Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax

RE: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
Antrepolar mevzuatta önemli bir yere sahip.

dikkat edilecek hususlar: antrepo çeşitleri , eşyanın bekleme süresi, teminat verilecek ve verilmeyecek haller

başarılar!


Gümrük Antrepo Rejimi
MADDE 93- 1. Gümrük antrepo rejimi;
a) İthalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmamış ve serbest dolaşıma girmemiş eşyanın,
b) Gümrük antreposuna alınması halinde ihracata ilişkin önlemlerden yararlanabilecek ihraç eşyasının,
Bir gümrük antreposuna konulmasına ilişkin hükümleri belirler.
2. Antrepo işleticisi, gümrük antreposu işletmesine izin verilen kişidir.
Kullanıcı, eşyanın antrepo rejimi beyanında bulunan kişi veya bu kişinin hak ve yükümlülüklerinin devredildiği kişidir.
3. Gümrük antreposu, gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranılacak koşulları ve nitelikleri yönetmelikle belirlenen yerdir.
4. 1 inci fıkrada belirtilen eşyanın gümrük antreposu olmayan, ancak gümrük idaresince antrepo addedilen bir yere konularak antrepo rejimi hükümlerine tabi tutulabileceği haller, yönetmelikle belirlenir.

MADDE 94- 1. Gümrük antreposu, genel antrepo veya özel antrepo olabilir.
a) Genel Antrepolar, eşyanın konulması için herkes tarafından kullanılabilen;
b) Özel Antrepolar, yalnız antrepo işleticisine ait eşyanın konulması amacıyla kurulan;
Gümrük antrepolarıdır.
2. Parlayıcı ve patlayıcı veya bir arada bulundukları eşya için tehlikeli olan veya korunmaları özel düzenek ve yapılara gerek gösteren eşya, ancak bu niteliklerine uygun genel veya özel antrepolara konulabilir. Bu tür eşya bir liste halinde yönetmelikle belirlenir.
3. Serbest dolaşımda olmayan eşyanın sergilendiği fuar ve sergiler de özel antrepo sayılır.

MADDE 95- 1. Gümrük idareleri tarafından antrepo işletilmediği veya mevcut işletmelerin yeterli olmadığı hallerde, gümrük antrepoları açılması ve işletilmesi Gümrük Müsteşarlığının izni ile mümkündür. İznin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
2. Gümrük antreposu işletmek isteyen kişiler, izin verilmesi için gerekli bilgileri ihtiva eden ve özellikle antrepoculuğa ekonomik yönden ihtiyaç bulunduğunu belirten yazılı bir talepte bulunmak zorundadır. Gümrük antreposunun işletilmesine ilişkin şartlar verilen izinde gösterilir.
3. İzin, yalnızca Türkiye'de yerleşik kişilere verilir.
4. Antrepo işleticisinin hak ve yükümlülükleri, Gümrük Müsteşarlığının izni ile başka bir kişiye devredilebilir.

MADDE 96- Antrepo işleticisi;
a) Gümrük antreposunda bulunduğu süre içerisinde eşyanın gümrük gözetimi altında bulunmasını sağlamaktan,
b) Gümrük antrepo rejimi kapsamında eşyanın muhafaza edilmesiyle ilgili yükümlülükleri yerine getirmekten,
c) İzinde belirtilen özel şartlara uymaktan,
Sorumludur.

MADDE 97- l. Bir genel antrepo işletilmesi için izin verildiğinde, antrepo veya eşyanın özelliklerine göre 96 ncı maddenin bir istisnası olarak, aynı maddenin (a) veya (b) bentlerinde belirtilen yükümlülüklerin doğrudan kullanıcıya ait olduğu, işletme izninde belirtilebilir.
2. Kullanıcı, eşyanın antrepo rejimine tabi tutulmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmekten her halükarda sorumludur.

MADDE 98- 81 inci maddenin 2 nci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, gümrük idareleri, antrepo işleticisinden 96 ncı maddede belirtilen sorumluluklarla ilgili olarak yönetmelikle belirlenen esaslar çerçevesinde bir teminat ister.
Ancak, fuar ve sergilere konulan veya ithalat vergilerinden muaf olan yahut ihraç edilmek üzere antrepolara konulan eşya için teminat aranmaz.
Teminat alınmış olsa bile, gümrük işlemlerine başlanmadan ve bu işlemler bitirilip gümrük idaresinin izni alınmadan, antrepolardan kısmen veya tamamen eşya çıkartılamaz.

MADDE 99- Antrepo rejimine tabi tutulan eşya, gümrük antreposuna konuldukları tarihte işletici tarafından kayıtlara geçirilir. Gümrük idareleri tarafından işletilmeyen antrepolardaki tüm eşyanın antrepo kayıtları işletici tarafından tutulur. Bu kayıtlar her zaman gümrüğün denetlemesine hazır halde bulundurulur. Söz konusu antrepo kayıtları ile 100 üncü maddede belirtilen antrepo kayıtlarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.


MADDE 100- Gümrük antrepo rejimine tabi tutulmamakla birlikte, ekonomik yönden bir ihtiyaç bulunması ve gümrük gözetiminin olumsuz etkilenmemesi koşuluyla;
a) İhraç amacı dışında, serbest dolaşımda bulunan eşyanın gümrük antrepo tesislerine konulmasına,
b) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın, gümrük antrepo tesislerinde dahilde işleme veya gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine ilişkin hükümler çerçevesinde işçiliğe tabi tutulmasına,
Müsteşarlıkça belirlenecek şartlar altında izin verilebilir.

MADDE 101- 1. Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi sınırsızdır. Ancak, gümrük idarelerince gerek görülen hallerde, eşyaya gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanım tayin edilmesi için bir süre belirlenebilir.
2. İhracata bağlı önlemlerden yararlanabilecek tarım ürünleri için Müsteşarlıkça özel süreler belirlenebilir.

MADDE 102- 1. İthal eşyası, iyi korunmaları, görünüşlerinin veya pazarlama kalitelerinin geliştirilmesi ya da dağıtım veya yeniden satışa hazırlanmaları yönünden yönetmelikle belirlenen mutat elleçleme işlemlerine tabi tutulabilir.
Piyasa düzeninin aksamadan işleyişini sağlamak amacıyla, tarım ürünlerinin antrepolarda tabi tutulacağı elleçleme işlemleri Müsteşarlıkça sınırlandırılabilir.
2. İhracata bağlı önlemlerden yararlanabilecek ve antrepo rejimine tabi tutulmuş tarım ürünlerine uygulanacak elleçleme işlemleri yönetmelikle belirlenir.
3. Bu maddede belirtilen elleçleme işlemleri, gümrük idarelerinin izniyle yapılabilir.

MADDE 103- 1. Antrepo rejimine tabi tutulan eşya, gümrük idarelerinden izin alınmak şartıyla geçici olarak gümrük antreposundan çıkarılabilir.
Eşya gümrük antreposu dışında bulunduğu süre içinde l02 nci maddede belirtilen şartlar altında elleçleme işlemlerine tabi tutulabilir.
2. Antrepo rejimine tabi tutulmuş eşyanın bir gümrük antreposundan diğerine nakli, gümrük idarelerinin iznine bağlıdır.

MADDE 104- 1. İthal eşyası için bir gümrük yükümlülüğü doğduğunda, eşyanın antrepo masrafları ile antrepoda kaldığı sürece muhafazası için yapılan masraflar, fiilen ödenen veya ödenecek fiyattan ayrı olarak gösterilmeleri şartıyla gümrük kıymetine dahil edilmez.
2. Söz konusu eşyanın 102 nci madde çerçevesinde elleçleme işlemlerine tabi tutulması halinde, eşyanın ithalat vergileri tutarının belirlenmesinde dikkate alınacak niteliği, gümrük kıymeti ve miktarı, beyan sahibinin talebi üzerine, 193 üncü maddede belirtilen tarihte, eşya söz konusu elleçleme işlemlerine tabi tutulmamış gibi tespit edilir. Ancak, bu hükümlere Müsteşarlıkça istisnalar getirilebilir.
3. Gümrük antrepo rejimine tabi tutulmuş ithal eşyasının 71 inci maddenin 1 inci fıkrasının (c) bendi hükmüne göre, gümrüğe sunulmaksızın ve beyannamesi verilmeden önce serbest dolaşıma girmek üzere teslim edildiği hallerde, gümrük vergileri, eşyanın antrepo rejimine tabi tutulduğu tarihte yürürlükte bulunan vergi oranları ve diğer vergilendirme unsurlarına dayanarak hesaplanır. Bu hükmün uygulanması, eşyanın nitelik, gümrük kıymeti ve miktarı gibi vergilendirme unsurlarının, eşyanın antrepo rejimine tabi tutulduğu tarihte tespit edilmesi şartına bağlıdır.
Ancak, yükümlünün serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinde eşyanın bulunduğu hal ve niteliği ile diğer vergilendirme unsurlarına göre işlem yapılması yönünde talepte bulunması halinde, bu yönde işlem yapılır.
73 üncü maddeye göre eşyanın tesliminden sonra kontrol hükümleri saklıdır.

MADDE 105- 1. Genel ve özel antrepo işleticileri yıl sonunda antrepo mevcutlarına ilişkin bir listeyi gümrük idaresine verir. Her yıl, genel ve özel antrepolardaki eşya gümrük idaresince, işletici tarafından verilen liste göz önünde bulundurulmak suretiyle sayılır. Genel antrepolardaki eşyanın kısa sürede sayılamayacak kadar çok olması halinde, bunların gümrük idareleri tarafından örnekleme yöntemiyle sayılması mümkündür.
2. Antrepolarda yapılan sayım sonucunda noksan çıkan eşyanın gümrük vergileri, duruma göre işletici veya kullanıcıdan tahsil edilir.
3. Yapılan sayım sonucunda fazla çıkan eşya kayıtlara alınır. Bu fazlalığın geçerli nedenlerden ileri geldiğine gümrük idaresince kanaat getirilmediği takdirde, söz konusu eşya 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur.

MADDE 106- 1. İşleticiler ile 97 nci maddenin 1 inci fıkrasına göre kullanıcılar antrepolara konulan eşyanın, gümrük idarelerince miktarı belirlenmiş ise bu miktardan, belirlenmemiş ise belgelerinde yazılı miktarlar üzerinden gümrük idaresine karşı sorumludur.
2. Eşyanın niteliğinden kaynaklanan kayıplar ve fireler ile gümrüğün denetimi altında yapılan işleme faaliyeti sonucunda ortaya çıkan noksanlıklar ve antrepo işleticileri ile kullanıcılarının kusur ve hatalarından ileri gelmediği gümrük idaresine kanıtlanan telef, kayıp ve çalınmalar için gümrük vergileri aranmaz.
Eşya, gümrüklenmiş kıymeti üzerinden sigorta ettirilmiş ise noksan çıkan eşyanın vergileri sigorta ettirenden veya lehine sigorta ettirilenden alınır.
3. 1 inci veya 2 nci fıkralarda yazılı nedenler dışında kalan noksanlıklar kabul edilmez. Bunların vergi ve cezaları toplamından oluşan tutar, yerine göre işletici veya kullanıcıya tazmin ettirilir.
4. Nitelikleri itibariyle antrepolarda ve antrepolar arası taşımalarda fire veren eşya ile antrepolarda yapılmasına izin verilen elleçlemeden dolayı noksanlaşan eşyanın fire oranları ilgili kuruluşların görüşleri alınarak Müsteşarlıkça belirlenir.

MADDE 107- Gümrük antrepo rejimine tabi tutulup ihracata ilişkin önlemlerden yararlanabilen ihraç eşyasının, ihraç edilmesi veya bu Kanunda öngörülen gümrükçe onaylanmış diğer bir işlem ya da kullanıma tabi tutulması zorunludur.

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
RE: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
Merhaba!

Tanımları iyi öğrenin.Dahilde İşleme Rejimi
I. Genel Hükümler
MADDE 108- 1. Serbest dolaşımda olmayan eşya, işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihraç edilmesi amacıyla, gümrük vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ve vergileri teminata bağlanmak suretiyle, dahilde işleme rejimi kapsamında geçici olarak ithal edilebilir. Eşyanın işlem görmüş ürünler şeklinde ihracı halinde, teminat iade olunur. Eşyanın bu şekilde dahilde işleme rejiminden yararlanmasına şartlı muafiyet sistemi denir.
2. Serbest dolaşımda bulunan eşyanın işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilmesi halinde, bu eşyanın serbest dolaşıma girişi esnasında tahsil edilmiş olan ithalat vergileri, dahilde işleme rejimi kapsamında geri verilir. Eşyanın bu şekilde dahilde işleme rejiminden yararlanmasına geri ödeme sistemi denir.
3. “İşleme faaliyetleri” deyimi ;
a) Eşyanın montajı, kurulması ve diğer eşya ile birleştirilmesi dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması,
b) Eşyanın işlenmesi,
c) Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi,
d) İşleme sırasında tamamen veya kısmen tüketilseler dahi, işlem görmüş ürünler içinde bulunmayan ancak, bu ürünlerin üretilmesini sağlayan veya kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyanın kullanılması,
Anlamına gelir.
4. “İşlem görmüş ürün” deyimi, işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm ürünler anlamına gelir.
5. “Asıl işlem görmüş ürün” deyimi, dahilde işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürün anlamına gelir.
6. “İkincil işlem görmüş ürün” deyimi, işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürünler anlamına gelir.
7. “Eşdeğer eşya” deyimi, işlem görmüş ürünlerin imali için ithal eşyasının yerine kullanılan serbest dolaşımda bulunan eşya anlamına gelir.
8. “Verimlilik oranı” deyimi, belirli miktardaki ithal eşyasının işlenmesi sonucunda elde edilen işlem görmüş ürünlerin miktarı veya yüzde oranı anlamına gelir.

MADDE 109- İşlem görmüş ürünlerin eşdeğer eşyadan elde edilmesine veya eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ithal eşyasının serbest dolaşıma girmesinden önce Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilmesine izin verilebilir. Eşdeğer eşya kullanımına yasaklama veya kısıtlama getirilebilir.
Eşdeğer eşyanın, ithal eşyası ile aynı özellik ve aynı nitelikleri taşıması gerekir. Ancak, belirlenecek özel hallerde eşdeğer eşyanın ithal eşyasından daha kaliteli veya daha ileri bir imalat aşamasında olmasına izin verilebilir.
İşlem görmüş ürünlerin eşdeğer eşyadan elde edilmesi durumunda, gümrük işlemlerinde ithal eşyası eşdeğer eşya, eşdeğer eşya ise ithal eşya olarak değerlendirilir.
Henüz ithal edilmemiş eşyanın yerine ihracat vergilerine tabi eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ihracı halinde, ithal eşyasının süresi içinde ithal edilmesine karşılık olarak izin hak sahibinden, ihracat vergileri kadar teminat alınır.

II. İznin Verilmesi
MADDE 110- 1. Dahilde işleme izni, 80 inci madde çerçevesinde, işleme faaliyetlerini yapan veya yaptıran kişinin talebi üzerine verilebilir.
2. Dahilde işleme izni sadece;
a) Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere,
b) 108 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (d) bendinde belirtilen eşyanın kullanımı hariç, ithal eşyasının işlem görmüş ürünler içerisinde mevcudiyetinin veya 109 uncu madde kapsamında eşdeğer eşya için konulmuş koşullara uyulduğunun tespit edilebildiği hallerde,
c) Türkiye Gümrük Bölgesindeki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi şartıyla, dahilde işleme rejiminin işlem görmüş ürünlerin ihracı veya yeniden ihracı için en iyi imkanların yaratılmasına yardımcı olduğu hallerde,
Verilebilir.
3. Ticari nitelikte olmayan dahilde işleme amaçlı ithalat için Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere de izin verilmesi mümkündür.

III. Rejimin İşleyişi
MADDE 111- 1. İşlem görmüş ürünlerin ihracı veya yeniden ihracı ya da gümrükçe onaylanmış başka bir işleme tabi tutulması için gerekli süreler, işleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve işlem görmüş ürünlerin elden çıkartılması için yeterli olacak şekilde belirlenir.
2. Süre, serbest dolaşımda bulunmayan eşya için dahilde işleme rejimine ilişkin iznin alındığı tarihten itibaren işlemeye başlar ve bitimin rastladığı ayın son günü sona erer. Bu süre ve ek süreler, Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenir.
3. İthal eşyasının ithalinden önce eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ihracı halinde, ithal eşyasının rejim beyanı için gereken süre Bakanlar Kurulunca belirlenir. Bu süre, ilgili eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünler için ihracat beyannamesinin tescil tarihinden itibaren işlemeye başlar.

MADDE 112- l. Bir dahilde işleme izni kapsamı eşyanın verimlilik oranı veya gerekli olduğunda bu oranın belirlenme yöntemi, işleme faaliyetinin gerçekleştiği ya da gerçekleşeceği koşullar göz önünde bulundurularak belirlenir.
2. İlgili kuruluşların görüşleri alınarak hesaplanan standart verimlilik oranları, asli nitelikleri itibariyle aynı özelliklere sahip eşya kullanılmak şartıyla, aynı kalitede işlem görmüş ürünlerin elde edilmesi ile sonuçlanan ve belirli teknik koşullar altında yürütülen işleme faaliyetlerine ilişkin, doğruluğu önceden belirlenmiş verilere göre tespit edilir.

MADDE 113- Değişmemiş eşyanın veya işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girmiş sayılacağı durum ve koşullar serbest dolaşıma giriş rejimi hükümleri çerçevesinde belirlenir.

MADDE 114- 1. Dahilde işleme rejimi kapsamında bir gümrük yükümlülüğünün doğması halinde, 115 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gümrük vergileri, ithal eşyasının dahilde işleme rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihindeki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurları göz önünde bulundurularak hesaplanır.
2. İthal eşyası, dahilde işleme rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihinde, tarife kotaları ve tarife tavanları çerçevesinde tercihli tarife uygulamasından yararlanabilir durumda ise söz konusu eşyanın bu tercihli tarifeden yararlanabilmesi, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihte de mevcut tercihli tarifenin yürürlükte olmasına bağlıdır.

MADDE 115- a) İlgili kuruluşların görüşleri alınarak yönetmelikle belirlenen listede yer alan işleme faaliyetleri sonucunda, asıl işlem görmüş ürünlerle birlikte söz konusu listede belirtilen ikincil işlem görmüş ürünlerin elde edilmesi ve bu ikincil ürünlerin serbest dolaşıma sokulması halinde ithalat vergileri; asıl işlem görmüş ürünün ihraç edilen kısmı oranında ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescil tarihindeki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurları esas alınarak hesaplanır. Ancak, izin hak sahibi, bu ürünlere ilişkin vergilerin 114 üncü maddede belirtilen usule göre tahakkukunu talep edebilir.
Tarım politikası çerçevesinde bir vergiye konu olan işlem görmüş ürünlerin vergiye tabi tutulmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir.
b) Bir şartlı muafiyet düzenlemesine tabi tutulan ya da serbest bölgeye konulan işlem görmüş ürünlerin ithalat vergileri, söz konusu şartlı muafiyet düzenlemesinin öngördüğü ya da serbest bölgelere ilişkin hükümlerin öngördüğü şekilde hesaplanır.
Ancak, işlem görmüş ürünlerin, gümrük kontrolü altında işleme rejimi dışında, yukarda düzenlenen gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım şekillerinden birine tabi tutulduğu hallerde, uygulanacak vergi 114 üncü madde uyarınca hesaplanan miktardan az olamaz.
İlgili kişi, verginin 114 üncü maddede belirtilen usule göre hesaplanmasını isteyebilir.
c) İthal eşyasının, gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulduğu hallerde, işlem görmüş ürünler söz konusu rejim çerçevesinde vergiye tabi tutulur.
d) Söz konusu ithal eşyası için özel amaca yönelik nihai kullanım nedeniyle indirimli veya sıfır ithalat vergi oranının uygulanmasının öngörüldüğü hallerde, bu uygulamadan işlem görmüş ürünler de yararlandırılır.
e) Söz konusu ithal eşyasının 167 nci madde uyarınca ithalat vergilerinden muaf olduğu hallerde, işlem görmüş ürünler de bu muafiyetten yararlandırılır.

IV. Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında İşleme Faaliyetleri
MADDE 116- 1. Gerekli izin alınması koşuluyla, işlem görmüş ürünlerin veya değişmemiş eşyanın tamamı veya bir kısmı, hariçte işleme rejimi hükümleri çerçevesinde, daha ileri düzeyde işlenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına geçici olarak ihraç edilebilir.
2. Yeniden ithal edilen ürünler için bir gümrük yükümlülüğünün doğması halinde, ithalat vergileri;
a) 1 inci fıkrada belirtilen işlem görmüş ürünler veya değişmemiş eşya için 114 ve 115 inci maddeler uyarınca,
b) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında işlendikten sonra yeniden ithal edilen ürünler için hariçte işleme rejimi hükümleri uyarınca,
Hesaplanır.

V. Geri Ödeme Sisteminden Yararlanma
MADDE 117- l. Geri ödeme sisteminden her eşya yararlanabilir.
Ancak, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında;
a) İthalat miktar kısıtlamalarına tabi olan,
b) 15 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (d), (e) ve (f) bentleri kapsamında, tercihli bir tarife veya özel bir şartlı muafiyet düzenlemesinden kotalar dahilinde yararlanabilen,
c) Tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde alınan ithalat vergilerine tabi olan,
Eşya geri ödeme sisteminden yararlanamaz.
2. Geri ödeme sistemi, ancak ithal eşyasının serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında ve işlem görmüş ürünlerin herhangi bir parasal ihracat iadesinden yararlanmadığı hallerde uygulanabilir.
3. Geri ödeme sistemi uygulama izni ancak, işlem görmüş ürünlerin ihracına ilişkin beyannamenin tescili sırasında;
a) İthal eşyasının 1 inci fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi ve diğer mali yüklerden herhangi birine tabi olmadığı,
b) İşlem görmüş ürünlerin herhangi bir parasal ihracat iadesinden yararlanmadığı,
Hallerde verilir.

MADDE 118- Dahilde işleme rejimine tabi tutulacak ithal eşyasına ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamesinde, eşyanın geri ödeme sistemi kapsamında olduğu belirtilir ve izne ilişkin bilgiler beyanname üzerinde gösterilir. Ayrıca, söz konusu izin belgesinin bir örneği beyannameye eklenir.

MADDE 119- Dahilde işleme rejiminde geri ödeme sisteminin uygulandığı hallerde;
a) Eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ithal eşyasının serbest dolaşıma girmesinden önce Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilmesi hükmü,
b) İşlem görmüş ürünlerin eşdeğer eşyadan elde edildiği durumlarda, gümrük işlemlerinde ithal eşyasının eşdeğer eşya, eşdeğer eşyanın ise ithal eşyası gibi değerlendirilmesi hükmü,
c) Henüz ithal edilmemiş eşyanın yerine ihracat vergilerine tabi eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ihracı halinde, ithal eşyasının süresi içinde ithal edilmesine karşılık olarak izin hak sahibinden, ihracat vergileri kadar teminat alınması hükmü,
d) 113, 114 ve 122 nci madde ile 115 inci maddenin (a) bendinin ikinci alt bendi ile (c) bendi hükümleri;
Uygulanmaz.

MADDE 120- İşlem görmüş ürünlerin veya değişmemiş eşyanın hariçte işleme rejimi hükümleri çerçevesinde daha ileri düzeyde işlenmek üzere geçici ihracı, söz konusu ürünlerin tespit edilmiş süreler içinde Türkiye Gümrük Bölgesine yeniden ithal edilmemeleri hariç olmak üzere, 121 inci madde çerçevesinde bir ihracat olarak kabul edilmez.

MADDE 121- 1. İzin hak sahibi, geri ödeme sistemi çerçevesinde serbest dolaşıma giren ithal eşyasından elde edilmiş işlem görmüş ürünlerin veya değişmemiş eşyanın;
a) İhraç edildiklerini,
b) Daha sonra yeniden ihraç edilmek üzere transit rejimi, gümrük antrepo rejimi, geçici ithalat rejimi veya şartlı muafiyet sistemine tabi dahilde işleme rejimine tabi tutulduğunu,
c) Serbest bölgeye konulduğunu,
Belgelendirmek ve rejimin uygulanmasına ilişkin diğer tüm şartlara uyulmuş olmak kaydıyla, ithalat vergilerinin geri verilmesini veya kaldırılmasını isteyebilir.
2. İşlem görmüş ürünler veya değişmemiş eşya, 1 inci fıkranın (b) bendinde belirtilen gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulma bakımından, serbest dolaşımda olmayan eşya sayılır.
3. Geri ödeme başvurusunun yapılması için gereken süre ilgili Bakanlar Kurulu Kararında belirtilir.
4. 115 inci maddenin (b) fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, 1 inci fıkra hükümleri çerçevesinde bir gümrük rejimine tabi tutulan ya da serbest bölgeye konulan işlem görmüş ürünler veya değişmemiş eşya, yönetmelikle belirlenen esaslar dahilinde yeniden serbest dolaşıma girebilir. Bu şekilde serbest dolaşıma sokulacak eşyanın gümrük vergileri tutarı, 1 inci fıkra hükmüne göre geri verilen veya kaldırılan vergi tutarı kadardır.
5. Geri verilecek veya kaldırılacak ithalat vergileri tutarının tespitinde, gerektiğinde 115 inci maddenin (a) bendinin birinci alt bendi hükmü uygulanır.

VI.Diğer Hükümler
MADDE 122- Şartlı muafiyet sisteminin uygulandığı dahilde işleme rejiminde, ihraç olunan işlem görmüş ürünlerin ihracat vergilerine tabi eşdeğer eşyadan elde edilmesi durumunda, söz konusu eşdeğer eşya ihracat vergilerinden muaf tutulur.

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
RE: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
Bu bölümden 1-2 soru gelir.Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
MADDE 123- 1. Gümrük kontrolü altında işleme rejimi, serbest dolaşıma girmemiş eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde, ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, niteliğini veya durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulmaları ve bu işlemlerden elde edilen ürünlerin gümrük vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmelerine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir. Elde edilen bu tür ürünler, işlenmiş ürün olarak adlandırılır.
2. Gümrük kontrolü altında işleme rejiminin uygulanabileceği durumların listesi yönetmelikle belirlenir.

