Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
  #1 (permalink)
Standart BEDELSİZ İTHALAT KAPSAMINDA OTOMOBİL İTHALATI ve VERGİ HESABI

BEDELSİZ İTHALAT NEDİR?

Bedelsiz ithalat; bedeli için döviz transferi yapılmadan yurt dışında elde edilen ve yurda getirilmesi mecburi olmayan dış kazanç ve tasarruflarla satın alınan bazı şahsi ve ticari mahiyette eşyanın yurda ithalidir. Bu ithalatta ödenmesi gereken bazı vergiler bulunmaktadır. Bu vergiler ithal anında gümrük idarelerince tahsil edilir.

TANIMLAR:
• Şahsi Eşya: Kişisel kullanıma özgü, kullanım alanı ve miktarı gözönüne alınarak ticari amaç için ithal edilmediğinin anlaşılması halinde ithaline izin verilen eşya,
• Motorlu Özel Araçlar: Esas olarak sürücüsünden başka en çok 7 oturma yeri olan ve insan taşıma amacına yönelik olarak üretilmiş otomobiller, steyşın arabalar ve yarış arabaları ile Karayolları Trafik Kanununda belirtilen diğer özel taşıt araçları,
• Motorsuz Özel Araçlar: En çok 3 tekerleği olan ve üzerinde bulunan insanın adale gücüyle pedal veya el ile tekerleği döndürmek suretiyle hareket eden ve yolcu taşımalarında kullanılmayan bisiklet,
• Kanuni İkametgah: Kişisel veya mesleki bağlar nedeniyle bir kişinin herbir takvim yılında en az 185 gün yaşadığı yer,
• İkametgahın Nakli: Kişinin şahsına ve işine ait bağlarını keserek Türkiye Gümrük Bölgesine yerleşmek amacıyla kesin olarak gelmesi
,
BEDELSİZ İTHALAT HAKKINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
a) Yurtta bir takvim yılında 6 aydan fazla kalmamış olmaları kaydıyla Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay (Türkiye�de bir takvim yılında 45 güne kadar kalışlar yurt dışındaki ikamet süresinden sayılır) ikamet ettikten sonra kanuni ikametgahlarını kesin olarak Türkiye'ye nakledenler,
b) Kararname ile yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri (Bunlar için Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay ikamet şartı aranmaz),
İkametgahlarını naklettikleri son giriş tarihinden en az 6 ay öncesinden beri yurt dışında bulundukları ülkede adlarına kayıtlı ve adlarına kaydının yapıldığı yıl itibariyle (kayıt ve model yılı dahil) 3 yıldan eski olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edebilirler.
c) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle ikametgahlarını Türkiye'ye nakledenler kişiler
Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle kanuni ikametgahını yabancı bir ülkeden Türkiye gümrük bölgesine kesin olarak nakleden kişilerin (evlilik suretiyle Türk vatandaşlığına geçenler hariç) ikametgahlarının naklinden önceki Türkiye'ye son giriş tarihinden en az 6 ay öncesinden beri yurt dışında bulundukları ülkede adlarına kayıtlı ve adlarına kaydının yapıldığı yıl itibariyle (kayıt ve model yılı dahil) 3 yıldan eski olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtalarının ithalinde gümrük vergileri aranmaz. Bunların Türkiye gümrük bölgesi dışında 24 ay ikamet etmeleri şart değildir.
d) Veraset yoluyla ithalat
Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü ile Türkiye�de ikamet eden veya Türkiye�ye kesin olarak dönen Türk uyruklu mirasçılarına intikal eden kullanılmış bir adet motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtası ithalinde gümrük vergileri aranmaz.
Muafiyet, mücbir sebepler saklı kalmak kaydıyla, ölene aidiyetinin ve namlarına gelenlere intikalinin kanaat verici resmi belgelerle ispatı şartıyla, veraset ilamı tarihinden itibaren 12 ay içinde getirilen motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtası için tanınır.

Muafen araç ithaline ilişkin diğer bilgiler;
- Muafen ithal edilmiş olan motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları, serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren 12 ay geçmedikçe, gümrük idaresine bildirilmeden belli bir para karşılığı veya karşılıksız olarak ödünç verilemez, teminat olarak gösterilemez, kiralanamaz, devredilemez veya satılamaz.
- Muafen ithalinden itibaren geçmesi gereken 12 aylık sürenin bitiminden önce ödünç verilen, teminat olarak gösterilen, kiralanan, devredilen veya satılan motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtalarına ait gümrük vergileri, 4458 sayılı Gümrük Kanunu�nun 181 ila 194 üncü maddelerindeki esaslara göre tahsil olunur. Bu durumda yükümlüler hakkında ayrıca cezai takibat yapılır.
- İthal işlemi tamamlanan motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları için gümrük idaresince düzenlenecek trafik şahadetnamesine �Bu aracın para karşılığı veya karşılıksız olarak ödünç verilmesi, teminat olarak gösterilmesi, kiralanması, devri ve satışı yasaktır� şeklinde şerh konularak ilgili trafik idaresine gönderilir.
- Yapım türü ve malzemeleri itibariyle bedeli mukabili yahut bedelsiz olarak eşya veya sürücüsüyle birlikte 10 ya da daha fazla kişi taşıyacak şekilde imal edilmiş, römorklu veya römorksuz çekici de dahil olmak üzere, her çeşit motorlu kara yolu aracı ve esas olarak insan veya insan taşımaktan başka basit amaçlara yönelik olan her türlü vasıtanın yukarıdakiler kapsamında muafen ithali mümkün değildir.
- Motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtası ithali aile ünitesine tanınır. Verilen hak şahsın taşıması gereken şartlara bağlı olduğundan, otomobil ithal başvurusu hak sahibi tarafından bizzat yapılır ve eşlerden biri, diğeri adına kayıtlı aracı ithal edemez.
e) Türkiye gümrük bölgesi dışında sürdürülen ekonomik bir faaliyetin Türkiye gümrük
bölgesine nakli
Türkiye gümrük bölgesi dışında sürdürülen ekonomik bir faaliyetin Türkiye gümrük bölgesine nakli dolayısıyla ithal edilen sermaye malı ve diğer malzeme gümrük vergilerinden muaftır.
Faaliyet deyimi, madencilik, tarım, serbest meslek faaliyeti ve benzeri faaliyetler de dahil olmak üzere üreticilerin, tüccarların veya hizmet sunan kişilerin her türlü ekonomik faaliyeti anlamına gelir.
- Teşebbüs, bağımsız ekonomik birim demektir. Bu birim, bir kurumun tümünü ya da bu tür bağımsız işleyen bir kurumun bir bölümünü kapsar.
- Sermaye malları ve diğer malzemeler deyimi, teşebbüsün faaliyetini devam ettirmesi için gerekli teknik malzemeler ile büro ve dükkan malzemeleri anlamına gelir. Tarımsal bir teşebbüsün söz konusu olması halinde, canlı hayvanlar söz konusu mal ve malzeme kapsamına dahil edilir.
muafiyet;
1) Mücbir sebep halleri saklı kalmak kaydıyla, Türkiye gümrük bölgesine nakletmek üzere yabancı ülkedeki faaliyetini sona erdirmeden önce en az 12 ay süre ile teşebbüsçe fiilen kullanılmakta olan,
2) Nakilden sonra da aynı amaçla kullanılacak olan,
3) Söz konusu teşebbüsün niteliği ile büyüklüğüne uygun bulunan,
Eşya ve malzeme ile sınırlıdır.
Muafiyet hakkı sadece, Türkiye gümrük bölgesinde de benzer bir faaliyeti yürütmek amacıyla, ayrıldıkları ülkedeki faaliyetlerini kesin olarak sona erdiren müteşebbislere tanınır. Türkiye gümrük bölgesinde yerleşik bulunan bir müteşebbisle herhangi bir bağlantı kurma amaçlarına yönelik teşebbüsler için muafiyet uygulanmaz. Muafiyet hakkı sadece ayrıldıkları ülkede en az 3 yıl süre ile aynı işte çalışan kişilere tanınır.
Aşağıda sayılan eşya muafiyet kapsamı dışındadır:
a) Üretim veya hizmet endüstrisi makinası olmayan, taşınabilir laboratuar veya dış
yayın yapma birimleri gibi ulaşım araçları,
b) İnsanların tüketimine mahsus erzak veya hayvan yemleri,
c) Ham, yarı mamul veya mamul madde stokları ile akaryakıtlar,
d) Satıcıların mülkiyetinde bulunan küçük veya büyükbaş hayvanlar.
Bu madde hükümlerine göre motorlu nakil vasıtalarının ithali mümkün değildir.

BEDELSİZ İTHALATTA YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ

Bedelsiz ithalatta yetkili gümrük idareleri; Ankara Bedelsiz ve Naklihane Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Yeşilköy Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük Müdürlüğü ve Gebze Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü'dür.

BEDELSİZ İTHALAT HAKKINDAN KİMLER YARARLANAMAZ?
a) Evlilik nedeniyle ikametgahlarını Türkiye�ye nakledenler
b) Çifte vatandaşlık statüsüne haiz vatandaşlar.
Çifte vatandaşlık statüsüne haiz vatandaşlarımıza bu hakkın verilmesi yurt dışındaki ikametlerini terk ederek yurda kesin dönüş yapmalarına bağlı bulunduğundan ve bu konumdaki kişiler için ikametgah nakli (kesin dönüş) söz konusu olmadığından yürürlükteki mevzuat açısından çifte vatandaş statüsünü haiz vatandaşlarımızın bedelsiz otomobil ithalatı hakkından yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

MÜRACAAT SÜRELERİ NE KADARDIR?
Yurt dışında 24 ay ikamet eden Türk vatandaşları (a�da belirtilenler); ikametlerini naklettikleri son giriş tarihinden; kamu görevlileri (b�de belirtilenler), görev sürelerinin bitiminden sonraki giriş tarihinden; Türk vatandaşlığına geçenler (c�de belirtilenler), vatandaşlık kararından sonra adlarına nüfus kağıdının düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde; Miras yoluyla ithalatta veraset ilamı tarihinden itibaren 12 ay içerisinde ithal konusu malların teslim edildiği gümrük idaresine bizzat başvurması gerekmektedir. Veraset ilamı ve mülkiyet belgesi yanında mirasçılardan ayrıca, murise ait pasaport veya resmi mercilerce verilecek kimliği belirleyen belge, mirasçılara ait nüfus hüviyet cüzdanı örnekleri istenecektir. Yabancı mahkemelerce verilen veraset ilamlarına istinaden yapılacak ithal taleplerinde, müracaat süresinin başlangıç tarihi yabancı mahkeme kararlarının tenfiz tarihidir.

BEDELSİZ İTHALAT İZNİ KİMLERE, KAÇ YIL SÜREYLE TANINIR?
Motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaların bedelsiz ithalat izinleri koca ve reşit olmayan çocuklar bir aile ünitesine karı-koca ve 18 yaşından küçük çocuklardan oluşan bir aile ünitesine ikametgahın naklinde ve bu taşıtların fiili ithal tarihinden itibaren 5 yılda bir verilir.
MÜRACAATTA ARANACAK BELGELER NELERDİR?
Bedelsiz ithalat başvurularında ibraz edilecek belgeler;
• Müracaat formu (Gümrük idaresinden temin edilir.),
• Pasaport veya pasaport yerine geçen belgeler (göçte pasaport ibrazı zorunlu değildir.),
• İrsaliye veya taşıt giriş formu,
• Teslim-Tesellüm Belgesi (işlemleri aynı gün tamamlananlar için bu belge aranmaz.),
• Vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ünitesi uygulanan hallerde),
• İkamet ettikleri ülkede; işverenden ilişiklerinin kesildiğine dair belge ile İş ve İşçi Bulma Kurumundan işsizlik parası veya yardımı almadıklarını, keza ilgili makamlardan mevcut ikamet kaydını sildirdiklerini belgelemeleri, ayrıca ihtiyarlık sigorta pirimi kesintilerini durdurduklarına dair belgeyi, eğer okuyorlarsa okulla ilişiklerinin kesildiğini gösterir belgeyi Konsolosluklarımıza ibraz etmeleri üzerine ikametgahın nakledildiğine dair Konsolosluklarımızca düzenlenecek belge (işyeri nakli dahil),
• Taşıt araçları için (motosikletler dahil) hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet ve trafik belgeleri,
• İthalat talebinde bulunmayan eşin 5 yıl geçmedikçe yeniden ithal izni verilmesi için müracaat etmeyeceğine dair tasdikli beyanname taahhütname,
• Veraset yoluyla yapılacak ithalatta veraset ilamı,
• Göç suretiyle yapılacak ithalatta vukuatlı nüfus kayıt örneğine ilave olarak Türk vatandaşlığına geçişi gösterir belgeler,
• Kamu görevlilerince yapılacak ithalatta görev belgesi.

TÜRKİYE GÜMRÜK BÖLGESİ DIŞINDA SÜRDÜRÜLEN EKONOMİK BİR FAALİYETİN TÜRKİYE GÜMRÜKBÖLGESİNE NAKLİNİN ŞARTLARI VE MÜRACAATTA ARANACAK BELGELER NELERDİR?
Muafiyet, mücbir sebep halleri saklı kalmak kaydıyla, teşebbüsün nakledildiği ülkedeki faaliyetlerini sona erdirdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşya ve malzeme için uygulanır.
Bunun için işyeri faaliyetleri durdurulmadan veya faaliyetlerin durdurulmasından sonra en fazla 3 ay içinde eşya ve makinaların Türkiye ye sevk edilmesinden önce aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) müracaat edilmesi gerekir.
a- İşyeri açılış izin belgesi,
b- Mahalli esnaf, sanatkar, ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi,
c- İthali istenilen makina ve sair eşyanın faturaları ve varsa işyeri demirbaş kayıtlarına ilişkin belgeler,
d- İşletmenin son üç yıllık kazancı ve ödenen vergilere ilişkin belgeler,
e- İthali istenilen malların, marka, model, seri numarası ve kullanım amaçlarına ilişkin ayrıntılı olarak düzenlenmiş liste,
f- Yukarıda a, b, c ve d bentlerinde sayılan belgelerin tasdikli tercümeleri.
Ayrıca, Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) gerekli görülen hallerde ilave belgeler isteyebilir.
Kesin dönüş yapan tıp doktorları, diş hekimleri ve veterinerlerin meslekleri ile ilgili tıbbi cihazların ithaline ilişkin olarak yurda dönmeden önce yapacakları talepleri duruma göre, Sağlık Bakanlığı ile Tarım Bakanlığının uygun görüşleri alınmak suretiyle Gümrük Müsteşarlığınca (Gümrükler Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.

BEDELSİZ İTHALAT KAPSAMINDA YURDA GETİRİLECEK OLAN OTOMOBİLLER İÇİN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER VE ORANLARI
Amortisman indirimi sonunda bulunan ve vergiye esas kıymetin tesbitinde aracın model yılındaki FOB kıymetiyle çarpılacak oranlar:
Yaş Oran Yaş Oran
0- %100 5- %41.76
1- %80 6- %35.49
2- %68 7- %30.17
3- %57.8 8- %25.64
4- %49.13 9- %21.79
10- %20
Navlun ve Sigorta :
Otomobilin Ağırlığı
AB ve EFTA Üyesi Ülkelerden Gelen Otolar İçin
ABD ve Uzakdoğu Ülkelerinden Doğrudan Gelen Otolar İçin
AB ve EFTA Üyesi Ülkelerden Gelen Uzakdoğu Ülkeleri Menşeli Otolar İçin

1200 kg'a kadar
150 EURO
650$
300$ + 150 EURO

1201-1600kg'a kadar
200 EURO
700$
400$ + 200 EURO

1600 kg'dan fazla
230 EURO
800$
500$ + 230 EURO

GÜMRÜKTE ÖDENECEK VERGİLER VE ORANLARI
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ:
ARACIN CIF DEĞERİ ÜZERİNDEN
Silindir Hacmi 1600 cc yi geçmeyenler için % 37
1600 cc yi geçen fakat 2000 cc yi geçmeyenler için % 60
2000 cc yi geçenler için % 84
oranlarında tahsil edilir.
KATMA DEĞER VERGİSİ :
CIF Değeri ve Özel Tüketim Vergisi Toplamının % 18 i oranında KDV tahsil edilir.
ÖRNEK:
CIF bedeli 10.000 EURO olan ve motor hacmi 1600 cc yi geçen ancak 2000 cc yi geçmeyen bir araç için ödenmesi gereken vergilerin hesaplanması aşağıda gösterilmiştir:
CIF Bedeli =10.000 EURO
Motor hacmi =1600cc üzeri (1800 cc)
Özel Tüketim Vergisi=CIF Bedeli x Özel Tüketim Vergisi Oranı
= 10.0000 x % 60 = 6.000 EURO=ÖTV
Katma Değer Vergisi =(CIF Bedeli + Özel Tüketim Vergisi) x KDV Oranı
=(10.000 + 6.000) x % 18
= 16.000 x % 18 = 2.880 EURO=KDV
GÜMRÜKTE ÖDENECEK VERGİLER TOPLAMI = ÖTV+KDV
= 6.000+2.880=8.880 EURO


Bu sayfadaki bilgiler;
T.C. BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar Şube Müdürlüğü
tarafından sağlanmıştır.
ALO GÜMRÜK HATTI : 0 312 3068193
FAKS NUMARASI : 0 312 3068925 customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Gösterilen 2 sayıda üye commer adlı kullanıcıya bu mesajı için teşekkr etti:
mustafa duran (28-05-2015), neco100 (27-04-2014)
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiShare on Facebook
Alıntı ile Cevapla
  #2 (permalink)
Standart Cevap: BEDELSİZ İTHALAT KAPSAMINDA OTOMOBİL İTHALATI ve VERGİ HESABI

Bunlar kolaylık filan yapmıyor. Her halta bir kulp bulmuşlar maşallah. Bu şartlar altında araç getirecek olan gurbetçiler zaten yaşamıyor. Evlendiğin zaman getiremiyorsun. İkametgahını aldığın zaman getiremiyorsun. Ulan insanın toparlanıp tekrar yurtdışına çıkası geliyor. Yazıklar olsun böyle gümrük kanunlarına. customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiShare on Facebook
Alıntı ile Cevapla
  #3 (permalink)
Standart Cevap: BEDELSİZ İTHALAT KAPSAMINDA OTOMOBİL İTHALATI ve VERGİ HESABI

Merhaba,

''Türkiye'ye son giriş tarihinden en az 6 ay öncesinden beri yurt dışında bulundukları ülkede adlarına kayıtlı ve adlarına kaydının yapıldığı yıl itibariyle (kayıt ve model yılı dahil) 3 yıldan eski olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtalarının ithalinde gümrük vergileri aranmaz. Bunların Türkiye gümrük bölgesi dışında 24 ay ikamet etmeleri şart değildir.''

Yukarıda yazılmış olan maddede kırmızı ile işaretlenmiş yeri anlayamadım. Asıl sormak istediğim; Azerbaycanda 3 yıldır yaşıyorum. yılda 30 günden fazlada tr de bulunmadım. Şu anda 2003 model Audi A4 1,9 TDI arabam var.Burdaki fiyatı şu anda 14 000 dolar. yaklaşık 7 ay sonra kesin dönüş yapıcam. aracımıda kendimle beraber götürmek istiyorum. Bedelsiz ithalat kapsamından yararlanabiliyormuyum?Eğer yararlanıyorsam ne yapmam gerekiyor.

İlginiz için şimdiden teşekkür ederim.

Saygılarımla, customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiShare on Facebook
Alıntı ile Cevapla
  #4 (permalink)
Standart Cevap: BEDELSİZ İTHALAT KAPSAMINDA OTOMOBİL İTHALATI ve VERGİ HESABI

Alıntı:
bay-mk´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Bunlar kolaylık filan yapmıyor. Her halta bir kulp bulmuşlar maşallah. Bu şartlar altında araç getirecek olan gurbetçiler zaten yaşamıyor. Evlendiğin zaman getiremiyorsun. İkametgahını aldığın zaman getiremiyorsun. Ulan insanın toparlanıp tekrar yurtdışına çıkası geliyor. Yazıklar olsun böyle gümrük kanunlarına.
1-Türkiye eski araba mezarlığına dönüşür
2-otomobil ihracatımızı olumsuz etkiler.
3-Diğer ülkeler de nasıl oluyor biliyormusunuz..Vergi durumu hakkında bilginiz var mı? customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Bu kullanıcı tanererdemir adlı kullanıcıya bu mesajı için teşekkür etti:
botan35 (07-08-2014)
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiShare on Facebook
Alıntı ile Cevapla
  #5 (permalink)
Standart Cevap: BEDELSİZ İTHALAT KAPSAMINDA OTOMOBİL İTHALATI ve VERGİ HESABI

turkiyeye arac getirmek icin gumruk vergisiz bile hesaplama yaparsak(minimum 10000 eurodan arac degeri) en az o kadar vergisi cikiyor turkiyede. yas konusu esnek olsaydi o zaman 10 yasa kadar (3-10 yas) o zaman cok kazancli olurdu, otomobili getiren icin.
bir baska yontem .....iki yillik kullanabilirlik hakki var . nasil? aciklamaya calisayim . ... oncelikle arac esinize(yabanci uyruklu) ait olmali (ne zaman alindigi onemli degil, aracin yasi onemli degil). eger kesin donus yapmak isterseniz ve bu vergi islerinden uzak durmak istiyorsaniz bu ucuz yontem. once esinizin kesin donus yapmadan is bulup calismaya baslamasi gerek(kagit ustundede olsa). evli olmak kesinlikle yeterli degil.!!!!daha sonra sizin onunla birlikte araci kullanmak icin notere gidilip kullanabilir vekaletnamesi aliyorsunuz. (ama bu vekalet konusu biraz karisik cunku ben yapmadim, sadece yapan bir adamla konustum) . 2 yil boyunca girdi cikti yapmadan kullanilabilir. sonra aracin ulkesine donus yapmasi sahibiyle beraber, gerekiyor. sonrasinda ayni islemler tekrarlanabiliyor.
ben rusya da yasiyorum .5 yil oldu. buraya dunyanin heryerinden her yasta arac getirebiliyorsunuz. hesaplanan degerler yaklasik olarak;
1. dizel 2,2/115hp/ 0-3 yas 10000 $ olsa= 7800 $ vergisi var(ve aracin kaydi yapilincaya kadar 8500 $ icerde depozit olarak tutuluyor. islem bitince geriye veriliyor)
2. ayni arac 3-5 yasinda 8400 $ vergisi var +8400 $ depozit
3. 5-7 yas 15000 $ vergi+ 5000 $ depozit
4. 7- ustu 15000 $ vergi+ 5000 $ depozit

5. 5 yasa kadar motor hacmi x 2,5(2,7) euro (bunlar hesabin icinde)
6. 5 yas sonrasi motor hacmi x 4,8 euro( " " ")

7. bunlara ilaveten , eger yoksa- euro4- sertifikasi alinmasi gerekiyor.yaklasik(yerine gore)400-1000 $
8. benzinli araclarda hemen hemen ayni cok az 10-20 $(bin degil) fark ediyor(hesaplama yontemi ayni. sanirim evraklarda fark var)

birde belarus opsiyonu var burdan getirilecek araclardan 2011 yili 1 haziranina kadar vergi yok sadece 500 $ civari dokuman hazirlama parasi ve eger yoksa euro4 belgesi . tek sart aracin 01.01.2010 tarihine kadar belarusa girmis olmasi gerekiyor, bu tarihten sonraki girislerde hesap yontemi 8 maddelik aciklama gibi. bu islem ayni zamanda kazakistanada gecerli. customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Bu kullanıcı catakuman adlı kullanıcıya bu mesajı için teşekkür etti:
botan35 (07-08-2014)
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiShare on Facebook
Alıntı ile Cevapla
  #6 (permalink)
Standart Cevap: BEDELSİZ İTHALAT KAPSAMINDA OTOMOBİL İTHALATI ve VERGİ HESABI

unuttugum bisey var... turkiyeye arac getirme konusunda . her ne sekilde olursa olsun sertifika en alt seviye euro4 olmali . bazi ulkelerde euro5 baslamis diye biliyorum(belki turkiyede gecti. haberim yok) customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiShare on Facebook
Alıntı ile Cevapla
  #7 (permalink)
Standart Cevap: BEDELSİZ İTHALAT KAPSAMINDA OTOMOBİL İTHALATI ve VERGİ HESABI

Sayın Arkadaşlar,
Ben Rusya'da 6 sene öğrenci olarak ikamet ettim. 1999 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaptım. Gelirken bir araç getirmiştik. Bunun dışında başka araç getirmedim. Her 5 senede bir yine bir araç getirme hakkımız olduğunu belirtmişiniz.

Ben yine yurt dışından bedelsiz ithalat yaparak araç getirebilr miyim? Ve hangi tarihte veya tarihlerde bu hakkımı kullanabilirim? Araç en az kaç yaşında olmalı?


Saygılarımla... customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiShare on Facebook
Alıntı ile Cevapla
  #8 (permalink)
Standart Cevap: BEDELSİZ İTHALAT KAPSAMINDA OTOMOBİL İTHALATI ve VERGİ HESABI

benim sorum şu eğer almanya dan veya bulgaristandan alınmış ve oranın transit plakasına sahip bir araçla türkiyeye ziyaret amacıyla gelebilir miyim?eğer kısa süreli almanyaya gideceksem aracımı burda bırakıp uçakla gidebilir miyim?aracımla türkiye de ne kadar bir süre kalabilirim?ve bunun prosedürleri nelerdir? customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiShare on Facebook
Alıntı ile Cevapla
  #9 (permalink)
Standart Cevap: BEDELSİZ İTHALAT KAPSAMINDA OTOMOBİL İTHALATI ve VERGİ HESABI

Alıntı:
costher´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
benim sorum şu eğer almanya dan veya bulgaristandan alınmış ve oranın transit plakasına sahip bir araçla türkiyeye ziyaret amacıyla gelebilir miyim?eğer kısa süreli almanyaya gideceksem aracımı burda bırakıp uçakla gidebilir miyim?aracımla türkiye de ne kadar bir süre kalabilirim?ve bunun prosedürleri nelerdir?
evet benimde bir sorum olucak yurtdışından örneğin almanya yada fransadan 1985 model araba getirtsem bana maliyeti ne olur. motor2500 cc bana mail atarmısınız customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiShare on Facebook
Alıntı ile Cevapla
  #10 (permalink)
Standart Cevap: BEDELSİZ İTHALAT KAPSAMINDA OTOMOBİL İTHALATI ve VERGİ HESABI

herkese iyi akşamlar benim sorum şu olucak.1985 model belkide daha eski model bir arabayı almanyadan yada fransadan parasını verip bir tanıdığım vasıtası ile getirtmeye kalksam bana ederi ne olur.nekadar vergi öderim ne gibi işlemler yaparım.araba 2500 cc dir.
2.sorum ise şu eskimodel bir arabam var bunun yedek parçalarını yurt dışından getirtmem gerekli motor ve iç kısmı koltuk v.s yada elektrik aksamı bunun için nasıl bir işlem yapılıyor.ne ödemeliyim.hani ya arabayı restore edicez yada hazır restore edilmişi yurt dışından alıcaz.bunun için bana dönüş yaparsanız sevinirim. customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiShare on Facebook
Alıntı ile Cevapla
  #11 (permalink)
Post Cevap: BEDELSİZ İTHALAT KAPSAMINDA OTOMOBİL İTHALATI ve VERGİ HESABI

Herkese iyi günler.

3 yıldır yurtdışında yaşıyorum. Yakın bir zamanda türkiyeye döneceğim.

Aracım 2011 model, aralık 2011 de ilk ruhsatı verilmiş. Ben aracımı temmuz 2014 de aldım.

Bedelsiz ithalat kapsamında gümrük vergisi muafiyetinden yararlanabilir miyim ? Aracım ben aldığımda reel olarak 3 yılını doldurmamıştı. Resmi takvim yılı hesabı yaparsak aracı ben aldığımda 4. Yılında oluyor. Bu nasıl değerlendiriliyor.
Bilgi verebilecek olan varsa sevinirim. customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiShare on Facebook
Alıntı ile Cevapla
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141