Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Standart Sorular - cevaplarBASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL VE SONRADAN KONTROL

Soru : Basitleştirilmiş Usul uygulamasının amacı ve mevzuat dayanağı nedir?

Cevap :

AB Gümrük Koduna uyumlu olarak hazırlanıp 05.02.2000 tarihinde yürürlüğe giren 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile amaçlanan en önemli hedeflerden birisi, gümrük işlem ve formalitelerinin basitleştirilmesi ve hızlandırılmasıdır. Bu kapsamda, eşyanın gümrükte bekleme süresinin asgariye indirilmesi, zaman kayıplarının ve gereksiz harcamaların önüne geçilmesi suretiyle ticarette gümrük işlemlerinden kaynaklanan maliyetin düşürülmesi ve özelikle sanayi için girdi niteliğindeki eşyanın süratle ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda anılan Kanunun 10 ve 71 inci maddelerinde, gümrük işlemlerine ilişkin usul ve formalitelerin hangi hallerde ve koşullarda basitleştirileceği konusunda Yönetmelikle düzenleme yetkisi verilmiştir. Bu çerçevede, basitleştirilmiş usul uygulamasından hangi hallerde ve koşullarda yararlanılacağı; 31.05.2002 tarihli 24771 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nin 135 ila 163 üncü maddelerinde düzenlenmiştir (23.12.2003 tarihli 25325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik ile değişik).

Ayrıca “Basitleştirilmiş Kontrol” uygulamasına ilişkin olarak Gümrük Kanunun 73 üncü maddesi ile Gümrük Yönetmeliğinin 207 nci maddesinde; “Götürü Teminat” uygulamasına ilişkin olarak ise, Gümrük Kanunun 204/2 nci maddesi ile Gümrük Yönetmeliğinin 651 ve 652 nci maddelerinde düzenleme yapılmıştır.

Soru : Basitleştirilmiş Usul türleri nelerdir?

Cevap :


a) Eksik belge ve bilgiyle beyan, ,
b) Beyanname yerine ticari ve idari belgeyle beyan,
c) Kayıt yoluyla rejim beyanı,
d) Basitleştirilmiş kontrol yöntemi,
e) Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararın genel hükümlerine bir istisna olarak; TOBB’ne tasdik ve gümrük idarelerine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmadan ATR Dolaşım belgesi düzenleme,
f) Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden eşyanın özelliğine bakılmaksızın yararlanma,
g) Götürü teminat sistemi,
h) Kısmi teminat sistemi.

Soru : Eksik belge ve bilgiyle beyan nedir?

Cevap :

Bu uygulamada, gümrük mevzuatı gereğince normal koşullarda beyannameye eklemesi gereken belirli belgeler olmaksızın beyanda bulunabilme hakkı tanınmaktadır. Bu belgeler gümrük mevzuatı uyarınca beyanname ekinde ibrazı zorunlu olan orijinal fatura, ATR ve EUR Belgeleri, menşe şahadetnamesi, işlenmiş tarım ürünleri analiz sonuç raporu, navlun ve sigorta poliçeleridir. Bu belgelerden bir veya birkaçı eksik olan firmalar, daha sonradan tamamlayıcı beyanda bulunarak tamamlamak şartıyla, beyanda bulunabilmektedir.

Soru : Eksik belge ile işlem yapılması durumunda, eksik belgenin tamamlanması için beyan sahibine tanınan süre nedir?

Cevap :

Eksik belge ile işlem yapılması durumunda, eksik belgenin tamamlanması için beyan sahibine tanınan süre ilgili beyannamenin tescil tarihinden itibaren bir ayı geçemez.

İndirimli veya sıfır oranında gümrük vergisinin uygulanması için gereken belgelerin eksikliği durumunda, gümrük idarelerinin eksik beyan kapsamındaki eşyanın bu tür indirimli veya sıfır oranında vergilendirilecekleri konusunda yeterli nedenlerin olması ve beyan sahibinin talebi üzerine söz konusu belgenin tamamlanması için yeni bir süre verilebilir. Bu şekilde verilecek ek süre üç ayı geçemez.

Tamamlanacak eksik beyanın gümrük kıymeti ile ilgili olması ve daha uzun bir süre gerekmesi ve bunun gerekli olduğunun kanıtlanması durumunda, gümrük idareleri daha uzun bir süre belirleyebilir ya da daha önce belirlenmiş olan süreyi uzatabilir.

Soru : Ek süreler dahil verilen süre içerisinde eksik belgeyi ibraz etmeyen yükümlülere uygulanacak müeyyideler nelerdir?

Cevap :

Ek süreler dahil verilen süre içerisinde eksik belgeyi ibraz etmeyen yükümlülere aşağıdaki müeyyideler uygulanır;

(1) Ek süreler dahil verilen süre içerisinde eksik belgeyi ibraz etmeyen yükümlüler hakkında, Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik olunur ve eksik belge tamamlanıncaya kadar eksik bilgi ve/veya belge ile beyan usulünden yararlanmalarına izin verilmez.

(2) Bir takvim yılı içinde 3 (üç) defa eksik bilgi ve/veya belgesini ek süreler dahil verilen süre içerisinde ibraz etmeyen yükümlülerin, 1 (bir) yıl süreyle eksik bilgi ve/veya belge ile beyan usulünden yararlanmalarına izin verilmez.

(3) Söz konusu yükümlülerin diğer gümrük idareleri nezdinde de eksik bilgi ve/veya belge ile beyan usulünden faydalanmasının önlenmesi, BİLGE Sistemine blokaj konulması ve takip kaydı için, durum her seferinde Gümrük Müsteşarlığı’na (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bildirilir.

Soru : Beyanname yerine ticari ve idari belgeyle beyan uygulaması nedir?

Cevap :

Yurt dışında periyodik olarak yayımlanan gazete ve dergiler ile bunların elektronik ortamda muhafaza edildiği materyaller, kan ve kan plazması gibi belli fiziksel koşullarda korunması zorunlu olan ürünler ve akvaryum balıkları ile CIF kıymeti 500 EURO’yı geçmeyen diğer eşyayı aynı gümrük idaresinden sürekli ve periyodik olarak ithal edenlerin beyanname yerine ticari ve idari bir belge üzerinden tescil ve işlem yapılmasına yönelik yazılı talepleri Gümrük Yönetmeliğinin 136 ve 137 nci maddelerinde yer alan koşullar aranmaksızın kabul edilir.

Soru : Beyanname yerine kabul edilecek ticari ve idari belgeler nelerdir?

Cevap :

16.04.2003 tarihli 2003/6 sayılı Genelge’ye göre, serbest dolaşıma giriş beyanına ilişkin olarak:

Beyan konusu eşyanın tespitini mümkün kılacak bilgilerin (eşyanın cins, nev’i, niteliği, markası, adedi, ağırlığı, ölçü ve kıymeti) yer alması koşuluyla, fatura ve taşıma belgeleri “ticari belge”, kamu kuruluşlarının resmi yazıları ise “idari belge” olarak kabul edilmektedir ve bu belgeler üzerinden tescil ve işlem yapılması durumunda ilgili kamu kuruluşları ile özel gerçek ve tüzel kişilerinden Genelge ekinde bir örneği yer alan taahhütname alınmaktadır.

Soru : Kayıt yoluyla rejim beyanı uygulaması nedir?

Cevap :

Yalnız A Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi olanların yararlanabileceği ve halihazırda çalışmaları sürdürülmekte olan “kayıt yoluyla rejim beyanında” bulunma yetkisinin de uygulamaya geçmesi ile beyan sahibine ilgili rejim konusu eşyayı gümrüklü sahaya gelmeden doğrudan gümrük idarelerinin belirlediği ya da uygun gördüğü yerde veya kendi tesislerinde basitleştirilmiş usul çerçevesinde kayıt yoluyla ilgili rejime sokma imkanı tanınacaktır. Bu sayede, ticaret erbabının rekabet gücü ve ekonomik performansı önemli ölçüde artacaktır.

Söz konusu yetkiye ilişkin olarak Gümrük Yönetmeliğinin 145, 153 ve 161 inci maddeleri ile gerekli düzenlemeler yapılmıştır ve uygulamayı göstermek üzere tebliğ çalışmaları devam etmektedir.

Soru : Basitleştirilmiş kontrol uygulaması nedir?

Cevap :

Basitleştirilmiş kontrol yöntemi, risk kriterine göre, belge kontrolü ve fiziki muayene yapılmadan teslim edilen eşyanın tesliminden sonra gümrük beyannamesi ile ticari belge ve verileri incelenerek gerektiğinde eşyanın fiziki muayenesinin imalathane, fabrika, özel depo, işyeri ve benzeri yerlerde yapılmasını ifade eder.

Basitleştirilmiş kontrol uygulamasından, A Sınıfı ve B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi olan kişiler yararlandırılır. Bunların ticari unvanı ve vergi numaraları bilgisayar sistemine tanıtılır.

Soru : Basitleştirilmiş kontrol uygulamasından yararlanan kişinin yükümlülükleri nelerdir?

Cevap :

Basitleştirilmiş Kontrol uygulamasından yararlanmak üzere, Onaylanmış Kişi Statüsü ve buna ilişkin belge verilen kişiler,

a) Yürürlükteki dış ticaret ve gümrük mevzuatına uymak,

b) 31 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemlşeri)’nin 10 uncu maddesi kapsamında yapılacak kontrollerin doğrudan ya da dolaylı olarak ticari yönden ilgili bulunduğu diğer kişilere ya da söz konusu belge ve verileri ticari amaçla elinde bulunduran diğer kişilere ait yerlerde yapılmasının gerekli görüldüğü durumlarda, bu kontrolleri olanaklı hale getirecek her türlü kolaylığı göstermek,

c) Eşyanın fiziki kontrolünün gerekli görülmesi halinde gümrük personeline gerekli kolaylığı göstermek,

d) Eşyanın teslimden sonra yapılacak kontrol için eşyanın ithal işlemlerine ve sonraki ticari işlemlerine ilişkin bütün belge ve verileri kontrolü yapan gümrük personeline ibraz etmek,

Zorundadırlar.

Yukarıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenlerin Onaylanmış Kişi Statüsü iptal edilir.

Soru : Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararın genel hükümlerine bir istisna olarak; TOBB’ne tasdik ve gümrük idarelerine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmadan ATR Dolaşım belgesi düzenleme (Onaylanmış İhracatçı) yetkisi nedir?

Cevap :

A ve B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi olan kişiler; 03.09.2002 tarihli 24865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2002/4616 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararın genel hükümlerine bir istisna olarak TOBB’ne tasdik ve gümrük idarelerine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmasan A.TR dolaşım belgesi düzenleyebilmektedirler.

Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar hükümlerine uyulmak koşuluyla basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR dolaşım belgelerinin düzenlenmesinde, Türkiye açısında basitleştirilmiş işlem usulü 31 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)’nin 21 inci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür.

Soru : Onaylanmış İhracatçı yetkisine sahip olmak için gerekli olan koşullar nelerdir?

Cevap :

Gümrük Yönetmeliğinin 136 ve 137 nci maddelerinde A Sınıfı ve B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi için aranılan genel ve özel koşulları sağlamak gerekmekle birlikte;

2002/4616 sayılı Karar’ın 18 inci maddesi gereğince, basitleştirilmiş işlemden yararlanılabilmesi için sık sık A.TR Dolaşım Belgeleri düzenlenmesini gerektiren sevkıyat yapılması gerektiğinden;

- Avrupa Birliği ülkelerine hiç ihracat yapmayan,
- İhracatlarının tamamını Dış Ticaret Sermaye şirketi veya aynı gruba bağlı dış ticaret veya pazarlama şirketi aracılığıyla yapan,
- Bir önceki takvim yılı ve başvuru yılı içinde 5 milyon FOB/ABD Doları kıymetinden daha az tutarda eşyanın fiili ihracatını yapan

Gerçek veya tüzel kişilerin A Sınıfı veya B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi almaya hak kazanmaları halinde dahi, bu kişiler A.TR Düzenleme, Onaylama ve Vize İşlemleri yetkisinden yararlandırılmamaktadırlar.

Soru : Götürü teminat sistemi nedir?

Cevap :

Bu uygulama, 4458 sayılı Gümrük Kanunun 204 üncü ve Gümrük Yönetmeliğinin 651 inci maddesi gereğince BİLGE sistemi çerçevesinde gümrük işlemleri yürütülen gümrük idarelerinde teminat alınması gereken birden fazla işlem için tek bir teminat alınmasını öngörmektedir. Bu uygulamaya ilişkin usul ve esaslar; 24.01.2004 tarihli ve 25356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30 Seri No’lu Tebliğ ile belirlenmiştir. Buna göre, götürü teminat sisteminden yalnızca A ve B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statüsüne sahip olanlar yararlanabilmektedir.

Soru : Kısmi teminat sistemi nedir?

Cevap :

Gümrük antrepo rejimi kapsamında basitleştirilmiş usullerden yararlanmak üzere Onaylanmış Kişi Statü Belgesi alan antrepo işletme izni sahiplerinden, götürü teminat sisteminden yararlanmak istemedikleri takdirde, 05.02.2000 tarihli 23955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 37/b nci maddesine istinaden, gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşya için ithalat vergilerinin %10’u tutarında teminat alınmaktadır.

Yukarıda belirtilen Kararın 37/e nci maddesine göre; dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve geçici ithalat rejimi kapsamında basitleştirilmiş usullerden yararlanmak üzere Onaylanmış Kişi Statü Belgesine sahip yükümlülerden, götürü teminat sisteminden yararlanmak istemedikleri takdirde, doğrudan Gümrük İdaresinin iznine bağlı eşya için ithalat vergilerinin %10’u tutarında teminat alınmaktadır.

Soru : Onaylanmış Kişi Statüsü nedir?

Cevap :

Gümrük Mevzuatında yer alan basitleştirilmiş usul uygulamalarından yararlanmak üzere Gümrük Yönetmeliğinin 136 ve 137 nci maddelerinde belirtilen genel ve özel koşulları sağlayan ve 31 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği’nin 5 inci maddesinde belirtilen belgelerle birlikte Gümrük Müsteşarlığına müracaat eden kişilere tanınan statüdür.

Bunun için, güvenirlik kriterleri genel şartlar olarak belirlenmiş ve öngörülen dış ticaret performanslarına (gerçekleştirilen ihracat ve ithalat tutarları) bağlı olarak “Onaylanmış Kişi Statüsü” verilecek kişiler üç kategoriye ayrılmıştır. Buna göre, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi verilecek kişiler, dış ticaret hacmi, istihdam düzeyi ve sermaye düzeylerine göre A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

Soru : A Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi kişilerin yararlanabileceği uygulamalar nelerdir?

Cevap :


a) Kayıt yoluyla rejim beyanı,
b) Basitleştirilmiş kontrol yöntemi,
c) Eksik belge ve bilgiyle beyan
d) Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararın genel hükümlerine bir istisna olarak; TOBB’ne tasdik ve gümrük idarelerine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmadan ATR Dolaşım belgesi düzenleme,
e) Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden eşyanın özelliğine bakılmaksızın yararlanma,
f) Götürü teminat sistemi,
g) Kısmi teminat sistemi.

Soru : B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi kişilerin yararlanabileceği uygulamalar nelerdir?

Cevap :


a) Basitleştirilmiş kontrol yöntemi,
b) Eksik belge ve bilgiyle beyan
c) Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararın genel hükümlerine bir istisna olarak; TOBB’ne tasdik ve gümrük idarelerine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmadan ATR Dolaşım belgesi düzenleme,
d) Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden eşyanın özelliğine bakılmaksızın yararlanma,
e) Götürü teminat sistemi,
f) Kısmi teminat sistemi.

Soru : C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi kişilerin yararlanabileceği uygulamalar nelerdir?

Cevap :

a) Eksik belge ve bilgiyle beyan
b) Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden eşyanın özelliğine bakılmaksızın yararlanma,
c) Kısmi teminat sistemi.

Soru : Havayolu ile hızlı kargo taşımacılığında basitleştirilmiş usul kapsamında işlem yapma izninin kapsamı nedir?

Cevap :

Hava yolu ile hızlı kargo taşımacılığında basitleştirilmiş usul kapsamında işlem yapma izni verilmesine ve uygulamaya yönelik usul ve esaslar, 11.10.2002 tarihli 24903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ile belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ hükümleri gereğince, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin (4), (6/a), (8/d, e), (10) uncu bentlerinde belirtilen ticari mahiyet arz etmeyen gümrük vergisinden muaf eşya ve 12/a bendinde belirtilen eşyadan sadece körler ile diğer malul ve sakatların eğitimi, çalışması veya fiziksel ve ruhsal olarak sosyal gelişimlerine yönelik olarak özel olarak imal edilmiş olup kendi kullanımları için ithal edilecek eşya ile doğrudan gümrük idaresinin yetkisindeki değeri aşmayan bedelsiz ihracata konu miktarı ticari teammüllere uygun numune ve/veya maddeler, reklam ve tanıtım eşyası ile hediyelerin gümrük işlemleri bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yapılıp en kısa süre içerisinde sonuçlandırılmaktadır.

Yukarıda bahsi geçen ticari mahiyet arz etmeyen ve gümrük vergisinden muaf gelen ya da giden, alıcısı ve göndericisi birden fazla olan eşya ve küçük koliler için, BİLGE “DG” kodlu giriş beyannamesi formatında bir beyanname formu kullanılmak suretiyle, her bir eşyanın cins, nevi, niteliği, miktar ve kıymeti, alıcı/gönderici adı ve adresinin yer aldığı bir liste ve varsa faturaları eklenmek suretiyle beyanda bulunulması kabul edilmektedir. Ticari mahiyette olan ve gümrük vergisine tabi eşya için bu usulde beyan yapılamaz.

Kendileri adına gelen veya gönderilecek yukarıda belirtilen eşyanın ithali ve ihracı konusundaki gümrük işlemlerinin hızlı kargo taşımacılığı yapan firmalarca yapılmasını isteyen gerçek ve tüzel kişiler, bu firmalara doğrudan temsile ilişkin noter tasdiki aranmadan vekaletname verebilir.

Ticari mahiyette olan ve ithalat vergilerine tabi eşyanın gümrük işlemleri konusunda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinde yer alan doğrudan veya dolaylı temsile ilişkin genel hükümler uygulanır.

Soru : Yaygın basitleştirilmiş usul türleri nelerdir?

Cevap :

11.07.2002 tarihli 24812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 16 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ile, özelliği nedeniyle geçici depolama yerleri ve antrepoya alınmayarak, gümrüğün gözetimi altında sahibine teslim edilecek eşyaya uygulanacak gümrük işlemlerine ilişkin usul ve esaslar ile bir gümrük rejimine tabi tutulacak özellik arz eden bir kısım eşyanın eksik beyanla teslimine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Buna göre, yaygın basitleştirilmiş usul ikiye ayrılmaktadır:

a) Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul,
b) Eksik beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul.

Soru : Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden yararlandırılacak eşya nedir?

Cevap :

Türkiye Gümrük Bölgesine getirilerek bir gümrük rejimine tabi tutulmasına ilişkin bütün belgeleri tamam olan ve yükümlüsü tarafından yaygın basitleştirilmiş usulden yararlanma talebinde bulunulan;

a) Dökme eşyanın,

b) Getirildiği mahalde bulunan geçici depolama yeri veya antrepoya konulamayacak ağırlıkta ve hacimdeki dökme olmayan eşya veya konulması halinde boşaltılması ve teslimi sırasında gümrük idaresi, işletici ve yükümlü açısından külfet doğurabilecek ağırlıkta ve hacimde ya da kırılabilir, telef ve zayi olabilir nitelikte dökme olmayan eşya ile boşaltılması ve taşınması özel düzenekli araç ve taşıt gerektiren eşyanın,

c) Getirildiği mahalde konulmasına ve korunmasına yönelik özel düzenek ve yapı bulunmayan petrol ürünleri ile yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı, yanmayı artırıcı, tehlikeli ve zararlı kimyasal maddeler ile gıda maddelerinin,

Bu usulden yararlanmasına izin vermeye gümrük müdürlükleri yetkilidir.

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi olanlar tarafından eşyaları için yaygın basitleştirilmiş usul talep edilmesi halinde, bu talep eşyanın yukarıda belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın kabul edilir.

Soru : Eksik beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul için başvuru koşulu nedir?

Cevap :

a) Kamu Kuruluşları Tarafından Yapılacak Başvuru

Kamu kuruluşları tarafından teslimi talep edilen ve bir gümrük rejimine tabi tutulması beyanına ilişkin belgeleri eksik olan eşya için yazılı olarak gümrük idarelerine başvurulur. Başvuru sırasında, 16 Seri No’lu Tebliğin 1 No’lu ekinde yer alan örneğe uygun garanti mektubu ve kamu kuruluşunun bütçesinde talebe konu eşyanın ithalat vergilerini karşılayacak miktarda ödenek olduğuna ilişkin belge aranır.

b) Özel Kuruluşlar Tarafından Yapılacak Başvuru

16 Seri No’lu Tebliğin 11 inci maddesinde yer alan ve özellikleri gereği yükümlüsüne hemen teslimi gereken eşya için özel kuruluşlar tarafından yetkili gümrük idaresine yazılı başvurulur.

Soru : Eksik beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul kapsamında özel kuruluşlara teslim edilecek eşya nedir?

Cevap :

Özel kuruluşların yazılı talebi üzerine, hemen teslim edilebilecek eşya şunlardır;
a) Türkiye Atom Enerji Kurumu’nun uygunluk yazısı bulunan radyoaktif maddeler,
b) İnsan ve hayvan sağlığı ile ilgili her türlü aşılar,
c) İnsan sağlığı için önem arz eden kalp kapakçığı, canlı doku ve böbrek hastaları için özel serumlar, kan ve kan plazması gibi belli fiziksel koşullarda korunması zorunlu olan ürünler,
d) İlgili kuruluşlardan alınacak belgelerle kanıtlanması koşuluyla, insan sağlığı için gerekli ve acil ameliyatlarda kullanılması gereken, vücudun içindeki organlara takılan, vücutta kalan protez uzuvlar, organlar ve parçaları,
e) Belirli bir ısıda korunması gereken tıbbi tahlillerde kullanılan hazır kitler,
f) Yurt dışında periyodik olarak yayımlanan gazete ve dergiler ile bunların elektronik ortamda korunduğu materyaller,
g) Tüp bebek merkezleri laboratuarlarında kullanılan tüp bebek solüsyonları,
h) Canlı hayvan ve bunların üretilmesi için getirilen yumurtalar.
ı) Uçak ve gemilerin tamiri için acilen ihtiyaç duyulan yedek parçalar ve gerekli aletler.

Soru : Eksik beyanın tamamlanması için verilecek süre nedir?

Cevap :

Gümrük idareleri tarafından beyanname onaylandığında, eksik olan belgelerin tamamlanması için beyan sahibine tanınan süre, beyannamenin tescil edildiği tarihten itibaren bir ayı geçemez. İlgililer tarafından süresi içinde zorlayıcı ve geçerli nedenleri belgelemek suretiyle süre uzatımı talebinde bulunulması halinde, bu süre uzatılabilir. Verilecek ek süre üç ayı geçemez.

Soru : Ek süreler dahil verilen süre içerisinde eksik belgeyi ibraz etmeyen yükümlülere uygulanacak müeyyide nedir?

Cevap :

Ek süreler dahil verilen süre içerisinde eksik belgeyi ibraz etmeyen yükümlülere aşağıdaki müeyyideler uygulanır;

(1) Ek süreler dahil verilen süre içerisinde eksik belgeyi ibraz etmeyen yükümlüler hakkında, Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik olunur ve eksik belge tamamlanıncaya kadar yaygın basitleştirilmiş usulden yararlanmalarına izin verilmez.

(2) Bir takvim yılı içinde 3 (üç) defa eksik bilgi ve/veya belgesini ek süreler dahil verilen süre içerisinde ibraz etmeyen yükümlülerin, 1 (bir) yıl süreyle yaygın basitleştirilmiş usulden yararlanmalarına izin verilmez.

(3) Söz konusu yükümlülerin bu haktan diğer gümrük idareleri nezdinde de faydalanmasının önlenmesi, BİLGE Sistemine blokaj konulması ve takip kaydı için, durum her seferinde Gümrük Müsteşarlığı’na (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bildirilir.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: Sorular - cevaplar

Çok faydalı bilgiler. Tesekkür ederim.
__________________
**Lütfen Forum Kurallarını dikkatlice okuyunuz.
**Forum\'da konu açmadan önce MUTLAKA arama yapınız.
**Rahatsız olduğunuz iletileri \"bildir\" tuşunu kullanarak ilgili moderatöre aktarabilirsiniz.
** Bize ulaşmak için: yoneticiler@gumrukforum.com
Standart RE: Sorular - cevaplar

Benim için çok faydalı bilgiler ama daha fazla soru ve cevap gerekiyor gibi.Teşekkür ederim.

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143