Gümrük Forum - gümrük ithalat ihracat dış ticaret lojistik forum
 
Exclamation Hariçte işleme rejimi hakk. yardımcı olur musunuz lütfen?Okulda bir sunu hazırlamak amaçlı hariçte isleme rejimi üzerinde iki haftadır internetten veri toplamaya calışmaktayım ancak istediğim can alıcı verileri bulamadım öncelikle bana hariçte işlem rejimenin başından sonuna kadar izinlerin alınmasından tutunda kapatılmasına kadar gerekli belgeler nelerdir söyleyebilir mısınız mevzuattı acıklamaydı hepsını buldum ancak somut bır belge yok elımde ılk olarak bana hangı belgeler gereklı oldugunu yazarsanız cok sevinirim son olarakta bu belgelerın orneklerı eger varsa elınızde paylasabılır mısın?
şimdiden tesekkurler iyi gunler...

customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart Cevap: Hariçte işleme rejimi hakk. yardımcı olur musunuz lütfen?

GÜMRÜK KANUNU

Hariçte İşleme Rejimi

I. Genel Hükümler
MADDE 135- 1. Hariçte işleme rejimi, 144 ila 148 inci maddelerde öngörülen standart değişim sistemine ilişkin hükümler ile 116 ncı madde hükmü saklı kalmak üzere, serbest dolaşımdaki eşyanın hariçte işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin ithal vergilerinden tam veya kısmi muafiyet suretiyle yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.
2. Serbest dolaşımdaki eşyanın geçici ihracı halinde, söz konusu eşyaya Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışı için öngörülen ihracat vergileri, ticaret politikası önlemleri ve diğer işlemler uygulanır.
3. Bu rejimde geçen;
a) “Geçici ihracat eşyası” deyimi, hariçte işleme rejimine tabi tutulan eşya,
b) “İşleme faaliyetleri” deyimi, 108 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bendlerinde düzenlenen faaliyetler,
c) “İşlem görmüş ürünler” deyimi, işleme faaliyetleri sonucu elde edilen bütün ürünler,
d) “Verimlilik oranı” deyimi, belirli miktardaki geçici ihracat eşyasının işlenmesi sonucunda elde edilen işlem görmüş ürünlerin miktarı veya yüzde oranı,
Anlamına gelir.
Gerekçe Yönetmelik Maddeleri395-414
Tebliğler1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
MADDE 136- Hariçte işleme rejimi;
a) İhracı, ödenmiş ithalat vergilerinin geri verilmesine veya teminata bağlanmış ithalat vergilerinin kaldırılmasına yol açan,
b) İhracından önce, nihai kullanımları nedeniyle tam muafiyet suretiyle serbest dolaşıma giren ve bu muafiyetin tanınması için gerekli koşulları taşımaya devam eden,
c) İhracı, ihracat vergi iadesini gerektiren veya ihracı nedeniyle tarım politikası çerçevesinde vergi iadesi dışında bir mali avantaj sağlanan,
Serbest dolaşımdaki eşyaya uygulanmaz.
(b) bendinin istisnaları yönetmelikle belirlenir.
Gerekçe Yönetmelik Maddeleri395-414
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. İznin Verilmesi
MADDE 137- l. Hariçte işleme izni, talep üzerine, 80 inci madde çerçevesinde işleme faaliyetini yaptıracak kişiye verilebilir.
2. Ancak, rejimin uygulanmasının, ithal edilen işlem görmüş ürünlerin aynısını veya benzerini üreten Türkiye’deki üreticilerin temel çıkarlarını olumsuz etkilemeksizin ihraç eşyasının satışını teşvik etmesi ve işleme faaliyetinin Türk menşeli eşya ile Türkiye dışında elde edilen eşyanın birleştirilmesiyle oluşan işlem görmüş ürün olarak ithal edilmesi halinde, hariçte işleme izni işleme faaliyetini yaptıracak kişi dışında başka bir kişiye de verilebilir.
Gerekçe Yönetmelik Maddeleri326, 396,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
MADDE 138- Hariçte işleme izni;
a) Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere,
b) İşlem görmüş ürünlerin geçici ihracat eşyasının işlenmesi sonucu elde edildiğinin tespiti mümkün olan hallerde,
c) Talep edilen iznin; Türkiye'deki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarına ciddi bir zarar verecek durumda olmadığı hallerde,
Verilir.
(b) bendinde istisna getirilecek haller ve bu istisnaların uygulanmasına ilişkin şartlar ilgili Bakanlar Kurulu Kararında belirtilir.
Gerekçe Yönetmelik Maddeleri395-414
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Rejimin İşleyişi
MADDE 139- l. İşlem görmüş ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine yeniden ithal edilmeleri için gereken süre verilen izinde belirtilir. İzin hak sahibinin talebinin uygun bulunması halinde, bu süre uzatılabilir.
2. Faaliyetin verimlilik oranı veya bu oranın belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar ilgili Bakanlar Kurulu Kararında belirtilir.
Gerekçe Yönetmelik Maddeleri395-414
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
MADDE 140- 1. 135 inci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen ithalat vergilerinden tam veya kısmi muafiyet, yalnızca işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyanının, izin hak sahibi veya izin hak sahibinin onayı alınmış ve izin koşullarına uyulmuş olmak kaydı ile Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bir başka kişi adına ya da hesabına yapılması halinde tanınabilir.
2. Hariçte işleme rejimine ilişkin şartlar veya yükümlülüklerden birine uyulmadığı takdirde, 135 inci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen ithalat vergilerinden tam veya kısmi muafiyet uygulaması yapılmaz. Ancak, bu durumun, söz konusu rejimin doğru işleyişine önemli bir etkisinin olmadığının tespit edilmesi halinde, ithalat vergilerinden tam veya kısmi muafiyet uygulaması yapılır.
Gerekçe Yönetmelik Maddeleri395-414
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
MADDE 141- l. 135 inci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen ithalat vergileri, işlem görmüş ürünlere ait ithalat vergileri tutarından, geçici ihracat eşyasına en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu ülkeden aynı tarihte ithal edilse idi uygulanacak olan ithalat vergileri tutarının indirilmesi suretiyle hesaplanır.
2. 1 inci fıkra uyarınca indirilecek tutarın hesaplanmasında geçici ihracat eşyasının, hariçte işleme rejimine ilişkin beyannamenin tescili tarihindeki miktar ve niteliği ile işlem görmüş ürünlerin yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescili tarihinde uygulanabilir diğer vergilendirme unsurları dikkate alınır.
İşlem görmüş ürünlerin gümrük kıymetinin belirlenmesinde 27 nci maddenin 1 inci fıkrasının (b) bendinin (i) alt bendi dikkate alınır. Kıymetin bu şekilde belirlenememesi durumunda, işlem görmüş ürünlerin gümrük kıymeti ile makul bir yöntemle belirlenen işleme masrafları arasındaki fark, geçici ihracat eşyasının kıymetini oluşturur.
Bununla birlikte;
a) Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek giderler, indirilecek tutarın hesaplanmasında dikkate alınmaz.
b) Hariçte işleme rejimine tabi tutulmadan önce geçici ihracat eşyasının nihai kullanımı nedeniyle indirimli bir orandan serbest dolaşıma girdiği ve bu indirimli oranın tanınması için gerekli koşulların yürürlükte kalmaya devam ettiği hallerde indirilecek tutar, eşyanın serbest dolaşıma ilk girişi sırasında hesaplanan gerçek ithalat vergileri tutarıdır.
3. Geçici ihracat eşyasının, nihai kullanım amacıyla serbest dolaşıma girişi sırasında indirimli veya sıfır vergi oranından yararlanabildiği hallerde, bu eşyaya en son işleme faaliyetinin gerçekleştiği ülkede de nihai kullanıma uygun işçilik görmesi koşuluyla, söz konusu indirimli veya sıfır vergi oranı uygulanır.
4. İşlem görmüş ürünlerin 15 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (d) veya (e) bentleri çerçevesinde tercihli bir tarife uygulamasından yararlanması ve bu tarifenin geçici ihracat eşyası ile aynı tarife pozisyonundaki eşya için de geçerli olması halinde,1 inci fıkra uyarınca indirilecek tutarın hesaplanmasında dikkate alınacak vergi oranı, söz konusu tercihli tarifenin uygulanabilmesi için gerekli koşullara uygun geçici ihracat eşyasına uygulanması gereken orandır.
5. Birinci fıkra hükümlerine istisna olarak hariçte işleme rejimini müteakip eşyaya serbest dolaşıma giriş rejiminin uygulanacağı durumlar ve buna ilişkin özel şartlar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Söz konusu eşyanın vergilendirilmesinde hariçte işleme rejimi kapsamında yapılan işleme maliyeti esas alınır. (07.07.2009/27281 R.G. 5911 s.Kanun ile eklenmiştir. Gerekçe)
6. İki veya çok taraflı ticaret anlaşmaları çerçevesinde bazı işlem görmüş ürünler için konulmuş veya konulacak olan ithalat vergi muafiyeti içeren hükümler saklıdır.
Gerekçe Yönetmelik Maddeleri400, 402, 411
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
MADDE 142- Tamir amacıyla geçici ihraç edilen eşya, tamiratın garanti nedeniyle sözleşmeye bağlı olarak veya kanuni bir yükümlülüğe dayanarak ya da bir imalat hatası nedeniyle, bedelsiz yapıldığının kanıtlanması halinde, serbest dolaşıma ithalat vergilerinden tam muaf olarak girer. Ancak, söz konusu eşyanın serbest dolaşıma ilk girişi sırasında kusurlu olduğunun dikkate alınarak işlem yapılmış olması halinde, bu hüküm uygulanmaz.
Gerekçe Yönetmelik Maddeleri395-414
G.G.T. (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) Seri No 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
MADDE 143- Eşyanın tamir amacıyla geçici ihraç edildiği ve tamiratın bedel karşılığında yapıldığı hallerde, 135 inci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen ithalat vergileri, gümrük kıymeti olarak tamir masraflarına eşit bir tutar dikkate alınarak, işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihte, bu ürünlere uygulanacak vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına istinaden belirlenir. Ancak, izin hak sahibinin tamir masrafları dışında başka bir ödeme yapmamış olması ve bu ödemenin izin hak sahibi ile faaliyeti yapan kişi arasındaki ilişkiden etkilenmemesi gerekir.
Gerekçe Yönetmelik Maddeleri395-414,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV. Standart Değişim Sistemine Dayalı Hariçte İşleme
MADDE 144- 1. Hariçte işleme rejimine ilişkin önceki hükümlerin yanı sıra, bu madde ve 145 ila 148 inci madde hükümlerine göre ikame ürün olarak adlandırılan ithal eşyasının bir işlem görmüş ürün ile değiştirilmesi, standart değişim sistemi kapsamında mümkündür.
2. Tarım politikasına veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen ve özel düzenlemelere tabi eşya dışında kalan serbest dolaşımdaki eşyanın tamirinin söz konusu olduğu hallerde, gümrük idareleri standart değişim sisteminin uygulanmasına izin verirler.
3. 148 inci madde hükmü saklı kalmak üzere, işlem görmüş ürünlere uygulanan hükümler ikame ürünlere de uygulanır.
4. Gümrük Müsteşarlığınca, tespit edilen koşullar altında ve ithalat vergileri tutarını karşılayan bir teminat verilmesi halinde, ikame ürünlerin geçici ihracat eşyasının ihracından önce ithal edilmelerine izin verilir.
Gerekçe Yönetmelik Maddeleri412-413
G.G.T. (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) Seri No 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
MADDE 145- 1. İkame ürünlerin, tamirata konu olan geçici ihracat eşyası ile aynı tarife pozisyonuna girmesi, aynı ticari nitelikte ve aynı teknik özelliklere sahip olması gerekir.
2. Geçici ihracat eşyasının ihracattan önce kullanılmış olması halinde, ikame ürünlerin de yeni olmamaları ve kullanılmış olmaları gerekir.
Ancak, ikame ürünün satış sözleşmesindeki garanti hükümleri uyarınca veya kanuni bir yükümlülük ya da bir imalat hatası nedeniyle bedelsiz olarak verilmesi halinde, kullanılmış eşya yerine yeni eşya getirilebilir.
3. Standart değişim sisteminin uygulanmasına yukarıda belirtilen şartların yerine getirildiğine ilişkin bilgi ve belgelerin ibrazı halinde izin verilir. (07.07.2009/27281 R.G. 5911 s.Kanun ile eklenmiştir)
MADDE 146- İthalatın önceden yapıldığı durumda, ikame ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili tarihinden itibaren iki aylık süre içinde geçici ihracat eşyasının ihraç edilmesi gerekir.
Ancak, istisnai hallerde, söz konusu süre dolmadan ilgili kişinin talebi üzerine gümrük idareleri bu süreyi makul ölçüdeuzatabilirler.
MADDE 147- İthalatın önceden yapıldığı durumda ve 141 inci maddenin uygulanması halinde, indirilecek tutar, geçici ihracat rejimine ilişkin beyannamenin tescili tarihinde geçici ihracat eşyasına uygulanabilir vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına istinaden belirlenir.
Gerekçe Yönetmelik Maddeleri414
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
MADDE 148- Standart değişim çerçevesinde yürütülen işlemler, 137 nci maddenin 2 nci fıkrası ile 138 inci maddenin (b) bendi hükümlerine tabi değildir.
V. Diğer Hükümler
MADDE 149- Hariçte işleme rejimi çerçevesinde öngörülen usuller, tarife dışı ticaret politikası önlemlerinin yürütülmesi amacıyla da uygulanabilirler.
Gerekçe Yönetmelik Maddeleri410
Standart Cevap: Hariçte işleme rejimi hakk. yardımcı olur musunuz lütfen?

HARİÇTE İŞLEME REJİMİ KARARI

Karar Sayısı : 2007/11864
05.04.2007 tarih ve 26484 sayılı Resmi Gazete
Hariçte İşleme Rejimi Tebliği İhracat 2007-5
G.G.T. (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) Seri No 1
Genelgeler12
Tasarruflu Yazılar1

Ekli “Hariçte İşleme Rejimi Kararı”nın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulunun 28/2/2007 tarihli ve 2007/5 sayılı Raporu üzerine, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3/C, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 80, 138 ve 139 uncu maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/3/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Karar; serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak ihraç edilmesi ve işlem görmüş ürünün tam veya kısmi muafiyetten yararlanarak serbest dolaşıma girmesinin sağlanması ile ithal edilen işlem görmüş ürünlerin aynısını veya benzerini üreten Türkiye’deki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi kaydıyla ihraç eşyasının satışının teşviki amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Karar; hariçte işleme rejiminin esaslarının belirlenmesine ve yönlendirilmesine ilişkin tedbirlerin düzenlenmesini ve yürütülmesini kapsar.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Kararda geçen;
a) Asıl işlem görmüş ürün:Hariçte işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünleri,
b) Belge süresi:Hariçte işleme izin belgesi üzerinde kayıtlı bulunan ve belge kapsamında ihracat ve ithalat işlemlerinin gerçekleştirileceği dönemi,
c) Belge süresi sonu: Belge süresi bitiminin rastladığı ayın son gününü,
ç) Değişmemiş eşya:Herhangi bir işleme faaliyetine tabi tutulmadan tekrar ithal edilen geçici ihracat eşyasını,
d) Fire/zayiat: İşleme faaliyetleri sırasında özellikle kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıkları,
e) Geçici ihracat eşyası:Hariçte işleme rejimi çerçevesinde tamir edilmek, yenilenmek veya daha ileri safhada işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere geçici olarak ihraç edilen eşyayı,
f) Hariçte işleme izni: Maden cevheri ve konsantrelerinin izabe edilmesi ve işlenmesi ile kıymetli maden ve taşların işlenmesi amacıyla geçici ihracı için maden ihracatçı birliklerinin bağlı bulunduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince verilecek izni,
g) Hariçte işleme izin belgesi:Serbest dolaşımda bulunan eşyanın daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere geçici ihracına ve işlem görmüş ürün olarak ithaline imkan sağlayan Müsteşarlıkça düzenlenen belgeyi,
ğ) INF 2 bilgi formu: Hariçte işleme rejimi kapsamında üçgen trafik kullanımına izin veren gümrük idaresi tarafından düzenlenen ve Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin bir parçasından geçici olarak ihraç edilerek üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin diğer parçasında kısmi veya tam gümrük vergisi muafiyetiyle serbest dolaşıma girişine imkan veren belgeyi,
h) İkame ürün: Tamirata konu olan geçici ihracat eşyasının yerine kullanılmak üzere getirilen ve geçici ihracat eşyası ile aynı tarife pozisyonunda, aynı ticari nitelikte ve teknik özellikte olan ithal eşyasını,
ı) İkincil işlem görmüş ürün:İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürünleri,
i) İşleme faaliyeti: Eşyanın üretilmesi, montajı, işlenmesi, yenilenmesi, tamir edilmesi ile benzeri işlemleri,
j) İşlem görmüş ürün: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm ürünleri,
k) İzin süresi:Hariçte işleme izninde kayıtlı bulunan ve izin kapsamında ihracat ve ithalat işlemlerinin gerçekleştirileceği dönemi,
l) İzin süresi sonu: İzin süresi bitiminin rastladığı ayın son gününü,
m) Kısmi muafiyet: Hariçte işleme rejimi çerçevesinde serbest dolaşıma sunulan işlem görmüş ürünlerin ithali esnasında alınması gereken vergiler hesaplanırken, geçici ihracat eşyasının en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu Türkiye Gümrük Bölgesi dışından veya serbest bölgeden aynı tarihte ithal edilmesi halinde uygulanacak gümrük vergilerine tekabül eden kısmın muaf tutulmasını,
n) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı,
o) Serbest bölgeler: Türkiye Gümrük Bölgesi üzerindeki serbest bölgeleri,
ö) Serbest dolaşımda bulunan eşya: 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 18 inci maddesi hükmüne göre tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilen ve bünyesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan ithal edilen girdileri bulundurmayan veya şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşyadan elde edilen ve tabi olduğu rejim hükümleri uyarınca özel ekonomik önem taşımadığı tespit edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ithal edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesinde yukarıda belirtilen eşyadan ayrı ayrı veya birlikte elde edilen veya üretilen eşyayı,
p) Standart değişim sistemi: 4458 sayılı Gümrük Kanununun 144 ila 148 inci maddeleri hükümlerine göre ikame ürün olarak adlandırılan ithal eşyasının bir işlem görmüş ürün ile değiştirilmesi usulünü,
r) Tam muafiyet:Tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın ithalinde alınması gereken her türlü verginin muafiyetini,
s) Ticaret politikası önlemleri:İthalat Rejimi Kararının 4 üncü maddesinde belirtilen mevzuat çerçevesinde alınan önlemleri,
ş) Topluluk: Avrupa Topluluğu’nu,
t) Üçgen trafik: Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin bir parçasından geçici olarak ihraç edilerek üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin diğer parçasında kısmi veya tam gümrük vergisi muafiyetiyle serbest dolaşıma girmesi usulünü,
u) Üçüncü ülke:Avrupa Topluluğu’na üye ülkeler dışındaki ülkeleri,
ü) Vergi: Eşyanın giriş ve çıkışında tahsili öngörülen vergi, resim, harç, fon ve benzeri bütün mali yükleri,
v) Verimlilik oranı:Belirli miktardaki geçici ihracat eşyasının işlenmesi sonucunda elde edilen işlem görmüş ürünlerin miktarını veya yüzde oranını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Hariçte İşleme Faaliyeti
Hariçte işleme faaliyeti
MADDE 4- (1)Hariçte işleme faaliyeti;serbest dolaşımda bulunan eşyanın daha ileri safhada işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesi ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin, gümrük vergilerinden tam veya kısmi muafiyet uygulanmak suretiyle ve ikili veya çok taraflı ticaret anlaşmaları çerçevesinde bazı işlem görmüş ürünler için konulmuş veya konulacak olan gümrük vergisi muafiyeti içeren hükümler saklı kalmak kaydıyla, yeniden serbest dolaşıma girmesi ve standart değişim sistemi kapsamında ithali ile ilgili faaliyetleri kapsar.
Hariçte işleme rejimi uygulanmayacak haller
MADDE 5- (1)Hariçte işleme rejimi;
a) İhracı, ödenmiş ithalat vergilerinin geri verilmesine veya teminata bağlanmış ithalat vergilerinin kaldırılmasına yol açan,
b) İhracından önce, nihai kullanımları nedeniyle tam muafiyet suretiyle serbest dolaşıma giren ve bu muafiyetin tanınması için gerekli koşulları taşımaya devam eden,
c) İhracı, ihracat vergi iadesini gerektiren veya ihracı nedeniyle tarım politikası çerçevesinde vergi iadesi dışında bir mali avantaj sağlanan,
serbest dolaşımdaki eşyaya uygulanmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Hükümler

Müracaatların değerlendirilmesi
MADDE 6- (1) Hariçte işleme faaliyetinden yararlanmak için;
a) Hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve ambalaj malzemelerinin daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi halinde, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte hariçte işleme izin belgesi almak üzere Müsteşarlığa,
b) Maden cevheri ve konsantrelerinin izabe edilmesi ve işlenmesi ile kıymetli maden ve taşların işlenmesi amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi halinde, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte hariçte işleme izni almak üzere maden ihracatçı birliklerinin bağlı olduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine,
c) Tamirat amaçlı, garanti hükümleri uyarınca veya bir imalat hatası nedeniyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilen eşyanın ve/veya bu eşyanın ihracından önce ikame ürünün ithalatı için Gümrük Müsteşarlığı’na,
müracaat edilir.
Hariçte işleme rejiminde izin şartları
MADDE 7- (1)Bu Karar çerçevesinde,Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik kişilerce yapılacak müracaatlar;
a) Geçici ihracat eşyasının işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının tespitinin mümkün olması,
b) Türkiye Gümrük Bölgesindeki (serbest bölgeler hariç) üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi,
kriterleri çerçevesinde değerlendirilir.
(2) Bu kriterlere göre Müsteşarlıkça veya maden ihracatçı birliklerinin bağlı olduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince yapılan değerlendirme sonucunda geçici ihracat eşyası ile ithal eşyasının (ikincil işlem görmüş ürünler dahil) 8-12 (sekiz-oniki)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, adı, verimlilik oranına göre belirlenen miktarı, değeri ve süresi belirlenerek, hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni verilir veya talep reddedilir.
Belge/izin süresi ve ek süreler
MADDE 8- (1) Hariçte işleme izin belgesinin/hariçte işleme izninin süresi azami 12 (oniki) aydır. Ayrıca, ilgilinin gerekçeli talebi üzerine bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğde belirlenen süre kadar ek süre verilebilir.
(2) Bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğle belirlenen mücbir sebep ile fevkalade hallerin belge/izin süresi içerisinde meydana gelmesi halinde, hariçte işleme izin belgesine/hariçte işleme iznine ilave süre verilebilir. Mücbir sebep ile fevkalade hallere istinaden belgeye/izne verilecek ilave süre, mücbir sebep ile fevkalade hal süresi dikkate alınarak belirlenir.
Belge/izin revizesi
MADDE 9- (1)Hariçte işleme izinbelgesi/hariçte işleme izni, ilgili firma tarafından belge taahhüt kapatma aşamasına kadar gerekli bilgi ve belgelerle yapılacak müracaata istinaden ilgili mercilerce revize edilebilir.
Vergilendirme
Genelgeler1
MADDE 10- (1) Geçici olarak ihraç edilen eşya ile işleme faaliyeti sonucunda işlem görmüş ürüne dönüştürülen eşyanın ithalatı sırasında doğan gümrük vergileri 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca tahsil edilir.
(2) Ancak, hariçte işleme rejimi kapsamında, izabe suretiyle yabancı maddelerden temizlenmek veya elektrolize edilmek gibi amaçlarla geçici olarak ihraç edilen maden cevherlerinden elde edilen, milletlerarası teamüllere göre mamul sayılmayan ve imalatta ilk madde olarak külçe ve kütük halindeki saf gümüş, kurşun, demir, bakır vb. madenlerden, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca bu gibi işlemlerin yurt içinde yapılmasının mümkün olmadığının kabulü kaydıyla, gümrük vergisi oranının %0 olarak uygulanacağı hususu izin üzerinde belirtilmiş ise, bu husus çerçevesinde işlemler gerçekleştirilir.
(3) Ayrıca, serbest bölgeye geçici olarak ihraç edilen eşyanın işleme faaliyeti sonucunda elde edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde, herhangi bir üçüncü ülke menşeli girdi kullanılmaması ve işleme faaliyetinin tamamen işçilik olması durumunda, işçilik faturasında belirtilen kıymet üzerinden sadece Katma Değer Vergisi tahsil edilir.
(4) Serbest dolaşımdaki eşyanın, ihracında herhangi bir ödemeye veya ticaret politikası önlemine tabi olması durumunda, ilgili gümrük idarelerince bu ihracat esnasında alınması gereken vergi tutarı kadar teminat alınarak veya ticaret politikası önlemleri ile diğer işlemler uygulanarak ihracata müsaade edilir. Geçici ihraç edilen eşyanın usulüne uygun olarak geri gelmemesi durumunda, söz konusu teminat irat kaydedilir. Ancak, Müsteşarlıkça Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisine tabi eşyanın serbest bölgelere geçici ihracatında teminat aranmaksızın ihracata izin verilir. Serbest bölgelere geçici ihracı gerçekleştirilen eşyaya tekabül eden ithalatın gerçekleşmediğinin tespiti halinde ise, bu ihracata ilişkin alınmayan vergi, ihraç tarihi itibarıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
İthalatın gerçekleştirilmesi
MADDE 11- (1) İthalatın gerçekleştirilmesi, hariçte işleme rejimi çerçevesinde ithali taahhüt edilen işlem görmüş ürünün, ithalat rejimi ile gümrük mevzuatına uygun şekilde gümrük hattından Türkiye Gümrük Bölgesine girişini (serbest bölgeler hariç) ifade eder.
(2) Hariçte işleme faaliyeti sonucunda doğan işçilik, navlun, sigorta vb. bedeller, serbest dolaşımdaki eşya veya hariçte işlenmek üzere gönderilen eşyanın bir kısmı ile de ödenebilir. Bu durumda, yukarıdaki bedellere karşılık gelen geçici ihracata konu eşya için, bu Kararın 10 uncu maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca alınan teminatlar irat kaydedilir veya alınmayan vergi tahsil edilir. Ayrıca, bu eşyanın ihracatında kambiyo mevzuatı hükümleri uygulanır.
Taahhüdün kapatılması
MADDE 12- (1) Hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni sahibi firmalarınbelge/izin süresi (ek süreler dahil) sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ile belirlenen bilgi ve belgelerle birlikte, belge/izin taahhüdünü kapatmak için müracaat etmeleri zorunludur.
(2) Bu maddenin (1) numaralı fıkrasında belirtilen sürede taahhüdün kapatılması için müracaat edilmemesi durumunda ilgili firmaya, 1 (bir) ay içerisinde kapatma müracaatında bulunulması hususu, Müsteşarlık ve/veya ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği tarafından bildirilir ve bu sürede kapatma müracaatında bulunulmayan hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni müeyyide uygulanarak resen kapatılır.
(3) Hariçte işleme izinbelgesi taahhüdü, belgede belirtilen şartlara uygun olarak Müsteşarlık ve/veya Müsteşarlığın belirleyeceği ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri tarafından kapatılır. Hariçte işleme izni taahhüdü ise, maden ihracatçı birliklerinin bağlı olduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince kapatılır.
(4) Ayrıca, hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni taahhüdünün kapatılmasına ilişkin yapılan müracaatta, eksik bilgi ve belge gönderildiğinin tespiti halinde, bu eksiklik 1 (bir) ay içerisinde tamamlanmak üzere Müsteşarlık ve/veya ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği tarafından firmaya bildirilir. Bu süre içerisinde eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmaması durumunda, belge/izin taahhüdü mevcut bilgi ve belgelere istinaden kapatılır.
İthalatın gerçekleşmemesi
MADDE 13- (1) Hariçte işleme rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi dışında veya serbest bölgelerde işlenerek ithal edilmesi taahhüt edilen ürünlerin belgede/izinde belirtilen şartlara ve yararlanılan tedbirlere uygun olarak yurda getirilmemesi halinde, bu ürünlerin üretimi için gönderilen eşyanın aynen geri getirilmesi gerekir. Aksi takdirde, kambiyo mevzuatı hükümleri uygulanır.
(2) Ancak, hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni kapsamında ihraç edilen geçici ihracat eşyasının gerekli işleme faaliyetine tabi tutulduktan sonra işlem görmüş ürün olarak, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin başka bir parçasına gönderilmek istenmesi durumunda, ihracat işlemini gerçekleştiren gümrük idaresi tarafından INF 2 bilgi formu düzenlenmesi kaydıyla,işlem görmüş ürünün ve bu ürünün üretimi için gönderilen geçici ihracat eşyasının yurda geri getirilmesine gerek bulunmamaktadır. Bu durumda, geçici ihracata konu eşya için, bu Kararın 10 uncu maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca alınan teminatlar irat kaydedilir veya alınmayan vergi tahsil edilir. Ayrıca, bu eşyanın ihracatında kambiyo mevzuatı hükümleri uygulanır.
İptal
MADDE 14- (1) Hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni, ilgili firmanın talebi üzerine iptal edilir.
(2) Bu Karar ve bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ve genelge hükümlerine uyulmadığının, hariçte işleme izin belgesinin/hariçte işleme izninin düzenlenmesi, revizesi için ibraz edilen bilgi ve belgeler ile belge/izin kapsamında yapılan işlemlerin gerçek dışı olduğunun veya belge/izin üzerinde tahrifat yapıldığının tespiti halinde; ilgili belge/izin iptal edilir ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır.
(3) İptal edilen belge/izin kapsamında ithalat yapılmamışsa, bu Kararın 10 uncu maddesinin (4) numaralı fıkrasıve13 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası hükümlerine göre; ithalat yapılmışsa, bu Kararın 15 inci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.
Hariçte işleme tedbirlerine uyulmaması
MADDE 15- (1) Hariçte işleme tedbirlerini, hariçte işleme rejimi ve hariçte işleme izin belgesinde/hariçte işleme izninde belirtilen esas ve şartlara uygun olarakyerine getirmeyenlerden;
a) Belgede/izinde kayıtlı miktar ve değerin üzerinde ithalat yapıldığının tespiti halinde, bu kısma tekabül eden ithalattan doğan vergi ithal tarihi itibarıyla,
b) Belgenin/iznin iptal edilmesi halinde, bu kapsamda ithalat yapılmışsa bu ithalata ilişkin alınmayan vergi ithal tarihi itibarıyla,
c) Belge/izin kapsamında ithalat yapılmamışsa, bu Kararın 10 uncu maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca teminata bağlanan veya alınmayan vergi ihraç tarihi itibarıyla,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
(2) Kapatma esnasında ibraz edilen gümrük beyannamesi ve eki belgelerin sahte veya üzerinde tahrifat yapılmış olması durumunda, bu beyanname kapsamı ithalata ilişkin vergi, bu maddenin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde tahsil edilir, ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır ve belge/izin sahibi firma 1 (bir) yıl süreyle hariçte işleme rejiminden yararlandırılmaz.
(3)Bu Karar ile bu Karara istinaden yayımlanan tebliğ ve genelgelere uymayan, yanlış işlem yapan, belge/izinlerin ilgiliye ait orijinal nüshasına gerekli meşruhatı kaydetmeden işlem yapan, yanıltıcı bilgi veren ve bu nedenlerden dolayı vergi kaybına veya verginin tahsilinde gecikmelere sebep olan gerçek ve tüzel kişiler, asıl borçludan alınamayan alacağın ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu çerçevede amme alacağı, gecikme süresi de dikkate alınarak bu maddenin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde tahsil edilir.
Usulsüzlük

MADDE 16- (1)Hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni kapsamında geçici olarak ihraç edilen eşyanın süre bitiminden sonra aynen geri getirilmesi halinde, gümrük mevzuatı çerçevesinde usulsüzlük cezası uygulanır.
Denetim

MADDE 17- (1) Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar, hariçte işleme izin belgesinin/hariçte işleme izninin ibrazı üzerine hariçte işleme tedbirlerini, hariçte işleme rejimi ve belgede/izinde belirtilen esas ve şartlara uygun olarak tatbik ederler. Müsteşarlık, bu Kararda belirtilen tedbirlerin uygulanmasına ilişkin her türlü denetimi ve düzenlemeyi yapabilir; ilgili firma, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalardan bilgi ve belge isteyebilir ve gerekli önlemleri alabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Uygulama
MADDE 18- (1) Bu Kararın yayımlandığı tarihten önceki Kararlara istinaden düzenlenen hariçte işleme izin belgeleri/hariçte işleme izinleri kendi mevzuatı hükümlerine tabidir. Henüz taahhüdü kapatılmamış olan belgelere/izinlere bu Kararın lehe olan hükümleri uygulanır.
Yetki
MADDE 19- (1) Müsteşarlık bu Karar hükümlerine istinaden, hariçte işleme rejimi ile ilgili usul ve esaslara ilişkin tebliğ ve genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir. Hariçte işleme izin belgesinin revize edilmesi ve taahhüdün kapatılması ile ilgili görev ve yetkiler Müsteşarlıkça ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine kısmen veya tamamen devredilebilir.
(2) Bu Karar hükümlerine istinaden yapılacak tüm işlemler, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ hükümleri çerçevesinde, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla gerçekleştirilebilir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 20- (1) 5/5/2000 tarihli ve 2000/674 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22- (1) Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
Standart Cevap: Hariçte işleme rejimi hakk. yardımcı olur musunuz lütfen?HARİÇTE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ
(İHRACAT: 2007/5)
Dış Ticaret Müsteşarlığından: 11.05.2007 tarihli ve 26519 sayılı R.G.
Genelgeler12
Tasarruflu Yazılar123456
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ 15/3/2007 tarihli ve 2007/11864 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Hariçte İşleme Rejimi Kararı"na istinaden hariçte işleme rejiminin uygulama usul ve esaslarını belirlemek üzere hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek veya yenilenmek (izabe suretiyle yenilenmek dahil) üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere geçici olarak ihraç edilmesi ve işlem görmüş ürünün tam veya kısmi muafiyetten yararlanarak serbest dolaşıma girmesi ile ilgili faaliyetleri kapsar.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Asıl işlem görmüş ürün: Hariçte işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünleri,
b) Belge süresi: Hariçte işleme izin belgesi üzerinde kayıtlı bulunan ve belge kapsamında ihracat ve ithalat işlemlerinin gerçekleştirileceği dönemi,
c) Belge süresi sonu: Belge süresi bitiminin rastladığı ayın son gününü,
ç) Değişmemiş eşya: Herhangi bir işleme faaliyetine tabi tutulmadan tekrar ithal edilen geçici ihracat eşyasını,
d) Fire/zayiat: İşleme faaliyetleri sırasında özellikle kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıkları,
e) Geçici ihracat eşyası: Hariçte işleme rejimi çerçevesinde tamir edilmek, yenilenmek veya daha ileri safhada işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere geçici olarak ihraç edilen eşyayı,
f) Hariçte işleme izni: Maden cevheri ve konsantrelerinin izabe edilmesi ve işlenmesi ile kıymetli maden ve taşların işlenmesi amacıyla geçici ihracı için maden ihracatçı birliklerinin bağlı bulunduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince verilecek izni,
g) Hariçte işleme izin belgesi: Serbest dolaşımda bulunan eşyanın daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere geçici ihracına ve işlem görmüş ürün olarak ithaline imkan sağlayan Müsteşarlıkça düzenlenen belgeyi,
ğ) INF 2 bilgi formu: Hariçte işleme rejimi kapsamında üçgen trafik kullanımına izin veren gümrük idaresi tarafından düzenlenen ve Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin bir parçasından geçici olarak ihraç edilerek üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin diğer parçasında kısmi veya tam gümrük vergisi muafiyetiyle serbest dolaşıma girişine imkan veren belgeyi,
h) İkame ürün: Tamirata konu olan geçici ihracat eşyasının yerine kullanılmak üzere getirilen ve geçici ihracat eşyası ile aynı tarife pozisyonunda, aynı ticari nitelikte ve teknik özellikte olan ithal eşyasını,
ı) İkincil işlem görmüş ürün: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürünleri,
i) İşleme faaliyeti: Eşyanın üretilmesi, montajı, işlenmesi, yenilenmesi, tamir edilmesi ile benzeri işlemleri,
j) İşlem görmüş ürün: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen tüm ürünleri,
k) İzin süresi: Hariçte işleme izninde kayıtlı bulunan ve izin kapsamında ihracat ve ithalat işlemlerinin gerçekleştirileceği dönemi,
l) İzin süresi sonu: İzin süresi bitiminin rastladığı ayın son gününü,
m) Kısmi muafiyet: Hariçte işleme rejimi çerçevesinde serbest dolaşıma sunulan işlem görmüş ürünlerin ithali esnasında alınması gereken vergiler hesaplanırken, geçici ihracat eşyasının en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu Türkiye Gümrük Bölgesi dışından veya serbest bölgeden aynı tarihte ithal edilmesi halinde uygulanacak gümrük vergilerine tekabül eden kısmın muaf tutulmasını,
n) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,
o) Serbest bölgeler: Türkiye Gümrük Bölgesi üzerindeki serbest bölgeleri,
ö) Serbest dolaşımda bulunan eşya: 4458 sayılı Gümrük Kanununun 18 inci maddesi hükmüne göre tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilen ve bünyesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan ithal edilen girdileri bulundurmayan veya şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşyadan elde edilen ve tabi olduğu rejim hükümleri uyarınca özel ekonomik önem taşımadığı tespit edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ithal edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesinde yukarıda belirtilen eşyadan ayrı ayrı veya birlikte elde edilen veya üretilen eşyayı,
p) Standart değişim sistemi: 4458 sayılı Gümrük Kanununun 144 ila 148 inci maddeleri hükümlerine göre ikame ürün olarak adlandırılan ithal eşyasının bir işlem görmüş ürün ile değiştirilmesi usulünü,
r) Tam muafiyet: Tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın, tamiratının garanti nedeniyle sözleşmeye bağlı olarak veya kanuni bir yükümlülüğe dayanarak ya da bir imalat hatası nedeniyle, bedelsiz yapıldığının kanıtlanması halinde, geçici ihraç edilen eşyanın ithalinde alınması gereken her türlü verginin muafiyetini,
s) Ticaret politikası önlemleri: İthalat Rejimi Kararının 4 üncü maddesinde belirtilen mevzuat çerçevesinde alınan önlemleri,
ş) Topluluk: Avrupa Topluluğunu,
t) Üçgen trafik: Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin bir parçasından geçici olarak ihraç edilerek üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin diğer parçasında kısmi veya tam gümrük vergisi muafiyetiyle serbest dolaşıma girmesi usulünü,
u) Üçüncü ülke: Avrupa Topluluğuna üye ülkeler dışındaki ülkeleri,
ü) Vergi: Eşyanın giriş ve çıkışında tahsili öngörülen vergi, resim, harç, fon ve benzeri bütün mali yükleri,
v) Verimlilik oranı: Belirli miktardaki geçici ihracat eşyasının işlenmesi sonucunda elde edilen işlem görmüş ürünlerin miktarını veya yüzde oranını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Hariçte İşleme Faaliyeti
Hariçte işleme faaliyeti
MADDE 4 – (1) Hariçte işleme faaliyeti; serbest dolaşımda bulunan eşyanın daha ileri safhada işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesi ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin, gümrük vergilerinden tam veya kısmi muafiyet uygulanmak suretiyle ve ikili veya çok taraflı ticaret anlaşmaları çerçevesinde bazı işlem görmüş ürünler için konulmuş veya konulacak olan gümrük vergisi muafiyeti içeren hükümler saklı kalmak kaydıyla, yeniden serbest dolaşıma girmesi ve standart değişim sistemi kapsamında ithali ile ilgili faaliyetleri kapsar.
Hariçte işleme rejimi uygulanmayacak haller
MADDE 5 – (1) Hariçte işleme rejimi;
a) İhracı, ödenmiş ithalat vergilerinin geri verilmesine veya teminata bağlanmış ithalat vergilerinin kaldırılmasına yol açan,
b) İhracından önce, nihai kullanımları nedeniyle tam muafiyet suretiyle serbest dolaşıma giren ve bu muafiyetin tanınması için gerekli koşulları taşımaya devam eden,
c) İhracı, ihracat vergi iadesini gerektiren veya ihracı nedeniyle tarım politikası çerçevesinde vergi iadesi dışında bir mali avantaj sağlanan,
serbest dolaşımdaki eşyaya uygulanmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Hükümler
Müracaatların değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) Hariçte işleme faaliyetinden yararlanmak için;
a) Hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve ambalaj malzemelerinin daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi halinde, ilgili firmalarca ek-1’de belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte hariçte işleme izin belgesi almak üzere Müsteşarlığa,
b) Maden cevheri ve konsantrelerinin izabe edilmesi ve işlenmesi; maden ve metallerden mamul eşyanın izabe ve ayrıştırmaya tabi tutulması ve/veya bu işlem sonucunda yenilenmesi; kıymetli maden ve taşların işlenmesi amaçlarıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilmek istenmesi halinde, ilgili firmalarca ek-2’de belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte hariçte işleme izni almak üzere maden ihracatçı birliklerinin bağlı olduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine,
c) Tamirat amaçlı, garanti hükümleri uyarınca, ithal edilecek eşyada ambalaj malzemesi olarak kullanılmak üzere veya bir imalat hatası nedeniyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilen eşya (stüdyo banyo ve post-prodüksiyon işlemleri için geçici olarak ihraç edilecek sinema-televizyon filmleri ve ses bantları dahil) ve/veya bu eşyanın ihracından önce ikame eşyanın ithalatı için Gümrük Müsteşarlığına (Bu hususa ilişkin usul ve esaslar Gümrük Müsteşarlığınca belirlenir.),
müracaat edilir.
Hariçte işleme rejiminde izin şartları
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde, Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik kişilerce yapılacak müracaatlar;
a) Geçici ihracat eşyasının işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının tespitinin mümkün olması,
b) Türkiye Gümrük Bölgesindeki (serbest bölgeler hariç) üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi,
kriterleri çerçevesinde değerlendirilir.
(2) Bu kriterlere göre Müsteşarlıkça veya maden ihracatçı birliklerinin bağlı olduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince yapılan değerlendirme sonucunda geçici ihracat eşyası ile ithal eşyasının (ikincil işlem görmüş ürünler dahil) 8-12 (sekiz-oniki)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, adı, verimlilik oranına göre belirlenen miktarı, değeri ve süresi belirlenerek, hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni verilir veya talep reddedilir.
Belgenin/iznin gönderileceği merciler
MADDE 8 – (1) Hariçte işleme izin belgelerinin birer nüshası Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü), ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine ve ilgili firmaya gönderilir. Ayrıca, Müsteşarlıkça ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine belgenin bir nüshası yanında, belge düzenlenmesine esas teşkil eden hammadde sarfiyat tablosunun bir sureti de gönderilir.
(2) Hariçte işleme izinlerinin birer nüshası ise Müsteşarlığa, Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve ilgili firmaya gönderilir.
Belge/izin süresi ve ek süreler
MADDE 9 – (1) Hariçte işleme izin belgesinin/hariçte işleme izninin süresi azami 12 (oniki) aydır. Ayrıca, ilgili firmanın gerekçeli talebi üzerine hariçte işleme izin belgesine belge orijinal süresinin 1/2’si oranında, hariçte işleme iznine ise 12 (oniki) aya kadar ek süre verilebilir.
(2) Bu Tebliğin 10 uncu maddesinin (3) numaralı fıkrasında belirtilen mücbir sebep ile fevkalade hallerin belge/izin süresi içerisinde meydana gelmesi halinde, hariçte işleme izin belgesine/hariçte işleme iznine ilave süre verilebilir. Mücbir sebep ve fevkalade hallere istinaden, hariçte işleme izin belgesine/hariçte işleme iznine ilave olarak verilecek süre, mücbir sebep ve fevkalade hal süresi dikkate alınarak belirlenir.
(3) Belgede/izinde öngörülen ihracat ve ithalat işlemlerinin, belge/izin süresi ve ek süreler içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir.
(4) Hariçte işleme izin belgesine/hariçte işleme iznine verilen süre ve ek sürelerin belirlenmesinde, Gümrük Kanununun 168 inci maddesinde belirtilen 3 (üç) yıllık süre dikkate alınır.
Ek sürelere ilişkin müracaat
MADDE 10 – (1) Belge/izin sahibi firmaların ek süreden ve mücbir sebep ile fevkalade hallere ilişkin ek süreden yararlanabilmeleri için;
a) Hariçte işleme izin belgesi ile ilgili olarak, en geç belge süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde belge aslı, tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine,
b) Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi kapsamında düzenlenen hariçte işleme izni ile ilgili olarak, en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde izne ilişkin beyanname aslı, tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte maden ihracatçı birliklerinin bağlı olduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine,
müracaat etmeleri gerekir.
(2) Bu maddenin (1) numaralı fıkrasında belirtilen sürede yapılmayan müracaat değerlendirmeye alınmaz.
(3) Mücbir sebep ile fevkalade haller aşağıda belirtilmektedir:
a) Deprem, sel, don, fırtına, kasırga vb. tabii afetler ve yangın (İlgili ülke nezdinde bulunan yurt dışı temsilciliklerimizden veya ilgili serbest bölge müdürlüğünden alınacak yazı ile tevsik edilir.),
b) İthalatçı ülkede veya serbest bölgede devletçe konulan yasaklar, harp ve abluka hali (İlgili ülke nezdinde bulunan yurt dışı temsilciliklerimizden veya ilgili serbest bölge müdürlüğünden alınacak yazı ile tevsik edilir.),
c) Belge/izin sahibi firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince kısıtlanması, durdurulması veya firmaya el konulması (İlgili kamu kurumundan alınacak yazı ile tevsik edilir.),
ç) Belge/izin sahibi firmanın iflası ya da konkordato ilan etmiş olması (Mahkeme kararı ile tevsik edilir.),
d) Grev ve lokavt (İlgili ülke nezdinde bulunan yurt dışı temsilciliklerimizden veya ilgili serbest bölge müdürlüğünden alınacak yazı ile tevsik edilir.)
Yeni belge/izin verilmesi
MADDE 11 – (1) Hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni sahibi firmaların müteakip belge/izin talepleri, önceki belgelerinin/izinlerinin gerçekleşme seyrine göre değerlendirilir. Süresi bitmiş belgelerin/izinlerin taahhütlerini kapatmak için belge/izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde bu Tebliğin 17 nci maddesi hükümlerine göre müracaatta bulunmayan firmaların yeni talepleri değerlendirmeye alınmayabilir.
Belge/izin revizesi
MADDE 12 – (1) Hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni, ilgili firma tarafından belge taahhüt kapatma aşamasına kadar gerekli bilgi ve belgelerle yapılacak müracaata istinaden ilgili mercilerce revize edilebilir.
(2) Hariçte işleme izin belgelerinde kayıtlı ithal ve ihraç eşyasının gümrük tarife istatistik pozisyonu, adı, cinsi, miktarı ve değerine ilişkin değişiklikler v.b. Müsteşarlıkça yapılır. Partiler halinde ithal ve ihraç edilecek eşyanın tespiti, firma unvanı, adresi, vergi dairesi adı ve hesap numarası, madde adı ve özellikleri aynı kalmak kaydıyla gümrük tarife istatistik pozisyonu ilavesi veya değişiklikleri ile ek süre ve mücbir sebep ve fevkalade hallere istinaden ek süreye ilişkin işlemler ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince yapılır. Yapılan değişiklikler ilgili mercilere bildirilir.
(3) Hariçte işleme izni ile ilgili revize talepleri ise, izni veren ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince sonuçlandırılır.
Vergilendirme
Tasarruflu Yazılar1
MADDE 13 – (1) Geçici olarak ihraç edilen eşya ile işleme faaliyeti sonucunda işlem görmüş ürüne dönüştürülen eşyanın ithalatı sırasında doğan gümrük vergileri 4458 sayılı Gümrük Kanununun ilgili hükümleri uyarınca tahsil edilir.
(2) Ancak, hariçte işleme rejimi kapsamında, izabe suretiyle yabancı maddelerden temizlenmek veya elektrolize edilmek gibi amaçlarla geçici olarak ihraç edilen maden cevherlerinden elde edilen, milletlerarası teamüllere göre mamul sayılmayan ve imalatta ilk madde olarak külçe ve kütük halindeki saf gümüş, kurşun, demir, bakır vb. madenlerden, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca bu gibi işlemlerin yurt içinde yapılmasının mümkün olmadığının kabulü kaydıyla, gümrük vergisi oranının %0 olarak uygulanacağı hususu izin üzerinde belirtilmiş ise, bu husus çerçevesinde işlemler gerçekleştirilir.
(3) Ayrıca, serbest bölgeye geçici olarak ihraç edilen eşyanın işleme faaliyeti sonucunda elde edilen işlem görmüş ürünün bünyesinde, herhangi bir üçüncü ülke menşeli girdi kullanılmaması ve işleme faaliyetinin tamamen işçilik olması durumunda, işçilik faturasında belirtilen kıymet üzerinden sadece Katma Değer Vergisi tahsil edilir.
(4) Serbest dolaşımdaki eşyanın, ihracında herhangi bir ödemeye veya ticaret politikası önlemine tabi olması durumunda, ilgili gümrük idarelerince bu ihracat esnasında alınması gereken vergi tutarı kadar teminat alınarak veya ticaret politikası önlemleri ile diğer işlemler uygulanarak ihracata müsaade edilir. Geçici ihraç edilen eşyanın usulüne uygun olarak geri gelmemesi durumunda, söz konusu teminat irat kaydedilir. Ancak, Müsteşarlıkça Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisine tabi eşyanın serbest bölgelere geçici ihracatında teminat aranmaksızın ihracata izin verilir. Serbest bölgelere geçici ihracı gerçekleştirilen eşyaya tekabül eden ithalatın gerçekleşmediğinin tespiti halinde ise, bu ihracata ilişkin alınmayan vergi, ihraç tarihi itibarıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
Gümrük idarelerince yapılacak işlemler İhr.048
Tasarruflu Yazılar1
MADDE 14 – (1) Gümrük idarelerince, hariçte işleme izin belgesinde/hariçte işleme izninde belirtilen değer ve miktarı geçmemek üzere, belge/izin süresi (belgeye/izne verilen ek süreler dahil) içerisinde eşyanın ihracına ve ithaline müsaade edilir.
(2) İhracat rejiminde ihracı belli kurum veya kuruluşların müsaadesine bırakılmış mallar için, ilgili kurum veya kuruluşun müsaadesi ihracat esnasında aranır.
(3) Gümrük idarelerince, gümrük beyannamesi üzerine belge/izin tarih ve sayısının kaydedilmesi zorunludur. Ayrıca, gümrük beyannamesinde yer alan bilgiler, gümrük idarelerince belgenin/iznin ihraç ve ithal edilen eşya ile ilgili bilgiler bölümüne kaydedilir.
(4) Tamirat amaçlı, garanti hükümleri uyarınca veya bir imalat hatası nedeniyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere gönderilen ve işleme faaliyetinin sonucunda ithal edilen eşya ve/veya bu eşyanın ihracından önce ikame eşyanın ithalatına ilişkin işlemler, gümrük idarelerince gümrük mevzuatı çerçevesinde sonuçlandırılır.
İhraç edilen eşyanın geri getirilmesi
MADDE 15 – (1) Hariçte işleme izin belgesine/hariçte işleme iznine istinaden ihraç edilen eşyanın herhangi bir sebeple alıcısı tarafından geri gönderilmesi halinde ilgili gümrük idareleri, ihracat rejimi, ithalat rejimi ve gümrük mevzuatı çerçevesinde bu eşyanın ithaline ve ihracına müsaade ederler.
İthalatın gerçekleştirilmesi
MADDE 16 – (1) İthalatın gerçekleştirilmesi, hariçte işleme rejimi çerçevesinde ithali taahhüt edilen işlem görmüş ürünün, ithalat rejimi ile gümrük mevzuatına uygun şekilde gümrük hattından Türkiye Gümrük Bölgesine girişini (serbest bölgeler hariç) ifade eder.
(2) Hariçte işleme faaliyeti sonucunda doğan işçilik, navlun, sigorta vb. bedeller, serbest dolaşımdaki eşya veya hariçte işlenmek üzere gönderilen eşyanın bir kısmı ile de ödenebilir. Bu durumda, yukarıdaki bedellere karşılık gelen geçici ihracata konu eşya için, bu Tebliğin 13 üncü maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca alınan teminatlar irat kaydedilir veya alınmayan vergi tahsil edilir. Ayrıca, bu eşyanın ihracatında kambiyo mevzuatı hükümleri uygulanır.
Taahhüdün kapatılması
MADDE 17 – (1) Hariçte işleme izin belgesi sahibi firmaların, belge süresi (belgeye verilen ek süreler dahil) sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde ek-5’te belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte belge sahibi firmanın üyesi bulunduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine (belge sahibi firmanın birden fazla ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine üyeliğinin söz konusu olması durumunda ise, ek-10’da yer alan ve her bir ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinin taahhüt kapatma işlemi açısından yetkili olduğu belirtilen sektörler dikkate alınarak belge sahibi firmanın tercih ettiği ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine); hariçte işleme izni sahibi firmaların ise izin süresi (izne verilen ek süreler dahil) sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde ek-6’da belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte izni veren ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine belge/izin taahhüdünü kapatmak için müracaat etmeleri zorunludur.
(2) Bu maddenin (1) numaralı fıkrasında belirtilen sürede taahhüdün kapatılması için müracaat edilmemesi durumunda ilgili firmaya, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği tarafından 10 (on) iş günü içerisinde gönderilecek yazı ile 1 (bir) ay içerisinde kapatma müracaatında bulunulması hususu bildirilir ve bu sürede kapatma müracaatında bulunulmayan hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni müeyyide uygulanarak resen kapatılır.
(3) Hariçte işleme izin belgesi taahhüdü, belgede belirtilen şartlara uygun olarak ek-10’da yer alan ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği tarafından kapatılır. İlgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği kapatma esnasında, firmaların gönderdiği listeler ile hariçte işleme izin belgesinde kayıtlı bilgileri karşılaştırır. İlgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği ihraç edilen eşyanın (fire dahil) ithal edilen işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının ve ihracat ile ithalat işlemlerinin hariçte işleme izin belgesinde belirtilen şartlara uygun olarak gerçekleştirildiğinin tespiti halinde, belgeyi kapatarak Müsteşarlığa, Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü), ilgili firmaya bilgi verir ve ayrıca, ek-11’de yer alan kapatma formunu tanzim ederek Müsteşarlığa gönderir.
(4) Hariçte işleme izni taahhüdü ise, izni veren ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince kapatılır ve Müsteşarlığa, Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü), ilgili firmaya bilgi verilir.
(5) Ayrıca, hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni taahhüdünün kapatılmasına ilişkin yapılan müracaatta, eksik bilgi ve belge gönderildiğinin tespiti halinde, bu eksiklik 1 (bir) ay içerisinde tamamlanmak üzere ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği tarafından firmaya bildirilir. Bu süre içerisinde eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmaması durumunda, bu Tebliğin 18 inci maddesi hükümleri de dikkate alınmak suretiyle belge/izin taahhüdü mevcut bilgi ve belgelere istinaden kapatılır.
İthalatın gerçekleşmemesi
MADDE 18 – (1) Hariçte işleme rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi dışında veya serbest bölgelerde işlenerek ithal edilmesi taahhüt edilen ürünlerin belgede/izinde belirtilen şartlara ve yararlanılan tedbirlere uygun olarak yurda getirilmemesi halinde, bu ürünlerin üretimi için geçici olarak ihraç edilen eşyanın aynen ihraç edildiği haliyle geri getirilmesi gerekir. Aksi takdirde, kambiyo mevzuatı ve gümrük mevzuatı hükümleri uygulanır.
(2) Ancak, hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni kapsamında ihraç edilen geçici ihracat eşyasının gerekli işleme faaliyetine tabi tutulduktan sonra işlem görmüş ürün olarak, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin başka bir parçasına gönderilmek istenmesi durumunda, ihracat işlemini gerçekleştiren gümrük idaresi tarafından INF 2 bilgi formu düzenlenmesi kaydıyla, işlem görmüş ürünün ve bu ürünün üretimi için gönderilen geçici ihracat eşyasının yurda geri getirilmesine gerek bulunmamaktadır. Bu durumda, geçici ihracata konu eşya için, bu Tebliğin 13 üncü maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca alınan teminatlar irat kaydedilir veya alınmayan vergi tahsil edilir. Ayrıca, bu eşyanın ihracatında kambiyo mevzuatı hükümleri uygulanır.
İptal
MADDE 19 – (1) Hariçte işleme izin belgesi sahibi firmanın talebi üzerine, kullanılmayan belge Müsteşarlıkça iptal edilir ve bu husus Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü), ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine ve ilgili firmaya bildirilir. Hariçte işleme izni sahibi firmanın talebi üzerine kullanılmayan izin, izni veren ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince iptal edilir ve bu husus Müsteşarlığa, Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve ilgili firmaya bildirilir.
(2) Bu Tebliğ ve bu Tebliğe istinaden yayımlanacak genelge hükümlerine uyulmadığının, hariçte işleme izin belgesinin/hariçte işleme izninin düzenlenmesi, revizesi için ibraz edilen bilgi ve belgeler ile belge/izin kapsamında yapılan işlemlerin gerçek dışı olduğunun veya belge/izin üzerinde tahrifat yapıldığının tespiti halinde; ilgili belge Müsteşarlıkça, ilgili izin ise izni veren ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince iptal edilir. İptal işlemi bu maddenin (1) numaralı fıkrasında belirtilen ilgili mercilere bildirilir ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır.
(3) İptal edilen belge/izin kapsamında ithalat yapılmamışsa, bu Tebliğin 13 üncü maddesinin (4) numaralı fıkrası ve 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası hükümlerine göre; ithalat yapılmışsa, bu Tebliğin 20 nci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.
Hariçte işleme tedbirlerine uyulmaması
MADDE 20 – (1) Hariçte işleme tedbirlerini, hariçte işleme rejimi ve hariçte işleme izin belgesinde/hariçte işleme izninde belirtilen esas ve şartlara uygun olarak yerine getirmeyenlerden;
a) Belgede/izinde kayıtlı miktar ve değerin üzerinde ithalat yapıldığının tespiti halinde, bu kısma tekabül eden ithalattan doğan vergi ithal tarihi itibarıyla,
b) Belgenin/iznin iptal edilmesi halinde, bu kapsamda ithalat yapılmışsa bu ithalata ilişkin alınmayan vergi ithal tarihi itibarıyla,
c) Belge/izin kapsamında ithalat yapılmamışsa, bu Tebliğin 13 üncü maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca teminata bağlanan veya alınmayan vergi ihraç tarihi itibarıyla,
4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
(2) Kapatma esnasında ibraz edilen gümrük beyannamesi ve eki belgelerin sahte veya üzerinde tahrifat yapılmış olması durumunda, bu beyanname kapsamı ithalata ilişkin vergi, bu maddenin (1) numaralı fıkrası hükümleri çerçevesinde tahsil edilir, ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır ve belge/izin sahibi firma 1 (bir) yıl süreyle hariçte işleme rejiminden yararlandırılmaz.
(3) Bu Tebliğ ile bu Tebliğe istinaden yayımlanan genelgelere uymayan, yanlış işlem yapan, belgelerin/izinlerin ilgiliye ait orijinal nüshasına gerekli meşruhatı kaydetmeden işlem yapan, yanıltıcı bilgi veren ve bu nedenlerden dolayı vergi kaybına veya verginin tahsilinde gecikmelere sebep olan gerçek ve tüzel kişiler, asıl borçludan alınamayan alacağın ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu çerçevede amme alacağı, gecikme süresi de dikkate alınarak bu maddenin (1) numaralı fıkrası hükümlerine göre tahsil edilir.
Usulsüzlük
MADDE 21 – (1) Hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni kapsamında geçici olarak ihraç edilen eşyanın süre bitiminden sonra aynen geri getirilmesi halinde, gümrük mevzuatı çerçevesinde usulsüzlük cezası uygulanır.
Denetim
MADDE 22 – (1) Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar, hariçte işleme izin belgesinin/hariçte işleme izninin ibrazı üzerine hariçte işleme tedbirlerini, hariçte işleme rejimi ve belgede/izinde belirtilen esas ve şartlara uygun olarak tatbik ederler. Müsteşarlık, bu Tebliğde belirtilen tedbirlerin uygulanmasına ilişkin her türlü denetimi ve düzenlemeyi yapabilir; ilgili firma, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalardan bilgi ve belge isteyebilir ve gerekli önlemleri alabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Uygulama
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önceki Tebliğlere istinaden düzenlenen hariçte işleme izin belgeleri/hariçte işleme izinleri kendi mevzuatı hükümlerine tabidir. Henüz taahhüdü kapatılmamış olan belgelere/izinlere bu Tebliğin lehe olan hükümleri uygulanır.
Yetki
MADDE 24 – (1) Müsteşarlık bu Tebliğ hükümlerine istinaden, hariçte işleme rejimi ile ilgili usul ve esaslara ilişkin genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 25 – (1) 12/7/2000 tarihli ve 24107 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2000/8 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliği, ekleri ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ, 5/4/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
EK-1
HARİÇTE İŞLEME İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN
GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER
1- Dilekçe (Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya bu Tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)
2- Hariçte İşleme Proje Formu (Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya bu Tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış) (Ek-3)
3- İthali Taahhüt Edilen İşlem Görmüş Ürünler ile İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu (Ek-4)
4- Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerinin her biri)
5- İmza Sirküleri (Noter tasdikli)
6- Yurt dışında işleme faaliyeti yapacak firma hakkında bilgi
7- Son üç ayda kapatılan belgelere ilişkin kapatma yazıları fotokopileri, kapatma müracaatı yapılan belgelere ilişkin müracaat yazıları fotokopileri ile taahhüt hesabı kapatılmamış hariçte işleme izin belgeleri kapsamında gerçekleşen ihracat ve ithalat miktarları listeleri
NOT:
1- Firmanın önceki dosyasında bulunan süresi geçerli bilgi ve belgeler tekrar istenmez.
2- Projenin özelliğine göre ek bilgi ve belge istenmesine veya yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden birinin veya birkaçının istenmemesine Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) karar verilir.
EK-2
HARİÇTE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER
1- Dilekçe (Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya bu Tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)
2- Hariçte İşleme Proje Formu (Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya bu Tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış) (Ek-3)
3- Firma tarafından düzenlenmiş hesap çizelgesi
4- Analiz veya tenor tespitine ilişkin belge
5- Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerinin her biri)
6- İmza Sirküleri (Noter tasdikli)
7- Yurt dışında işleme faaliyeti yapacak imalatçı firma ile yapılan sözleşme
8- Geçici ihracata konu eşyaların uluslararası borsa fiyat listesi
9- Son üç ayda kapatılan izinlere ilişkin kapatma yazıları fotokopileri, kapatma müracaatı yapılan izinlere ilişkin müracaat yazıları fotokopileri ile taahhüt hesabı kapatılmamış hariçte işleme izinleri kapsamında gerçekleşen ihracat ve ithalat miktarları listeleri
NOT:
1- Firmanın önceki dosyasında bulunan süresi geçerli bilgi ve belgeler tekrar istenmez.
2- Projenin özelliğine göre ek bilgi ve belge istenmesine veya yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden birinin veya birkaçının istenmemesine Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) karar verilir.
3- Numune alma, analiz ve tenor tespitlerine ilişkin esaslar maden ihracatçı birliklerinin bağlı bulunduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince belirlenir.


