Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Standart Kibrisa 2el araba satışislm ben kibrisa 2 el araba satmak istiyorum
kumrük işlemlerı nasıl bana kim yardımci olabilir
Türkçem yazmam bek iyi dehıl yabançıyım

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: Kibrisa 2el araba satışi

Alıntı:
Yueruem´isimli üyeden Alıntı
slm ben kibrisa 2 el araba satmak istiyorum
kumrük işlemlerı nasıl bana kim yardımci olabilir
Türkçem yazmam bek iyi dehıl yabançıyım


Sorunuzla ilgili Mevzuat aşağıda belirtilmiştir.Yabancılara ikinci el taşıt satışı ve gümrük işlemleri aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.

Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında Kanun
Kanun No. 5086 Kabul Tarihi: 10.2.2004
14.02.2004 tarihli, 25373 sayılı R.G.


Amaç
MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; ülke ekonomisine canlılık kazandırmak, istihdama katkı sağlamak ve ülke ekonomisinin rekabet gücünü artırmak için yabancılara ikinci el taşıt satışı ve devri ile ihracatına ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2.- Bu Kanun; tescilli olan taşıtların, yabancı gerçek ve tüzel kişilere ikinci el olarak satışı ve devri ile ihracatına ilişkin esas ve usulleri kapsar.
Taşıtların ikinci el satışı ve devri
MADDE 3.- Tescil edilmiş aracın motorlu taşıtlar vergisi borcu bulunmadığına dair belgenin ibrazı üzerine araç sahibinin adına düzenlenmiş tescil belgesi esas alınarak yabancı gerçek ve tüzel kişilere yapılan satış ve devirler noterlerce yapılır. Bu satışlar harç ve damga vergisinden istisnadır. Noterlerce yapılacak satış ve devirler aynı gün aracın kayıtlı olduğu trafik tescil müdürlüğüne bildirilir.
Yabancı gerçek veya tüzel kişilere satış ve devri yapılan Türkiye'de kullanılacak taşıtların tescilinde, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Kanunun 91 inci maddesi uyarınca, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmış olması şartı aranır. Zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçesi ibraz edilen taşıtın, tescili yapılarak trafik belgeleri ve tescil plakası verilir. Taşıtın tescil kaydının yapıldığı, tescil tarihini takip eden yedi iş günü içerisinde, taşıtın motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirilir. Bu şekilde tescili yapılan taşıtların yurt içinde satışı ve devri halinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz. Yurt dışına çıkarılmasında bu Kanunun 4 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
İkinci el taşıt ihracı
MADDE 4.- Yabancılara devir ve satışı yapılan taşıtın malikinin talebi üzerine, taşıtın tescil kaydı silinir ve yurt dışına çıkışı için geçici trafik belgesi ve plakası verilir. Taşıtın tescil kaydının silindiği, silinme işlemini takip eden yedi iş günü içerisinde, taşıtın motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirilir.
Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin, ikinci el olarak satın aldıkları taşıtların ilgili trafik tescil müdürlüğünce düzenlenen kaydının kapatıldığına ait belgenin gümrük idaresine ibrazı üzerine, taşıtın yurt dışına çıkarılmasına izin verilir.
Yetki
MADDE 5.- Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller; İçişleri Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığının görüşleri alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğle düzenlenir.
Yürürlük
MADDE 6.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Yabancılara İkinci El Taşıt Satışının Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ - (Tebliğ No: SGM - 2004/5)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: R.G.: 25525/17.07.2004Amaç
Madde l — Bu Tebliğin amacı, ülke ekonomisine canlılık kazandırmak, istihdama katkı sağlamak ve ülke ekonomisinin rekabet gücünü artırmak için yabancılara ikinci el taşıt satışı ve devri ile ihracatına ilişkin 5086 sayılı Kanunun uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 — Bu Tebliğ; karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan motorlu veya motorsuz tescilli olan taşıtların, yabancı gerçek ve tüzel kişilere ikinci el olarak satışı ve devri ile ihracatına ilişkin esas ve usulleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 — Bu Tebliğ, 5086 sayılı Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında Kanun uyarınca hazırlanmıştır.
Taşıtların İkinci El Satışı ve Devri
Madde 4 — Tescil edilmiş taşıtın motorlu taşıtlar vergisi borcu bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden alınan belgenin ibrazı üzerine taşıt sahibinin adına düzenlenmiş tescil belgesi esas alınarak yabancı gerçek ve tüzel kişilere yapılan satış ve devirler noterlerce yapılır. Bu satışlar harç ve damga vergisinden istisnadır. Noterlerce yapılacak satış ve devirler aynı gün taşıtın kayıtlı olduğu trafik tescil müdürlüğüne bildirilir.
Yabancı gerçek veya tüzel kişilere satış ve devri yapılan Türkiye'de kullanılacak taşıtların tescilinde, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Kanunun 91 inci maddesi uyarınca, zorunlu malî sorumluluk sigortası yaptırılmış olması şartı aranır. Zorunlu malî sorumluluk sigorta poliçesi ibraz edilen taşıtın, MA - MZ grubu plakaya göre tescili yapılarak trafik ve tescil belgeleri ile tescil plâkası Trafik tescil kuruluşlarınca verilir. Taşıtın tescil kaydının yapıldığı, tescil tarihini takip eden yedi iş günü içerisinde, taşıtın motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirilir. Bu şekilde tescili yapılan taşıtların yurtiçinde satışı ve devri halinde 5086 sayılı Kanunun hükümleri uygulanmaz. Yurtdışına çıkarılmasında bu Kanunun 4 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
Yabancı tüzel kişiler adına araç tescili talep edilmesi halinde, yabancı şirketin varlığını belirleyen Ticaret Odası sicil kaydı tescil kuruluşuna ibraz edilir.
İkinci El Taşıt İhracı
Madde 5 — Yabancılara devir ve satışı yapılan taşıtların yurtdışına çıkarılacağına dair araç sahibi veya adına yetki belgesi olan kişi tarafından ilgili trafik birimlerine yapılan talep üzerine, vergi ilişiğinin kesildiğine dair ilişik kesme belgesi, trafik ve tescil belgeleri ile tescil plakası alınarak taşıtın trafik tescil kaydı silinir. Tescil kaydının silindiği, silinme işlemini takip eden yedi iş günü içerisinde, taşıtın motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirilir.
Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin, ikinci el olarak satın aldıkları taşıtların ilgili trafik tescil müdürlüğünce düzenlenen kaydının kapatıldığına ait aracın teknik bilgilerini de içeren belgenin gümrük idaresine ibrazı üzerine, taşıtın yurt dışına çıkarılmasına izin verilir. Gümrük idaresince bu belge dışında herhangi bir belge talep edilmez.
Taşıtın çıkış işlemlerini yapan gümrük idaresi aracın çıkışına dair belgeyi aracın kaydının silindiği trafik tescil kuruluşuna 15 iş günü içerisinde gönderir.
Türkiye Gümrük Bölgesi dışına geçici olarak çıkarılan taşıtların, Türkiye Gümrük Bölgesine geri getirilmeyecek olması veya ilgili ülkede yabancı gerçek ve tüzel kişilere ikinci el taşıt olarak satılması halinde, satışı gerçekleştiren kişi tarafından bulunulan ülkedeki Türk Konsolosluğuna yazılı olarak başvurulur. İlgili temsilcilik, konuya ilişkin yazılı başvuruyu ve taşıtın satışını kanıtlayan belgeyi ihracat prosedürünün yerine getirilmesi için taşıtın motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine, ilgili gümrük idaresi ve trafik tescil dairesine bildirir. Aracın kayıtlı bulunduğu Trafik Tescil Müdürlüğü tarafından düzenlenen kayıtların kapatıldığına ilişkin belgenin gümrük idaresine gönderilmesiyle ilgili gümrük idaresindeki geçici çıkış kayıtları kapatılır.
İkinci el taşıtların geri gelmesi (14.02.2007 tarih ve 26434 sayılı R.G. – SGM 2007/2 Tebliğ ile eklenmiştir)
Tasarruflu Yazılar 1
MADDE 5/A – Yabancılara satılan ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168 inci maddesinde yer alan hükümlere uygun olarak geri gelen araçlar için gümrük idaresince yeniden trafik şahadetnamesi düzenlenmeksizin ihracat ve geri gelişe ilişkin gümrük beyannamelerinin örnekleri ile yeniden trafiğe tescil işlemi yapılır.
Yürürlük
Madde 6 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 7 — Bu Tebliğ hükümlerini; Gümrük Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlıklarının bağlı olduğu Bakan, Sanayi ve Ticaret Bakanı ve İçişleri Bakanı yürütür.


T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.18.549-2684
Konu :


21.01.2008 / 01776
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNEİçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan 25.12.2007 tarihli, 209029 sayılı yazıda, 5086 sayılı Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkındaki Kanun’un 4 üncü ve Yabancılara İkinci El Taşıt Satışının Uygulama Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ’in 5 inci maddelerine atıfta yabancılara ikinci el olarak satışı yapılan araçların trafik kuruluşlarındaki kayıtları kapatılmadan bazı gümrük müdürlüklerince yurt dışına ihraç edilmesine izin verildiğinin anlaşıldığı, ihraç edilen araçların dosyasında haciz, ihtiyati tedbir, rehin gibi şerhler bulunması halinde kayıtların kapatılmasının mümkün olmadığı ayrıca araç yurt dışına ihraç edilse dahi trafik kayıtları kapatılmadığı için motorlu taşıtlar vergisinin de devam ettiğinden bahisle ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından düzenlenmiş “İlişik Kesme Belgesi” olmadan yabancı gerçek ve tüzel kişilere ikinci el olarak satılan araçların ihraç işleminin yapılmaması konusunda ilgili gümrük müdürlüklerin uyarılması istenilmektedir.
Bilgi edinilmesini ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere ikinci el olarak satılan araçların ihraç işlemlerinin, yukarıda bahsi geçen trafik tescil kuruluşu tarafından düzenlenmiş “İlişik Kesme Belgesi” olmaksızın gerçekleştirilmemesi hususunda gereğini rica ederim.

Asım USANMAZ
Genel Müdür Yardımcısı V.DAĞITIM :
Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine
        

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142