taleplerinin yoğunluk kazandığı, aynı gerçek kişilerin farklı zamanlarda farklı cins ve miktarlarda eşya ithal ettiklerinin tespit edildiği, bu kapsamda ithali gerçekleştirilen eşyanın kişinin şahsına ve ailesinin kullanımına mahsus olup olmadığı ile yeniden satışa konu olup olmadığının tespitinin mümkün olmadığı hususlarından bahisle, konuyla ilgili suistimalin önlenmesi bakımından, potansiyel kayıtlı vergi numarası sahibi gerçek kişilerin internet üzerinden veya sair yollarla satın aldıkları İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ kapsamında yer alan eşyanın mükerrer ithalinin önlenmesini teminen BİLGE sisteminde yeni bir modül ilave etmek suretiyle ithal talebinde bulunan kişinin bu kapsamda daha önceden Türkiye genelinde ithalat yapıp yapmadığının sorgulamasına imkan sağlanması veya sistemin talep sahibi kişinin önceki ithalatları konusunda görevlileri otomatik olarak  uyarmasını sağlayacak bir yapıya kavuşturulması  ile bu çerçevede ithali gerçekleştirilen eşya için eşyanın kişinin şahsına ve ailevi kullanımına mahsus olduğu ve yeniden satışının yapılmayacağı hususunu içeren bir taahütname alınmasının uygun olacağı mütaalasına yer verilmekledir.
Mezkur yazınızda belirtilen hususlar Dış Ticaret Müsteşarlığına intikal ettirilmiş ve anılan Müsteşarlıktan alınan 07.11.2003 tarihli yazıda 2000/53 sayılı Bakanlar kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Kararın 125 ve 127 nci maddeleri hükümlerinden bahisle, anılan Karar çerçevesinde ithal edilecek eşyaya ilişkin düzenlemelerin Müsteşarlığımız uhdesinde olduğu; keza 28.08.2001 tarihli ve 22675 sayılı yazımızın bu çerçevede tasarruf edilmiş olduğu teyid edilmektedir. Mezkur yazımızda da açıkça belirtildiği üzere anılan karar kapsamında ithal edilen eşya için Garanti Belgesi aranmasına gerek bulunmamaktadır.
Bilindiği üzere BİLGE sistemi gümrük görevlileri ya da bu görevlilerce yapılan kontrolleri ortadan kaldıran bir sistem olmayıp gümrük işlemlerinin daha yeknesak, kolay ve etkin yürütülmesini sağlayan bir sistemdir. Bu itibarla, ilgi yazınız konusu suistimalin önlenmesinde etkin olacak en önemli araç potansiyel kayıtlı vergi numarası sahibi gerçek kişilerce vergileri ödenmek suretiyle ithali talep edilecek eşyanın şahsi ve ailevi kullanıma mahsus olup olmadığının, ticari miktar ve mahiyet arz edip etmediğinin talepte bulunulan gümrük idaresince gerekli titizlik gösterilerek tespit edilmesidir. Bu maksatlarla yapılacak tespitlerde, talep sahibi gerçek kişinin aynı kapsamda daha önce ithalat yapıp yapmadığı konusunda tereddüde düşülmesi halinde kişinin vergi numarası kullanılarak talebi değerlendiren idarenin bilgisayar kayıtlarından ve gerekli görülmesi halinde ilgili Başmüdürlük aracılığı ile Türkiye genelindeki kayıtların yeraldığı GÜVAS veri ambarı kayıtlarından gerekli sorgulamaların yapılması mümkün bulunmaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.Sizin yorumunuzda birde PTT İdaresi ve PTT Görevlisi hakkında şikayetiniz olmuş.Bu noktada sorum şu; PTT İdaresi ile Gümrük İdaresi aynı kurumlar mıdır acaba yoksa birbiri ile hiç ilgisi olmayan iki farklı Kurum mudur acaba?Benden de sizin gibi PTT İdaresinin görevlisi gelip benden Gümrük Vergileri ile  PTT Ambarındaki eşyanızın ardiye ücretini ister ve bunun gerekçesi olarak da bu sefer aşağıdaki mevzuatı önüme koyar sa benim de bunu sizin gibi rüşvet olarak adlandırmam gerekir mi acaba?Lütfen bununla iligili olarak da yardımcı olun bana.

POSTADA GÜMRÜK VE KAMBİYO DENETİMİ REHBERİ[align=center][/align]

Gümrük Veznesi  Bulunan Yerlerde Gönderilerin Teslimi
Madde 17 - Gümrüklerce her türlü işlemi bitirilmiş olan gönderilerden merkezde teslim edilecekler için alıcılarından alınması gereken ve gümrükçe tespit edilen vergiler veznesi bulunduğu takdirde gümrük idaresi tarafından tahsil olunur ve karşılığında  “Vezne Alındısı” verilir.
Aynı zamanda, gönderinin gümrükle ilişiği kalmadığına dair gümrükçe “Teslim Kağıdı” düzenlenir, gönderinin teslimini geciktiren durumlar olmuş ise, teslim kağıdında gecikme tarih ve sebepleri belirtilir.
PTT personelince teslim kağıdı görülüp alıcıdan alındıktan ve varsa gümrükleme, ardiye, tekrar bağlama ve yollama gibi durumuna uygun ücretler 150.0001.2012 ve 150.0001.1016 stok numaralı alındılar karşılığında tahsil edildikten sonra gönderiler usul gereğince teslim edilir.
Gümrükten verilen teslim kağıtları gönderiyi teslim eden merkez tarafından sırasıyla saklanır.

PTT Tarafından Tahsil Edilecek Vergiler
Madde 18 - Posta gümrük işlemleri yapılarak belge ibrazına ve bilgi istenilmesine gerek görülmeyen gönderiler ile gümrük veznesi bulunmayan işyerlerinde gönderilere ait gümrükçe tahakkuk ettirilmiş vergiler PTT tarafından tahsil edilir.
Muayeneden sonra her gönderi için tahakkuk ettirilen vergilerin ayrıntısı, gümrük idaresince düzenlenecek bir tahakkuk belgesi ile PTT’ye bildirilir.
PTT memurunca, 150.0001.2123 stok no.lu listenin ilgili sütununa imza alınmak ve tarih belirtilmek suretiyle bir nüshası ile birlikte gönderiler ve gönderilere ait dokümanlar (yollama kağıdı, gümrük beyannamesi, tahakkuk kağıdı vs.) ambar memuruna teslim edilir. Ambar memurunca teslim alınan gönderiler 150.0001.2123 stok no.lu listedeki sıralamaya göre  150.0001.2953 stok no.lu Gümrüklü Gönderiler Ambar Kayıt  Defterine  kaydedilir.
Aynı yerde teslim edilecek gönderiler için 150.0001.2804 stok no.lu Yurtdışından Gelen Gümrüklü/Gümrüksüz Maddeler Haber Kağıdı düzenlenir.
Gümrük vergisiyle gümrükleme ücretleri 150.0001.2012, varsa diğer  ücretler  de (ardiye ve tekrar bağlama gibi) 150.0001.1016 stok numaralı alındılar karşılığında tahsil edildikten sonra adına gelmiş olan gönderi alıcıya  teslim edilir. Bu alındılarda gümrüğe verilecek olan paralar bir kalemde postaya ait olanlar da onun altında bir kalemde gösterilerek toplanır.
Teslim edilen gönderilere ait tahakkuk kağıtlarının birinci nüshaları teslim işinin yapıldığı veya en geç ertesi günü zimmet karşılığında gümrük memurlarına geri verilir. Tahsil edilen gümrük vergi resimleri her gönderinin tahakkuk numarası ve miktarı ayrı ayrı gösterilmek suretiyle üç nüsha olarak düzenlenecek 150.0001.2142 stok numaralı Yurtdışı Posta Gönderilerinden Tahsil Edilen Gümrük, Vergi ve Resimleriyle Posta Ücretlerinin Teslimat Bordrosunun “Gümrük İdaresine Ait Vergi Tutarı” sütununa, posta ücretleri toplamı da buna ait sütuna kaydedilir ve günlük toplamları bağlanarak tutarı teslimat bordrosunun iki nüshası ve gümrük tahakkuk kağıtlarının ikinci nüshalarıyla birlikte merkez müdürlüğüne verilir. Merkez müdürlüğünce bordrodaki gümrük resmi tutarı bir kalemde emanete alınır. Posta ücretleri toplamı da postaya gelir kaydedilir ve buna karşılık verilen vezne alındısı teslimat bordrosunun gümrük vergilerini tahsil eden posta servisinde kalan nüshasına eklenerek saklanır.
Teslimat bordoları ve tahsilat alındıları her yıl başında birden başlayarak yürütülen sıra numarası taşırlar.
Merkez müdürlükleri teslimat bordrolarının birer nüshasıyla tahakkuk kağıtlarını ve gümrük adına emanete aldıkları paraları en geç bir hafta içinde gümrük muayenesini yapan gümrük idaresi veznesine alındı karşılığında teslim eder ve emanet hesabını kapatırlar.
