Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart “CE” İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DTS TEB:2009/9


TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

“CE” İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ
Tebliğ No: (2009/9)


31/12/ 2008 tarihli ve 27097 sayılı 4. Mükerrer Resmî Gazete

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ekli tabloda (Ek-1) belirtilen Yönetmelikler kapsamında değerlendirilen ve riskli görülen ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Genel hüküm
MADDE 2- (1) İthal edilecek ekli tabloda (Ek-1) belirtilen Yönetmelikler kapsamına giren ürünlerin tâbi bulundukları Yönetmelik hükümlerine uygun olması zorunludur.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 17/01/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik’in 17 nci maddesi ile 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 07/09/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesine istinaden hazırlanmıştır.

Riskli ürün listelerinin tespiti
MADDE 4- (1) Yetkili kuruluş tarafından ilgili Yönetmelik kapsamına girdiği tespit edilen ürünlerden, ithalat denetimlerinin yapılmasını teminen riskli ürün listeleri yetkili kuruluş ile Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca belirlenir. Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) tarafından bu listeler Gümrük Müsteşarlığı’na ve Türk Standardları Enstitüsü’ne bildirilir.

İthalat denetimi ve belgelendirme
MADDE 5- (1) A.TR Belgesini haiz Avrupa Birliği üyesi ülkeler menşeli olanlar hariç olmak üzere, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak istenen ekli tabloda (Ek-1) belirtilen yönetmelikler kapsamına giren ve Gümrük Müsteşarlığı’na bildirilen riskli ürünlerin ithalat denetimleri ilgili yönetmeliklere uygun olarak, yetkili kuruluş adına Türk Standardları Enstitüsü’nce gerçekleştirilir.

MADDE 6- (1) Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalatı için ithalatçı veya temsilcisi, başvuru formu (Ek-2) ve bilgi formu (Ek-3) ile birlikte Türk Standardları Enstitüsü’nün en yakın mahalli temsilciliğine başvurur.

(2) İthalat denetimleri, belge ve/veya işaret kontrolü ve/veya fiziki muayene şeklinde gerçekleştirilir. Ürünün güvenliğinden veya ilgili Yönetmeliğine uygunluğundan şüphe duyulması halinde ürün teste tabi tutulur.

(3) Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılan denetimlerde ürünün ilgili mevzuatına uygun olduğunun tespit edilmesi halinde Uygunluk Yazısı düzenlenir. Düzenlenen uygunluk yazısı Türk Standardları Enstitüsü tarafından ilgili gümrük idaresine gönderilir ve keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

(4) Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren sanayicilerin üretmiş oldukları ürünlerin ithalatında, ürünlerin ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olduğunu belirten AT Uygunluk Beyanı ve/veya Onaylanmış Kuruluş gerektiren ürünlerde ürüne ait belgelerin Türk Standardları Enstitüsü’ne sunulması halinde, ilgili firmaya içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olmak üzere Uygunluk Yazısı verilir ve aynı ürün müteakip ithalatlarda kontrole tabi tutulmaz.

(5) Teknik düzenlemesine uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, yapılan denetimler sonucunda ürünün teknik mevzuatına aykırı ve/veya güvensiz olduğunun tespiti halinde, gerekçeli Uygunsuzluk Yazısı düzenlenir. Düzenlenen Uygunsuzluk Yazısı ilgili gümrük idaresine gönderilir ve keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

(6) Türk Standardları Enstitüsü ekli aylık değerlendirme cetvelini (Ek-5) düzenleyerek, her ayın ilk on günü içerisinde yetkili kuruluşa gönderir.

Muafiyetler ve istisnalar
MADDE 7- (1) Bu Tebliğ, şahsi eşya ve numunelere uygulanmaz.

a) Şahsi eşya; kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ticari amaçla ithal edilmediği anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü ifade eder.

b) Numune; belli bir tür ve nitelikteki eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o eşya için sipariş vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan madde, eşya veya örneği ifade eder.

MADDE 8- (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin, sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere ithal edilmesi halinde, sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından Sanayi Sicil Belgesinin verildiği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’ne başvurulur. İthal edilmek istenen ürünlerin bu Tebliğ hükümlerinden muaf olarak ithal edileceğine dair Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü yazısı ilgili gümrük müdürlüğüne iletilir.

MADDE 9– (1) Bu Tebliğ geri gelen eşya kapsamında olduğu tespit edilen ürünlere uygulanmaz.

Gümrük idarelerince yapılacak işlemler
MADDE 10– (1) Gümrük idarelerince, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca Gümrük Müsteşarlığı’na iletilen riskli ürünlerde, Türk Standardları Enstitüsü’nce düzenlenen Uygunluk Yazısı veya Kapsam Dışı Yazısı aranır.

(2) Gümrük idarelerince, Türk Standardları Enstitüsü tarafından Uygunsuzluk Yazısı düzenlenen ürünlerin ithalatına izin verilmez ve uygunsuzluk yazısı özet beyana ve taşıma belgesine iliştirilir.

(3) Gümrük idarelerince, ithalatçının Avrupa Birliği menşeli olarak beyan ettiği A.TR’li ürünler için Uygunluk Yazısı ya da Kapsam Dışı Yazısı aranmaz.

(4) Gümrük idarelerince, Avrupa Birliği’nde serbest dolaşıma giren ürünlere münhasıran ekli aylık değerlendirme cetvelini (Ek-4) düzenleyerek, her ayın ilk on günü içerisinde yetkili kuruluşa gönderilir.

(5) Gümrük idarelerince, bu Tebliğin muafiyetler ve istisnalar başlığı altında düzenlenen maddeler kapsamında yer alan ürünlerin ithalatına doğrudan izin verilir. Geri gelen eşya kapsamında ithal edilen ürün ve ithalatçı firma bilgileri yetkili kuruluşa bildirilir.

Müeyyideler
MADDE 11- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, 11/07/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun; 31/03/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu; 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 12 - (1) İthalatçı, ithal ettiği ürünün ilgili teknik düzenlemesine uygun ve güvenli olmasından, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerince sorumludur.

Uygulamaya ilişkin önlemler
MADDE 13- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

MADDE 14– (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
MADDE 15- (1) 31/12/2007 tarihli ve 26743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/9 sayılı “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 16- (1) Bu Tebliğ 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

2009/9 sayılı DTS Tebliği kapsamında ithalat denetimine tabi tutulan riskli ürün listeleri:

Makinalar
Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat
Elektromanyetik Alan Yaratan ve/veya Bu Alandan Etkilenen Ürünler
Makinalar, LVD ve EMC Yönetmeliklerinin her üçünün de kapsamına girenler
Asansör Güvenlik Aksamları
Basınçlı Ekipmanlar, Basit Basınçlı Kaplar, Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar
Gaz Yakan Cihazlar
Sıcak Su Kazanları
__________________
Zafer Bulam
Gümrük Müşaviri-Eğitmen
0(532) 446 62 44
zbulam@hotmail.com