Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Tekil Mesaj gösterimi
Standart RE: cinden ceviz ithalati ve CIF


G.T.İ.P. : 0802.31.00.00.00
Açıklama : -- Kabuklu
Birim : -
Vergi : Hırvatistan GV:43.2
Tunus GV:43.2
Fas GV:43.2
Batı Şeria ve Gazze Şeridi GV:43.2
Özel Teşvik Düzenlemesi Ülkeleri GV:43.2
Suriye GV:43.2
Mısır GV:43.2
Kosova GV:43.2
Arnavutluk GV:43.2
Gürcistan GV:43.2
Avrupa Topluluğu GV:43.2
Az Gelişmiş Ülkeler GV:43.2
Bosna Hersek GV:0
Diğer Ülkeler GV:43.2
EFTA GV:43.2
Gelişme Yolunda Ülkeler GV:43.2
İsrail GV:43.2
Makedonya GV:43.2
OTV:0
KDV:1
KDV:18
EMY:0

Mevzuat : Dış Ticaret Standardizasyonu DTM İth. Stan. Kon.B. (2009/2)

Standart: (Ek 1) TS 1275 Kabuklu CevizDış Ticaret Standardizasyonu DTM İth. Stan. Kon.B. (2009/2)

Standart: (Ek 1)(Yalnizca karışık olarak 3 kg'a kadar ambalajlanmış yaş sebzeler) TS/13286 Yaş Meyve ve Sebze-Karışık Ambalajlama KurallarıDış Ticaret Standardizasyonu (2009/5)

Ek-6/A: Gıda Maddeleri ve Diğer Tarım ve Su Ürünleri (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar)İsrail STA'nda 'Menşe Kuralı' var.(18.7.97 Mük. RG)

AT için 'Menşe Kuralı' var.(17.5.98 RG- Menşe Yönetmeliği)

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (24.06.2007-26562 tarih ve sayılı RG)

Ambalaj ürünlerinin geri dönüşümlü olması mecburi bulunmaktadır. Ayrıca geri dönüşüm işaretini taşımaları mecburidir. Alternatifi olmayan ambalajlar dışında, geri dönüşümü ve geri kazanılması teknik olarak mümkün olmayan ambalajların üretilmesi, piyasaya sürülmesi ve ithali yasaktır. Tüm Ülkeler İçin İthalatta Gözetim Önlemi var (2005/5 - 03.03.2005 -25744)

*Miktar kısıtlaması yok, CİF kıymet 1.800 ABD Doları/Ton altında ithalat izleniyor.(11.10.2006 tarihli Resmi Gazete ile değiştirilmiştir) *Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife pozisyonundan brüt 100 kilogram veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.I Sayılı Liste kapsamı eşya ihracatında Menşe Kuralı var. (EUR1 Belgesi Düzenlenecek)

Standardı İhracatta Zorunlu Uygulamada Bulunan Ürünler (Teknik Düzenleme) (13.02.2008-26786 RG)

Standart: (Ek 1) TS 1275 Kabuklu CevizStandardı İhracatta Zorunlu Uygulamada Bulunan Ürünler (Teknik Düzenleme) (13.02.2008-26786 RG)

Standart: (Ek 1)(Yalnizca karışık olarak 3 kg'a kadar ambalajlanmış yaş sebzeler) TS/13286 Yaş Meyve ve Sebze-Karışık Ambalajlama Kuralları[hr]
Resmi Gazete: Tarihi: 31.12.2008 Sayısı : 27097 (4. Mükerrer)

Dış Ticaret Müsteşarlığından :
İTHALATTA KONTROLÜ DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON DENETMENLERİ TARAFINDAN YAPILAN TARIM ÜRÜNLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2009/2)

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ'in amacı, (Ek-1) sayılı listede yer alan ürünlerin ithalatında, anılan ürünlerin ilgili standarda ticari kalite yönünden uygunluğunun değerlendirilmesi ve belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ile Dahilde İşleme Rejimine tabi tutulan (Ek-1) sayılı listede yer alan ürünlerin ithalat işlemlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı'nın 4 üncü maddesinin (a), (c) ve (j) bentleri ile Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği'nin 11 inci maddesine istinaden hazırlanmıştır.
Denetim başvurusu
MADDE 4 - (1) Bu Tebliğ'in (Ek- 1) sayılı listesinde yer alan ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ile Dahilde İşleme Rejimine tabi tutulan ürünlerin, ticari kalite yönünden ilgili standartlarına uygun olması zorunludur. Ürünün ilgili standardına uygunluğu Kontrol Belgesi (Ek-2) ile belgelenir.
(2) Bu Tebliğ'in (Ek-1) sayılı listesi kapsamındaki ürünlerin ithalatında, ilgili standartlara ticari kalite yönünden uygunluğunun kontrolü Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri bünyesindeki Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri tarafından yapılır.
(3) Bu Tebliğ'in (Ek-1) sayılı listesi kapsamındaki ürünlerin ithalatında kontrol belgesi alınabilmesi için ithalatçı veya temsilcisi tarafından;
? Kontrol Belgesi Başvuru Beyannamesi (Ek-3)
? Fatura veya proforma fatura fotokopisi
? Antrepo Beyannamesi veya Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi vb)
? Dahilde İşleme İzin Belgesi örneği (Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalatta)
tanzim edilerek, (Ek-4)'de adresleri yer alan ilgili Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı'na başvurulur.
Denetim ve kontrol belgesi
MADDE 5 - (1) Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenlerince yapılan denetimlerde ürünün ticari kalite yönünden ilgili standardına uygun bulunması halinde düzenlenecek Kontrol Belgesinin bir örneği Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı tarafından ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere ithalatçıya verilir.
(2) Bu Tebliğ'in (Ek-1) sayılı listesi kapsamındaki ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak ithalatında; ürünün, Dahilde İşleme İzin Belgesi'nde belirtilen vasıfları dikkate alınmak suretiyle yapılan inceleme sonucunda Kontrol Belgesi düzenlenir.
(3) Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenlerince yapılan denetimlerde ürünün ticari kalite yönünden ilgili standardına uygun bulunmaması halinde, durum ilgili gümrük idaresine bir yazı ile bildirilir.
İstisnai haller
MADDE 6 - (1) Bu Tebliğ'in (Ek-1) sayılı listesinde yer alan ve ihraç edildikten sonra geri gelen eşyanın ihraç edilen eşya ile aynı olduğunun tespit edilmesi halinde Kontrol Belgesi aranmaz.
Gümrük idaresince yapılacak işlemler
MADDE 7 - (1) Bu Tebliğ'in (Ek-1) sayılı listesinde yer alan ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ile Dahilde İşleme Rejimine tabi tutulması halinde beyannamenin tescil işlemi sırasında ilgili gümrük idaresince Kontrol Belgesi aranır.
(2) Bu Tebliğ'in 5 inci maddesi 3 üncü fıkrası kapsamında uygunsuzluk yazısı düzenlenen ürünlerin ithalatına izin verilmez ve uygunsuzluk yazısı özet beyana ve taşıma belgesine iliştirilir.
Uygulamaya ilişkin önlemler
MADDE 8 - (1) Bu Tebliğ'de yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Müsteşarlık (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
MADDE 9 - (1) Bu Tebliğ'de yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 10 - (1) 31/12/2007 tarihli ve 26743 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon (2008/2) sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE - (1) Bu Tebliğ'in yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ilgili bulundukları Tebliğ hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.
Yürürlük
MADDE 11 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.EK 1

Standardı İthalatta Zorunlu Uygulamada Bulunan Ürünler ListesiG.T.İ.P. Madde İsmi İlgili Standart 0307.60.00.00.00 Salyangozlar (Deniz salyangozları hariç) TS/89 Salyangoz 0407.00.30.00.12 Tavuk yumurtaları TS/1068 Tavuk Yumurtası -Kabuklu 0701.90.50.00.00 Taze patates (1 Ocak'tan 30 Haziran'a kadar olanlar) TS/1223 Turfanda Patates 0701.90.90.00.00 Diğerleri (Patates) TS/1222 Patates 0702.00.00.00.00 Domates (taze veya soğutulmuş) TS/794 Domates 0703.10.19.00.11 Kuru Soğan TS/ 796 Kuru Soğan 0703.20.00.00.11 0703.20.00.00.12 Taze Sarımsak Kuru Sarımsak TS/1131 Sarımsak 0703.90.00.00.11 Pırasa TS/795 Pırasa 0704.10.00.00.11 Karnabahar TS /1074 Karnabahar 0704.20.00.00.00Brüksel LahanasıTS 13169 Brüksel Lahanası0704.90.10.00.11 0704.90.10.00.12 0704.90.90.00.00 Beyaz lahana Kırmızı lahana Diğerleri TS/1075 Başlahana 0705.11.00.00.00 0705.19.00.00.00 Baş marul Diğerleri TS/1194 Yeşil Salata ve Marul 0705.21.00.00.00 0705.29.00.00.00Başlı Hindiba DiğerleriTS 13151 Acı Marul0706.10.00.00.11 Havuçlar TS/1193 Havuç 0706.90.10.00.00 0709.40.00.00.00Kök kerevizi Yaprak kerevizleriTS/1206 Sap ve Kök Kereviz 0707.00.05.00.00 0707.00.90.00.00 Hıyarlar Kornişonlar TS/1253 Hıyar 0708.10.00.00.11 Kabuklu bezelye TS/798 Taze Bezelye 0708.20.00.00.11 0708.20.00.00.12 Fasulye Barbunya (kabuklu) TS/797 Taze Fasulye 0708.90.00.00.11 Kabuklu baklagiller TS/2123 Taze Bakla 0709.20.00.00.00KuşkonmazlarTS 1254 Kuşkonmaz0709.90.80.00.00Enginarlar TS/1133 Enginar 0709.30.00.00.00 Patlıcanlar TS/1255 Patlıcan 0709.51.00.00.00 Agaricus cinsi mantarlar TS/2410 Sebzeler- Yemeklik Kültür Mantarı 0709.60.10.00.11 0709.60.10.00.12 0709.60.10.00.13 0709.60.10.00.14 0709.60.10.00.19 Sivri biber Dolmalık biber Çarliston biber Kırmızı biber (paprika) Diğerleri TS/1205 Taze Biber 0709.70.00.00.11 Ispanak TS/1130 Ispanak 0709.90.70.00.11 0709.90.70.00.14 Dolmalık kabak Sakız kabağı TS/1898 Yazlık Kabak0709.90.90.00.11 Bamya TS/2122 Taze Bamya 0709.90.90.00.13 Maydanoz TS/1816 Maydanoz 0713.20.00.00.19 Diğerleri (Nohut) TS/142 Nohut 0713.31.00.00.19 0713.32.00.00.19 0713.33.90.00.00 0713.39.00.00.19 0713.90.00.00.15 Diğerleri (Vigna mungo (L.) Hepper veya vignaradiata (L.) wilczek türü fasulyeler) Diğerleri (Küçük kırmızı (Adzuki) fasulye) Diğerleri (Adi fasulye, beyaz fasulye dahil) Diğerleri Barbunya TS/141 Kuru Fasulye 0713.40.00.00.12 0713.40.00.00.13 0713.40.00.00.19 Yeşil mercimek Kırmızı mercimek Diğerleri TS/143 Mercimek (Kabuklu ve İç) TS/4201 Sarı Mercimek (Kara Mercimek İçi) 0802.31.00.00.00Kabuklu CevizlerTS 1275 Kabuklu Ceviz0802.32.00.00.00Kabuksuz CevizlerTS 1276 Ceviziçi0802.21.00.00.00 Kabuklu fındıkTS/3074 Kabuklu Fındık 0802.22.00.00.00 Kabuksuz fındıkTS/3075 İç Fındık ve TS/1917 İşlenmiş İç Fındık0802.40.00.00.00 Kestane (Castanea Spp.) TS/1072 Kestane 0802.50.00.00.00 Antep fıstığı TS/1279 Kabuklu Antep Fıstığı ve TS/1280 İç Antep Fıstığı 0804.20.10.00.00 Taze incir TS/1813 Taze İncir 0804.20.90.00.00 İncir-Kurutulmuş TS/541 Kuru İncir 0804.40.00.00.00Avokado ArmuduTS/11305 Avokado0805.10.20.00.00 0805.20.10.00.00 0805.20.30.00.11 0805.20.30.00.12 0805.20.50.00.00 0805.20.70.00.00 0805.20.90.00.00 0805.40.00.00.00 0805.50.10.00.00 0805.50.90.00.00 0805.90.00.00.11 Portakal (Tatlı,taze) Mandarin (Klemantin ) Monreale Satsuma Mandarin ve vilking Tanjerin Diğerleri ( Mandarin) Greyfurt (pomelolar dahil) Limon (Citrus limon, Citrus limonum) Tatlı limonlar (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) Diğer taze turunçgiller TS/34 Turunçgil Meyveleri 0806.10.10.00.00Üzümler (Taze,Sofralık) TS/101 Sofralık Üzüm 0806.20.30.00.00 Sultani üzümü (kurutulmuş üzüm)TS/3411 Çekirdeksiz Kuru Üzüm 0806.20.90.00.00 Diğerleri (kurutulmuş üzüm)TS/3410 Çekirdekli Kuru Üzüm0807.11.00.00.00 Karpuzlar TS/1132 Karpuz 0807.19.00.00.00 Diğerleri (Kavun) TS/1073 Kavun 0808.10.80.00.11 0808.10.80.00.13 0808.10.80.00.14 0808.10.80.00.19 Elma (golden cinsi ) Starking elma Starkrimson elma Diğerleri (Elma)TS/100 Elma 0808.20.50.00.00 Armut (Diğerleri) TS/184 Armut 0808.20.90.00.00 Ayva TS/1817 Ayva 0809.10.00.00.00 Kayısı (zerdali dahil) TS/791 Kayısı 0809.20.05.00.00 0809.20.95.00.00 Vişne (Prunus cerasus) Diğerleri (Kiraz) TS/793 Kiraz ve Vişne 0809.30.90.00.00Diğerleri (Şeftali) TS/42 Şeftali 0809.40.05.00.11 0809.40.05.00.13 0809.40.05.00.19 Can eriği Mürdüm eriği Diğer erikler TS/792 Erik 0810.10.00.00.00 Çilek TS/185 Çilek 0810.50.00.00.00KiviTS 11306 Kivi0810.90.95.00.11 Nar TS/4953 Nar 0813.10.00.00.00Meyveler (kurutulmuş)-Kayısı (zerdali dahil) TS/485 Kuru Kayısı 0910.99.91.00.11 Mahlep TS/1049 Mahlep 1106.30.90.00.12 İncir ezmesi TS/542 İncir Ezmesi 1202.10.90.00.00 1202.20.00.00.00 Diğerleri (Kabuklu yer fıstığı) Kabuksuz yer fıstığı (kırılmış olsun olmasın) TS/310 Yer Fıstığı (Kabuklu ve İç) 1404.90.00.92.14 1404.90.00.92.15 Palamut Palamut tırnağı TS/1016 Palamut ve Palamut Tırnakları 1507.90.90.00.00 Diğerleri (Soya yağı-yemeklik) TS/890 Yemeklik Soya Yağı 1508.90.90.00.00 Diğerleri (Yer fıstığı yağı-yemeklik) TS/891 Yemeklik Yer Fıstığı Yağı 1509.10.90.00.11 1509.10.90.00.12 1509.10.90.00.13 1509.10.90.00.14 1509.90.00.00.14 1509.90.00.00.15 1509.90.00.00.16 1509.90.00.00.18 1516.20.91.00.14Zeytinyağı ve fraksiyonları (Saf zeytinyağı) Net ağırlığı 1 kg'a kadar olan hazır ambalajlarda olanlar Net ağırlığı 1-2 kg arası olan hazır ambalajlarda olanlar Net ağırlığı 2-5 kg arası olan hazır ambalajlarda olanlar Diğerleri Zeytinyağı ve fraksiyonları (Diğerleri) Net ağırlığı 1 kg'a kadar olan hazır ambalajlarda olanlar Net ağırlığı 1-2 kg arası olan hazır ambalajlarda olanlar Net ağırlığı 2-5 kg arası olan hazır ambalajlarda olanlar Diğerleri Bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları Zeytinyağı TS/341 Yemeklik Zeytinyağı 1510.00.90.00.11 Prina yağı TS/5269 Prina Yağı 1511.90.99.00.19 Diğerleri (Palm yağı-yemeklik) TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan) 1512.19.90.00.11 1516.20.91.00.16 Ayçiçeği tohumu yağı (Yemeklik) Ayçiçeği tohumu yağı (Yemeklik) TS/886 Yemeklik Ayçiçek Yağı 1512.19.90.00.19 Aspir yağı (Yemeklik) TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan) 1512.29.90.00.00 Diğerleri (Pamuk tohumu yağı-yemeklik) TS/887 Yemeklik Pamuk Yağı 1513.19.91.00.00 1513.19.99.00.00 Diğerleri (Hindistan cevizi yağı-yemeklik), net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar Diğerleri (hindistan cevizi yağı-yemeklik)TS/12303 Yemeklik Hindistan Cevizi Yağı 1513.29.50.00.00 1513.29.90.00.11 1513.29.90.00.19 Net ağırlığı 1kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar (Yemeklik palm çekirdeği ve babassu yağları ve bunların fraksiyonları) Palm çekirdeği yağı Babassu yağı TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan) 1514.19.90.00.00 1514.99.90.00.00 Diğerleri (Yemeklik rep, kolza (kanola), ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları) Diğerleri (Diğerleri-Yemeklik rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları-)TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan), TS/892 Yemeklik Rapiska Yağı TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan), TS/892 Yemeklik Rapiska Yağı1515.29.90.00.00 Diğerleri (Mısır yağı-yemeklik )TS/888 Yemeklik Mısır Yağı 1515.50.99.00.00 Diğerleri (Susam yağı-yemeklik) TS/889 Yemeklik Susam Yağı 2008.19.19.00.11 2008.19.19.00.12 2008.19.19.00.13 2008.19.19.00.15 2008.19.19.00.16 2008.19.19.00.17 2008.19.19.00.18 2008.19.19.00.29 2008.19.95.00.11 2008.19.95.00.12 2008.19.95.00.13 2008.19.95.00.15 2008.19.95.00.16 2008.19.95.00.17 2008.19.95.00.18 2008.19.95.00.29 Kıyılmış fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul) Dilinmiş fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul) Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık Beyazlatılmış kabuksuz fındık Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı ayrılmamış) Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar Kıyılmış fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul) Dilinmiş fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul) Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık Beyazlatılmış kabuksuz fındık Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı ayrılmamış) Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar TS/1917 İşlenmiş İç Fındık 1509.10.10.00.00 1510.00.90.00.19 Lampant zeytinyağı Diğerleri-Sadece zeytinden elde edilen diğer sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları TS/341 Yemeklik Zeytinyağı Standardı , 2004/30 sayılı DTS Tebliğinin 3.maddesi 0803.00.19.00.00 Diğerleri (Muz)TS/1802 Muz 7. FasılYalnızca 7. Fasıldaki karışık olarak olarak 3 kg'a kadar ambalajlanmış yaş sebzelerTS/13286 Yaş Meyve ve Sebze-Karışık Ambalajlama Kuralları 8. FasılYalnızca 8. Fasıldaki karışık olarak olarak 3 kg'a kadar ambalajlanmış yaş meyvelerTS/13286 Yaş Meyve ve Sebze-Karışık Ambalajlama Kuralları T.C.BAŞBAKANLIKDIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI................................ Bölge MüdürlüğüDış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri ........................Grup Başkanlığı Kontrol Belge No:Bu Kontrol Belgesi ..............Tarihine Kadar Geçerlidir. Kontrol Tarihi: KONTROL BELGESİ İTHALATÇININ Ticari Unvanı:?????????????????????.. Vergi Dairesi ve Vergi No:?????????????????? Adresi:?????????????????????????. Malın Adı: İthal Edildiği Ülke: Menşei: Ambalaj Durumu: Partinin Ağırlığı: Ambalaj Adedi: Diğer Hususlar: Beyanı yukarıda gösterilen ......................................................partisi, yapılan değerlendirme sonunda ticari kalite yönünden............................... hükümlerine uygun görülmüş ve ithalatçısına bu Kontrol Belgesi verilmiştir. Kontrolu Yapan ??????????? DTS Denetmeni Kaşe, Mühür ve İmza

Ek- 3

?../?../ 20...

T.C.
BAŞBAKANLIK
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
????????. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DTS Denetmenleri .....................................Grup Başkanlığı'na

?????..
İthal etmek istediğimiz, ekli belgelerde tanımlanan ürünler için KONTROL BELGESİ almak istiyoruz. Konu ile ilgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.
Firma Unvanı
Yetkili İmza
EKLERİ:


1 - Fatura veya proforma fatura fotokopisi
2 - Aşağıdaki belgelerden biri:
- Antrepo Beyannamesi
- Özet Beyan
- Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi vb)
3 - Dahilde İşleme İzin Belgesi örneği (Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalatta)

İTHALATÇININ:

- Unvanı ve Adresi :
- Telefon, Telefaks :
- Vergi Dairesi ve Vergi No :

İTHAL EDİLECEK ÜRÜNÜN

Adı :
İthal Edildiği Ülke :
Menşei :
Ambalaj Çeşidi :
Partinin Ağırlığı :
Ambalaj Adedi :
G.T.İ.P :
Bulunduğu Yer :
Nakil Vasıtası :
Diğer Hususlar :Beyannamenin Alındığı:
Tarih Saat Kayıt No

BÖLGESİ:MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİN MERKEZİMERKEZ ADRESİPOSTA KODUTELEFONFAXBÖLGE MD.DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ ÇOBANÇEEŞME MEVKİİ SANAYİ CAD. D BLOK KAT:1-2 YENİBOSNA BAHÇELİEVLER İSTANBUL341960212 454 08 20 0212 454 08 21 0212 454 08 22İSTANBULDIŞ TİCARET KOMPLEKSİ ÇOBANÇEEŞME MEVKİİ SANAYİ CAD. D BLOK KAT:3 YENİBOSNA BAHÇELİEVLER İSTANBUL341960212 454 08 260212 454 08 27İSTANBUL LAB. MD.BÜYÜKDERE CAD.NO:61 KAT:3 MECİDİYEKÖY/ İSTANBUL343470212 356 61 350212 356 61 35BURSAFEVZİ ÇAKMAK CAD. DIBIRDIK HAN NO:33 KAT:4 OSMANGAZİ BURSA160500224 220 53 310224 220 39 83ADAPAZARITİCARET BORSASI HİZMET BİNASI KAT:1 ADAPAZARI542000264 277 79 030264 277 79 03EDİRNESARAÇLAR CAD.TİCARET VE SANAYİ ODASI BİNASI KAT:3 EDİRNE221000284 214 77 790284 214 77 79DÜZCENUSRETTİN MAH. DOĞU SK. NO:34 KAT:1 DÜZCE810000380 523 48 870380 523 48 87AKÇAKOCAAKÇAKOCA HÜKÜMET KONAĞI KAT:3 AKÇAKOCA / DÜZCE816500380 611 45 55 0380 611 45 55 YENİŞEHİRULUCAMİ MAH. KASAPLAR SK. NO:2 KAT:3 YENİŞEHİR / BURSA169000224 773 01 08 0224 773 01 100224 773 01 12 BÖLGESİ:BATI ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİN MERKEZİMERKEZ ADRESİPOSTA KODUTELEFONFAXBÖLGE MD.GAZİ BULVARI NO:126 KAT:7 BASMANE / İZMİR352300232 483 40 26 0232 445 10 53 0232 441 97 94 0232 489 68 550232 483 77 24İZMİRGAZİ BULVARI NO:126 KAT:3 BASMANE / İZMİR352300232 441 66 21 0232 441 26 840232 441 44 01İZMİR LAB.MD.GAZİ BULVARI NO:126 