Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Standart YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRİ19 Ocak 2008 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 26761

TEBLİĞ

Gümrük Müsteşarlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 60)Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ekonomik etkili gümrük rejimleri, nihai kullanım, basitleştirilmiş usul uygulamaları ve diğer gümrük işlemlerinin doğru olarak uygulanmasını sağlamak için yapılması gerekli tespit işlemlerinin belirlenmesi ile bu işlemlerin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, ekonomik etkili gümrük rejimleri, nihai kullanım, basitleştirilmiş usul uygulamalarının ve diğer gümrük işlemlerinin doğru olarak uygulanmasını sağlamak için yapılması gerekli tespit işlemlerinin belirlenmesi ile bu işlemlerin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 ve 226 ncı maddeleri ile Gümrük Yönetmeliğinin 694 üncü maddesinin birinci fıkrasına istinaden hazırlanmıştır.

Tespit işlemi yapılacak gümrük işlemleri

MADDE 4 – (1) Gümrük mevzuatının doğru olarak uygulanmasını sağlamak üzere aşağıdaki gümrük işlemleriyle ilgili tespitlerin belirtilen şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir:

a) Genel ve özel antrepo başvuru dosyalarının ön incelemesine yönelik tespit yapılması.

b) Antrepo devir işlemlerinin mevzuata uygunluğunun tespit edilmesi.

c) Özel antrepolara her eşya giriş ve çıkış işleminin tespit edilmesi.

ç) Genel ve özel antrepoların fiziki sayım yapılarak stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibariyle tespit edilmesi.

d) Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu eşya ile tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu mesleki teçhizat, tıbbi ve cerrahi teçhizat, ambalaj maddeleri, özel nitelikli eşya ve numunelerin rejimin öngördüğü şekilde kullanılıp kullanılmadığının süre uzatımlarının değerlendirilmesine esas teşkil edecek tespit işleminin yapılması.

e) Nihai kullanım konusu eşyanın nihai kullanım amacına uygun kullanımda olup olmadığının tespit edilmesi.

f) Gümrük idarelerince verilen dahilde işleme izinleri kapsamındaki eşya ile ilgili süre uzatımlarına esas teşkil edecek tespit yapılması.

g) Onaylanmış ihracatçı yetkisini haiz onaylanmış kişi statü belgesine sahip firmalarca düzenlenen A.TR dolaşım belgelerinin şekil şartlarının ve bu belgelerin düzenlenmesine ilişkin verilerin doğruluğunun araştırılarak, bunların dönemsel kontrolünün ve ilgili mevzuata uygunluğunun tespitinin yapılması.

h) İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu özel nitelikli eşyanın (kalıp, çizim, taslak ve benzeri diğer eşya, ölçme, kontrol, test araçları ve benzeri diğer eşya ile özel alet ve araçlar) kullanımı sonucunda elde edilen ürünlerin tamamının ya da öngörülen oranda Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edildiğinin tespit edilmesi.

ı) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işlemine ilişkin tespit yapılması.

i) İhracata konu eşyanın serbest dolaşımda bulunduğunu gösteren A.TR dolaşım belgelerinin şekil şartlarının ve bu belgelerin düzenlenmesine ilişkin verilerin doğruluğunun araştırılarak, bunların dönemsel kontrolünün ve ilgili mevzuata uygunluğunun tespitinin yapılması.

j) İhracata konu eşyanın tercihli menşeini gösteren EUR.1 dolaşım sertifikalarının şekil şartlarının ve bu belgelerin düzenlenmesine ilişkin verilerin doğruluğunun araştırılarak, bunların dönemsel kontrolünün ve ilgili mevzuata uygunluğunun tespitinin yapılması.

(2) Birinci fıkrada belirtilen tespit işlemleri için, Gümrük Müsteşarlığı tarafından hazırlanacak rehberde belirtilen format ve içerikte rapor düzenlenmesi gerekir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen gümrük işlemlerine ilişkin tespit işlemleri, 5 inci maddede belirtilen niteliklere sahip gümrük müşavirleri tarafından, varsa BİLGE erişim şifreleri iptal edilmek suretiyle, Gümrük Müsteşarlığınca yetkilendirilmeleri koşulu ile yerine getirilir.

(4) Birinci fıkranın (c) bendi uyarınca özel antrepolara eşya giriş ve çıkışlarını kontrol edecek bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, antreponun her açılış ve kapanışında gerekli tedbiri alır.

(5) Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentleri kapsamındaki tespit işlemlerini yapacak gümrük müşavirleri, bir dönemde en çok 10 gümrük antreposuna ilişkin rapor düzenleyebilir.

(6) Birinci fıkranın (c), (ç), (g), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen tespit işlemlerine ilişkin olarak yükümlü ile gümrük müşaviri arasındaki sözleşmenin, en az bir yıl süreli ve noter tasdikli olarak yapılması ve bir örneğinin ilgili gümrük müdürlüğüne ibrazı gerekir. Bu sözleşmelerden birinci fıkranın (g), (i) ve (j) bentlerine ilişkin olanlarının örneği, Gümrük Müsteşarlığına da gönderilir.

(7) Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen tespit işlemlerine ilişkin olarak yükümlü ile gümrük müşaviri arasındaki sözleşmenin herhangi bir nedenle bir yıldan daha kısa bir süre önce fesh edilmesi halinde durum derhal ilgili gümrük müşaviri tarafından gerekçesi ile birlikte antrepoları denetimi altında bulunduran gümrük müdürlüğüne bildirilir. Ayrıca sözleşmesi feshedilen ile sözleşme akdedilen gümrük müşavirince müştereken düzenlenmiş tarama suretiyle yapılan sayıma ilşkin devir-teslim tutanağı ilgili gümrük müdürlüğüne gönderilir. Tutanak sonucuna göre gerekli işlem tesis edilir.

(8) Birinci fıkranın (g), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen tespit işlemlerine ilişkin yükümlü ile gümrük müşaviri arasındaki sözleşmenin herhangi bir nedenle bir yıldan daha kısa bir süre önce fesh edilmesi halinde durum derhal ilgili gümrük müşaviri tarafından gerekçesi ile birlikte, işlemler bir başmüdürlük bünyesinde yapılmış ise ilgili başmüdürlüğe birden fazla başmüdürlük bünyesinde yapılmış ise Gümrük Müsteşarlığına bildirilir. Sözleşmenin fesh edildiği bilgisini müşavir ya da başmüdürlükten alan Gümrük Müsteşarlığınca bir denetim elemanı marifetiyle yükümlünün dönemsel olarak birinci fıkranın (g), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen işlemleri incelemeye alınır.

(9) Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen tespit işlemlerinin dönemsel olarak yaptırılmadığı tespit edilen gümrük antreposu, bu antrepoyu denetimi altında bulunduran gümrük müdürlüğü tarafından, müdür yardımcısı başkanlığında en az üç kişiden oluşan bir heyet marifetiyle tarama suretiyle sayımı yapılır ve dönemsel olarak stok kayıtlarına uygunluğunun tespiti yapılır.

(10) Birinci fıkranın (g), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen tespit işlemlerinin dönemsel olarak yaptırılmadığının tespiti halinde, Gümrük Müsteşarlığınca bir denetim elemanı marifetiyle yükümlünün dönemsel olarak birinci fıkranın (g), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen işlemleri incelemeye alınır.

(11) Birinci fıkranın (c), (ç), (g), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen tespit işlemleri dışındaki tespit işlemleri için yükümlü aynı veya bir başka müşavir ile noter onayı aranmaksızın sözleşme yapabilir. Bu sözleşmenin tespit işlemi bitmeden yükümlü tarafından tek taraflı olarak fesh edilmesi halinde, durum derhal gerekçesi ile birlikte ilgili gümrük müşaviri tarafından tespit işlemi ile ilgili gümrük müdürlüğüne bilgi verilir. Başka bir gümrük müşaviri tarafından yapılan tespit işleminin doğruluğunun denetimi için ilgili gümrük müdürlüğünce gerekli tedbir alınır.

Gümrük müşavirlerinin sahip olması gereken nitelikler

MADDE 5 – (1) 4 üncü maddede belirtilen gümrük işlemlerini takip edip sonlandıracak gümrük müşavirlerinin gerçek kişi veya tüzel kişi ortağı olarak aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekir.

a) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 228 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile geçici 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gümrük müşavirliği izin belgesine sahip olunması ya da 4458 sayılı Gümrük Kanununun 228 inci maddesinin birinci fıkrası ile geçici 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca hak sahibi olup, en az 7 (yedi) yıl süre ile gümrük müşavirliği izin belgesine sahip olunması,

b) Son beş yıl içinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi uyarınca kesinleşmiş geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası almamış olması,

c) Dolaylı temsil suretiyle gümrük idarelerinde iş takip etmemeleri ve bu amaçla kurulmuş tüzel kişilere ortak olmamaları,

ç) 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen tespit işlemlerinin yapılacağı kişiler ve antrepo işleticileri ile ortaklık ve çalışan statüde ilişkisi bulunmaması.

Müracaat ve faaliyete geçme

MADDE 6 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen niteliklere sahip olan gümrük müşavirlerinin 4 üncü madde kapsamındaki tespit işlemlerini yapabilmeleri için Ek-I’deki Başvuru Formu ve Ek-II’deki Taahhütname ile Gümrük Müsteşarlığına müracaat etmeleri ve yetki belgesi almaları gerekir.

(2) 4 üncü maddede belirtilen tespit işlemlerini yapacak gümrük müşavirlerinin kimlik ve adres bilgileri Gümrük Müsteşarlığının web sayfasında yayınlanır.

Sorumluluk

MADDE 7 – (1) Nitelikleri 5 inci maddede belirtilen gümrük müşavirleri, 4 üncü maddeye göre yapmış oldukları tespit işlemleri ve bunlara ilişkin düzenlenen raporların doğruluğundan sorumludur. Yaptıkları tespit işlemleri ve bunlara ilişkin raporların doğru olmaması halinde, tespit işleminin kapsamı ile sınırlı olmak üzere ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan yükümlü ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

(2) Gümrük müşavirlerinin bu Tebliğ kapsamında yaptıkları tespit işlemlerinin doğru olmadığı veya dönemsel tespit işlemlerinin zamanında yapılmadığının belirlenmesi halinde haklarında 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi uyarınca işlem yapılır.

Bilgi ve belge talebi

MADDE 8 – (1) Yükümlüler, 4 üncü maddedeki tespit işlemleriyle ilgili bütün bilgi ve belgeleri gümrük müşavirine sunmak ve yapılacak tespit işlemlerini kolaylaştıracak tedbirleri almak zorundadır.

(2) 4 üncü maddedeki tespit işlemlerinin yerine getirilmesinde gerekli bilgi ve belgeleri sunmaktan kaçınan yükümlüler ilgili gümrük müşaviri tarafından derhal Gümrük Müsteşarlığına bildirilir.

Raporların düzenlenmesi ve verileceği merciler

MADDE 9 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendindeki tespit işlemine ilişkin olarak; genel ve özel antrepolar için Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerini kapsayacak şekilde, her dönemi takip eden ayın son gününe kadar düzenlenen raporların bir örneği antrepoları denetiminde bulunduran gümrük müdürlüğüne, bir örneği Gümrük Müsteşarlığına, bir örneği de yükümlüye sunulur.

(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan tespit işlemi için gümrük müşavirleri, özel antrepolara her eşya giriş ve çıkışında gerekli tedbirleri alarak aynı gün düzenledikleri raporun bir örneğini gümrük antreposunu denetimi altında bulunduran gümrük müdürlüğüne, bir örneğini de yükümlüye sunar.

(3) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (g), (i) ve (j) bentlerindeki tespit işlemine ilişkin olarak Ocak-Haziran, Temmuz-Aralık dönemini kapsayacak şekilde her dönemi takip eden ayın son gününe kadar düzenlenen raporların bir örneği yükümlünün bağlı olduğu Sanayi ve/veya Ticaret Odasına, bir örneği işlemler bir başmüdürlük bünyesinde yapılmış ise ilgili başmüdürlüğe, birden fazla başmüdürlük bünyesinde yapılmış ise Gümrük Müsteşarlığına, bir örneği ise yükümlüye sunulur.

(4) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c), (ç), (g), (i) ve (j) bentleri dışında kalan tespit işlemlerine ilişkin düzenlenecek raporların bir örneği ilgili gümrük müdürlüğüne, bir örneği ise yükümlüye sunulur.

Gizlilik

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında gümrük müşavirlerince elde olunan bilgi ve belgeler ancak Tebliğde öngörülen amaçlar için kullanılır. Üçüncü kişilere verilemez ve yayınlanamaz.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımını izleyen tarihten itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart RE: YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRİ

Teşekkür ederiz sayın commer,

Hayırlı olsun diyorum.

Bence bu tebliğ ile yeni bir iş alanı yaratılmış oldu 5. maddede taşıyan şartları taşıyan kişiler için.

Eğer bilen varsa öğrenmek istediğim. Bu iş kolu iyi gelir getirmeye aday mıdır? İdare kaynaklı gümrük müşavirliği hakkı olanlar bu işi yapacaktır da hali hazırda gümrük müşavirliği yapan ve geekli şartları taşıyanlardan, müşavirliği bırakıp bu işi yapacak olan çok mudur?

Bu önemli konu hakkında yorumlarınızı almak istiyorum.
__________________
**Lütfen Forum Kurallarını dikkatlice okuyunuz.
**Forum\'da konu açmadan önce MUTLAKA arama yapınız.
**Rahatsız olduğunuz iletileri \"bildir\" tuşunu kullanarak ilgili moderatöre aktarabilirsiniz.
** Bize ulaşmak için: yoneticiler@gumrukforum.com
Standart RE: YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRİ

Bir şey değil sayın admin
Evet hayırlı olsun
Genel olarak meslek açısından bayağı olumlu bir gelişme gibi duruyor ve yeni bir iş alanından çok mevcut sistemi değiştirmeye yönelik bir adım gibi, şartları uyan Müşavirlerin gümrük işlerini yapmasını bu tebliğle zaman içerisinde ortadan kaldırıp
Gümrükleme işlerini sanki yavaş yavaş müşavirlerden alacaklar,
Avrupa ülkelerindeki gibi firmalar ve nakliyeciler gümrük işlerini kendileri yapacak Müşavirlerde onları denetleyecekler gibi bir görüntü çiziyor ilerisi için
gelir konusuna gelince gümrükleme işlerinden daha çok gelir getireceği kesin gibi ve gelirin yanında mesleğin değeri açısından da çok şey değişeceğide kesin görünüyor

Tabiki bunlar yorum işin asıl rengini zaman içersinde uygulamada göreceğiz hep beraber, tekrar hayırlı olsun diyelim
Standart RE: YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRİYorumunuz için teşekkür ederim sayın commer,

Uygulama 6 ay sonra yürürlüğe giriyor. Hepberaber göreceğiz neler getireceğini. Gümrük müşavirliği mesleğine çok değer katacağı görüşünüze de aynen katılıyorum.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
__________________
**Lütfen Forum Kurallarını dikkatlice okuyunuz.
**Forum\'da konu açmadan önce MUTLAKA arama yapınız.
**Rahatsız olduğunuz iletileri \"bildir\" tuşunu kullanarak ilgili moderatöre aktarabilirsiniz.
** Bize ulaşmak için: yoneticiler@gumrukforum.com
Standart RE: YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRİ

selamlar.
öncelikle herkesin herşeyi tartışabildiği böyle bir forumun eksikliğini hisseden biz gümrükçüler için yapılmış bu sitede emeği, geçen herkese kendi adıma teşekkür ederim.
konuya ilişkin olarak şunu sormak isterim.
Tebliğin 5. maddesinin c fıkrasında müşavirlere; c) Dolaylı temsil suretiyle gümrük idarelerinde iş takip etmemeleri ve bu amaçla kurulmuş tüzel kişilere ortak olmamaları,
şartı getiriliyor.
bunu biraz daha açabilir miyiz?
müşavirliğin ikiye ayrılması olayı söz konusu. kamu adına iş yapanlar ve firmalar adına iş yapanlar...

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142