Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: 2009/15 tebliğ ve risk değerlendirmesi
T.C.BAŞBAKANLIKGümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel MüdürlüğüSayı :B.02.1.GÜM.0.06.10.00-111.01.01 S 15Konu :2009/15 sayılı İthalat Tebliği05.03.2009 / 04675GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE İlgi :30.01.2009 tarih ve 1835 sayılı yazımız.İlgide kayıtlı yazımızda, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)’nın 29.01.2009 tarih ve 4159 sayılı yazısından bahisle, 01.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren 2009/15 sayılı “Bazı Boyar Maddelere İlişkin İthalat Tebliği’nin 5 inci maddesinde bahsi geçen ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından düzenlenecek onay belgesi veya belgenin elektronik kaydının mezkur yazıda yer verilen web adresinden ilan edileceği; bununla birlikte, Müsteşarlığımızca yürütülen ve anılan tebliğ çerçevesinde gümrük yükümlülüğünün sona erdiğine ilişkin elektronik mesaj gönderilmesine yönelik teknik çalışmaların devam etmesi nedeniyle “..02.03.2009 tarihine kadar 2009/15 sayılı Tebliğ kapsamında ithalatı yapılan tüm mallar için bu Tebliğ ile istenilen bir onay aranmaksızın ve 3 günlük süre beklenmeksizin gümrük gözetiminin son erdirilmesi…” hususu bildirilmişti.25.02.2009 tarihinde DTM’de yapılan toplantı sonucunda, çalışmaların son aşamaya geldiği, gümrük yükümlülüğünün sona erdiğinin elektronik olarak bildirilmesine ilişkin denemelere 02.03.2009 tarihinde başlanabileceği diğer yandan, gümrük gözetiminin sonlandırılmasına ilişkin elektronik onay mekanizmasının ilgili gümrük yetkililerince kullanılarak işlemlerin gerçekleştirilmesine bir engel bulunmadığı hususlarında görüş birliğine varılmıştır.DTM’den alınan 26.02.2009 tarih ve 7561 sayılı yazıda ise özetle, uygulama öncesi 10 gün süre ile (02.03.2009 – 11.03.2009) denemelerin yapılabilmesini teminen 2009/15 sayılı Tebliğ kapsamında gümrük gözetiminin sona erdirilmesine ilişkin olarak ilgide kayıtlı yazımız ile verildiği belirtilen onayın 11.03.2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatıldığı ifade edilmektedir.Bilindiği üzere, 22.02.2009 tarihli ve 27149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 60 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (gümrük işlemleri) ve 1 seri no.lu Gümrük Genel Tebliğinde (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 17 nci maddesinde “gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasına ilişkin tespit”lerin nasıl yapılacağı belirlenmiş olmakla birlikte bu hususların işlerlik kazanabilmesi (asgari ücret tarifesinin belirlenmesi, sözleşme imzalanması v.b.) için belirli bir süre gerektiği açıktır.Bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın gümrük gözetimini sonlandırmakla yükümlü olan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM)dir. Bu itibarla, anılan Tebliğin uygulamasındaki zaman darlığı nedeniyle söz konusu işlemlerin tespitinde YGM uygulaması fiilen yürürlüğe girinceye kadar, gümrük gözetiminin sona erdirilmesine ilişkin iş ve işlemlerin ambar memuru veya antrepoda görevli memur tarafından yapılması gerekmektedir. YGM’lerin devreye gireceği tarih ayrıca belirtilecektir.Diğer taraftan, söz konusu Müsteşarlığın bahse konu yazısı ekinde alınan, 2009/15 tebliğ kapsamında gümrük gözetiminin sona erdirilmesine ilişkin onay mekanizması hakkındaki açıklamalar ilişikte gönderilmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim. MüsteşarYusuf GÜNEYGenel Müdür Yardımcısı EK: 1 adet not (2 sayfa) DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine 2009/15 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDA GÜMRÜK GÖZETİMİNİN SONA ERDİRİLMESİNE İLİŞKİN ONAY MEKANİZMASI HAKKINDA AÇIKLAMA NOTU 1)Eşyanın gümrük gözetimini sonlandırmakla yükümlü gümrük yetkilisi, internet üzerinden (http:İstanbul.ebirlik.org/Import/pages/belgelKontrol.jsp) adresine girerek aşağıda gösterilen ekranda elektronik onay sorgulaması yapabilecektir. Bu sayfaya (www.itkib.org.tr) adresindeki ana sayfada yer alan (İthalat uygulamaları/İthalat Kayıt Belge Sorgulama) bağlantısından da ulaşılabilmektedir. Formun Üstü2009/15 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDA GÜMRÜK GÖZETİMİNİN SONA ERDİRİLMESİNE İLİŞKİN ELEKTRONİK SORGU EKRANI
GÜMRÜK BEYANNAME NO: Kontrol Et
Sorgulamanın yapılabilmesi için gümrük yükümlülüğünün son erdiğine ilişkin elektronik bilginin Gümrük Müsteşarlığı BİLGE sistemi tarafından Dış Ticaret Müsteşarlığına elektronik olarak bildirilmiş olması gerekmektedir. Gümrük Yükümlülüğünün sona erdirilmesinden önce sorgu yapılmaya çalışılması durumunda, “gümrük yükümlülüğünün son erdiğine ilişkin bilginin ulaşmadığı” uyarısı ile karşılaşılacaktır.Bu bağlantı 02.03.2009 tarihi itibariyle deneme amacıyla kullanıma açık olacaktır. Deneme amaçlı olarak kullanılacak temsili iki gümrük beyanname numarası aşağıda verilmektedir.Temsil gümrük beyanname no 1: 09000000IM204897Temsil gümrük beyanname no 2: 09000000IM2050902)Sorgulama iki farklı şekilde sonuçlanabilir. Bu sonuçlara ilişkin açıklamalar aşağıdadır:-“2009/15 sayılı Tebliğ kapsamında gümrük gözetiminin sona erdirilmesinin uygun görüldüğüne ilişkin elektronik onay mesajı” çıkacaktır. Bu onay mesajı tarih, sayı, ithalatçı unvanı ve gümrük beyanname numarası gibi bilgileri içermektedirveya-beyanname konusu Tebliğ kapsamı eşyanın gümrük gözetiminin sona erdirilmesinden önce Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından görevlendirilen sörveyörler tarafından numune alınacağı mesajı çıkacaktır. Bu durumdaki eşya için, numune alınmasını müteakip olarak yapılacak sorguda bu kez yukarıda açıklanan “2009/15 sayılı Tebliğ kapsamında gümrük gözetiminin sona erdirilmesinin uygun görüldüğüne ilişkin elektronik onay mesajı” çıkacaktır.Gümrük gözetimini sona erdirmekten sorumlu gümrük yetkilisi sorgu sonucunda, eşyanın “2009/15 sayılı Tebliğ kapsamında gümrük gözetiminin sonra erdirilmesinin uygun görüldüğüne ilişkin onay mesajı” görmesi halinde gümrük gözetimini sonlandırabilecektir.Sorgu sonucunda çıkan mesajlar 02.03.2009 tarihi itibariyle yapılacak olan deneme sorgulamalarında görülebilir.3)Sorgulama sonucunda eşyadan numune alınmasına ilişkin mesajın çıkması halinde, ilgili gümrük yetkilisi, Dış Ticaret Müsteşarlığınca yetkilendirilen sörveyör ile ithalatçı veya temsilcisi nezdinde numune alınmas%F[hr]
T.C.BAŞBAKANLIKGümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel MüdürlüğüSayı :B.02.1.GÜM.0.06.10.00-111.01.01 S 15Konu :2009/15 sayılı İthalat Tebliği05.03.2009 / 04675GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE İlgi :30.01.2009 tarih ve 1835 sayılı yazımız.İlgide kayıtlı yazımızda, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)’nın 29.01.2009 tarih ve 4159 sayılı yazısından bahisle, 01.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren 2009/15 sayılı “Bazı Boyar Maddelere İlişkin İthalat Tebliği’nin 5 inci maddesinde bahsi geçen ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından düzenlenecek onay belgesi veya belgenin elektronik kaydının mezkur yazıda yer verilen web adresinden ilan edileceği; bununla birlikte, Müsteşarlığımızca yürütülen ve anılan tebliğ çerçevesinde gümrük yükümlülüğünün sona erdiğine ilişkin elektronik mesaj gönderilmesine yönelik teknik çalışmaların devam etmesi nedeniyle “..02.03.2009 tarihine kadar 2009/15 sayılı Tebliğ kapsamında ithalatı yapılan tüm mallar için bu Tebliğ ile istenilen bir onay aranmaksızın ve 3 günlük süre beklenmeksizin gümrük gözetiminin son erdirilmesi…” hususu bildirilmişti.25.02.2009 tarihinde DTM’de yapılan toplantı sonucunda, çalışmaların son aşamaya geldiği, gümrük yükümlülüğünün sona erdiğinin elektronik olarak bildirilmesine ilişkin denemelere 02.03.2009 tarihinde başlanabileceği diğer yandan, gümrük gözetiminin sonlandırılmasına ilişkin elektronik onay mekanizmasının ilgili gümrük yetkililerince kullanılarak işlemlerin gerçekleştirilmesine bir engel bulunmadığı hususlarında görüş birliğine varılmıştır.DTM’den alınan 26.02.2009 tarih ve 7561 sayılı yazıda ise özetle, uygulama öncesi 10 gün süre ile (02.03.2009 – 11.03.2009) denemelerin yapılabilmesini teminen 2009/15 sayılı Tebliğ kapsamında gümrük gözetiminin sona erdirilmesine ilişkin olarak ilgide kayıtlı yazımız ile verildiği belirtilen onayın 11.03.2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatıldığı ifade edilmektedir.Bilindiği üzere, 22.02.2009 tarihli ve 27149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 60 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (gümrük işlemleri) ve 1 seri no.lu Gümrük Genel Tebliğinde (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 17 nci maddesinde “gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasına ilişkin tespit”lerin nasıl yapılacağı belirlenmiş olmakla birlikte bu hususların işlerlik kazanabilmesi (asgari ücret tarifesinin belirlenmesi, sözleşme imzalanması v.b.) için belirli bir süre gerektiği açıktır.Bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın gümrük gözetimini sonlandırmakla yükümlü olan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM)dir. Bu itibarla, anılan Tebliğin uygulamasındaki zaman darlığı nedeniyle söz konusu işlemlerin tespitinde YGM uygulaması fiilen yürürlüğe girinceye kadar, gümrük gözetiminin sona erdirilmesine ilişkin iş ve işlemlerin ambar memuru veya antrepoda görevli memur tarafından yapılması gerekmektedir. YGM’lerin devreye gireceği tarih ayrıca belirtilecektir.Diğer taraftan, söz konusu Müsteşarlığın bahse konu yazısı ekinde alınan, 2009/15 tebliğ kapsamında gümrük gözetiminin sona erdirilmesine ilişkin onay mekanizması hakkındaki açıklamalar ilişikte gönderilmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim. MüsteşarYusuf GÜNEYGenel Müdür Yardımcısı EK: 1 adet not (2 sayfa) DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine 2009/15 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDA GÜMRÜK GÖZETİMİNİN SONA ERDİRİLMESİNE İLİŞKİN ONAY MEKANİZMASI HAKKINDA AÇIKLAMA NOTU 1)Eşyanın gümrük gözetimini sonlandırmakla yükümlü gümrük yetkilisi, internet üzerinden (http:İstanbul.ebirlik.org/Import/pages/belgelKontrol.jsp) adresine girerek aşağıda gösterilen ekranda elektronik onay sorgulaması yapabilecektir. Bu sayfaya (www.itkib.org.tr) adresindeki ana sayfada yer alan (İthalat uygulamaları/İthalat Kayıt Belge Sorgulama) bağlantısından da ulaşılabilmektedir. Formun Üstü2009/15 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDA GÜMRÜK GÖZETİMİNİN SONA ERDİRİLMESİNE İLİŞKİN ELEKTRONİK SORGU EKRANI
GÜMRÜK BEYANNAME NO: Kontrol Et
Sorgulamanın yapılabilmesi için gümrük yükümlülüğünün son erdiğine ilişkin elektronik bilginin Gümrük Müsteşarlığı BİLGE sistemi tarafından Dış Ticaret Müsteşarlığına elektronik olarak bildirilmiş olması gerekmektedir. Gümrük Yükümlülüğünün sona erdirilmesinden önce sorgu yapılmaya çalışılması durumunda, “gümrük yükümlülüğünün son erdiğine ilişkin bilginin ulaşmadığı” uyarısı ile karşılaşılacaktır.Bu bağlantı 02.03.2009 tarihi itibariyle deneme amacıyla kullanıma açık olacaktır. Deneme amaçlı olarak kullanılacak temsili iki gümrük beyanname numarası aşağıda verilmektedir.Temsil gümrük beyanname no 1: 09000000IM204897Temsil gümrük beyanname no 2: 09000000IM2050902)Sorgulama iki farklı şekilde sonuçlanabilir. Bu sonuçlara ilişkin açıklamalar aşağıdadır:-“2009/15 sayılı Tebliğ kapsamında gümrük gözetiminin sona erdirilmesinin uygun görüldüğüne ilişkin elektronik onay mesajı” çıkacaktır. Bu onay mesajı tarih, sayı, ithalatçı unvanı ve gümrük beyanname numarası gibi bilgileri içermektedirveya-beyanname konusu Tebliğ kapsamı eşyanın gümrük gözetiminin sona erdirilmesinden önce Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından görevlendirilen sörveyörler tarafından numune alınacağı mesajı çıkacaktır. Bu durumdaki eşya için, numune alınmasını müteakip olarak yapılacak sorguda bu kez yukarıda açıklanan “2009/15 sayılı Tebliğ kapsamında gümrük gözetiminin sona erdirilmesinin uygun görüldüğüne ilişkin elektronik onay mesajı” çıkacaktır.Gümrük gözetimini sona erdirmekten sorumlu gümrük yetkilisi sorgu sonucunda, eşyanın “2009/15 sayılı Tebliğ kapsamında gümrük gözetiminin sonra erdirilmesinin uygun görüldüğüne ilişkin onay mesajı” görmesi halinde gümrük gözetimini sonlandırabilecektir.Sorgu sonucunda çıkan mesajlar 02.03.2009 tarihi itibariyle yapılacak olan deneme sorgulamalarında görülebilir.3)Sorgulama sonucunda eşyadan numune alınmasına ilişkin mesajın çıkması halinde, ilgili gümrük yetkilisi, Dış Ticaret Müsteşarlığınca yetkilendirilen sörveyör ile ithalatçı veya temsilcisi nezdinde numune alınması işlemine refakat edecektir. Numune alma işleminin tamamlandığı hususu numuneyi alan sörveyör tarafından ilgili yere bildirilecektir. Bu bildirimi müteakip yapılacak sorgulama sonucunda “2009/15 sayılı Tebliğ kapsamında gümrük gözetiminin sona erdirilmesinin uygun görüldüğüne ilişkin elektronik onay mesajı” çıkacaktır.Dış Ticaret Müsteşarlığınca yetkilendirilen sörveyörlerin adı soyadı ve fotoğraflarına (www.itkib.org.tr) adresindeki ana sayfada yer alan (ithalat uygulamaları/Sörveyörler) bağlantısından ulaşılabilmektedir.4)Söz konusu işlemlerin BİLGE sisteminden bağımsız yürüdüğü dikkate alındığında eşyanın gümrük gözetimini sonlandırmakla yükümlü gümrük yetkilisi tarafından Tebliğ konusu eşyanın BİLGE sisteminde işlemleri tamamlanmış olsa bile anılan eşya için Dış Ticaret Müsteşarlığından sorgu yapılmadan eşyanın gümrük gözetimine son verilmemesine dikkat edilmesi gerekmektedir

BAZI BOYAR MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞİTHALAT: (2009/15)Dış Ticaret Müsteşarlığından: 31 Aralık 2008 tarihli, 27097 sayılı 2. Mükerrer R.G.Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, ithal edilen deri, tekstil ve hazır giyim ürünlerinin bu Tebliğin 2 nci maddesinde belirtilen mevzuat kapsamında yasaklanmış olan maddeler kullanılarak üretilmiş olup olmadığının risk değerlendirmesi yoluyla denetlenmesini düzenlemektir. Kapsam ve ithali yasak eşyaMADDE 2 - (1) İnsan sağlığına zararlı etkileri olması sebebiyle EK I’de gösterilen aril aminler ve bu aminleri içeren EK II’de yer alan boyar maddelerin EK III’de gösterilen deri, tekstil ve hazır giyim ürünlerinde ve bunların boyahanelerinde kullanılmaları Sağlık Bakanlığı’nca yasaklanmış olup, bu Tebliğ EK II ve EK III’de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları ile fasıl numaraları gösterilen eşyanın gümrük yükümlülüğünün sona ermesinden sonra ve gümrük gözetimi altında iken yapılacak denetimine ilişkin usul ve esasları kapsar.(2) EK II’de “color index” isimleri verilen azo boyar maddelerin ithalatı yasaklanmıştır. Risk değerlendirmesi MADDE 3 - (1) EK II ve EK III’de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları ile fasıl numaraları yer alan eşya risk değerlendirmesine tabi tutulur. Dış Ticaret Müsteşarlığı bu ürünlere ilişkin risk değerlendirmesini, tedarikçi firma, ithalatçı firma, ithal eşya, ithalat koşulları ve dağıtım kanalları gibi gerekli görülebilecek bilgiler üzerinden yapar.Numune alınmasıMADDE 4- (1) Risk değerlendirmesi sonucunda gerekli görülmesi halinde, eşyanın gümrük gözetimi sona erdirilmeden önceki 3 (üç) iş günü içerisinde, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca eşyadan numune alınabilir. Numune alınmasına ilişkin 3 (üç) günlük süre, Gümrük Müsteşarlığı'nca gümrük yükümlülüğünün sona erdiğinin Dış Ticaret Müsteşarlığı’na elektronik olarak bildirilmesiyle başlar. Numune alınmasından ithalatçı veya temsilcisi sorumludur.Gümrük gözetiminin sona erdirilmesiMADDE 5 - (1) Bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın gümrük gözetiminin sona erdirilmesi 15.5.2008 tarih ve 26877 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 8) hükümlerine tabidir. Anılan Tebliğ’in 6 ncı maddesi kapsamında öngörülen 3 (üç) iş günü içerisinde eşyanın gümrük gözetiminin sona erdirilebilmesi için Dış Ticaret Müsteşarlığı İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen onay belgesi veya belgenin elektronik ortamdaki kaydı aranır. Eşyanın gümrük gözetiminin sona erdirilmesine ilişkin diğer iş ve işlemler belirtilen Gümrük Genel Tebliği hükümlerine göre yapılır. BildirimMADDE 6 - (1) Numune alınmak suretiyle yapılan denetimler sonucunda ithal edilmiş olan eşyanın üretiminde yasaklı boyar maddeler kullanıldığının tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat hükümleri kapsamında gerekli müeyyidelerin uygulanabilmesini teminen, ithal edilen eşyaya ve ithalatçıya ait bilgiler Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca Sağlık Bakanlığı’na iletilir. Yürürlükten kaldırılan mevzuatMADDE 7 - (1) 31/12/2007 tarihli ve 26743 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat: (2008/15) sayılı Bazı Boyar Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. YürürlükMADDE 8 - (1) Bu Tebliğ 1/2/2009 tarihinde yürürlüğe girer.YürütmeMADDE 9 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür. EK I Eşyanın Tanımı CAS Numarası G.T.İ.P.
4-chloroaniline 106-47-8 2921.42.10.00.11
2,4,5-trimethylaniline 137-17-7 2921.42.90.00.19
o-toludine 95-53-4 2921.43.00.00.11
4-chloro-o-toluidine 95-69-2 2921.43.00.00.19
5-nitro-o-toluidine 99-55-8 2921.43.00.00.19
4,4’-methylenedi-o-toluidine 838-88-0 2921.43.00.00.19
4-aminobiphenyl 92-67-1 2921.44.00.90.19
2-napththylamine 91-59-8 2921.45.00.00.21
4-methyl-m-phenylenediamine 95-80-7 2921.51.90.00.13
4,4-methylene-bis-(2-chloro-aniline) 101-14-4 2921.59.20.00.00
Benzidin 92-87-5 2921.59.90.00.11
4,4’-diaminodiphenylmethane 101-77-9 2921.59.90.00.19
3,3’-dimethylbenzidine 119-93-7 2921.59.90.00.19
3,3’-dichlorobenzidine 91-94-1 2921.59.90.00.19
o-anisidine 90-04-0 2922.29.00.10.11
3,3’-dimethoxybenzidine 119-90-4 2922.29.00.10.12
4,4’-oxydianiline 101-80-4 2922.29.00.90.19
p-cresidine 120-71-8 2922.29.00.90.19
4-methoxy-m-phenylenediamine 615-05-4 2922.29.00.90.19
4-aminoazobenzene 60-09-3 2927.00.00.00.29
0-aminoazotoluene 97-56-3 2927.00.00.00.29
4,4’-thiodianiline 139-65-1 2930.90.85.90.16
EK IIColor Index İsmi G.T.İ.P.
Acid Orange 45Acid Red 4Acid Red 5Acid Red 24Acid Red 26Acid Red 73Acid Red 85Acid Red 114Acid Red 115Acid Red 116Acid Red 128Acid Red 148Acid Red 150Acid Red 158Acid Red 167Acid Red 264Acid Red 265Acid Red 420Acid Violet 12Acid Violet 49 3204.12.00.00.11
Acid Brown 415Acid Black 29Acid Black 94Acid Black 131Acid Black 132Acid Black 209 3204.12.00.00.11
Azoic Diazo Component 11Azoic Diazo Component 12Azoic Diazo Component 48Azoic Diazo Component 112Azoic Diazo Component 113 3204.19.00.00.19
Basic Red 111Basic Red 42Basic Brown 4 3204.13.00.00.00
Developer 14Oxidation Base 20 3204.19.00.00.19
Direct Yellow 1Direct Yellow 24Direct Yellow 48Direct Orange 1Direct Orange 6Direct Orange 7Direct Orange 8Direct Orange 10Direct Orange 108 3204.14.00.00.00
Direct Red 1Direct Red 2Direct Red 7Direct Red 10Direct Red 13Direct Red 17Direct Red 21Direct Red 22Direct Red 24Direct Red 26Direct Red 28Direct Red 37 3204.14.00.00.00
Direct Red 39Direct Red 44Direct Red 46Direct Red 62Direct Red 67Direct Red 72Direct Violet 1Direct Violet 12Direct Violet 21Direct Violet 22Direct Blue 1Direct Blue 2 3204.14.00.00.00
Direct Blue 3Direct Blue 6Direct Blue 8Direct Blue 9Direct Blue 10Direct Blue 14Direct Blue 15Direct Blue 22Direct Blue 25Direct Blue 35Direct Blue 53Direct Blue 76Direct Blue 151Direct Blue 160Direct Blue 173Direct Blue 192Direct Blue 201Direct Blue 215Direct Blue 295Direct Green 1Direct Green 6Direct Green 8Direct Green 8:1Direct Green 85Direct Brown 1Direct Brown 1:2Direct Brown 2Direct Brown 6Direct Brown 25Direct Brown 27Direct Brown 31Direct Brown 33Direct Brown 51Direct Brown 59Direct Brown 79Direct Brown 95Direct Brown 101Direct Brown 154Direct Brown 222Direct Black 4Direct Black 29Direct Black 38Direct Black 91Direct Black 154 3204.14.00.00.00
Disperse Yellow 7Disperse Yellow 23Disperse Yellow 56Disperse Orange 149Disperse Red 151Disperse Blue 1 3204.11.00.00.00
EK III GTP/Fasıl No
41.fasıl
42.fasıl
43.fasıl
50.fasıl
51.fasıl
52.fasıl
53.fasıl
54.fasıl
55.fasıl
56.fasıl
57.fasıl
58.fasıl
59.fasıl
60.fasıl
61.fasıl
62.fasıl
63.fasıl
64.fasıl
65.05

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
__________________
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