Bir defada verilecek birkaç teslimat bordrosu için gümrük idaresince bir icmal bordrosu istenirse teslimat bordrolarını numara ve tarihleriyle kapsadıkları paraların toplamlarını gösteren bir icmal cetveli düzenlenip altı tasdik edildikten sonra bir nüshası teslimat bordrolarıyla birlikte gümrüğe verilir.

Gümrükleme Merkezleri Dışındaki  Yerler Varışlı GönderilerMadde  19  - 1) Gümrükleme Merkezleri dışındaki yerler varışlı gümrüklenmiş gönderiler posta sıra ve gümrük tahakkuk numaralarıyla gümrük vergileri, postaya ait ücretler ve damga vergisi, ayrıntıların toplamlarını ve alıcı ad ve adreslerini göstermek suretiyle 150.0001.2910 stok numaralı Gümrük Kontrolüne Tabi Tutulan Gönderilere Ait İhbar Pusulası ile birlikte varış yerlerine yollanır. Bu gönderilere ait tahakkuk belgeleri, ücretlerin ödendiğine dair varış merkezinden bilgi gelinceye kadar tarih sırasına göre saklanır ve ücretlerin ödendiğine dair bilgi gelmeyenler tahakkuk belgeleri ile 150.0001.2953 stok no.lu Gümrüklü Gönderiler Ambar Kayıt Defteri üzerinden  takip edilir.
Gönderi  varış merkezince 150.0001.2910 stok numaralı “Gümrük Kontrolüne Tabi Tutulan Posta Gönderilerine Ait İhbar Pusulası”nda belirtilen ücretler 150.0001.2012 ve gerekirse  150.0001.1016 stok numaralı alındılar  ile tahsil edilerek gönderi alıcıya teslim edilir.
2) Gümrüklenmiş gönderileri alan diğer merkezler bunları gönderi türü itibariyle ayrı ayrı tutulacak 150.0001.2204 stok numaralı deftere kayıt ve kayıtsız olanların numara sütununa kayıtsız kelimesini işaret ettikten ve gümrük vergileriyle postaya ait ücretleri ayrı ayrı gösterdikten sonra 150.0001.2804 stok no.lu haber kağıdı düzenlemek ve bu defter üzerinden imza almak suretiyle bir tahsilat listesiyle birlikte ilgili memur ve dağıtıcılara verirler. Gümrük ve postaya ait vergi ve ücretler yukarıdaki fıkrada gösterildiği gibi 150.0001.2012, 150.0001.1016 stok no.lu alındılar karşılığında tahsil ettikten sonra gönderiler alıcılarına verilir.
Bu gönderilere ait ihbar pusulasında gösterilen gümrük vergisi, damga (vergisi) pulu bedeli 600.0019 no.lu hesaba, postaya ait ücretler  de 600.0010 no.lu hesaba gelir kaydedilir. Alma haberli servis mektubu ile derhal gönderinin teslim edildiği hususunda gümrükleme merkezine bilgi verilir.
Servis mektubunun tarih ve numarası gönderinin kayıtlı bulunduğu 150.0001.2204 stok no.lu defterdeki kaydı karşısına açıkça yazılır.
Herhangi bir sebeple alıcılarına teslim edilmeyerek gümrükleme işlemini yaptıran merkeze geri gönderilen veya başka merkeze yollanan gönderilerin geri gönderilme veya yeniden yollama keyfiyetleri defterdeki kayıtları karşısına yazılır.
3) Teslim bilgisini alan gümrükleme merkezleri bu paralara ilişkin gönderilerin defterdeki kayıtları karşısına tahsil tarihlerini de gösterdikten sonra gümrüğe ait vergileri  360.2000 no.lu hesaptan teslimat bordrosu ile gümrük veznesine yatırır.
4) Yukarıda belirtilen gönderilerden, muayene, tahakkuk ve diğer gümrük işlemlerinin sonuçlandırılabilmesi için gümrükçe, ilgililerden, eşyaya ait fatura, menşe şahadetnamesi gibi belge veya bilgi alınmasını gerek duyulanlar için istenilen bilgi ve belgeler gümrükçe posta servisine bildirilir.
Gümrükçe istenilen bu belge ve bilgilerin ilgililerden temin edilmesi için gümrük işlemini yaptıran merkezce alıcıdan alma haberli servis mektubuyla istenilir. Bu yazıya varsa, gümrük beyannamesinin bir örneği yoksa gönderi içeriğini gösterir bir belgede eklenir.
Bu gönderilere ait gümrükleme işlemi, istenen belge ve bilgilerin gümrüğe verilmesinden sonra tamamlanarak tahakkuk eden gümrük vergisi posta servisine bildirilir.
Posta servisince, tahakkuk ettirilen gümrük vergisi, postaya ait ücretler ile damga (pulu)  vergisi varış merkezine gönderilecek 150.0001.2910 stok numaralı ihbar pusulasında gösterilerek gönderiyle birlikte varış merkezine gönderilir.  
Varış merkezince ilgililerden alınacak paralar hususunda  yukarıda açıklandığı şekilde işlem yapılır.
5) Yukarıdaki anılan gönderilerin gümrük beyannamelerine yapıştırılacak damga pulu için, gümrük işlemini yaptıran merkezce bu işte görevli memura merkezin trafik durumuna göre ...... numaralı (diğer personel avansları) hesabından yeteri kadar avans verilir.

Memur ve Dağıtıcılar Tarafından Paraların Tahsili ve Vezneye Yatırılması
Madde  20  - Gümrüklenmiş gönderileri alan gişe memurları veya dağıtıcılar bu gönderileri kendilerine ayrıca verilen 150.0001.2910 stok no.lu ihbar pusulası veya 150.0001.2804 stok no.lu Yurtdışından Gelen Gümrüklü/Gümrüksüz Maddeler Haber Kağıdı’nda yazılı gümrük vergileri  tutarını  ve postaya ait ücretler 150.0001.2012 stok numaralı  alındı karşılığında tahsil  ettikten sonra gereğince alıcılarına teslim ederler ve tahsil  ettikleri  paraları, dip koçanına imza olarak günü gününe ilgili memura verirler.
Memur ve dağıtıcılar tarafından düzenlenecek alındılarda  gümrük vergileri tutarı  birer kalemde postaya  ait ücretler  ayrı bir kalemde gösterilir.
Başka Yerlere Yollanan Gümrüklü Gönderiler Hakkında Yapılacak İşlemler
Madde  21 - 1) Gümrükleme merkezi dışındaki bir merkezden yurtiçinde başka bir merkeze tekrar gönderilmesi gereken gümrüklü mektup postası gönderileri ile APG’lerin yollanması yukarıdaki maddelerde açıklandığı gibi yapılır. Bunların çıkış yerleri, kayıtlı ise numaraları, alıcıların ad ve adresleri üzerlerindeki etiketlerin numaraları ile sıra numaraları gösterilmek suretiyle kaç numara ve tarihli bildirme kağıdı ile nereye gönderildikleri bir yazı ile gümrük muayenesini yaptırmış olan merkeze bildirilir. Bu merkez de tahsilat ile ilgili işlemleri tekrar gönderilen merkezden takip eder.
Gümrüklü gönderiler bir merkezden diğerine mutlaka ayrıntılı kayıtla gönderilir.
2) Alıcıları, yurtiçinde başka bir yere taşınmış olan koliler, alıcıları istedikleri ve yurtiçinde tekrar taşımaya ait ücreti vermeyi taahhüt ettikleri taktirde yeni adreslerine yollanır. Bu taşımaya ait ücret alıcıdan 150.0001.1016 stok no.lu alındı karşılığında alınır.

  
Tüm bu mevcut olan yasal mevzuata rağmen Şayet bana da bu mevzuata göre işlem yapmaya kalkarlarsa o zaman ben de sizin gibi her şeye rüşvet diyerek "Yurt Dışından Posta ile Gelen Ürünlerde Gümrük Memurunun Çıkardığı Zorluklar" diye bir başlık atacağım.Ama bu şekilde atacağım  bir başlığın Gümrük Memuru ile ne kadar ilgisinin olacağını da bilemiyorum.Bu yüzden atacağım başlık konusunda da senden ayrıca yardım isteyeceğim.Lütfen bana yardımını esirgeme.Birde siz yazınızın bir yerinde posta yoluyla eşya getirmek isteyenlere eşya getirmeden önce Mutlaka birde Gümrük Kanununu okumalarını istemişsiniz.Ya bir de bunlarla ilgili Gümrük Kanununda daha katı kurallar,yasaklamalar,kısıtlamalar,Cezalar,Müeyyideler varsa o zaman ne olacak? Lütfen yardımcı olun.Unutmadan size bir şey hatırlatmak istiyorum.Siz başlık dışında da tüm yazınızı büyük harflerle yazmışsınız.Gumrukforum kurallarına göre başlıklar dışında büyük harflerle yazmak yasak değil mi acaba? Lütfen tüm bu konularda yardımınızı bekliyorum.Lütfen Yardım edin bana Sayın FSM.Vereceğeniz bilgilere göre eşyalarımı getireceğim.