Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
RE: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK


Arkadaşlar Bugünkü konumuz önemli. Bu konu bu meslek hayatının merkezinde diyebilirim.

Herkese kolay gelsin!


Gümrük Tarifesi ve Eşyanın Tarife Pozisyonlarına Ayrılması
MADDE 15- 1. Gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanır.
2. Eşya ticaretine ilişkin özel hükümlerle belirlenmiş diğer önlemler, gerektiği takdirde, söz konusu eşyanın tarife pozisyonuna göre uygulanır.
3. Gümrük Tarifesi:
a) Bakanlar Kurulunca kabul edilen Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
b) Tamamen veya kısmen Türk Gümrük Tarife Cetveline dayanan veya bu cetvele alt açılımlar ekleyen ve eşya ticaretine ilişkin tarife önlemlerinin uygulanması için tespit edilen diğer cetvelleri,
c) Türk Gümrük Tarifesinin kapsadığı eşyaya uygulanacak;
- Gümrük vergi oranlarını,
- Tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde alınan ithalat vergilerini,
d) Türkiye'nin bazı ülkeler veya ülke grupları ile yaptığı tercihli bir tarife uygulaması gerektiren anlaşmalarda yer alan tercihli tarife uygulamalarını,
e) Türkiye tarafından tek taraflı olarak bazı ülkeler, ülke grupları veya toprak parçaları için tanınan tercihli tarife uygulamalarını,
f) İthalat vergilerinde, bazı eşyaya şartlı olarak uygulanacak muafiyet veya indirim uygulamalarını,
g) Yukarıdakilerin dışında kalan diğer tarife uygulamalarını,
Kapsar.
4. Sabit oranlı vergilendirmeye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, 3 üncü fıkranın (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen koşulları taşıyan eşyanın ithalinde, beyan sahibi (c) bendinde belirtilen tarife yerine (d), (e) ve (f) bentleri hükümlerinin uygulanmasını isteyebilir. Gerekli koşulların yerine getirilmesi halinde, söz konusu talep gümrük işlemlerinin tamamlanmasından veya eşyanın tesliminden sonra da yapılabilir.
5. Bu maddenin 3 üncü fıkrasının (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen belirli bir ithalat hacmi i1e sınırlandırılmış tarife uygulamaları;
a) Tarife kotalarının söz konusu olduğu durumlarda, tespit edilen ithalat hacmi sınırına ulaşıldığında,
b) Tarife tavanlarının söz konusu olduğu durumlarda ise Bakanlar Kurulu Kararı ile,
Sona erer.
6. Eşyanın tarife pozisyonunun belirlenmesi deyiminden, yürürlükteki hükümlere uygun olarak, söz konusu eşyanın girdiği;
a) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin veya 3 üncü fıkranın (b) bendinde öngörülen diğer cetvelin bir alt pozisyonunun,
b) Tamamen veya kısmen Türk Gümrük Tarifesine dayanan ya da bu tarife cetveline alt açılımlar ekleyen ve özel alanlara ait eşya ticaretine ilişkin tarife dışı önlemlerin uygulanması amacıyla Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulan bir diğer cetvelin alt pozisyonunun,
Belirlenmesi anlaşılır.
7. Gümrük Tarife Cetveli, izahnamesi ve eşya fihristi, Müsteşarlıkça hazırlanır ve Resmi Gazetede yayımlanır. Bu şekilde yayımlanan metinler idari ve kazai uygulamalarda esas tutulur.

MADDE 16- l. Mahiyeti ve nihai kullanım şekli gerekçesiyle, bazı eşyanın yararlanabileceği tercihli tarife uygulaması, Bakanlar Kurulunca belirlenen şartlara tabidir.
Bir izin gerektiğinde 80 ve 81 inci madde hükümleri uygulanır.
2. 1 inci fıkrada sözü edilen tercihli tarife uygulaması ifadesi, tarife kotaları kapsamında olsa dahi, ithalat vergilerinde bir indirim veya şartlı muafiyet uygulaması anlamına gelir.[hr]
Arkadaşlar

Hafta sonu genelde hepimizin iş haricinde oldukça fazla zamanı olmaktadır.

Bu haftasonu 1 ila 97 fasıllar arasındaki her fasılın başındaki fasıl notlarını sadece okuyalım.

Aklımızda firkir olması açısından! Toplamda tüm fasıl notlarının okunması 1 saatinizi alacaktır.

2 nci bir sefer daha okuyalım. Bu 2 nci okumamızda birtakım notlarıda alalım. Bu alacağınız notlar çok önemli. Müşavirlik sınavlarının bir çoğu bu tip kısımlardan ve izahname notlarından çıkmaktadır.

Örnek verecek olursak Canlı sirk hayvanları.

Canlı Hayvanlar 01 fasılda bulunmaktadır.

Sirklerde gösteri amaçlı kullanılan canlı eğitimli hayvanlar ise 9508 e gitmektedir.

1 nci fasılın 1 (c) maddesinde 9508 e atıfta bulunulmuştur.

BÖLÜM I

CANLI HAYVANLAR; HAYVANSAL ÜRÜNLER

Notlar

1. Bu bölümde adı geçen belirli bir hayvan cins veya türüne yapılan atıf, metinde aksi belirtilmedikçe, bu
cins veya türün yavrusuna da yapılmış sayılır.

2. Metinde aksi belirtilmedikçe, tarifede ' kurutulmuş ' ürünlere yapılan atıf, suyu alınmış,
buharlaştırılmış veya dondurulmak suretiyle kurutulmuş (liyofilize) ürünlere de yapılmış sayılır.


FASIL 1

CANLI HAYVANLAR

Not

1. Bu fasıla aşağıda yazılı olanların dışında kalan bütün canlı hayvanlar dahildir:

(a) 03.01, 03.06 veya 03.07 pozisyonlarına giren balıklar ve kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda
yaşayan diğer omurgasız hayvanlar;

(b) 30.02 pozisyonuna giren mikroorganizma kültürleri ve diğer ürünler; ve

(c) 95.08 pozisyonundaki hayvanlar.2009 yılındaki tarife ve fasıl notlarını aşağıdaki linkten indirerek temin edebilirsiniz.

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/12/20081231M3-1-1.rar