Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
RE: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
Kıymetli Dostum!

Eleştirin için öncelikle teşekkür ederim.

Küçük Bir çocuk düşünün. Bu çocuğa yüzme öğretmeyi istiyorsunuz. Bu çocuğu yüzmek için 5-10 metre derin bir suya atarsanız ve çocuğa ben senin arkandayım derseniz bile size inanmaz. Çünkü onun iç güdüsünde boğulurum ölürüm korkusu girmiştir.

Ancak aynı çocuğa öncelikle dizini geçmeyen yerde suya alıştırıp zaman içersinde de yavaş yavaş kademe kadame derinliği arttırıp yüzmeyi öğretirseniz mutlaka hiç çekinmeden kapasitesini arttırarak vakti geldiğinde 20 metre derinliğindeki yerdede hiç çekinmeden yüzecektir.

Hiç bir tecrübeye sahip olmayan çocuğu derin yere atıp yüzmeyi öğrettiğinizde ise hayatı boyu sudan korkacaktır.

Bu benzetmeler çerçevesinde amacımız arkadaşlarımıza kademe kademe gtip tespiti ni öğretmektir.

Adamlar fasıl numaralarını yeni öğreniyorlar siz ise direk izahname metnine giriyorsunuz.

Bununda zamanı gelecek elbette. Biz direk izahnameden mevzuatın derinliklerinden bahsedersek arkadaşlarımız ben bu karnayi asla alamam diye şüpheye düşeceklerdir.

Amacımız arkadaşlarımıza yavaş yavaş kendilerine güvenerek mesleki eğitimlerinde bir takım tecrübelerimizi aktarmak olmalı.

Eğitim sırasında her türlü eleştiriye açığız. Yapacağınız eleştiriler sizlere katmadeğer sağlayacaksa daha kolay daha pratik bilgi edinebiliyorsak elbette bende destekliyorum.

Eğitimlerimize birkaç gün ara verdik sağlık problemlerim nedeniyle.

Yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Herkese iyi çalışmalar![hr]
Arkadaşlar ;

Bugünkü konuda Eşyanın Tercihli me Tercihli olmayan menşeini işleyeceğiz.

Aşağıdaki maddeleri dikkatlice okuyalım.
ANLAMADIĞINIZ KISIMLARLA İLGİLİ MUTLAKA GERİ DÖNÜŞ YAPALIM! "BİLMEMEK AYIP DEĞİL ÖĞRENMEMEK AYIPTIR."


Eşyanın Tercihli Olmayan Menşei
MADDE 17- Eşyanın tercihli olmayan menşei;
a) 15 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde öngörülen uygulamalar hariç olmak üzere, Türk Gümrük Tarifesinin uygulanması,
b) Eşya ticaretine ilişkin tarife önlemleri dışında, Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulan önlemlerin uygulanması,
c) Menşe şahadetnamelerinin hazırlanması ve verilmesi,
Amaçları ile bu Kanunun 18 ila 21 inci maddelerindeki hükümler çerçevesinde belirlenir.

MADDE 18- l. Tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya, o ülke menşelidir.
2. Tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya ifadesinden;
a) O ülkede çıkartılan madencilik ürünleri,
b) O ülkede toplanan bitkisel ürünler,
c) O ülkede doğan ve yetiştirilen canlı hayvanlar,
d) O ülkede yetiştirilen canlı hayvanlardan elde edilen ürünler,
e) O ülkede tutulan ve avlanan balıkçılık ve avcılık ürünleri,
f) O ülkede kayıtlı veya tescilli olup, o ülkenin bandırasını taşıyan araçlar tarafından söz konusu ülkenin kara suları dışındaki denizlerden çıkartılan av ürünleri ve diğer deniz ürünleri,
g) Söz konusu ülkede kayıtlı ya da tescilli olan ve ülkenin bandırasını taşıyan, fabrika gemilerde (f) bendinde öngörülen ürünlerden elde edilen eşya,
h) O ülkenin kara suları dışındaki denizlerin dibinden ya da deniz dibindeki toprağın altından münhasır işletme hakkına sahip olarak o ülke tarafından çıkartılan ürünler,
ı) Sadece hammadde elde etmek için o ülkede toplanan, imalat işlemlerinden veya kullanım kalıntılarından elde edilen atık ve artıklar,
j) Yukarıdaki bentlerde sayılan eşyadan üretimin herhangi bir aşamasında elde edilen eşya ile bunların türevlerinden elde edilen eşya,
Anlaşılır.
3. 2 nci fıkranın uygulanmasında ülke ifadesi o ülkenin kara sularını da kapsar.

MADDE 19- Üretimi birden fazla ülkede gerçekleştirilen eşyanın bir ülke menşeli sayılabilmesi için, o ülkede yeni bir ürün imal edilmesi veya imalatın önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin o ülkede yapılması gerekir.

MADDE 20- Esas amacının, Türkiye tarafından belirli ülkelerin eşyasına uygulanan hükümleri aşmak olduğu tespit edilen veya yapılan araştırma sonucunda hakkında bu yönde bir kanaat oluşan bir işçilik veya işlemle üretilmiş eşya, 19 uncu maddeye dayanılarak o ülke menşeli sayılmaz.

MADDE 21- 1. Menşe şahadetnamesi ibrazı ihtiyaridir. Bununla birlikte, uluslararası ve ikili anlaşma hükümlerine göre, menşe şahadetnamesine dayanılarak indirimli tarifeden yararlanılmak istenilmesi halinde, eşyanın anlaşmaya taraf ülke menşeli olduğunu veya o ülkede gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla öyle sayılması gerektiğini bildirir menşe şahadetnamesi ibrazı zorunludur.
2. 1 inci fıkra hükmü dışında kalan hallerde, menşe şahadetnamesi ibrazına ilişkin ve eşyanın kıymeti, menşei, cinsi veya niteliği itibariyle, menşe şahadetnamesi aranmamasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
3. Menşe şahadetnamelerinin şekli, içereceği bilgiler, uluslararası düzenlemeler dikkate alınarak yönetmelikle belirlenir.
4. Menşe şahadetnamesinin ibrazına rağmen ciddi bir şüphe durumunda, ek kanıtları isteme konusunda gümrük idareleri yetkilidir.

Eşyanın Tercihli Menşei
MADDE 22- Bu Kanunun 15 inci maddesinde belirtilen tercihli tarife uygulamalarından yararlandırılmak istenen eşyanın tercihli menşe kuralları;
a) 15 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (d) bendinde belirtilen anlaşmalar kapsamı eşya için bu anlaşmalar ile,
b) 15 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (e) bendinde belirtilen tercihli tarife uygulamalarından yararlanan eşya için Bakanlar Kurulu Kararı ile,
Belirlenir.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey