Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart SORU-CEVAPLAR
TARİFE

Soru : Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde kullanılan 12 rakamlı kodun ismi nedir ve bu sayılar ne anlama gelmektedir?

Cevap :

TGTC’de kullanılan 12 rakamlı kodun ismi Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)’dur. Bu kodun ilk 6 rakamı Dünya Gümrük Örgütü’ne üye tüm ülkelerce kullanılan Armonize Sistem (Harmonized System-HS) Nomanklatürü kodunu, 7-8 inci rakamlar Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kullanılan Kombine Nomanklatür (Combined Nomenclature-CN) kodunu, 9-10 uncu rakamlar farklı vergi uygulamalarımız nedeniyle açılan pozisyonları gösteren kodlarını, 11-12 inci rakamlar ise istatistik kodlarını göstermek için kullanılmaktadır.

Örnek:
GTİP: 540761 90 90 11
AS Nom.Kodu CN Kodu Milli alt İstatistik
açılım kodu kodu

Soru : Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) nedir?

Cevap :

BTB, bir gerçek veya tüzel kişinin yazılı talebi üzerine Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde sınıflandırılmasına ilişkin idari bir karardır.

Soru : BTB Başvuru Formu nereden temin edilebilir?

Cevap :

BTB Başvuru Formu Ankara’da Gümrük Vakfı’ndan, taşrada ise Başmüdürlüklerden temin edilebilir.

Soru : BTB başvurusu nereye yapılır?

Cevap :

BTB başvurusu, BTB Başvuru Formu ile Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri vasıtasıyla Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne yapılır. Burada önemli olan husus, BTB için direkt olarak Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne değil, ilk önce herhangi bir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne başvurulması zorunluluğudur.

Soru : BTB başvuruları hangi bilge ve belgeleri içermelidir?

Cevap :

BTB başvuruları aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermelidir:

a) Hak sahibinin adı ve adresi,
b) Başvuran kişinin hak sahibi olmaması durumunda başvuranın adı ve adresi,
c) Başvuru sahibi tarafından öngörülen sınıflandırma,
d) Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli'ndeki yerinin belirlenmesini sağlayacak ayrıntılı tanımı,
e) Sınıflandırmanın eşyanın bileşimine bağlı olması durumunda eşyanın ve bu bileşimin belirlenebilmesi için kullanılabilecek tahlil metotları ile üretici firma veya uluslararası bir gözetim şirketi tarafından verilen analiz sertifikası,
f) Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli'ndeki yerinin doğru şekilde saptanmasında gümrük idaresine yardımcı olacak eşyaya ait numuneler;
fotoğraflar; planlar; krokiler ya da mevcut diğer belgeler (yabancı dilde basılmış olanlarının yeminli tercüme bürolarınca onaylı tercümeleri),
g) Eşyanın ithalatı ya da ihracatının fiilen tasarlandığını tevsik edici belgeler (proforma fatura, eşyanın alımı veya satımı üstüne bağlayıcı sözleşme vb.),
h) Gümrük idaresince BTB verilmesi için ek bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulduğunda ek bilgi ve belgenin verileceğine dair taahhüt,
i) Gizli tutulması istenilen hususlar varsa bunlara ilişkin bilgi.

Soru : BTB’den kim, kaç yıl süre ile yararlanabilir?

Cevap :

Bağlayıcı tarife bilgisinden sadece hak sahibi yararlanabilir. BTB, gümrük idarelerini hak sahibine karşı sadece eşyanın tarife pozisyonu konusunda ve yalnızca bilginin verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu olan eşya için bağlar. Bunun için bilgi alan kişinin gümrük işlemleri sırasında beyan edilen eşya ile verilen bilgide tanımlanan eşya arasında her bakımdan uygunluk bulunduğunu kanıtlaması zorunludur. BTB veriliş tarihinden itibaren 6 yıl geçerlidir.

Soru : BTB hangi durumda iptal edilir?

Cevap :

Talep edenin verdiği yanlış ve eksik bilgiye dayanan BTB iptal edilir. İptal, iptal kararının verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.

Soru : BTB, hangi durumlarda geçerliliğini yitirir?