MADDE 124- 1. Gümrük kontrolü altında işleme izni, işleme işini yapan veya yaptıran kişinin talebi üzerine gümrük idarelerince verilir.
2. İzin, sadece Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere;
a) İşlenmiş ürünler içinde ithal eşyasının teşhisinin mümkün olduğu,
b) Eşyanın işlenmesinden sonra, rejime tabi tutulduğu sıradaki niteliğine veya durumuna dönüştürülmesinin ekonomik olarak mümkün olmadığı,
c) Rejimin uygulanmasının, ithal eşyasının tabi olduğu menşe ve miktar kısıtlaması kurallarının etkilerini saptırmayacağı,
d) Türkiye'deki benzer eşyanın üreticilerinin temel ekonomik çıkarlarını olumsuz etkilemeyen, bir işleme faaliyeti yaratma veya devam ettirme yönündeki ekonomik amaçlara uyulduğu,
Hallerde verilir.

MADDE 125- Gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin süreler ve verimlilik oranları, 111 ve 112 nci maddelerdeki esaslar çerçevesinde yönetmelikle belirlenir.

MADDE 126- Değişmemiş eşyaya veya izinde öngörülen işlemin ara aşamalarından birinde bulunan ürünlere ilişkin bir gümrük yükümlülüğü doğduğunda, gümrük vergileri tutarı, ithal eşyasının bu rejime ilişkin beyannamenin tescili sırasında yürürlükte bulunan vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına dayanılarak belirlenir.

MADDE 127- 1. Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan ithal eşyasının, tercihli bir tarife uygulanmasından yararlanabildiği ve aynı tercihli tarife uygulamasının serbest dolaşıma giren aynı nitelikteki işlenmiş ürünlere de uygulanabildiği hallerde, işlenmiş ürünlerin tabi olduğu ithalat vergileri, söz konusu tercihli tarife çerçevesinde belirlenmiş vergi oranına göre hesaplanır.
2. Tercihli tarife uygulamasının, tarife kotaları veya tarife tavanlarına tabi olması halinde, işlenmiş ürünler için 1 inci fıkrada belirtilen vergi oranının uygulanması, söz konusu tercihli tarifenin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında ithal eşyasına uygulanabilmesi koşuluna bağlıdır. Serbest dolaşıma giren işlenmiş ürünlerin imalatında fiilen kullanılan ithal eşyası miktarı, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında yürürlükte olan tarife kotaları ve tarife tavanları hesabına katılır. Bu durumda, işlenmiş ürünlerle aynı olan ürünler için açılmış tarife kotaları veya tavanlarının hesabına herhangi bir ilave yapılmaz.[hr]
Bu bölümden 1-2 soru gelir.Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
MADDE 123- 1. Gümrük kontrolü altında işleme rejimi, serbest dolaşıma girmemiş eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde, ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, niteliğini veya durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulmaları ve bu işlemlerden elde edilen ürünlerin gümrük vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmelerine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir. Elde edilen bu tür ürünler, işlenmiş ürün olarak adlandırılır.
2. Gümrük kontrolü altında işleme rejiminin uygulanabileceği durumların listesi yönetmelikle belirlenir.

MADDE 124- 1. Gümrük kontrolü altında işleme izni, işleme işini yapan veya yaptıran kişinin talebi üzerine gümrük idarelerince verilir.
2. İzin, sadece Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere;
a) İşlenmiş ürünler içinde ithal eşyasının teşhisinin mümkün olduğu,
b) Eşyanın işlenmesinden sonra, rejime tabi tutulduğu sıradaki niteliğine veya durumuna dönüştürülmesinin ekonomik olarak mümkün olmadığı,
c) Rejimin uygulanmasının, ithal eşyasının tabi olduğu menşe ve miktar kısıtlaması kurallarının etkilerini saptırmayacağı,
d) Türkiye'deki benzer eşyanın üreticilerinin temel ekonomik çıkarlarını olumsuz etkilemeyen, bir işleme faaliyeti yaratma veya devam ettirme yönündeki ekonomik amaçlara uyulduğu,
Hallerde verilir.

MADDE 125- Gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin süreler ve verimlilik oranları, 111 ve 112 nci maddelerdeki esaslar çerçevesinde yönetmelikle belirlenir.

MADDE 126- Değişmemiş eşyaya veya izinde öngörülen işlemin ara aşamalarından birinde bulunan ürünlere ilişkin bir gümrük yükümlülüğü doğduğunda, gümrük vergileri tutarı, ithal eşyasının bu rejime ilişkin beyannamenin tescili sırasında yürürlükte bulunan vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına dayanılarak belirlenir.

MADDE 127- 1. Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan ithal eşyasının, tercihli bir tarife uygulanmasından yararlanabildiği ve aynı tercihli tarife uygulamasının serbest dolaşıma giren aynı nitelikteki işlenmiş ürünlere de uygulanabildiği hallerde, işlenmiş ürünlerin tabi olduğu ithalat vergileri, söz konusu tercihli tarife çerçevesinde belirlenmiş vergi oranına göre hesaplanır.
2. Tercihli tarife uygulamasının, tarife kotaları veya tarife tavanlarına tabi olması halinde, işlenmiş ürünler için 1 inci fıkrada belirtilen vergi oranının uygulanması, söz konusu tercihli tarifenin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında ithal eşyasına uygulanabilmesi koşuluna bağlıdır. Serbest dolaşıma giren işlenmiş ürünlerin imalatında fiilen kullanılan ithal eşyası miktarı, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında yürürlükte olan tarife kotaları ve tarife tavanları hesabına katılır. Bu durumda, işlenmiş ürünlerle aynı olan ürünler için açılmış tarife kotaları veya tavanlarının hesabına herhangi bir ilave yapılmaz.

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
RE: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
Arkadaşlar Bundan sonra 15 günlük süreç içersinde şu ana kadar işlediğimiz konularla ilgili 10 ar veya 25 er soruluk kısa mini testler hazırlayıp işlediğimiz konuların biraz daha pekişmesini sağlayacağız.

ilk testimiz 10 soruluk bir test.

Ekte sunulmuştur.

Herkese başarılar![hr]
test cevapları 1 gün sonra verilecektir.

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
RE: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
test cevapları aşağıdaki gibidir.

havalar iyi bu hafta sonu tatil yapalım.

test
1 c
2 d
3 b
4 d
5 b
6 c
7 b
8 e
9 c
10 a

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Standart RE: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
Sayın OsmanK,
sınav konusundaki yönlendirlmeleriniz için teşekkürler. Kolay gelsin..

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Standart RE: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
ben de mesleğime 3 senedir ara verdim oldukça uzaklaştım diyebilirim ama yeniden çalışmak ve A karnesini almak istiyorum 2001 yılında A karnesini alıp 2006ya kadar müşavirlik firmalarında çalıştım ara verdim yapabilir değil mi?[hr]
Alıntı:
susamuru´isimli üyeden Alıntı
ben de mesleğime 3 senedir ara verdim oldukça uzaklaştım diyebilirim ama yeniden çalışmak ve A karnesini almak istiyorum 2001 yılında A karnesini alıp 2006ya kadar müşavirlik firmalarında çalıştım ara verdim yapabilir değil mi?
pardon yanlış yazmışım 2001 yılında B karnesini aldım

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Standart RE: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
Merhaba,
Öncelikle 19 mayıs gençlik bayramınız kutlu olsun. ve arkasından da burada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bugün nette araştırma yaparken tesadüfen formunuza rastladım ayrıca da memnun oldum. Forumda biraz gezindiğimde ileride soracağım sorularıma cevaplar buldum fakat tecrübeli müşavir ve müşavir yrd. üyelerden bazı konularda bilgi almak istiyorum. Zaman ayırıp cevaplarsanız memnun olurum.

2003 yılında B karnesini almaya hak kazandım ve 2007 yılında da Bursa bölge den karnemi aldım. Fakat karnemi aldığım süreden beri gümrük müşavir deneyimim olmadı. Bulunduğum ilde müşavir firma bulunmadığı için.İşletme lisans/dış ticaret ön lisans/ işletme yuksek lisans mezunuyum. Dış ticaret eğitiminide tamamladım (eğitimin pratikden etkili olmadığını bilmeme rağmen) Artık karnemle ilgili çalışmak istiyorum fakat tercih seçeneklerim hakkında bilgim yok. Öncelikle müşavirlik firmasında stajı başlatıp A karnesini almakmı, yoksa karneyle+ingilizceyle uluslararası bir firmada yer almakmı daha az zaman gerektirir. Müşavirlik sınavında sözlü sınva varmı bilmiyorum fakat geçen senelerdeki sınav sorularını incelediğimde kanun/yönetmelik çalışarak (kursa gitmeden) başarılabileceğine inanıyorum. Bu konudaki çabanızda bence çokdeğerli..

Eğer bu konuda tecrübelerinizle bir yönlendirmede bulunabilirseniz bende müşavirler arasında ve ya uluslararası bir firmada dış ticaret bölümünde yer almak istiyorum. Aksi takdirde karnemi kullan(a)mayacağım..Buda emek israfı demektir..

Yorumda bulunan üyelere teşekkür ederim.

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
RE: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
Arkadaşım !

Öncelikle merhaba!

B karnen varsa yolun yarısını geçmişsin demektir. Bundan sonrası biraz daha zorlu. A karne alıp gümrük müşavirliği yapmak istersen sektörün içersinde olman gerekir. Gümrükleme sektörü sürekli değişim içersinde. Mevzuatları takip etmek o yüzden belli bir gayret göstermenizi gerektiriyor.

Bana sorarsan Binanın temelini atmışsın kaba inşaat bitmiş. Şu an ince işleri yapman gerekiyor. Özel sektör de olabirir gümrükleme sektörüde. Size tavsiyem ise Bu süreç ile birlikte ingilizcenizi geliştirmeniz. Her 2 taraftada lazım olacak çünkü.

Ekstra sorularınız olursa yardımcı olurum.[hr]
arkadaşlar yaklaşık 1 aydır foruma girip sizlere müşavrilik eğitimi ile ilgili yardımcı olamıyorum.

Son zamanlarda özel işlerimin yoğunluğu sebebiyle giriş yapamadım.

Bu bölümde şu ana kadar işlenen konuları değerlendirmenizi isteyeceğim.

Gördüğüm kadarıyla epece üyemiz oldu. Ne tür bir çalışma şekli belirleyelim.

Sınav türü mü olsun yoksa konu anlatımlı olup belli aralıklarla sınavları da içersin mi?

Sizden gelecek değerlendirmeler çerçevesinde yeni çalışma planı oluşturulacaktır.

İyi çalışmalar!

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Standart RE: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
Merhaba,
Osman Bey emeklerinize teşekkürler. Ben, çalışmalarımı daha çok çözümleyerek soru çözmek şeklinde yapıyorum ve benim için akılda kalıcı olanı bu oluyor. ne kadar çok soru çözersem öğrenimim o kadar kalıcı oluyor. soru bankası kavramında daha yoğunlaşmak sağlıklı olur mu sizce?
sizin işinize müdahale etmek değil sadece sizin yorumunuza göre bende tercih belirtmek istedim.
kolay gelsin.
teşekkürler.

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
RE: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
Kıymetli arkadaşım!

Öneriniz için teşekkürler!

Diğer arkadaşların da görüşleri geldikçe bu çerçevede çalışma hazırlayacağım.

Soru çözmek işin önemli kısmı.

Soru hazırlamak gerçekten epeyce emek isteyen bir durum.

İmkanımız oldukça soru bankası hazırlanacaktır.

İlerleyen süreçte otomatik soru bankası hazırlamayı düşünüyorum. Böylece vereceğiniz cevaplara göre başarınızı da kayıt altına laıp görebileceksiniz.

Kolay gelsin!

" Bilgi paylaşıldığında değerlidir !"

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
RE: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
arkadaşlar merhaba!

4458 sayılı gümrük kanununun birçok maddesi değişti.

değişikliklerin resmi gazetede yayımlanmasını bekliyorum.

Yeni kanun değişikliği yapıldıktan sonra tekrar çalışmaya başlarız. Ara vermemin sebeplerinden 1 taneside buydu.

Değişiklik sonrası çalışma şeklimiz soru cevap şeklinde olacaktır.

Sizlere 1 soruda olasa katmadeğer sağlayabiliyorsak ne mutlu bize.

İyi çalışmalar!

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Standart RE: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
Alıntı:
osmank´isimli üyeden Alıntı
arkadaşlar merhaba!

4458 sayılı gümrük kanununun birçok maddesi değişti.

değişikliklerin resmi gazetede yayımlanmasını bekliyorum.

Yeni kanun değişikliği yapıldıktan sonra tekrar çalışmaya başlarız. Ara vermemin sebeplerinden 1 taneside buydu.

Değişiklik sonrası çalışma şeklimiz soru cevap şeklinde olacaktır.

Sizlere 1 soruda olasa katmadeğer sağlayabiliyorsak ne mutlu bize.

İyi çalışmalar!
öncelikle iyi günler osman bu değişikliklerden sonra yönetmelikte de değişiklik olurmu bu sene sınav acılırmı sizin düşünceniz nedir? bunu öğrenmek istedim tekrardan iyi günler dilerim

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
RE: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
sınavın açılıp açılmayacağı ile ilgili birşey diyemem.

Yönetmelikte de değişiklik olacağı aşikardır.

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Standart RE: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
Alıntı:
sdt85´isimli üyeden Alıntı
Alıntı:
osmank´isimli üyeden Alıntı
arkadaşlar merhaba!

4458 sayılı gümrük kanununun birçok maddesi değişti.

değişikliklerin resmi gazetede yayımlanmasını bekliyorum.

Yeni kanun değişikliği yapıldıktan sonra tekrar çalışmaya başlarız. Ara vermemin sebeplerinden 1 taneside buydu.

Değişiklik sonrası çalışma şeklimiz soru cevap şeklinde olacaktır.

Sizlere 1 soruda olasa katmadeğer sağlayabiliyorsak ne mutlu bize.

İyi çalışmalar!
öncelikle iyi günler osman bu değişikliklerden sonra yönetmelikte de değişiklik olurmu bu sene sınav acılırmı sizin düşünceniz nedir? bunu öğrenmek istedim tekrardan iyi günler dilerim

Bu sene sınav açılacak çünkü İStanbul Gümrük Müşavirleri Derneği bununla iligli kurs başlatıyor.Buda sınav olacağının göstergesidir.[hr]
Arkadaşlar 2008 Gümrük Müşavirliği Mesleki Yeterlilik sınav soruları lazım.Forumda aradım ama bulamadım bu konuda yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Standart RE: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
buyrun 2008 müşavirler için sorulmuş sorular

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
RE: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
Arkadaşlar geçen senenin sınav soruları

aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

indiremeyen arkadaşım olursa benimle irtibata geçerse yardımcı olurum.

Kolay gelsin!

http://www.memurlar.net/common/documents/2004/gumruk2008.rar

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Standart RE: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
Alıntı:
osmank´isimli üyeden Alıntı
Arkadaşlar geçen senenin sınav soruları

aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

indiremeyen arkadaşım olursa benimle irtibata geçerse yardımcı olurum.

Kolay gelsin!

http://www.memurlar.net/common/documents/2004/gumruk2008.rar
Teşekkürler ancak bunlar Ön eleme soruları ben 2008 yılı ve daha önceki yıllara ait Gümrük Müşavirliği Yeterlilik sınavında çıkan soruları arıyorum.Elinde olan bu konuda yardımcı olursa sevinirim.

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Standart Cevap: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
çok teşekkürler ellerinize sağlık

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Standart Cevap: RE: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
osman bey ben ek leri bulamıyorum neden acaba yardımcı olursanız teşekkür ederim

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Standart Cevap: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
Bu gerçekten bizler için kaçınılmaz bir Nimet . Cevap vermeyen arkadaşlara da sesleniyorum! Ayağınıza kadar gelmiş bu fırsatı geri tepmek, sizin geleceğinizdeki ideallerinizin,hayallerinizi yersiz olacağına delalet eder. Onun için bu ücretsiz çalışma platformunu destekleyelim bilmediğimiz konuları birbirimizle paylaşalım ve bir sentez oluşturalım el ele verelim. Bu iş için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım . Bu fikir içinde ayrıca teşekkür ediyorum sayın "müşavir" adlı kullanıcıya teşekkür ediyorum.

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Standart Cevap: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
bende katılmak isterim

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Standart Cevap: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
Bugün cuma ağustos ayı bitti halen bir ses yok ;
yeni kanuna göre açılacağı kesinleşti ama bu yıl sınav açılıp açılmayacağı hala meçhul?
insanı strese sokan bir bekleyiş insanın içinden çalışma azmi gidiyor.
eminim herkes benim gibi düşünüyor ve çoğu müşavirlik sınavına girecek arkadaşım çalışmayı bıraktı ? gümrük müsteşarlığı açıklama yapmak için neyi bekliyor ? derneklerimiz nerde?
neden hala bir açıklama yok 6 eylül diyenler nerde?

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Question Cevap: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
Alıntı:
cgdms´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Bugün cuma ağustos ayı bitti halen bir ses yok ;
yeni kanuna göre açılacağı kesinleşti ama bu yıl sınav açılıp açılmayacağı hala meçhul?
insanı strese sokan bir bekleyiş insanın içinden çalışma azmi gidiyor.
eminim herkes benim gibi düşünüyor ve çoğu müşavirlik sınavına girecek arkadaşım çalışmayı bıraktı ? gümrük müsteşarlığı açıklama yapmak için neyi bekliyor ? derneklerimiz nerde?
neden hala bir açıklama yok 6 eylül diyenler nerde?
cgdms arkadaşa katılıyorum bende bu sene gmy sınavına gireceğim.Dernek ortaya 6 eylül diye bir tarih attı ama daha sınav bu sene yapılacak mı yapılmayacakmı belli değil.Zaten sigortamda 45 gün yüzünden 1 sene kaybım var.Çalışma azmim giderek azalmaya başladı ne şekilde çalışacağım karar veremiyorum.Yeni kanunamı çalışayım?Bu saatten sonra nasıl bir program yapayım?gmy sınavında başarı notu en az 70 mi oldu? tecrübeli ve bilgi sahibi arkadaşlar bir yol gösterirse çok minnettar olacağım şimdiden teşekkür ederim...

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Standart Cevap: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
arkadaşlar sınav açılması ile ilgili akıl var mantık var.

Bakın başarıyı yakalayabilmek istiyorsanız karşınızdaki kişi gibi düşünmeyi öğrenmelisiniz.

Kanunun eski maddelerinin son günleri bir çok madde değişmiş yeni birçok madde gelmiş. yönetmelik değişiyor. Bu ortamda sınav açmak ne kadar mantıklı olur.

Olmaz tabiki. Ankaradaki lerde böyle düşünüyorlar.

yeni kanun ve yönetmeliğin oturması en az 3 ay sürer. uygulamada çıkan aksaklıklarla ilgili yeni çıkacak yönetmeliktede birçok maddede değişiklik olur.

Onun için siz umudunuzu kırmayın.

Her zaman hazırlıklı olun.

