Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: Ek süre dilekçesi


T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :B.02.GÜM.0.06.14.00.131.01.99.13/527
Konu :Ek Süre Talebi


20.02.2009 / 03554
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE


Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 46 ncı maddesi; özet beyan kapsamındaki eşyaya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenerek buna ilişkin işlemlerin denizyolu ile gelen eşyada özet beyanın verildiği tarihten itibaren 45 gün, diğer bir yolla gelen eşyada ise özet beyanın verildiği tarihten itibaren 20 gün içinde tamamlanacağı, şartlar gerektiği takdirde, Müsteşarlığımızın söz konusu söz konusu sürelerden daha kısa bir süre saptayabileceği gibi bu sürelerin uzatılmasına da izin verilebileceği hükmünü amir kılınmış olup, bu hükme dayanılarak çıkarılan ve bahse konu sürelerin uzatımı ile ilgili olarak gümrük idarelerince yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve 26.04.2006 tarih ve 26150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Süre Değişimi) ile de 4458 sayılı Gümrük Kanunun 46 ncı maddesindeki sürelerin yükümlülerin yazılı başvurusu üzerine 30 güne kadar gerekçe aranmaksızın, 30 günü aşan ek süre talepleri için ise gerekçenin belirtilmesi ve kanıtlayıcı belgenin sunulması şartıyla gümrük müdürlüklerince uzatılması esas getirilmiştir.
Küresel çapta ekonomik sarsıntıya yol açan ve ülkemizde de baş gösteren finansal krizin reel sektör üzerindeki olumsuz etkisi sonucu ithalatçı firmaların gümrük gözetimi ve denetimindeki eşyalarının serbest dolaşıma girişini sağlayacak finans darlığı nedeniyle Gümrük Kanunu’nda belirlenen söz konusu süreler ve bu süreye ilaveten gerekçe aranmadan gümrük müdürlüklerince uzatılan 30 günlük süre içerisinde eşyalarının gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasında sıkıntı yaşadıkları ve bu sıkıntıların devam edeceği gözlemlenmektedir.
Bu nedenle, 01.10.2008 – 15.02.2009 tarihleri arasında verilmiş ve verilecek olan özet beyanlar kapsamı eşya için usulüne uygun olarak 2 Seri No.lu gümrük Genel Tebliğinin (Süre Değişimi) 2 inci maddesinin 1/b fıkrasına göre ekonomik kriz gerekçesiyle yapılacak süre değişimi taleplerinde kanıtlayıcı belgelerin aranmaması ve bu eşya ile ilgili olarak daha önce ek süre verilip verilmediğine bakılmaksızın her talep sahibine 1 (bir) ay ek süre verilmek suretiyle işlem yapılması; Müsteşarlık Makamından alınan 13.02.2009 tarih ve 2009/16 sayılı Onay ile uygun bulunmuştur.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Sevilay TÜRKŞEN
Daire Başkanı

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine