Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart Hariçte İşleme Rejimi ile İlgili Temel Bilgiler
Hariçte İşleme Rejimi

4458 sayılı Gümrük Kanununun 80. maddesi uyarınca 20.05.2000 tarih, 24054 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2000/674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 12.7.2000 tarih ve 24107 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan DTM ‘nin 2000/8 sayılı İhracat Genel Tebliği ve 12.10.2001 tarihli, 24551 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 2 seri nolu Gümrük Genel Tebliği ile Hariçte İşleme Rejimine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
Tanımı ve Amacı
Serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak ihraç edilmesi ve işlem görmüş ürünün tam veya kısmi muafiyetten yararlanarak serbest dolaşıma girişini düzenleyen rejimdir. Rejimin amacı Türkiye’deki üreticilerin ekonomik çıkarlarını olumsuz etkilememesi kaydıyla ihraç eşyasının satışını teşviktir.
Bunun yanında dahilde işleme rejimine tabi eşyanın daha ileri bir seviyede işlenmek üzere H.İ.R hükümleri çerçevesinde gümrük bölgesi dışına gönderilmesi ile standart değişim sistemine göre serbest dolaşımda olmayan eşyanın geçici ithali bu rejimde mümkündür.
Rejimin Uygulanmayacağı Haller
- İhracı, ödenmiş ithalat vergilerinin geri verilmesine veya teminata bağlanmış ithalat vergilerinin kaldırılmasına yol açan
- Nihai kullanımları nedeniyle tam muafiyet suretiyle serbest dolaşıma giren ve bu koşulları taşımaya devam eden,
- İhracı vergi iadesini gerektiren veya ihracı nedeniyle tarım politikası çerçevesinde vergi iadesi dışında bir mali avantaj sağlayan
Serbest dolaşımdaki eşyaya uygulanmaz.
İzin
İşleme faaliyetini yaptıracak Türkiye’deki yerleşik kişiye verilir.
Geçici ihraç eşyasının işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının tespitinin mümkün olması,
Türkiye gümrük bölgesindeki (serbest bölge hariç) üreticilerin ekonomik çıkarlarını olumsuz etkilememesi
Hallerinde talep değerlendirilir.
İzin Merci
Hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve ambalaj malzemelerinin daha ileri seviyede işlem görmek üzere gerekli olan Hariçte İzin Belgesi DTM’nca,

Maden cevheri, konsantrelerinin izabe edilmesi, işlenmesi, ayrıştırılması vb için Hariçte İşleme İzni Maden İhracatçı Birliklerini bağlı bulunduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince,
Tamir amaçlı, garanti hükümleri uyarınca yenilenmek , sinema-tv filmleri ve ses bantlarının banyo ve post-prodüksiyon işlemleri için gerekli Hariçte İşeme izni Gümrük Müsteşarlığınca (Gümrük Müdürlüklerince), verilir.
İzin Süresi
İzin belgesinin azami süresi 12 aydır belge süresinin yarısı kadar ek süre verilir
İznin azami süresi 12 aydır izin süresi kadar ek süre verilir.
Verilen izin belgesinin bir sureti Gümrük Müsteşarlığına, İhracatçı Birliğine ve Firmaya verilen izin Gümrük Müsteşarlığına ve firmaya bildirilir.
Tamir amacıyla verilen izinde, eşyanın bozuk olduğunun Sanayi Odası veya Ticaret ve sanayi Odasından alınacak belgenin Gümrük Müdürlüğüne bildirilmesi gerekir. Kamu kuruluşlarının, belediyelerin, KİK ve sivil havacılık sektöründe üretim ve montaj işlemleri yapan kuruluşların personelinin düzenlediği raporlar da geçerlidir.
Gümrük Müdürlüğü tarafından onaylanan beyanname izin hükmündedir. Beyanname üzerinde tüm gerekli bilgiler kaydedilmelidir. Gümrük Müdürlüğü tarafından verilen sürenin bitimine 1 ay kala yükümlünün adresine tebligat yapılır eşyanın getirilmesi istenir. Geri getirme süresi olan 3 yıl içerisinde süresini aşarak getirir ise 241 (3- i) kambiyo takibi için ilgili mercie, 3 yılı aşarak getirir ise 241 (3-i) tatbik edilir ve ithalat vergileri tahsil edilir.
İhracatçı Birliğince verilen izinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca bu işlemlerin yurt içinde yapılmasının mümkün olmadığının bildirilmesi halinde vergi alınmayacağı belirtilir.
İşleme Konu Eşyanın Geçici ihracı
Ticaret politikası önlemleri uygulanarak, ihracat vergisine tabi ise alınması gereken vergi kadar teminat alınır. Serbest bölgeye yapılan ihracatta DFİF kesintisine tabi eşyadan teminat alınmaz. Buradan ithalat gerçekleşmez ise ihraç tarihi itibari ile 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilir.
İşlenmiş Ürünün İthalatı
İthalat rejimi ve ticaret politikası önlemleri standart değişim sisteminin uygulandığı haller hariç uygulanır.
İşlem görmüş ürünlere ait ithalat vergileri tutarından, geçici ihracat eşyasına en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu ülkeden aynı tarihte ithal edilse idi uygulanacak olan ithalat vergileri tutarının indirilmesi suretiyle hesaplanır. Türkiye’deki üreticilerin haklarının korunması amacıyla dış ticaret politikası önlenmeleri kapsamındaki ek mali yüklerin düşümü yapılmaz.
İndirilecek tutarın hesaplanmasında geçici ihracat eşyasının, hariçte işleme rejimine ilişkin beyannamenin tescili tarihindeki miktar ve niteliği ile işlem görmüş ürünlerin yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescili tarihinde uygulanabilir diğer vergilendirme unsurları dikkate alınır.
İşlem görmüş ürünlerin gümrük kıymetinin belirlenmesinde bünyesine katılan malzeme, asmam, parça vb dikkate alınır. Geçici ihraç eşyasının kıymetine işleme faaliyetinin yapıldığı yere kadar navlun ve sigorta dahil edilmezi Türkiye gümrük bölgesine getirilişine kadar olan dahil edilir.
Hariçte işleme rejimine tabi tutulmadan önce geçici ihracat eşyasının nihai kullanımı nedeniyle indirimli bir orandan serbest dolaşıma girdiği ve bu indirimli oranın tanınması için gerekli koşulların yürürlükte kalmaya devam ettiği hallerde indirilecek tutar, eşyanın serbest dolaşıma ilk girişi sırasında hesaplanan gerçek ithalat vergileri tutarıdır.
Geçici ihracat eşyasının, nihai kullanım amacıyla serbest dolaşıma girişi sırasında indirimli veya sıfır vergi oranından yararlanabildiği hallerde, bu eşyaya en son işleme faaliyetinin gerçekleştiği ülkede de nihai kullanıma uygun işçilik görmesi koşuluyla, söz konusu indirimli veya sıfır vergi oranı uygulanır.
İşlem görmüş ürünlerin tercihli bir tarife uygulamasından yararlanması ve bu tarifenin geçici ihracat eşyası ile aynı tarife pozisyonundaki eşya için de geçerli olması halinde, indirilecek tutarın hesaplanmasında dikkate alınacak vergi oranı, söz konusu tercihli tarifenin uygulanabilmesi için gerekli koşullara uygun geçici ihracat eşyasına uygulanması gereken orandır.
Tamir amacıyla geçici ihraç edilen eşya, tamiratın garanti nedeniyle sözleşmeye bağlı olarak veya kanuni bir yükümlülüğe dayanarak ya da bir imalat hatası nedeniyle, bedelsiz yapıldığının kanıtlanması halinde, serbest dolaşıma ithalat vergilerinden tam muaf olarak girer. Ancak, söz konusu eşyanın serbest dolaşıma ilk girişi sırasında kusurlu olduğunun dikkate alınarak işlem yapılmış olması halinde, bu hüküm uygulanmaz.
Eşyanın tamir amacıyla geçici ihraç edildiği ve tamiratın bedel karşılığında yapıldığı hallerde, ithalat vergileri, gümrük kıymeti olarak tamir masraflarına eşit bir tutar dikkate alınarak, işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihte, bu ürünlere uygulanacak vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına istinaden belirlenir. Ancak, izin hak sahibinin tamir masrafları dışında başka bir ödeme yapmamış olması ve bu ödemenin izin hak sahibi ile faaliyeti yapan kişi arasındaki ilişkiden etkilenmemesi gerekir.
Standart Değişim Sistemine Dayalı Hariçte İşleme
Tamir edilmek istenilen eşyanın yerine tamir işlemi tamamlanarak Türkiye gümrük bölgesine geri getirilene kadar geçen süre içerisinde kullanılmak üzere geçici ihracat eşyası ile aynı nitelikte serbest dolaşımda olmayan eşyanın geçici olarak ithal edilerek kullanılmasını sağlar. İkame eşyanın vergileri teminata bağlanır. Beyannamenin tescil edildiği tarihten itibaren 2 aylık süre içerisinde geçici ihracat eşyasının ihracı gerekir. Standart değişim sisteminde üçgen trafik uygulanmaz.
İthalatın Gerçekleşmemesi
İşlenerek ithal edilmesi taahhüt edilen ürünlerin belge/izinde belirtilen şartlara ve yazılan tedbirlere uygun olarak yurda getirilmemesi halinde gönderilen eşyanın aynen geri getirilmesi gerekir. Aksi takdirde kambiyo mevzuatı hükümleri uygulanır.
Tedbirlere Uyulmaması
Belge/izinde kayıtlı miktar ve değerin üzerinde ithalat yapıldığında bu kısma tekabül eden ithalattan doğan vergi,
Belge/iznin iptali halinde bu kapsamda ithalat yapılmış ise bu ithalata ilişkin alınmayan vergi 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilir.

İLGİLİ MADDELER:
MADDE 144- 1. Hariçte işleme rejimine ilişkin önceki hükümlerin yanı sıra, bu madde ve 145 ila 148 inci madde hükümlerine göre ikame ürün olarak adlandırılan ithal eşyasının bir işlem görmüş ürün ile değiştirilmesi, standart değişim sistemi kapsamında mümkündür.
2. Tarım politikasına veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen ve özel düzenlemelere tabi eşya dışında kalan serbest dolaşımdaki eşyanın tamirinin söz konusu olduğu hallerde, gümrük idareleri standart değişim sisteminin uygulanmasına izin verirler.
3. 148 inci madde hükmü saklı kalmak üzere, işlem görmüş ürünlere uygulanan hükümler ikame ürünlere de uygulanır.
4. Gümrük Müsteşarlığınca, tespit edilen koşullar altında ve ithalat vergileri tutarını karşılayan bir teminat verilmesi halinde, ikame ürünlerin geçici ihracat eşyasının ihracından önce ithal edilmelerine izin verilir.
MADDE 145- 1. İkame ürünlerin, tamirata konu olan geçici ihracat eşyası ile aynı tarife pozisyonuna girmesi, aynı ticari nitelikte ve aynı teknik özelliklere sahip olması gerekir.
2. Geçici ihracat eşyasının ihracattan önce kullanılmış olması halinde, ikame ürünlerin de yeni olmamaları ve kullanılmış olmaları gerekir.
Ancak, ikame ürünün satış sözleşmesindeki garanti hükümleri uyarınca veya kanuni bir yükümlülük ya da bir imalat hatası nedeniyle bedelsiz olarak verilmesi halinde, kullanılmış eşya yerine yeni eşya getirilebilir.
MADDE 146- İthalatın önceden yapıldığı durumda, ikame ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili tarihinden itibaren iki aylık süre içinde geçici ihracat eşyasının ihraç edilmesi gerekir.
Ancak, istisnai hallerde, söz konusu süre dolmadan ilgili kişinin talebi üzerine gümrük idareleri bu süreyi makul ölçüde uzatabilirler.
MADDE 147- İthalatın önceden yapıldığı durumda ve 141 inci maddenin uygulanması halinde, indirilecek tutar, geçici ihracat rejimine ilişkin beyannamenin tescili tarihinde geçici ihracat eşyasına uygulanabilir vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına istinaden belirlenir.
MADDE 148- Standart değişim çerçevesinde yürütülen işlemler, 137 nci maddenin 2 nci fıkrası ile 138 inci maddenin (b) bendi hükümlerine tabi değildir.
V. Diğer Hükümler
MADDE 149- Hariçte işleme rejimi çerçevesinde öngörülen usuller, tarife dışı ticaret politikası önlemlerinin yürütülmesi amacıyla da uygulanabilirler.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
__________________
**Lütfen Forum Kurallarını dikkatlice okuyunuz.
**Forum\'da konu açmadan önce MUTLAKA arama yapınız.
**Rahatsız olduğunuz iletileri \"bildir\" tuşunu kullanarak ilgili moderatöre aktarabilirsiniz.
** Bize ulaşmak için: yoneticiler@gumrukforum.com