Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Standart Cevap: staj raporu

slm hatay mkü sünde dış ticaret bölümünde okumaktayım sizlere bi kaç tane staj raporu vereceğim... benim yazdığım kadar şunlardır:

BEYANNAME YAZIMI

Büroda tescil edilmeyen beyannamenin gümrük
Ø
idaresine ait bilgisayar salonunda yazımı Beyanname yazım biriminin hazırlamış olduğu dökümden yararlanarak beyanname tescil edilir ve takımlar hazırlanarak onay servisine bırakılır .

II-) ( 0100) NORMAL İTHALAT

GEREKLİ
Ø
BELGELER :

- BEYANNAME
-KIYMET BİLDİRİMİ
-BANKA YAZISI (BEDELSİZ İTHALAT DA OLAMAZ)
-FATURA
-ATR ,EURO veya MENŞE ŞEHADETNAMESİ
-SİGORTA MAKBUZU
-NAVLUN FATURASI
-KKDF MAKBUZU (VADELİ AKREDETİF VEYA MAL MUKABİLİ ÖDEMEDE)
-T.S.E. BELGESİ (GEREKİYORSA ) *
-KİMYAGERLİK BELGESİ (GEREKİYORSA) *
-İŞGÜM(GEREKİYORSA) *
-TAHHÜTNAME (GEREKİYORSA) *


NOT.1) * İŞARETİ İLE GÖSTERİLEN belgeler tarifenin pozisyonuna
Ø
göre gerekli olan veya muayene memurunun isteği doğrultusunda aranacak belgelerdir.
2) Tüm bu belgeler bir takımı oluşturmakta ve bu tane hazırlanmalıdır .

1.Takım : Gümrük idaresinde kalıp asıl nüshalar konmalıdır .
2.Takım : İstatiski nüsha denir .(Kontrol Genel Müdürlüğüne gitmektedir.
3.Takım : Müşteri nüshasıdır .(Bu nüshaya banka yazısı ,navlun faturası ve sigortanın aslı
konulur)
4.Takım : Şirket bünyesindeki arşive kaldırılır.

3) Mal mukabili ödemelerde (D.İ.İ.B. KAPSAMINDAKİLER HARİÇ) KKDF
tutarı yurt içi giderin içine eklenecektir.
GÜMRÜK İŞLEMİ:

BİLGE bilgisayar sisteminde tescil edilmiş olan beyanname
Ø
yukarıda belirtilmiş olan takımlarla beraber ONAY servisine bırakılır .

Ø
ONAY servisi beyannamenin mükellef dosyasının olup olmadığına ,evrakların eksik olup olmadığına ,beyanname bilgilerinin doğru olup olmadığına ,ambar bekleme süresinin dolup dolmadığına bakar ve bir hata yoksa gümrük onayını verir.


Gümrük onayı verir vermez BİLGE bilgisayar sistemi
Ø
beyannameyi otomatik olarak herhangi bir muayene memuruna atar .

Bu
Ø
atama beyannamenin niteliğine göre sarı hat yada kırmızı hata aktarılır.


Ayrıca birde mavi hat vardır.
Ø


Muayene memuruna
Ø gelen beyanname memur tarafından incelenmeye başlar .Belge üzerinde eşyanın beyan edilen eşyamı olduğu ve gümrük yönetmeliğinin gerektirdiği usüller içerisinde mi ithal edilip edilmediğine bakar .


Tarife pozisyonuna
Ø
göre gereken başka belgeler varsa onları ister eğer uygunsa beyannameyi kapatır ve blokeyi kaldırır.

Blokesi kaldırılan beyanname artık vergisi
Ø
yatırılacak hale gelmiştir.


Beyannamenin kımızı nüshası ve yeşil
Ø
nüshası vezneye verilerek vergisi yatırılır.

Artık işlemi
Ø
yapılabilir.

III-) (5100) D.İ.İ.B. KAPSAMINDA İTHALAT

Daha öncebir rejime tabi tutulmamış eşyanın şartlı muafiyet sistemi kapsamında dahilde işleme rejimine işlemine tabi tutularak yurda girişi.

GEREKLİ BELGELER :
Ø


- BEYANNAME
- KIYMET BİLDİRİMİ
- BANKA YAZISI (BEDELSİZ İTHALAT DA OLAMAZ)
- FATURA
- D.İ.İ.BELGESİ (ASLI)
- BU BELGEYE AİT DÜŞÜM LİSTELERİ.


