Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
2009-1 sayılı genelge 1 b maddesi
Arkadaşlar ;

2009-1 sayılı genelgede 1 b maddesinde

"eşyanın beyan veya tespit edilen GTİP'na karşılık gelen ve bu eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihindeki diğer ülkeler sütunundaki vergi oranları ve diğer vergilendirme unsurlarına göre"

kısmında eşyanın ibaresi ile mamul eşyayı kast ediyorlar.

Bu konuda bilgi edinme kanunu çerçevesinde ankaradan bilgi aldım. Sizlerle paylaşmak istedim.


T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.000.14-454/41 ANKARA
Konu :
13.01.2009

GENELGE
(2009/1)

Bilindiği üzere, 25.11.2008 tarih ve 27065 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5810 sayılı "Serbest Bölgeler Kanunu ile Gümrük Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile getirilen düzenlemeler gümrük idarelerinin iş ve işlemleri ile gümrük süreçlerini etkilemektedir Anılan Kanun değişikliği uygulamasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesinde fayda görülmektedir:
Serbest bölgede yapılan üretim işlemlerinde serbest dolaşımda bulunan ve bulunmayan girdiler birlikte kullanılarak ve elleçleme faaliyetleri ötesinde işlem görerek elde edilen mamul eşyanın;
1. Türkiye'ye serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithali talep edildiğinde;
Gümrük Vergisi;
a) Mamul eşyanın bünyesinde serbest dolaşımda bulunan girdi kullanılmışsa; eşyanın serbest dolaşıma sokulmasında, mamul eşyanın beyan veya tespit edilen CİF kıymetinden, serbest dolaşımda bulunan eşyanın CIF bedelinin düşülmesi suretiyle hesaplanacak kıymeti üzerinden,
b) Mamul eşyanın bünyesinde serbest dolaşımda bulunan girdi kullanılmamışsa; mamul eşyanın beyan veya tespit edilen CIF kıymeti üzerinden, eşyanın beyan veya tespit edilen GTİP'na karşılık gelen ve bu eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihindeki diğer ülkeler sütunundaki vergi oranları ve diğer vergilendirme unsurlarına göre,
Katma Değer Vergisi;
c) Herhangi bir düşüm yapılmadan mamul eşyanın beyan veya tespit edilen kıymeti esas alınarak hesaplanması şeklinde işlem yapılması,
2. AB üyesi ülkelerden birine ihraç edilerek gönderilmek istenilmesi halinde;
Gümrük Yönetmeliğinin, "Serbest bölgelerden Avrupa Birliğine eşya gönderilmesi" başlıklı 536 ncı maddesi çerçevesinde işlem yapılması, gerekmektedir.
01.06.2000/16760, 24.02.2001/05381, 09.10.2001/25997, 10.11.2006/28730, 14.05.2008/12312 tarih ve sayılı talimat yazılarımız yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi edinilmesini ve buna göre gereğini önemle rica ederim.

S.Umman HAMİDOĞULLARI
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞITIM :
Merkez ve Taşra Teşkilatına

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey