Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Standart yaygın basitleştirilmiş usul hakkında.lütfen okuyun.selam arkadaşlar.16 nolu gümrük işleri genel tebliğin 8. md.si supalan ithalatlarda kontrol belgesi,uygunluk yazısı v.s belgelerin eksik olması durumunda eşya mal sahibine yedi emin olarak verilir diyor.Fakat onay memurunun yapacağı işlemlerdede bu belgelerin beyannamenin tescil tarihinde veya tescil tarihinden önceki bir tarihte alınması gerektiği ve beyannamenin onaylanabileceği yazıyor.çalıştığımız gümrük idarelerinde bu konu problem olmaktadır.aynı şekilde ithalat yapan arkadaşlar nasıl bir uygulama ile karşı karşıya olduklarını yazarlarsa sevinirim.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: yaygın basitleştirilmiş usul hakkında.lütfen okuyun.

Merhaba,
İthalatta aranılan belgelerin tescil tarihinde veya öncesinde alınmış olması uygulaması yanlış hatırlamıyor isem uygulamada yaşanılan sıkıntılardan dolayı kaldırıldı
bu konuyla ilgili yazı ofisteki bilgisayarımda var sanıyorum pazartesi veya sonrasında bulabilirsem eklemeye çalışırım

Eksik belge ile beyan ve tescil onay işlemlerinin nasıl yapılacağıda söylediğiniz 16 seri nolu tebliğde detaylı şekilde açıklanmış

kolay gelsin
Standart RE: yaygın basitleştirilmiş usul hakkında.lütfen okuyun.

teşekkürler dostum.16 seri nolu tebliği biliyorum okudum ama idarenin elindede diğer yazı yazı tescilden önce alınması gerekir yazısı var.buda sıkıntı yaratıyor.ama bu konuda sıkıntı olduğu ve giderilmesi için yayımlanmış bir yazı varsa senden bunu bekliyorum arkadaşım.ilgine teşekkürler.
Standart RE: yaygın basitleştirilmiş usul hakkında.lütfen okuyun.Birşey değil
Maalesef hafızam beni yanıltmış Ankara Güm. Müş. derneğinin Müsteşarlığa yazdığı düzeltme isteği yazısıyla karıştırmışım. yazı aynen aşağıdadır.


Tarih :04.06.2007
Sayı :AGM –GS/ 634

T.C. BAŞBAKANLIK
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
Standardizasyon Genel Müdürlüğü’ne
ANKARA

İLGİ: Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 18.05.2007 tarihli 14877 sayılı yazıları.

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün ilgide kayıtlı yazılarında; Müsteşarlıklarına intikal eden duyumlardan Dış Ticarette Standardizasyon Mevzuatı kapsamında olan eşyalardan gerekli olan Uygunluk ve Kontrol Belgeleri gibi belgelerin beyannamenin tescil tarihinden sonra alındığının anlaşıldığı; söz konusu belgelerin mevzuat gereği beyannamelerin tescil tarihi veya tescil tarihinden önceki bir tarihte alınmış olması gerektiği;

Diğer taraftan, 23.01.2004 tarihli 25355 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) Seri No:31’de sonradan gümrük idaresine beyan edilecek belgeler ile bu belgeleri kimlerin, hangi koşullarda ibraz edeceğinin belirlendiği; bu belgeler arasında Dış Ticarette Standardizasyon Mevzuatı gereği aranması gereken belgeler bulunmadığından bahisle; Dış Ticarette Standardizasyon mevzuatı uyarınca aranması gereken belgeler konusunda gümrük idarelerince beyannamenin tescil edildiği tarih ile tescil tarihi öncesi düzenlenen belgelerin kabul edilmesi yönünde işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Bilindiği üzere Dış Ticarette Standardizasyon Mevzuatı kapsamında olan eşyalardan gerekli olan Uygunluk ve Kontrol Belgesi gibi belgelerin hangi Kurumlardan ve nasıl alınacağı, müracaat şekilleri ve müracaat sırasında istenen bilgi ve belgeler ilgili Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğlerinde belirtilmektedir. Nitekim 2007/1 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği ekinde yer alan Başvuru Formuna eklenecek belgeler arasında Antrepo Beyannamesi, Özet Beyan, Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi gibi Taşıma Belgeleri yanında “Tescil Edilen Gümrük Beyannamesi” de yer almakta; yine 2007/8 sayılı DTS Tebliği eki Başvuru Formunda da ibraz edilecek belgeler arasında gümrük beyannamesi yer almakta ve Tebliğler ekinde yer alan bazı Taahhütname Örneklerinde de “Gümrük Beyanname Sayı ve Tarihinin” belirtilmesi istenmektedir.

Söz konusu DTS Tebliğleri ve eklerindeki düzenlemeler çerçevesinde; Dış Ticarette Standardizasyon Mevzuatı kapsamında olan eşyaların ithalatında alınması gerekli olan Uygunluk Belgesinin alınması için ilgili kurumlara yapılan müracaatlarda, DTS Denetmenler Grup Başkanlığı, TSE, Sanayi İl Müdürlüğü gibi ilgili kurumlar, düzenleyecekleri belgeleri tescil edilmiş olan gümrük beyannamesi ile ilişkilendirerek vermekte, tescil edilmiş gümrük beyannamesi ile ilişkilendirilmeyen müracaatları kabul etmemektedirler.

Başka bir ifadeyle DTS Tebliğleri kapsamında ilgili kurumlar Uygunluk Belgesi düzenlenmesi için tescil edilmiş gümrük beyannamesini aramakta iken; ilgide kayıtlı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yazılarına istinaden Gümrük İdarelerince Dış Ticarette Standardizasyon Mevzuatı kapsamında olan eşyaların ithalatında gümrük beyannamesinin tescil edilebilmesi için ilgili kurumlar tarafından beyannamenin tescil edildiği tarih ile tescil tarihi öncesi düzenlenmiş belgelerin ibrazı istenmektedir. DTS Tebliğleri ile ilgide kayıtlı Gümrükler Genel Müdürlüğünün yazısı arasındaki bu çelişki nedeniyle uygulamada Gümrük İdareleri ve Uygunluk Belgesi düzenleyen kurumlarda tereddütler yaşandığından ithalat işlemlerinde gecikmeler ve aksamalar meydana gelmektedir.

Belirtilen bu durum çerçevesinde Gümrük Müsteşarlığı ve ilgili kurumlarla istişare yapılarak;

1-) Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün bahse konu yazılarının yalnızca 31 seri Nolu Gümrük Genel Tebliğ (Gümrük İşlemleri) uyarınca basitleştirilmiş prosedür kapsamında mavi hat kriteriyle işlem gören beyannamelerde yaşanan sorunun giderilmesine yönelik olup olmadığının açıklığa kavuşturulması ile,

2-) Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün bu yazısının tüm işlemler için geçerli ve bu yazı doğrultusunda işlem yapılacak ise, Makamlarınca TSE, DTM Denetmenlikleri ve Sanayi İl Müdürlüklerinin Uygunluk Değerlendirmesi müracaatlarında, gümrük beyannamesi yerine ibraz edilen antrepo beyannamesi, özet beyan, gümrükçe onaylı TIR Karnesi ve taşıma senedi gibi özet beyan yerine geçen belgelerle yapılan müracaatların kabul edilmesi yönünde talimatlandırılması husunda gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederiz.

Saygılarımızla

Aslıhan ÇELEBİ
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği
Genel Sekreter

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: yaygın basitleştirilmiş usul hakkında.lütfen okuyun.

Ha birde aşağıdaki tebliği incelemenizde yarar var alıntı yaparak konunuzla ilgili maddeyi ekliyorum

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL)
(SERİ NO: 1)

Gümrük Müsteşarlığından:23.08.2007 tarih ve 26622 sayılı R.G.

Basitleştirilmiş Usul Uygulamaları

I- Eksik Bilgi ve/veya Belge ile Beyan Usulüne İlişkin Hükümler
Genel ve özel koşullar


MADDE 20 – (1) Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi kişilerin gümrük idarelerine yazılı olarak başvurmaları halinde, beyanlarını eksik bilgi ve/veya belge ile yapmalarına izin verilir.
(2) Bu Tebliğin eksik bilgi ve/veya belge ile beyan uygulamasına ilişkin hükümleri bilgisayar sistemi (BİLGE) bulunan gümrük idarelerinde uygulanır.

Eksik bilgi ve/veya belge ile beyan uygulamasına ilişkin usul ve esaslar

MADDE 21 – (1) Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi kişilerce; orijinal fatura, A.TR dolaşım belgesi, menşe ispat belgeleri, ödeme şekli gereği ibrazı gereken navlun makbuzu ve sigorta poliçesi ile işlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşıma sokulması halinde gereken işlenmiş tarım ürünleri analiz sonuç raporu belgelerinden bir veya daha fazlasının eksik olması durumunda, eksik belge ile rejim beyanında bulunulabilir.
(2) Beyan sahibince gümrük beyannamesinin "BS" kutusuna "BS–1" yazılır. Eksik olan belgeler için de sistemde belge doğrulama alanına "S" (sonradan) kodu girilerek beyanname tescil edilir. Gümrük kabul memurunca, yükümlünün Onaylanmış Kişi Statüsüne sahip olduğunun ve beyan edilen rejime göre Gümrük Yönetmeliğinin 139, 150 ve 158 inci maddelerinde belirtilen şartların yerine getirildiğinin belirlenmesinden sonra kabul işlemi yapılır.
(3) Gümrük Yönetmeliğinin 651 ve 652 nci maddeleri kapsamında götürü teminat sisteminden yararlanan Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi kişilerce, indirimli veya sıfır oranında vergi uygulaması ile muafiyet hükümlerinin uygulanmasına ilişkin belge eksikliği nedeniyle eksik belge ile beyan usulünden yaralanılmak istenilmesi durumunda, vergi tahakkuku beyana göre indirimli veya sıfır oranında vergi uygulaması ile muafiyet hükümlerine göre yapılır.
(4) Gümrük Yönetmeliğinin 651 ve 652 nci maddeleri kapsamında götürü teminat sisteminden yararlanmak istemeyen ya da yararlanamayan Onaylanmış Kişi Statü Belgesine sahip kişilerce, indirimli veya sıfır oranında vergi ile muafiyet hükümlerinin uygulanmasına ilişkin eksik belge ile beyan usulü için normal oranların uygulanması sonucu bulunacak miktar ile indirimli veya sıfır oranında vergi ile muafiyet hükümlerinin uygulanması sonucu bulunacak miktar arasındaki fark için gümrük idarelerince teminat istenir. Söz konusu eksik belgelerin faks veya fotokopisinin ibrazı halinde teminat aranmayıp beyana göre işlem yapılır.
(5) (3) ve (4) üncü fıkralar uyarınca eksik bilgi ve/veya belge ile beyan uygulamasından yararlanan kişilerce eksik belgelerin süresi içinde gümrük idaresine sunulmaması halinde, cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, normal oranların uygulanması sonucu tahakkuk ettirilen ithalat vergilerine göre eksik ödenen vergiler ile Gümrük Kanununun 207/a maddesi uyarınca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında faizin yükümlüye tebliğ edildiği tarihi takiben 10 gün içinde ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde, alınması gereken vergiler ve gecikme zammı oranındaki faiz ile ceza tutarı yükümlünün götürü teminatından çözülerek irada kaydedilir.
(6) Eksik belgenin tamamlanması için beyan sahibine tanınan süre ilgili gümrük beyannamesinin tescil tarihinden itibaren bir ayı geçemez. İndirimli veya sıfır oranında gümrük vergisinin uygulanması için gereken belgelerin eksikliği durumunda, beyan sahibinin talebi ve gümrük idarelerinin eksik beyan kapsamındaki eşyanın bu tür indirimli veya sıfır oranında vergilendirileceği konusunda yeterli nedenlerin olması koşuluyla söz konusu belgenin tamamlanması için yeni bir süre verilebilir. Bu şekilde verilecek ek süre üç ayı geçemez. Tamamlanacak eksik beyanın gümrük kıymeti ile ilgili olması, daha uzun bir süre gerektirmesi ve bunun gerekli olduğunun kanıtlanması durumunda, gümrük idarelerince daha uzun bir süre belirlenebilir ya da daha önce belirlenmiş olan süre uzatılabilir.
(7) Eksik belge/belgeler, süresi içinde (ek süreler dahil) V no.lu ekte yer alan "Eksik Belge Tamamlama Formu" ile gümrük idaresine sunulur.
(8) Eksik belgelerin tamamlanmasından sonra beyana göre işlem yapılan eşyaya ilişkin ithalat vergilerinin eksik tahakkuk ettirildiğinin anlaşılması halinde, bunlar için ek tahakkuk yapılır. Ayrıca, şartlar gerektiriyorsa Gümrük Kanununun 234 üncü maddesi uyarınca ceza tatbik edilir.

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143