Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
RE: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK

söz konusu taslak 2004 yılından bu yanadır mecliste.

Resmi gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmeden buna şimdiden çalışmak kafa karıştırabilir.

şimdilik yürürlülükte bulunan mevzuata çalışacağız.

Çalışma sırasında mevzuattaki değişklikler için bilahare yeniden değerlendirme yapılacaktır.

Mevcut mevzuatı kavrarsanız yeni değişecek maddeleri de kavramak kolay olacaktır.[hr]
Gümrük Kanunundan Derse Başlayalım!

Arkadaşlar gerek kanunlar gerekse b.k.k. ,yönetmelik ve tebliğlerde dikkat edeceğiniz ana unsur ilgili mevzuatı iyi anlayabilmek için tanımlamaları çok iyi bilmek gerekir.

Tanımların bilinmesi ilgili mevzuatın daha iyi anlamamıza ve yorumlamamıza imkan sağlayacaktır.

Dolayısıyla gümrük kanununun ilk 5 maddesini mümkün ise ezberleyelim.

Bu sizin belki yarım saat belki 2 saatinizi alacak ancak ilerki konularda daha çabuk ilerlemenizi sağlayacaktır.

Elinde kaynakolmayan arkadaşlar için ilk 5 maddeyi aşağıda veriyorum.

Bir sonraki derste bunların yorumuna geçeceğiz.

Herkese İyi çalışmalar!

4458 sayılı Gümrük Kanunu

MADDE 1- Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemektir.

MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını kapsar. Türkiye kara suları, iç suları ve hava sahası gümrük bölgesine dahildir.
Bu Kanunda geçen Türkiye Gümrük Bölgesi ve Gümrük Bölgesi kavramları Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesini ifade eder.
MADDE 3- Bu Kanunda geçen;
1. “Müsteşarlık” deyimi, Gümrük Müsteşarlığını;
2. “Gümrük idaresi veya idareleri” deyimi, gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin kısmen veya tamamen yerine getirildiği merkez veya taşra teşkilatındaki hiyerarşik yönetim birimlerinin tamamını;
3. “Kişi” deyimi, gerçek ve tüzel kişiler ile hukuken tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat uyarınca hukuki tasarruflar yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklığını;
4. “Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde yerleşik kişi” deyimi,
a) Bu bölgede kanuni ikametgâhı olan bütün gerçek kişileri;
b) Bu bölgede kayıtlı işyeri, kanuni iş merkezi veya şubesi bulunan bütün tüzel kişi veya kişiler ortaklığını;
5. “Karar” deyimi, bağlayıcı tarife ve menşe bilgileri de dahil olmak üzere, gümrük idaresinin, gümrük mevzuatı ile ilgili olarak belirli bir konuda bir veya daha fazla kişi üzerinde hukuki sonuç doğuracak idari tasarrufunu;
6. “Serbest dolaşımda bulunan eşya” deyimi, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara ait hükümler saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşya ile üretiminde kullanılan girdilerin yerli olup olmadığına bakılmaksızın, 18 ve 19 uncu madde hükümlerine göre Türk menşeli sayılan eşyayı;
7. “Gümrük statüsü” deyimi, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma girmiş olup olmadığı yönünden durumunu;
8. “Gümrük vergileri” deyimi, yürürlükteki hükümler uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü;
9. “İthalat vergileri” deyimi,
- Eşyanın ithalinde öngörülen gümrük vergileri ve eş etkili vergileri,
- Tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde alınan ithalat vergilerini;
10. “İhracat vergileri” deyimi,
- Eşyanın ihracatında öngörülen gümrük vergileri ve eş etkili mali yükleri,
- Tarım politikası veya işlenmiş tarım ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde alınan ihracat vergilerini;
11. “Yükümlü” deyimi, gümrük yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumlu bütün kişileri;
12. “Gümrük gözetimi” deyimi, gümrük mevzuatına ve gereken hallerde gümrük gözetimi altındaki eşyaya uygulanacak diğer hükümlere uyulmasını sağlamak üzere gümrük idareleri tarafından genel olarak uygulanan işlemleri;
13. “Gümrük denetimi” deyimi, gümrük mevzuatına ve gereken hallerde gümrük gözetimi altındaki eşyaya uygulanacak diğer hükümlere uyulmasını sağlamak üzere eşyanın muayenesini, belgelerin varlığının ve gerçekliğinin kanıtlanmasını, işletme hesaplarının, defterlerinin ve diğer yazılı belgelerin tetkikini, nakil araçlarının kontrolünü, bagajların ve kişilerin yanlarında ya da üstlerinde taşıdıkları eşyanın kontrolünü, idari araştırmalar ve benzeri diğer işlemlerin yapılması gibi özel işlemlerin yerine getirilmesini;
14. “Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması” deyimi, eşyanın,
a) Bir gümrük rejimine tabi tutulmasını,
b) Bir serbest bölgeye girmesini,
c) Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracını,
d) İmhasını,
e) Gümrüğe terk edilmesini;
15. “Gümrük rejimi” deyimi,
a) Serbest dolaşıma giriş rejimini,
b) Transit rejimini,
c) Gümrük antrepo rejimini,
d) Dahilde işleme rejimini,
e) Gümrük kontrolü altında işleme rejimini,
f) Geçici ithalat rejimini,
g) Hariçte işleme rejimini,
h) İhracat rejimini;
16. “Gümrük beyanı” deyimi, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması talebinde bulunulmasını;
17. “Beyan sahibi” deyimi, kendi adına beyanda bulunan kişiyi veya adına beyanda bulunulan kişiyi;
18. “Eşyanın gümrüğe sunulması” deyimi, eşyanın gümrük idaresine ya da gümrükçe tayin edilen veya uygun görülen herhangi bir yere getirilmesi üzerine, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, gümrük idarelerine yapılan bildirimi;
19. “Eşyanın teslimi” deyimi, eşyanın tabi tutulduğu gümrük rejimi ile öngörülen amaçlar doğrultusunda gümrük idareleri tarafından ilgilisine teslimini;
20. “Rejim hak sahibi” deyimi, gümrük beyanını yapan veya hesabına gümrük beyanı yapılan kişi veya bu kişiye ait bir gümrük rejimi ile ilgili hakların ve yükümlülüklerin devredildiği kişiyi;
21. “İzin hak sahibi” deyimi, kendisine bir izin verilen kişiyi;
22. “Elleçleme” deyimi, gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleri;
23. “Eşya” deyimi, her türlü madde, ürün ve değeri;
İfade eder.

MADDE 4- Gümrük idareleriyle muhatap olan kişiler bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerine uymak; gümrük idarelerinin gerek bu Kanunda gerek diğer kanun, tüzük ve kararnamelerde yazılı hükümlere göre yapacağı gözetim ve denetimlere tabi olmak; bu idarelerin kendi adına veya başka idareler nam veya hesabına tahsil edeceği her tür vergi, resim, harç ve ücretleri ödemek veya bunları teminata bağlamak; kanun, tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerinin uymayı zorunlu kıldığı her tür işlemleri yerine getirmekle yükümlüdürler.
Temsil Hakkı
MADDE 5- Bütün kişiler, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri gerçekleştirmek üzere gümrük idarelerindeki işleri için bir temsilci tayin edebilirler.
Transit taşımacılık yapan veya arızi olarak beyanda bulunan kişiler hariç olmak üzere, temsilci Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bulunan kişilerdir.
Temsil, doğrudan veya dolaylı olabilir. Temsilci, doğrudan temsil durumunda başkasının adına hareket eder. Dolaylı temsil durumunda ise kendi adına, ancak başkasının hesabına hareket eder. Temsilci, temsil edilen kişi namına hareket ettiğini beyan etmek, temsilin doğrudan veya dolaylı olduğunu belirtmek ve sahip olduğu temsil yetki belgesini gümrük idarelerine ibraz etmek zorundadır.
Bir başka kişi adına veya hesabına hareket ettiğini beyan etmeyen ya da bir temsil yetkisine sahip olmadığı halde, başka bir kişi adına ya da hesabına hareket ettiğini beyan eden kişi, kendi adına ve kendi hesabına hareket ediyor sayılır.
225 inci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen kişiler gümrük idarelerinde dolaylı temsilci olarak iş takip edebilirler.
Standart RE: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK

OSMAN BEY ;
teşekkürler tekrar hayırlı olsun hepimize ancak ankara gümrük müşavirleri derneğinde bir yazı var
sanki hemen bir kaç ay içerisinde değişecekmiş gibi ve bir söylenti de bu değişiklik yaşandıktan iki ay sonra sınav açılacağı hususunda ..?bu dedikodular kafa karıştırıcı değilmi?
RE: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIKARKADAŞLAR !


Sınavda başarılı olmak için öncelikle çevresel etkenlerden kurtulmamız lazım. Şu an yürürlülükte bulunan kanun ve mevzuat neyse çalışma planımızı ona göre yapıyoruz.

ileride kanun ve mevzuatta olabilecek değişiklikler yeri geldiğinde inceleme fırsatımızda olacaktır.

Mevzuat yabancı dil gibi.Kullanmadıkça gider. Aceba nasıl yapacağım nasıl yapılıyordu gibi soruları sormaya başlarsınız.

Benim sizlere vereceğim ana hattıyla izlencek yol. Benim bütün yapacağım çalışmalar size sadece kapıyı açar.

Kapıdan içeri girmek ise size kalmıştır. Çaba ve emek sarfedersiniz içeri girersiniz. veya girmezsiniz.

Hedefimiz minimum enerjiyle maksimum güç olmalıdır.

BUGÜN EDİNECEĞİMİZ EN BÜYÜK DERS ÇEVRENİN TÜM ETKİLERİNE KARŞILIK KULAĞIMIZI KAPATIP ÇALIŞMAYA ODAKLANARAK SINAVA HAZIRLANMAK OLMALIDIR.

KONSANTRE OLMAZSANIZ HEDEFE ODAKLANMAZSANIZ BAŞARIYI YAKALAYAMAYIZ.

TEŞEKKÜRLER!

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK

Hocam Böyle Bir Uygulama Gerçekten Bizler için Çok Faydalı Olacaktır.
Ben Henüz Gümrük İşletme 1 Sınıf Ögrencisiyim. Şimdiden Hazırlanmaya Başlamak Daha Avantajlı Benım Açımdan Bende Aranızdayım.

Yanlız Şöyle Bir Bilgi Sunmak İstiyorum ;

- Verdiginiz Ders İçerikli Bilgileri 1 Konu Başilıgı Altında Özel Bir Alanda Yayınlamış Olmanız Daha Düzenli ve Takip Edilmesi Daha Kolay Olur Diye Düşünuyorum.


Çalışmalarınızda Başarılar Diliyorum.

Takipteyiz.
Standart RE: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK

Şöylemi yapsak böylemi yapsak şeklindeki düşünceleri bir kenara bırakalım,işinin arasında bize vakit ayıran karşılıksız yardımcı olan bir kişi var bırakalımda o bizi yönlendirsin, ayrıca burada yazılan konuları bilgisayarınızda bir başlık altında kendiniz toplayıp kitap haline getirebilirsiniz.
Herkeze Başarılar.

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143