Cevap :

BTB;

a) Türk Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve verilen bilginin söz konusu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması,
b) Dünya Gümrük Örgütünün uymakla yükümlü bulunduğumuz nomanklatür, izahname ve tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uymaması,
c) BTB'nin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesi, durumlarında geçerliliğini yitirir.

Soru : Geçerliliğini yitiren BTB kullanılabilir mi?

Cevap :

Yanlış veya eksik belge ve bilgiye dayanması dışındaki nedenlerle geçerliliğini yitiren BTB'nin hak sahibi, söz konusu bilgiye dayanarak ve bu bilginin geçerliliğini yitirmesinden önce ilgili eşyanın alımı veya satımı üstüne bağlayıcı sözleşmeler yaptığını kanıtladığı takdirde, geçerliliğini yitiren tarife bilgisini, geçerliliğin sona erdiği tarihten itibaren 6 aylık süre boyunca kullanabilir. Gümrük işlemleri sırasında söz konusu ürünler için bir ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde, bu belgenin geçerlilik süresi esas alınır.

Soru : AB üyesi ülkeler ile 3 üncü ülkelerin kullandığı tarife pozisyonlarının (fatura, taşıma belgesi vb. belgeler üzerinde yer alan) ülkemiz açısından herhangi bir bağlayıcılığı var mıdır?

Cevap :

Bu belgeler üzerinde yer alan tarife pozisyonları, ülkemiz açısından herhangi bir bağlayıcılığa sahip olmamakla birlikte söz konusu belgeler muhteviyatı eşyanın tarife pozisyonunun tespiti esnasında yol gösterici olarak kullanılmaktadır. Türkiye’nin de taraf olduğu Armonize Mal Tanımı ve eşya kodlanmasına ilişkin uluslar arası sözleşmeyi kullanan tüm ülkelerde tarife pozisyonlarının ilk 6 hanesinin, AB üyesi ülkelerde ise eşyanın tarife pozisyonunun ilk 8 hanesinin aynı olması gerektiği unutulmamalıdır.

Soru : Halen yürürlükte olan Türk Gümrük Tarife Cetveli’ne nasıl erişilebilinir?

Cevap :

Müsteşarlığımıza ait www.gumruk.gov.tr adresi altında III-TARİFE CETVELİ ikonları seçilmek suretiyle yürürlükte olan TGTC’ye fasıl bazında ulaşmak ve buradan indirmek mümkündür.

Soru : Müsteşarlığımızca düzenlenen Bağlayıcı Tarife Bilgilerine ulaşmak mümkün müdür?

Cevap :

Söz konusu BTB’lere Müsteşarlığımıza ait www.gumruk.gov.tr adresi altında IV-BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ ikonları seçilmek suretiyle ulaşmak mümkündür. Ancak, buradan sadece eşyanın sınıflandırıldığı GTİP, eşyanın tanımı, BTB’nin referans numarası ve eşyanın resmine ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

Soru : Gümrük Müsteşarlığı tarafından, Resmi Gazete’de yayımlanan tarife-eşya sınıflandırılmasına ilişkin mevzuata nasıl ulaşılabilinir?

Cevap :

Müsteşarlığımız tarafından çıkarılarak Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat aşağıdaki listede belirtilmiştir:

KOD RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI KONU
1 24.05.2000/24058 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-İzahname) Seri No:1
2 15.08.2000/24141 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-BTB) Seri No:1
3 22.12.2000/24268 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-İzahname) Seri No:2
4 07.03.2002/24688 Gümrük laboratuarları Tahlil Metodları Yönetmeliği
5 12.05.2002/24753 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) Seri No:1
6 08.06.2002/24779 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) Seri No:2
7 13.08.2002/24845 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Eşya Fihristi) Seri No:1
8 15.10.2002/24907 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-İzahname) Seri No:3
9 17.01.2003/24996 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) Seri No:3
10 01.02.2003/25011 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-İzahname) Seri No:4
11 31.12.2003/25333 Gümrük Genel Tebliği (Tarife) Seri No:6 (2004 tarife cetveli)
12 15.06.2004/25493 2004/7380 sayılı BKK Sınıflandırma Avileri 4
13 12.07.2004/25520 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) Seri No:1 (AB Sınıflandırma Tüzükleri)
14 07.11.2004/25636 Gümrük Genel Tebliği (Tarife- Sınıflandırma Kararları) Seri No:4

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey