Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart 2009/15 tebliğ ve risk değerlendirmesi
arkadaşlar merhaba,

bu bazı boyar maddelere ilişkin tebliğde risk değerlendirmesi
hangi aşamada ve kim tarafından yapılıyor.
ithalat kapı çıkış kağıdından sonra gümrükçümü sisteme giriyor her beyanname için ,yoksa muayenemi karar veriyor .

memurlarda birşey bilmiyor bende sistemden kendim girmek istemiyorum sormadan ,mazallah numune alınması filan der
itkib in sayfasında girilecek adresler filan da var ama,kafam karıştı bu işe sorduğum kimse bilmiyor henüz.
sistem nasıl işliyor ,kim ve ne zaman sisteme girip sonucu alacak.
şimdiden teşekkürler.

BAZI BOYAR MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ
İTHALAT: (2009/15)

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, ithal edilen deri, tekstil ve hazır giyim ürünlerinin bu Tebliğin 2 nci maddesinde belirtilen mevzuat kapsamında yasaklanmış olan maddeler kullanılarak üretilmiş olup olmadığının risk değerlendirmesi yoluyla denetlenmesini düzenlemektir.
Kapsam ve ithali yasak eşya
MADDE 2 - (1) İnsan sağlığına zararlı etkileri olması sebebiyle EK I’de gösterilen aril aminler ve bu aminleri içeren EK II’de yer alan boyar maddelerin EK III’de gösterilen deri, tekstil ve hazır giyim ürünlerinde ve bunların boyahanelerinde kullanılmaları Sağlık Bakanlığı’nca yasaklanmış olup, bu Tebliğ EK II ve EK III’de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları ile fasıl numaraları gösterilen eşyanın gümrük yükümlülüğünün sona ermesinden sonra ve gümrük gözetimi altında iken yapılacak denetimine ilişkin usul ve esasları kapsar.
(2) EK II’de ‘color index’ isimleri verilen azo boyar maddelerin ithalatı yasaklanmıştır.
Risk değerlendirmesi
MADDE 3 - (1) EK II ve EK III’de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları ile fasıl numaraları yer alan eşya risk değerlendirmesine tabi tutulur. Dış Ticaret Müsteşarlığı bu ürünlere ilişkin risk değerlendirmesini, tedarikçi firma, ithalatçı firma, ithal eşya, ithalat koşulları ve dağıtım kanalları gibi gerekli görülebilecek bilgiler üzerinden yapar.
Numune alınması
MADDE 4- (1) Risk değerlendirmesi sonucunda gerekli görülmesi halinde, eşyanın gümrük gözetimi sona erdirilmeden önceki 3 (üç) iş günü içerisinde, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca eşyadan numune alınabilir. Numune alınmasına ilişkin 3 (üç) günlük süre, Gümrük Müsteşarlığı'nca gümrük yükümlülüğünün sona erdiğinin Dış Ticaret Müsteşarlığı’na elektronik olarak bildirilmesiyle başlar. Numune alınmasından ithalatçı veya temsilcisi sorumludur.
Gümrük gözetiminin sona erdirilmesi
MADDE 5 - (1) Bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın gümrük gözetiminin sona erdirilmesi 15.5.2008 tarih ve 26877 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 8) hükümlerine tabidir. Anılan Tebliğ’in 6 ncı maddesi kapsamında öngörülen 3 (üç) iş günü içerisinde eşyanın gümrük gözetiminin sona erdirilebilmesi için Dış Ticaret Müsteşarlığı İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen onay belgesi veya belgenin elektronik ortamdaki kaydı aranır. Eşyanın gümrük gözetiminin sona erdirilmesine ilişkin diğer iş ve işlemler belirtilen Gümrük Genel Tebliği hükümlerine göre yapılır.
Bildirim
MADDE 6 - (1) Numune alınmak suretiyle yapılan denetimler sonucunda ithal edilmiş olan eşyanın üretiminde yasaklı boyar maddeler kullanıldığının tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat hükümleri kapsamında gerekli müeyyidelerin uygulanabilmesini teminen, ithal edilen eşyaya ve ithalatçıya ait bilgiler Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca Sağlık Bakanlığı’na iletilir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 7 - (1) 31/12/2007 tarihli ve 26743 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat: (2008/15) sayılı Bazı Boyar Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 8 - (1) Bu Tebliğ 1/2/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey