Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 

RE: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK

Arkadaşlar merhaba!

Dünkü test ile ilgili cevap anahtarını gönderiyorum.

Gümrük Kanunu ilk 5 madde ile ilgili kimseden anlamadığı konu hakkında dönüş almadım. Dolayısıyla anladığınızı var sayarak bugünkü konuya geçiyorum.

Bugünkü konumuz gümrük kanunu 6 ve 9 ncu maddeler olacak.

İlk 9 maddeden 6-7 civarı soru gelir. Onun için bu bölümlere iyi çalışalım.

Gümrük Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Kararlar
MADDE 6- 1. Gümrük idarelerinin gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin bir karar vermesini talep eden her kişi, kararın verilebilmesi için gerekli bütün bilgi ve belgeleri söz konusu idarelere ibraz etmek zorundadır.
2. Karar alınması talebinin yazılı olarak yapılması gerekir. Gümrük idareleri, söz konusu talebe ilişkin başvurunun kendilerine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde karar alırlar. Verilen kararlar başvuru sahibine yazılı olarak tebliğ edilir.
Ancak, gümrük idareleri tarafından bu süreye uyulması mümkün değilse, belirtilen süre aşılabilir. Bu durumda, söz konusu idareler, yukarıda belirlenen sürenin dolmasından önce başvuru sahibine süre aşımını haklı kılan gerekçeler ile talep hakkında karar vermek için gerekli gördükleri ek süreyi de belirterek bilgi verirler.
3. Gümrük idareleri tarafından gerek başvuruların reddine ve gerekse muhatabı kişinin aleyhine olarak verilen yazılı kararlar, Onikinci Kısımda belirtilen şekilde itiraz yolu açık olmak üzere gerekçeli olarak alınır ve bu hususlar kararda belirtilir.
4. Alınan kararlar 245 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere gümrük idareleri tarafından derhal uygulanır.

MADDE 7- 1. Gümrük idaresinin ilgilinin lehine olan kararları aşağıdaki hallerde iptal edilir.
a) Kararın yanlış veya eksik bilgilere dayanılarak verilmesi halinde,
b) Başvuru sahibinin bu yanlışlık veya eksikliği bilmesi veya bilmesi gerektiği hallerde,
c) Kararın doğru veya tam bilgilere dayanılarak verilmesinin mümkün olmamasının tespiti halinde.
2. Aşağıdaki hallerde ise ilgilinin lehine olan karar değiştirilir veya iptal edilebilir.
a) Kararda öngörülen bir veya birden fazla koşulun gerçekleşmemiş veya gerçekleşemez olması,
b) Lehine olan bir kararda öngörülen bir yükümlülüğe ilgilinin uymaması halinde.
3. Kararın iptali, muhatabına tebliğ edilir.
4. 1 inci fıkra hükümlerine göre kararın iptal işlemi iptal kararının verildiği tarihten, 2 nci fıkra hükümlerine göre verilen iptal veya değiştirme kararı tebliğ tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bununla birlikte, karar muhatabının yasal çıkarlarının gerektirdiği istisnai hallerde, kararın iptalinin veya değiştirilmesinin yürürlük tarihi yönetmelikle belirlenen koşullar altında ertelenebilir.

ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Bilgi
MADDE 8- 1. Kişiler gümrük idarelerinden gümrük mevzuatının uygulanması hakkında bilgi talep edebilirler.
Ancak bu tür bir talep, fiilen tasarlanan bir ithalat ya da ihracat işlemine dayanmıyorsa reddedilebilir.
2.Bilgiler, talep edene ücretsiz olarak verilir. Bununla birlikte, özellikle eşyanın kimyevi tahlili veya ekspertizi ya da talep edene geri gönderilmesi nedeniyle gümrük idarelerince yapılan masraflar, talepte bulunan tarafından karşılanır.

MADDE 9- 1. Yazılı talep üzerine Müsteşarlık veya yetkilendirdiği gümrük idaresi tarafından bağlayıcı tarife veya bağlayıcı menşe bilgileri verilir.
2. Bağlayıcı tarife veya bağlayıcı menşe bilgisi, gümrük idarelerini, hak sahibine karşı sadece eşyanın tarife pozisyonu konusunda veya eşyanın menşeinin tespiti konusunda ve yalnızca bilginin verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu olan eşya için bağlar.
Bağlayıcı menşe bilgisinin verilmesinde, 17 ila 22 nci maddelerde yer alan eşyanın menşeinin belirlenmesine ilişkin hükümler esas alınır.
3. Bilgi alan kişi;
a) Bağlayıcı tarife bilgisi için, beyan edilecek eşya ile verilen bilgide tanımlanan eşya arasında her bakımdan uygunluk bulunduğunu,
b) Bağlayıcı menşe bilgisi için, beyan edilecek eşya ve menşe kazanımı gerektiren durumu ile verilen bilgide tanımlanan eşya ve menşe kazanımı gerektiren durumunun her bakımdan uygun bulunduğunu,
Kanıtlamak zorundadır.
4. Bağlayıcı tarife bilgisi veriliş tarihinden itibaren altı yıl; bağlayıcı menşe bilgisi veriliş tarihinden itibaren üç yıl geçerlidir. Talep edenin verdiği yanlış veya eksik bilgiye dayanan bağlayıcı bilgi iptal edilir.
5. Bağlayıcı tarife bilgisi aşağıdaki durumlarda geçerliliğini kaybeder:
a) Türk Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve verilen bilginin söz konusu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması,
b) Dünya Gümrük Örgütünün uymakla yükümlü bulunduğumuz nomanklatür, izahname, tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uymaması,
c) Bağlayıcı tarife bilgisinin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesi.
Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hallerde bağlayıcı tarife bilgisinin geçerliliğini kaybetme tarihi, söz konusu değişikliklerin Resmi Gazetede yayımı tarihidir.
6. Bağlayıcı menşe bilgisi aşağıdaki durumlarda geçerliliğini kaybeder:
a) Menşe kurallarında bir mevzuat düzenlemesi veya bir uluslararası anlaşma gereğince değişiklik yapılması ve verilen bilginin söz konusu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması,
b) Dünya Ticaret Örgütünün uymakla yükümlü bulunduğumuz Menşe Kuralları Anlaşmasına ve bu anlaşmaya ilişkin izahname ve kararlardaki bir değişikliğe uymaması,
c) Bağlayıcı menşe bilgisinin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesi.
7. 5 ve 6 ncı fıkra hükümleri uyarınca geçerliliğini kaybeden bağlayıcı tarife veya menşe bilgisinin hak sahibi, söz konusu bağlayıcı bilgiye dayanarak ve bu bilginin geçerliliğini kaybetmesinden önce, ilgili eşyanın alımı veya satımı üstüne bağlayıcı sözleşmeler yaptığı takdirde, geçerliliğini kaybeden tarife veya menşe bilgisini, söz konusu yayımın ya da tebligatın yapıldığı tarihten itibaren altı aylık bir süre boyunca kullanabilir. Ancak, gümrük işlemleri sırasında söz konusu ürünler için bir ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin gümrüğe verilmesi halinde, bu belgenin geçerlilik süresi esas alınır. Bu fıkra hükümlerine istisna getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
8. Bağlayıcı tarife veya menşe bilgisine ilişkin 7 nci fıkra hükümleri ancak aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir.
a) İthalat ya da ihracat vergilerinin belirlenmesi,
b) Tarım politikası kapsamında ihracat vergi iadeleri ile ithalata ya da ihracata verilen diğer bütün ödemelerin hesaplanması,
c) Belgelerin, söz konusu tarife veya menşe bilgisine istinaden verilmiş olması koşuluyla, eşyaya ait gümrük beyannamesinin tescili için gümrük işlemlerinin yürütülmesi sırasında verilen ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin kullanımı.


Bu maddeler ile ilgili anlamadığınız kısımlar için mutlaka dönün.

Benim bunlara vaktim yok diye düşünseniz anlamasanız bile en az ilgili maddeleri 5 kere okuyun . sizin en fazla 10 dk nızı alır.

Yağmur damlaları gibi üst üste azar azar birikerek önce göl sonrada deniz olacağız.

Herkese kolay gelsin![hr]
test 1 cevap anahtarı ektedir.[hr]
test 1

1 b güm yön madde 3
2 d güm yön madde 3
3 c güm yön madde 3
4 b güm yön madde 3
5 b güm yön madde 4
6 d güm yön madde 7
7 b güm kan mad 242
8 d güm kan mad 242
9 a güm kan mad 242
10 c güm kan mad 242
11 d güm yön madde 8
12 c güm yön madde 8
13 c güm yön madde 10
14 d güm yön madde 11
15 a güm yön madde 14
16 e güm yön madde 16
17 c güm yön madde 17
18 d güm yön madde 18
19 b güm yön madde 18
20 d güm yön madde 18
Standart RE: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIKiyi niyetli ve yürekli bir çalışma alanı oluşmuş hocaya zaman ayırdğı için teşekürler.Sınav olsada olmasada , sınava girsenizde girmesenizde bilgiden zarar gelmez. Tekrar tebrikler umarım katılan tüm arkadaşlara faydalı bir çalışma olur.

Saygılar..

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
RE: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK

Arkadaşlar

Bugün test 2 yi gönderiyorum. Bu gönderdiğim sorular biraz daha sonra işleyeceğimiz konuları içeriyor. Ancak soru mantığı ve heryerden soru gelebileceğini kavramanız gerekiyor.

Kursumuza katılan ve devam eden herkese teşekkür ederim.

Sorular biraz kazık diyebilirsiniz.

Başarılar!
Standart RE: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK

arkadaşlar sorularda kelime oyunları yapıyorlar dikkat edin
RE: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVINA HAZIRLIKMerhaba!

Test 2

Cevap Anahtarı verilmiştir.

Kolay gelsin!test 2

1 c güm yön madde 20
2 c güm yön madde 22
3 b güm yön madde 24
4 e güm yön madde 25
5 d güm yön madde 29
6 b güm yön madde 30
7 d güm yön madde 34
8 d güm yön madde 40
9 b güm yön madde 45
10 a güm yön madde 54
11 c güm yön madde 56
12 c güm yön madde 56
13 b güm yön madde 59
14 d güm yön madde 67
15 c güm yön madde 68
16 d güm yön madde 77
17 c güm yön madde 78
18 a güm yön madde 87
19 b güm yön madde 104
20 d güm yön madde 104

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142