Size yaşanmış bir A Karnesi hikayesini anlatacağım. 2001 yılında konyada askerlik yapıyorum. Asker arkadaşım Kerim Yılmaz maliye mezunu ve muhasebeci yanında staj yaparken askere gelmiş.

bende mevzuattan geri kalmayayım diye yanıma kanun ve yönetmeliği almıştım.

bu arkadaşımı bu kitapları gördü. kendisi ile konuştuk. o zamanlar 1 tane stajsız sınav hakkı kalmıştı.

bu arkadaşa bu mesleğe girmesini söyledim. benim getirdiğim kitapların fotokopisini aldı.

askerlik bittikten sonra sınav açıldı. arkadaşa haber verdik . girdi yardımcı karneyi aldı. daha sonra istanbul a geldi. bir işe yerleştirdik. 2 ay çalıştıktan sonra orta seviyede bir gümrükleme firmasında çalıştı. bu dostum stajını tamamladı. evlilik sebebiyle eşinin tayini kıbrısa çıktı. bu arkadaşımızda kıbrısa gitti.

kendisi kıbrıstayken bir şirketim muhasebe müdürlüğüne girdi halende orada çalışıyor. bana staj sonrası a karne sınavı ne zaman hazırlanacak diye devamlı soruyordu. en son açılan sınavda a karnesini aldı.

önümüzdeki senede istanbula dönecek.

sonuç olarak sizin her zaman hazırlıklı olmanız gerekir. hazırlıklı olduğunuzda fırsat gelince geri kaçırmazsınız. sınav tarihi açıklanıpta hazırlanayım derseniz 69 da kalırsınız.

herkese başarılar!

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Standart Cevap: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
abicim ben şuan okumaktayım bu son senem. okul bitikten sonra egerki iş bulabilirsem stajımı başlatmak istiyorum demiş oldugunuz paltfoma ben katılmak istiyorum. önümde uzun yıllar var fakat o uzun yıllar hem çabuk geçer ve kısa olmuş olur. bende şimdiden sizin aranıza katılmak fikir sahibi olmak istiyorum kabul edermisiniz beni?

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Standart Cevap: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
HERKESE MERHABALAR
BENDE A KARNE SINAVINA HAZIRLIK YAPAN BİRİ OLARAK ÇALIŞMALARINIZDA BULUNMAK İSTERİM.
ANCAK SINAV TARİHİ İLE İLGİLİ HALA DAHA BELİRSİZLİK OLMASI , ÇALIŞMA ŞEVKİMİZİ KIRIYOR.
SINAV TARİHİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR BİLGİ ALDIĞINIZDA PAYLAŞIRSANIZ SEVİNİRİM.
İYİ ÇALIŞMALAR
SEMA G.

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Standart Cevap: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
büyük ihtimalle sınav açmak için yeni kanunun yürürlüğe girmesi bekleniyor yeni kanun yürülüğe girincede yönetmeliğin değişmesi içinde tabi zamana ihtiyaç var yani durumlar karışık gibi...

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Standart Cevap: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
TABİKİ BEN KATILMAK İSTERİM ...

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Standart Cevap: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
Çok faydalı olacağına inanıyorum.3 yıl bir gümrük müş. firmasında çalışarak stajımı tamamladım.Kriz nedeniyle işten çıkarıldım.Şu an çalışmıyorum.GMY sınavına girmek istiyorum.Bu gidişle sınav için yeni kanunun çıkmasını bekleyeceğiz.Sınav için işte çalışıyor olma şartı varmı bu konuda bilgisi olan varmı?Ayrıca sınav sorularının kanundaki yeni değişikliklere göre mi olacağı da daha belli değil.Bu konudaki gelişmeleri de aktarırsanız sevinirim.

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Standart Cevap: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
kanun değişti 1 ekim itibariyle yeni yönetmelikte devreye giriyor ..
bimere sordum hiçbir şey belli değil diye bir çok açıklayıcı mesaj geldi .
yeni yönetmelik yeni kanun kesinleşti ..
yapcak bişey yok.

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Standart Cevap: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
bende katılmak isterim

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Standart Cevap: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
benim bir sorum var ben 2 yıllık işletme mezunuyum ve şimdi 2 yıl daha açıktan iktisat okuyup 4 yıllığa tamamlamayı düşünüyorum ben hem okuyup hemde stajı yapabilirmiyim yani açıktan devam ederken bir yandanda stajı yapabilirmiyim şimdiden tşk ederim lütfen yardım edin bana

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Standart Cevap: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
devam edemezsin çünki işletme mezunlarına bu hak tanınmıyor dış ticaret ,avrupa birliği,ithalat -ihracat mezunu olman gerek ancak iktisat fakültesi mezunu olduktan sonra yapabilirsin stajını .

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Standart Cevap: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
ama kanunda yazıyodu gördüm işletme de vardı arasında bu arada tşk ederim

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Standart Cevap: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
2 yıllık yok neresinde var yazarmısınız?

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Standart Cevap: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
ben 2 yıllık demedim zaten eğer hem okuyup hemde stajı yapabiliyorsam bende iktisat okumayıp işletmeye devam edicem dolayısıyla 4 yıllık işletme olcak

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Standart Cevap: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
öle de olmuyor bak kanundaki şartlara sitede mevcut...güzelce okursan anlarsın adalı...

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Standart Cevap: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
Sınav kasım ayında yapılacak galiba bu tür haberler uçuşuyor otalıkta asparagasta olabilir bu yönde duyum alanlar yazarsa sevinirim...

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Standart Cevap: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
sınavı soracaklar netleşmesi için dün dernek topantısında kararlaştırılmış...

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Standart Cevap: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
bende katılmak isterim arkadaşlar

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Standart Cevap: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
arkadaşım çok haklısın valla ben bu sene yeni başladım muşavir yardımcılığı stajına şuan

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Standart Cevap: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
metin sen hem okuyup hemde stajmı yapıyorsun bide bölümün ne

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Standart Cevap: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
bu sene sınav yok..

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Standart Cevap: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
sınav değil benim mrk ettiğim ben şimdi açıköğretimden 2 yıl daha okuyup dört yıllığa tamamlamayı düşünüyorum hem okurken hemde stajı yapabilirmiyim buraya bu soruma cevap almak için üye oldum soruma doğru düzgün bir cevap alamadım kimse yardımcı olmuyor ben nerden cevap bulucam bu soruma

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Standart Cevap: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
gümrük müşavirliği sınavına çalışmak için bildiğiniz bir kitap varmı ben alıp çalışmak istiyorumda bide sınav her sene oluyomu hangi tarihlerde bide

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Standart Cevap: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
omer 1915 nasıl bu kadar netsin?

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Standart Cevap: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
igmd yönetim kurulu üyesi bir arkadaşımdan gelen bilgi bu..
bugün öğrendim ve paylaştım..

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Standart Cevap: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
Madem sınav yok igmd niye bu sene kesin sınav olacak diye kurs açtı?

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Standart Cevap: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK
bu kadar olur işte
yazalım hepimiz igmd ye bak nasıl basın açıklaması yapacaklar..

customs turkey, eu customs code, inward processing, import, export, cutoms duty, customs legislation, import tax, hs code turkey, customs clearance, customs tax, additional cusotms tax
Cevapla
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141