1) D 1 KAPSAMINDA OLANLAR: (Teminat mektubu gerekenler)

Muafiyetler Servisine
Ø D.İ.İ.B. gösterilir ve beyanname imzalatılır. (Bu serviste belgenin süresinin olup olmadığına bakılır.)
Muayene memuru aşamasına gelen beyanname uygunsa
Ø
imzalatılır.
Vergisi yatacak hale gelen beyannamenin teminat mektubu ile
Ø
işlemler yapılır.
Teminat mektubunun kontrolü için muhasebat servisine
Ø
teminat mektubunun hangi bankadan ve şubeden alındığını gösterir bir dilekçe yazılır.(Bkz.örnek 1)
İlgili memur dilekçeyi imzalar ve kendi kayıt
Ø
defterine kaydeder .
Müdür muavinine bu defter imzalatılır.
Ø

Sonra
Ø
bankaya kayıt nosu ile birlikte fax çekilir.

Standart Cevap: staj raporuI-İTHALAT İŞLEMLERİ

1.1-İTHALAT BELGESİ


Bankaların, akreditif açtırmak isteyen ithalatçılardan 1/a sayılı Merkez Bankası Genelgesi’nin “ithalata ilişkin hükümler” bölümündeki ikinci madde gereğince ithalat belgesi, almaları gerekir. Alınacak bu belgede;
 Belgenin hangi banka şubesine verildiği
 Firmanın adı ve adresi
 Firmanın bağlı olduğu kambiyo mercii
 Firmanın bağlı olduğu vergi dairesi

İthal edilecek malın;

 Gümrük tarife ve istatistik No su
 Cinsi
 Döviz itibariyle kıymeti
 Faturanın tarih ve numarası
 Ödeme şekli
 Satıcı firmanın adı ve adresi
 Hariçte firmaya bağlı diğer bir firma, şube, fili al vb.
 Dahilde firmaya bağlı diğer bir firma, şube, fili al vb.
 İthal süresi
 Malın getirileceği ülke
Gösterilir ve bu malların ithal yönetmeliğinde tespit edilen süre içinde yurda fiilen ithal edileceği ve bu tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hesabın kapatılacağı ithalatçı tarafından beyan edilir.

İTHALAT MÜSAADESİ

İthal edilecek mal bedelinin transferini ve malların gümrükten çekilmesini sağlamak üzere kullanılacak olan bankada bulunan örnek ithal müsaadesi, bankanın döviz pozisyonu kullanılarak yapılacak ithalatta; ithalata aracılık eden ve döviz pozisyonu tutmaya yetkili bulunan bankalarca, Merkez Bankası aracılığı ile yapılacak ithalatta Merkez Bankası’nca düzenlenir.


TEŞVİK BELGESİNİN İNCELENMESİ

Global ihracatı Teşvik Belgelerinin ithal müsaadesine bağlanma süresi belgede belirtilen ihraç süresi (ek süreler dahil) sonuna kadardır.

1.2-AKREDİTİF MÜRACATININ İNCELENMESİ

Banka, satış sözleşmesini de görmek suretiyle gerekli bilgileri alır ve işlem yüzde yüz nakitle karşılanmayacaksa ithalatçının mali durumunu ve moralitesini, eski müşteri ise kredi durumunu inceler.İşlemin nakitle karşılanmayan kısmının,bankanın ithalatçıya tespit ettiği veya yeniden tesbit edeceği kredi ve bu yetmezse gösterilecek kefilin kredisi içinde kalması esastır.

İthal edilecek malların cinsine, sürüm, satış ve dayanma durumuna, fiyatının değişmezlik derecesine, müşterinin mali gücüne ve moralitesine, başkaca teminat gösterip gösterilmediğine göre belirlenecek bir marj tahsil edilir.Kalan kısım için, gerekli görülürse,maddi teminat veya kefalet de alınır.

1.3-AKREDİTİF AÇILIŞI

Müşteri bankaya başvurarak bankanın incelemesi için gerekli belgeler düzenlendikten ve provizyon alındıktan sonra akreditif açılır.

Banka müşterinin talimatına göre akreditifi ya mektupla, şifreli teleks, telgraf ya da swift ile açar. Akreditif lehdara genellikle bankanın muhabiri aracılığıyla ihbar edilir. Akreditif mektup, teleks ve telgrafında akreditifin vadesinin, miktarının, kullanma şartlarının, ihracatçıdan ne gibi belgeler alınacağının özellikle belirtilmesi ve amirin bildirdiği şartların tam olarak gösterilmiş olması gerekir. Teleks ve telgraf teyitleri aynı gün muhabire postalanmalı ve telgraf bütün aynı gün muhabire postalanmalı ve telgraf bütün ayrıntıları içermiyorsa teyit ayrıntılı bir mektupla yapılmalıdır. Akreditif mektubu bankalarda bulunan formüllerin ,ICC 500’de yer alan, akreditiflere ilişkin yeknesak kurallar gözönünde tutularak doldurulması suretiyle düzenlenir.

Akreditifin açıldığı, muhabire gönderilen akreditif mektup, tyeleks veya telgrafının bir kopyasının da bağlanacağı bir mektupla ithalatçıya bildirilir.
Akreditif mektubunda yer alacak hususlar:
 Lehdarın adı ve adresi,
 Amirin adı ve adresi,
 Amir bankanın adı,
 Akreditifin türü,
 Vesaikin ithalatçıya ödeme karşılığında mı, poliçe kabulü karşılığında mı teslim edileceği,
 Malın cinsi, birim fiyatı, miktarı,
 İstenen vesaik ve bu vesaikin kaç nüsha düzenleneceği,
 Yükleme ve varış yerleri,
 Aktarma yapılıp yapılamayacağı,
 Yükleme vadesi,
 Sevk vesikasının düzenlenme tarihinden sonra ödeme için vesaikin ibraz edileceği süre,

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart Cevap: staj raporu

I-İTHALAT İŞLEMLERİ

1.1-İTHALAT BELGESİ


Bankaların, akreditif açtırmak isteyen ithalatçılardan 1/a sayılı Merkez Bankası Genelgesi’nin “ithalata ilişkin hükümler” bölümündeki ikinci madde gereğince ithalat belgesi, almaları gerekir. Alınacak bu belgede;
 Belgenin hangi banka şubesine verildiği
 Firmanın adı ve adresi
 Firmanın bağlı olduğu kambiyo mercii
 Firmanın bağlı olduğu vergi dairesi

İthal edilecek malın;

 Gümrük tarife ve istatistik No su
 Cinsi
 Döviz itibariyle kıymeti
 Faturanın tarih ve numarası
 Ödeme şekli
 Satıcı firmanın adı ve adresi
 Hariçte firmaya bağlı diğer bir firma, şube, fili al vb.
 Dahilde firmaya bağlı diğer bir firma, şube, fili al vb.
 İthal süresi
 Malın getirileceği ülke
Gösterilir ve bu malların ithal yönetmeliğinde tespit edilen süre içinde yurda fiilen ithal edileceği ve bu tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hesabın kapatılacağı ithalatçı tarafından beyan edilir.

İTHALAT MÜSAADESİ

İthal edilecek mal bedelinin transferini ve malların gümrükten çekilmesini sağlamak üzere kullanılacak olan bankada bulunan örnek ithal müsaadesi, bankanın döviz pozisyonu kullanılarak yapılacak ithalatta; ithalata aracılık eden ve döviz pozisyonu tutmaya yetkili bulunan bankalarca, Merkez Bankası aracılığı ile yapılacak ithalatta Merkez Bankası’nca düzenlenir.


TEŞVİK BELGESİNİN İNCELENMESİ

Global ihracatı Teşvik Belgelerinin ithal müsaadesine bağlanma süresi belgede belirtilen ihraç süresi (ek süreler dahil) sonuna kadardır.

1.2-AKREDİTİF MÜRACATININ İNCELENMESİ

Banka, satış sözleşmesini de görmek suretiyle gerekli bilgileri alır ve işlem yüzde yüz nakitle karşılanmayacaksa ithalatçının mali durumunu ve moralitesini, eski müşteri ise kredi durumunu inceler.İşlemin nakitle karşılanmayan kısmının,bankanın ithalatçıya tespit ettiği veya yeniden tesbit edeceği kredi ve bu yetmezse gösterilecek kefilin kredisi içinde kalması esastır.

İthal edilecek malların cinsine, sürüm, satış ve dayanma durumuna, fiyatının değişmezlik derecesine, müşterinin mali gücüne ve moralitesine, başkaca teminat gösterip gösterilmediğine göre belirlenecek bir marj tahsil edilir.Kalan kısım için, gerekli görülürse,maddi teminat veya kefalet de alınır.

1.3-AKREDİTİF AÇILIŞI

Müşteri bankaya başvurarak bankanın incelemesi için gerekli belgeler düzenlendikten ve provizyon alındıktan sonra akreditif açılır.

Banka müşterinin talimatına göre akreditifi ya mektupla, şifreli teleks, telgraf ya da swift ile açar. Akreditif lehdara genellikle bankanın muhabiri aracılığıyla ihbar edilir. Akreditif mektup, teleks ve telgrafında akreditifin vadesinin, miktarının, kullanma şartlarının, ihracatçıdan ne gibi belgeler alınacağının özellikle belirtilmesi ve amirin bildirdiği şartların tam olarak gösterilmiş olması gerekir. Teleks ve telgraf teyitleri aynı gün muhabire postalanmalı ve telgraf bütün aynı gün muhabire postalanmalı ve telgraf bütün ayrıntıları içermiyorsa teyit ayrıntılı bir mektupla yapılmalıdır. Akreditif mektubu bankalarda bulunan formüllerin ,ICC 500’de yer alan, akreditiflere ilişkin yeknesak kurallar gözönünde tutularak doldurulması suretiyle düzenlenir.

Akreditifin açıldığı, muhabire gönderilen akreditif mektup, tyeleks veya telgrafının bir kopyasının da bağlanacağı bir mektupla ithalatçıya bildirilir.
Akreditif mektubunda yer alacak hususlar:
 Lehdarın adı ve adresi,
 Amirin adı ve adresi,
 Amir bankanın adı,
 Akreditifin türü,
 Vesaikin ithalatçıya ödeme karşılığında mı, poliçe kabulü karşılığında mı teslim edileceği,
 Malın cinsi, birim fiyatı, miktarı,
 İstenen vesaik ve bu vesaikin kaç nüsha düzenleneceği,
 Yükleme ve varış yerleri,
 Aktarma yapılıp yapılamayacağı,
 Yükleme vadesi,
 Sevk vesikasının düzenlenme tarihinden sonra ödeme için vesaikin ibraz edileceği süre,
Standart Cevap: staj raporu

I-İTHALAT İŞLEMLERİ

1.1-İTHALAT BELGESİ


Bankaların, akreditif açtırmak isteyen ithalatçılardan 1/a sayılı Merkez Bankası Genelgesi’nin “ithalata ilişkin hükümler” bölümündeki ikinci madde gereğince ithalat belgesi, almaları gerekir. Alınacak bu belgede;
 Belgenin hangi banka şubesine verildiği
 Firmanın adı ve adresi
 Firmanın bağlı olduğu kambiyo mercii
 Firmanın bağlı olduğu vergi dairesi

İthal edilecek malın;

 Gümrük tarife ve istatistik No su
 Cinsi
 Döviz itibariyle kıymeti
 Faturanın tarih ve numarası
 Ödeme şekli
 Satıcı firmanın adı ve adresi
 Hariçte firmaya bağlı diğer bir firma, şube, fili al vb.
 Dahilde firmaya bağlı diğer bir firma, şube, fili al vb.
 İthal süresi
 Malın getirileceği ülke
Gösterilir ve bu malların ithal yönetmeliğinde tespit edilen süre içinde yurda fiilen ithal edileceği ve bu tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hesabın kapatılacağı ithalatçı tarafından beyan edilir.

İTHALAT MÜSAADESİ

İthal edilecek mal bedelinin transferini ve malların gümrükten çekilmesini sağlamak üzere kullanılacak olan bankada bulunan örnek ithal müsaadesi, bankanın döviz pozisyonu kullanılarak yapılacak ithalatta; ithalata aracılık eden ve döviz pozisyonu tutmaya yetkili bulunan bankalarca, Merkez Bankası aracılığı ile yapılacak ithalatta Merkez Bankası’nca düzenlenir.


TEŞVİK BELGESİNİN İNCELENMESİ

Global ihracatı Teşvik Belgelerinin ithal müsaadesine bağlanma süresi belgede belirtilen ihraç süresi (ek süreler dahil) sonuna kadardır.

1.2-AKREDİTİF MÜRACATININ İNCELENMESİ

Banka, satış sözleşmesini de görmek suretiyle gerekli bilgileri alır ve işlem yüzde yüz nakitle karşılanmayacaksa ithalatçının mali durumunu ve moralitesini, eski müşteri ise kredi durumunu inceler.İşlemin nakitle karşılanmayan kısmının,bankanın ithalatçıya tespit ettiği veya yeniden tesbit edeceği kredi ve bu yetmezse gösterilecek kefilin kredisi içinde kalması esastır.

İthal edilecek malların cinsine, sürüm, satış ve dayanma durumuna, fiyatının değişmezlik derecesine, müşterinin mali gücüne ve moralitesine, başkaca teminat gösterip gösterilmediğine göre belirlenecek bir marj tahsil edilir.Kalan kısım için, gerekli görülürse,maddi teminat veya kefalet de alınır.

1.3-AKREDİTİF AÇILIŞI

Müşteri bankaya başvurarak bankanın incelemesi için gerekli belgeler düzenlendikten ve provizyon alındıktan sonra akreditif açılır.

Banka müşterinin talimatına göre akreditifi ya mektupla, şifreli teleks, telgraf ya da swift ile açar. Akreditif lehdara genellikle bankanın muhabiri aracılığıyla ihbar edilir. Akreditif mektup, teleks ve telgrafında akreditifin vadesinin, miktarının, kullanma şartlarının, ihracatçıdan ne gibi belgeler alınacağının özellikle belirtilmesi ve amirin bildirdiği şartların tam olarak gösterilmiş olması gerekir. Teleks ve telgraf teyitleri aynı gün muhabire postalanmalı ve telgraf bütün aynı gün muhabire postalanmalı ve telgraf bütün ayrıntıları içermiyorsa teyit ayrıntılı bir mektupla yapılmalıdır. Akreditif mektubu bankalarda bulunan formüllerin ,ICC 500’de yer alan, akreditiflere ilişkin yeknesak kurallar gözönünde tutularak doldurulması suretiyle düzenlenir.

Akreditifin açıldığı, muhabire gönderilen akreditif mektup, tyeleks veya telgrafının bir kopyasının da bağlanacağı bir mektupla ithalatçıya bildirilir.
Akreditif mektubunda yer alacak hususlar:
 Lehdarın adı ve adresi,
 Amirin adı ve adresi,
 Amir bankanın adı,
 Akreditifin türü,
 Vesaikin ithalatçıya ödeme karşılığında mı, poliçe kabulü karşılığında mı teslim edileceği,
 Malın cinsi, birim fiyatı, miktarı,
 İstenen vesaik ve bu vesaikin kaç nüsha düzenleneceği,
 Yükleme ve varış yerleri,
 Aktarma yapılıp yapılamayacağı,
 Yükleme vadesi,
 Sevk vesikasının düzenlenme tarihinden sonra ödeme için vesaikin ibraz edileceği süre,
Standart Cevap: staj raporuUluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler

Uluslararası Ticaret, makro planda Dünya Ticaret Örgütü’nü Kuran Anlaşma, iki taraflı veya çok taraflı anlaşmalar ülkelerin kendi ulusal mevzuatı, uluslararası ticari teamüller ve geleneklere göre yapılmaktadır. Yapılan ticari muamelelerin güvenirliği ve tartışmalara meydan vermeden işleyebilmesi için, ilgili belgelerin düzenli, birbiri ile irtibatlı ve kurallara uygun olarak tanzim edilmesi gerekmektedir.

Genel olarak uluslararası ticarette kullanılan belgeleri altı grupta toplamak mümkündür. Bunlar,
1- Ticari Belgeler,
2- Resmi Belgeler,
3- Taşıma Belgeleri,
4- Sigorta Belgeleri,
5-Finansman Belgeleri,
6-Teşvik Belgeleridir

1. Ticari Belgeler

a- Faturalar:
Proforma Faturalar: Satış koşullarını belirten bir teklif niteliğindedir.
Ticari Faturalar: Aşağıdaki bilgileri içeren bir belgedir.
- Düzenlendiği lisanda “FATURA” başlığı,
- Satıcının ismi, unvanı adresi,
- Alıcının ismi unvanı ve adresi,
- Düzenleme tarihi ve numarası,
- Malın (hizmetin) ayrıntılı tanımı,
- Miktar, birim fiyat, toplam değer,
- Sevkıyat bilgileri,
- Ambalaj işaretleri,
- Alıcının özel olarak istediği diğer bilgiler,
Akreditifli işlemlerde
- Aksine hüküm yoksa mal miktarı %5 eksik veya fazla olabilir.
- Akreditifte yaklaşık, takriben civarında gibi ibareler kullanılmışsa; miktar
veya değer %10 eksik veya fazla olabilir.

b- Navlun Faturası (Freight Invoice): Navlunun satıcı (ihracatçı) tarafından ödenmesi durumunda, bunun konşimento üzerinde belirtilmesi teamül bazen de zorunluluktur. Ancak bu belirtim yapılmamışsa, satıcı firmanın taşıyıcı firmadan bir navlun faturası alarak ithalatçı firmaya vermesi, ya da tahsil belgeleri arasına navlun faturasını da koyması gerekmektedir. Navlun faturası malın ithal edildiği ülkede vergiye tabi kıymetinin tespitinde dikkate alınacak kıymet faktörlerinden birini oluşturmaktadır.

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143