Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
DOĞAL AFETLER NEDENİYLE YURT DIŞINDAN YAPILACAK BAĞIŞLARA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR[/color][color=blue]DOĞAL AFETLER NEDENİYLE YURT DIŞINDAN YAPILACAK BAĞIŞLARA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

4458 sayılı Gümrük Kanununun gümrük vergilerinden muafiyet ve istisnaları düzenleyen 167 nci maddesinin onikinci fıkrasının (b) bendi ile doğal afetlerden zarar görenlere gönderilen eşyaya ilişkin şartlar ve işlemler aşağıda belirtilmiştir.

Eşya İthal Edebilecekler

Doğal afetlerden zarar görenlere gönderilecek eşyayı ancak, kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu yararına çalışan dernekler tarafından ithal edilebilir.

Eşyaya İlişkin Şartlar

Bu kapsamdaki eşya;

a) Yukarıda belirtilen tüzel kişiler tarafından doğal afette zarar görenlere ücretsiz olarak dağıtılmak amacıyla gönderilen eşya,

b) Söz konusu tüzel kişilerin mülkiyetinde kalmak kaydıyla felakete uğrayanların ücretsiz olarak kullanımına sunulacak eşya,

c) Doğal afetlerden zarar görenlere yardım eden, yardım kuruluşlarının faaliyet süreleri boyunca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla getirilen eşya,

İthal edilebilir.

İthal Şekli

Bu kapsamdaki eşya, yukarıda belirtilen tüzel kişiler tarafından ithal edilebileceği gibi, yurt dışında bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile resmi kuruluşlar tarafından hibe olarak da gönderilebilir.

Eşyaya İlişkin Gümrük İşlemleri

Doğal afet nedeniyle yurt dışından gelen eşyaya ilişkin gümrük işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır.

a) Afet bölgesine yurt dışından insani amaçla gönderilen temel ihtiyaç maddeleri için gümrük mevzuatının öngördüğü şekilde konişmento veya taşıma belgesi ibrazı aranır, temel ihtiyaç maddesini kabul eden kuruluş tarafından düzenlenecek olan taahhütname (Ek:1) ile eşya listesi (Ek:2) alınır. Gümrük Müdürlüğü tarafından eşya listesi ve taahhütnameye göre gümrük işlemleri tamamlanır.

b) Temel ihtiyaç maddeleri haricindeki eşyanın gümrük işlemleri hibeye ilişkin belgelerin tamamının ibraz edilmiş olması halinde eşyanın geldiği gümrük idaresince öncelikle yapılır. Ancak eksik belge bulunması veya eşyanın hemen tesliminde zorunluluk bulunması halinde eşya Tebliğ eki (Ek:3) taahhütname alınmak suretiyle teslim edilir.

Gümrük işlemlerinin tekemmülü için, hibe konusu eşyayı alan kuruluş tarafından en geç 2 (iki) ay içinde aşağıdaki belgeler ile ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekir.

1) Konsoloslukça tasdik edilmiş fatura veya satış sözleşmesinin aslı ile bunların noter tasdikli Türkçe tercümesi,

2) Yurt dışında konsolosluklara veya noterlere, Türkiye’de ise noterlere düzenlettirilen bağış belgesinin aslı ya da uluslararası antlaşmalar, projeler uyarınca düzenlenen belgeler,

3) Eşyayı teslim kurumların, eşyayı ithal amacından başka amaçlar için kullanmayacaklarına, devretmeyeceklerine ve satmayacaklarına muafiyetten faydalanmak için öngörülen şartları kaybetmeleri veya muafen ithal edilen eşyayı muafiyetten yararlanmayan amaçlar doğrultusunda kullanmayı talep etmeleri, halinde bunu gümrük idaresine bildireceklerine dair noter tasdikli taahhütname,

4) Eşyanın gümrük denetimine alındığını gösterir ambar makbuzu.

Gıda Maddeleri ve Sağlık Malzemelerinin Denetimi

a) Afet bölgesine yardım amacıyla ithal edilen gıda ve sağlık malzemelerinin (ilaç ve benzeri) insan sağlığına uygun olduğuna ilişkin yabancı kuruluşlarca yurt dışında düzenlenmiş sağlık sertifikası ibraz edilmesi halinde bu belgeye itibar edilerek, başka bir belge talep edilmeksizin işlemler sonuçlandırılır.

b) Sağlık sertifikası ibraz edilmemesi halinde eşyayı gönderen veya kabul eden veya ithal eden kuruluş tarafından söz konusu gıda ve sağlık malzemelerinin sağlık yönünden bir sakıncası bulunmadığına ilişkin (Ek:6)’da yer alan örneğe uygun taahhütnamenin düzenlenerek gümrüğe ibraz edilmesi halinde, işlemler buna göre tekemmül ettirilecektir.

c) Sağlık sertifikası ibraz edilmemekle birlikte, eşyayı gönderen veya kabul eden veya ithal eden kuruluş tarafından taahhütname de verilmek istenmiyor ise gıda ve sağlık malzemelerinden numune alınarak İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahlil için gönderilir ve tahlil sonuçlarına göre işlem yapılır.

Beyan Harici Eşya Çıkması

Yurt dışından hibe-yardım olarak gönderilen malzemelerin gümrük işlemlerinin ifası sırasında beyan harici eşya bulunması halinde aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.

a) Beyan haricinde bulunan eşya, iaşe, ibate ve sağlık malzemesi ise durum bir tutanakla tespit edilerek eşyanın gümrük işlemleri ikmal edilir.

b) Beyan haricinde bulunan eşya, Türkiye’ye girmesi yasak veya izne tabi mallardan ise durum incelenmek üzere bağlı bulunulan Başmüdürlüğe intikal ettirilir ve Başmüdürlükçe yapılan inceleme sonucuna göre işlem yapılır.

Devir ve Satış

Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Halleri Belirleyen 13/1/2000 tarih ve 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 120 nci maddesi kapsamında gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilen eşya gümrük idaresinin izni olmadan ve gümrük vergileri ödenmeden muafiyetten yararlanmayan amaçlar için ödünç verilemez, kiralanamaz, devredilemez veya satılamaz.

Söz konusu eşya ve malzemeler muafiyetin veriliş amacına uygun kullanılmak ve ilgili Gümrük Müdürlüğünden izin almak kaydıyla muafiyet hakkı tanınmış başka bir kurum veya kuruluşa ödünç verilir, kiralanır, devredilir veya satılırsa gümrük vergileri aranmaz.

Ancak devir ve satışı talep edilen ambulans ve kurtarma araçlarının tahsis edildikleri yerde 5 yıl kullanılmasını müteakip gümrük vergileri tahsil edilmek kaydıyla devir veya satış işlemi gerçekleştirilir.

Gümrük vergilerinden muafen ithali yapılan eşya için muafiyet tanınmasını sağlayan şartları kaybeden veya muafen ithal edilen eşyayı muafiyet tanınan amaçlar dışında amaçlarla kullanmayı talep eden kurum ve kuruluşların gümrük idaresine bildirimde bulunması zorunludur. Gümrük vergilerinin ödenmesi halinde devir işlemi gerçekleşir.

Gümrük İdaresinin bilgisi dışında ödünç verilen, kiralanan, devredilen veya satılan eşyanın gümrük vergileri 4458 sayılı Gümrük Kanununun 181 ila 194 üncü madde hükümleri uyarınca tahsil edilmekle beraber ayrıca 5607 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun hükümlerine göre takibat yapılır.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
__________________
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142