KAT:4 BASMANE / İZMİR352300232 441 26 280232 483 74 15ANTALYASEDİR MAH. GAZİ BULVARI GENÇ APR. NO:132/2 ANTALYA70100242 345 26 810242 345 26 81AYDINGÜZELHİSAR MAH. ADNAN MENDERES BULVARI KIBRIS CAD. NO:57/1AYDIN90200256 214 82 420256 214 82 42BALIKESİRYILDIRIM MAH. CUMHURİYET CAD. KAYGILAROĞLU APR. NO:23/3 BALIKESİR101000266 245 87 640266 245 87 64DENİZLİENVERPAŞA CAD. NO:11/3 DENİZLİ201000258 241 05 640258 241 05 64MANİSAİKİNCİ ANAFARTALAR MAH. CUMHURİYET CAD. SARAY APR. NO:61/2 MANİSA450200236 231 13 830236 234 90 23ALAŞEHİRÖZELİDARE İŞHANI KAT:2 NO:212 ALAŞEHİR / MANİSA456000236 653 26 630236 653 26 63BERGAMAATATÜRK BULVARI ZAFER MAH. 1. SK. ERAY APR. NO:1 BERGAMA / İZMİR357000232 631 28 25 0232 631 28 25 FETHİYEATATÜRK CAD. KAYMAKAMLIK BİNASI KAT:3 FETHİYE / MUĞLA483300252 612 95 51 0252 612 95 51 KÖYCEĞİZATATÜRK BULVARI HÜKÜMET KONAĞI KAT: 2 KÖYCEĞİZ / MUĞLA488000252 262 47 750252 262 47 75KUMLUCABAĞLIK MAH. GÖDENE CAD. SİLAHÇI APR. KAT:2 NO:3 KUMLUCA / ANTALYA073500242 889 06 600242 889 06 60NAZİLLİ ALTINTAŞ MAH. 101 SK. FAZİLET APR. NO:22/1 NAZİLLİ/ AYDIN098000256 313 10 340256 313 10 34ÖDEMİŞUMURBEY MAH. BEYAZIT SK. NO:1/2 ÖDEMİŞ / İZMİR357500232 545 16 330232 545 16 33SALİHLİMİTHATPAŞA MAH. TURAN CAD. NO:82/2 SALİHLİ/MANİSA453000236 713 00100236 713 0010SÖKEÇELTİLÇİ MAH. KURTULUŞ CAD. NO:44/3 SÖKE / AYDIN092000256 518 11 680256 518 11 68TİREKURTULUŞ MAH. GÜMÜŞPALA CAD. NO:110/1 TİRE / İZMİR359000232 512 13 630232 512 13 63TORBALITEPEKÖY MAH. KAZIM DİRİK CAD. NO:21 KAT: 1 TORBALI/İZMİR358600232 856 16 250232 856 16 25 BÖLGESİ:GÜNEY ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİN MERKEZİMERKEZ ADRESİPOSTA KODUTELEFONFAXBÖLGE MD. ÇAKMAK CAD. BUĞDAYCI APT. KAT:6 NO:32 MERSİN330600324 237 62 31 0324 239 07 370324 237 19 59 MERSİN ÇAKMAK CAD.KADRİBEY APT. KAT:1/4-5 NO:25 MERSİN33060 0324 239 07 360324 237 75 86MERSİN LAB. MD.ÇAKMAK CAD.KADRİBEY APT. KAT:1/1 NO:25 MERSİN330600324 239 07 35 0324 237 75 86TARSUSADANA CAD. BORSA SARAYI KAT:3 TARSUS MERSİM334600324 613 87 880324 613 87 88ADANAKIZILAY CADDESİ KIZILAY MERKEZ İŞ HANI KAT:4 SEYHAN/ ADANA010100322 352 68 380322 351 71 64CEYHANTÜRLÜBAŞ MAH. İSTASYON CAD. NO:17/A CEYHAN ADANA 0322 613 13 940322 613 13 94İSKENDERUNBAHÇELİEVLER MAH. ATATÜRK BUL.BURAK APT. KAT:3 NO:8 İSKENDERUN ANTAKYA312000326 617 37 240326 617 37 24ANTAKYAVİLAYET BİNASI ANTAKYA310700326 216 06 070326 216 06 07 BÖLGESİ:BATI KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİN MERKEZİMERKEZ ADRESİPOSTA KODUTELEFONFAXBÖLGE MD.CUMHURİYET MEYDANI ÖZEL İDARE İŞHANI KAT: 2 SAMSUN550300326 432 64 13 0362 432 60 06 0362 431 22 000362 435 96 40SAMSUNCUMHURİYET MEYDANI ÖZEL İDARE İŞHANI KAT: 2 SAMSUN550300362 431 22 000362 435 96 40TERMEYENİ MAH. IRMAK CAD. KAT: 2 NO: 1 TERME-SAMSUN555000362 876 21 810362 876 21 81 BÖLGESİOĞU KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİN MERKEZİMERKEZ ADRESİPOSTA KODUTELEFONFAXBÖLGE MD.HÜKÜMET KONAĞI ÜST ZEMİN KAT / TRABZON61040Direk 0462 229 34 61 Snt 0462 230 19 82 0462 230 19 830462 229 73 09TRABZONHÜKÜMET KONAĞI ÜST ZEMİN KAT / TRABZON61040Direk 0462 229 34 61 Snt 0462 230 19 82 0462 230 19 830462 229 73 09TRABZON LAB. MD.PAZARKAPI MAH. SAHİL CAD. NO:103 KAT:4 TRABZON612000462 326 55 59/32685380462 326 55 59ÜNYECUMHURİYET MEYDANI KAYMAKAMLIK BİNASI KAT:2 ÜNYE ORDU523000452 323 10 620452 323 10 62GİRESUNHÜKÜMET KONAĞI KAT:1 C BLOK GİRESUN282000454 215 75 480454 215 75 49RİZEENGİNDERE MAH. RİZE SERBEST BÖLGE İDARE BİNASI KAT:2 RİZE531000464 226 02 720464 226 04 72ORDUSÜLEYMAN FELEK CAD. TİCARET BORSASI İŞ HANI KAT:3 DAİRE 4 ORDU521000452 223 16 100452 223 16 10 BÖLGESİ:GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİN MERKEZİMERKEZ ADRESİPOSTA KODUTELEFONFAXBÖLGE MD.VALİLİK BİNASI KAT:5 GAZİANTEP 270900342 230 78 52 0342 230 78 53 0342 221 21 42 0342 221 21 43 0342 230 17 260342 221 21 44GAZİANTEPVALİLİK BİNASI KAT:5 No:558 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP 270900342 231 15 27 0342 230 26 07MALATYA LAB. MD.PTT CADDESİ TEMELLİ SOK. T.S.O. BİNASI NO:1/2 MALATYA440440422 323 29 310422 323 13 76MALATYATURGUT TEMELLİ CAD. ELMALIOĞLU APT. NO.4/4 MALATYA440440422 323 85 060422 323 85 06BESNİKAYMAKAMLIK BİNASI KAT:4 BESNİ ADIYAMAN 0416 318 26 010416 318 26 01DİYARBAKIRÖZEL İDARE BİNASI KÜLTÜR SARAYI KAT:5 NO:34 YENİŞEHİR DİYARBAKIR211000412 223 18 660412 223 18 66KAHRAMANMARAŞAZARBAYCAN BUL. GÖLKAN APT. NO:2/4 KAHRAMANMARAŞ460400344 225 05 010344 214 52 62ŞANLIURFACUMHURİYET CAD. TİCARET BORSASI KAT:5 ŞANLIURFA630400414 314 14 470414 314 14 47 BÖLGESİ:İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİN MERKEZİMERKEZ ADRESİPOSTA KODUTELEFONFAXBÖLGE MD.MİTHATPAŞA CADDESİ NO:18/4 KIZILAY -ANKARA064200312 431 66 40-41-42 0312 430 61 07 0312 430 61 080312 430 61 09ANKARAMİTHATPAŞA CADDESİ NO:18/3 KIZILAY- ANKARA064200312 431 66 40-41-42 0312 435 32 47KONYAVATAN CADDESİ FİTİL SOKAK BİRLİK HAN NO:11/1 - KONYA420400332 322 68 120332 320 35 97NİĞDEAŞAĞI