EK-3
HARİÇTE İŞLEME PROJE FORMU
1- FİRMA İLE İLGİLİ BİLGİLER
- Adı Unvanı :
- Adresi :
- Vergi Dairesi ve Sicil No.su :
- İşleme faaliyetinin yapılacağı ülke/ülkeler :
- Yurtdışında işleme faaliyeti yapacak firma/firmaların adı :
II. Son bir yıl içerisinde Taahhütleri Kapatılmış Belgeler/İzinler
Belge/İzin Tarih- No
Toplam Gerçekleşen $
KapatmaTarih
No

III. Hariçte İşlenmek Üzere Geçici İhraç Edilecek Eşyalar
(Hammadde, Yardımcı Madde, Yarı Mamul, Mamul ve Ambalaj Malzemesi)
G.T.İ.P.

Geçici İhraç Maddesinin Adı


Miktarı

Birim
Fiyatı
Toplam
Fiyat
Değeri
(FOB)$
Geçici İhracat Toplamı

IV. Hariçte İşleme Sonucunda İthali Taahhüt Edilen İşlem Görmüş Ürünler
G.T.İ.P.


İthal Mamulün Adı


Miktarı

Birim
Fiyatı
Toplam
Menşei Dövizi
Değeri
(CIF)$


İthalat Taahhüdü Toplamı


FİRMA YETKİLİSİ
İMZA VE KAŞESİ
EK-4
İTHALİ TAAHHÜT EDİLEN İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNLER İLE İLGİLİ HAMMADDE SARFİYAT TABLOSU

İTHAL EDİLECEK
İŞLEM GÖRMÜŞ
ÜRÜN ADI


Miktarı
Adet/kg/m


HAMMADDE 1
ADI
HAMMADDE 2
ADI
HAMMADDE 3
ADI
HAMMADDE 4
ADI
Birimde kul.miktar
Adet/kg/m
Üründe kul.
miktar
Fire
Oranı
Birimde kul.miktar
Adet/kg/m
Üründe kul.
miktar
Fire
Oranı
Birimde kul.miktar
Adet/kg/m
Üründe kul.
miktar
Fire
Oranı
Birimde kul.miktar
Adet/kg/m
Üründe kul.
miktar
Fire
Oranı
ÜRÜN 1
ADI
ÜRÜN 2
ADI

ÜRÜN 3
ADI
ÜRÜN 4
ADI

ÜRÜN 5
ADI


ÜRÜN 6
ADI
TOPLAM İHTİYAÇ
FİRMA YETKİLİSİ
NOT: İşlem görmüş üründe kullanım miktarları hesaplanırken varsa fire oranı belirtilecektir. İMZA VE KAŞESİ
EK-5
HARİÇTE İŞLEME İZİN BELGELERİNİN
KAPATILMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER
1 - Hariçte işleme izin belgesi aslı
2 - Gümrük beyannameleri asılları (*)
3 - Hariçte İşleme İzin Belgeleri/Hariçte İşleme İzinleri ile İlgiliİthalat Listesi (Ek-7)
4 - Hariçte İşleme İzin Belgeleri/Hariçte İşleme İzinleri ile İlgiliGeçici İhracat Listesi (Ek-8)
5 - Hariçte İşleme İzin Belgesinin Kapatılmasına İlişkinHammadde Sarfiyat Tablosu (Ek-9 veya ithal konusuna uygun olarak hazırlanacak sarfiyat hesabı)
(*): Taahhüt hesabına sayıldığına dair üzerine meşruhat düşülmüş ilgili beyannamenin fotokopisi alındıktan sonra hariçte işleme izin belgesi sahibi firmaya iade edilmek üzere
NOT:
Gerekli görülmesi halinde yukarıdaki bilgi ve belgeler dışında bilgi ve belge istenmesine Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) ve/veya ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince; yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden birinin veya birkaçının istenmemesine Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) karar verilir.
EK-6
HARİÇTE İŞLEME İZİNLERİNİN
KAPATILMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER
1 - Hariçte işleme izni aslı
2 - Gümrük beyannameleri asılları (*)
3 - Hariçte İşleme İzin Belgeleri/Hariçte İşleme İzinleri ile İlgiliİthalat Listesi (Ek-7)
4 - Hariçte İşleme İzin Belgeleri/Hariçte İşleme İzinleri ile İlgiliGeçici İhracat Listesi (Ek-8)
(*): Taahhüt hesabına sayıldığına dair üzerine meşruhat düşülmüş ilgili beyannamenin fotokopisi alındıktan sonra hariçte işleme izni sahibi firmaya iade edilmek üzere
NOT:
Gerekli görülmesi halinde yukarıdaki bilgi ve belgeler dışında bilgi ve belge istenmesine veya yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden birinin veya birkaçının istenmemesine Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) ve/veya izni veren ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince karar verilir.EK-7
HARİÇTE İŞLEME İZİN BELGELERİ/HARİÇTE İŞLEME İZİNLERİ iLE İLGİLİ
İTHALAT LİSTESİ
FİRMA ADI:
BELGE/İZİN TARİH VE NO:
İTHAL EDİLEN İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNÜN
GTİP
İSİM VE NİTELİĞİ
MİKTARI
(kg/ad/mt/vb)
DEĞERİ
(CIF)$
İlgili Giriş Gümrüğü ve Beyanname No
Beyanname Tarih/No
Gümrük Adı

TOPLAM

FİRMA YETKİLİSİ
İMZA VE KAŞESİ
EK-8
HARİÇTE İŞLEME İZİN BELGELERİ/HARİÇTE İŞLEME İZİNLERİ İLE İLGİLİ
GEÇİCİ İHRACAT LİSTESİ
FİRMA ADI:
BELGE/İZİN TARİH VE NO:
GEÇİCİ İHRAÇ EDİLEN EŞYANIN
GTİP
İSİM VE NİTELİĞİ
MİKTARI
(kg/ad/mt vb)
DEĞERİ
(FOB)$
İlgili Çıkış Gümrüğü ve Beyanname No
Beyanname Tarih/No
Gümrük Adı


TOPLAM
FİRMA YETKİLİSİ
İMZA VE KAŞESİ
EK-9
HARİÇTE İŞLEME İZİN BELGESİNİN KAPATILMASINA İLİŞKİN
HAMMADDE SARFİYAT TABLOSU
BELGE TARİH VE NO.:
GEÇİCİ İHRAÇ EDİLEN EŞYALAR

GB Tarih-No
Hammadde adı (1)
Miktar
Hammadde adı (2)
Miktar
Hammadde adı (3)
Miktar
Hammadde adı (4)
Miktar
Hammadde adı (5)
Miktar
Hammadde adı (6)
Miktar


TOPLAM (A)İTHAL EDİLEN İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNLER

GB Tarih/No
Hammadde adı (1)
Kullanılan Miktar
Hammadde adı (2)
Kullanılan Miktar
Hammadde adı (3)
Kullanılan Miktar
Hammadde adı (4)
Kullanılan Miktar
Hammadde adı (5)
Kullanılan Miktar
Hammadde adı (6)
Kullanılan Miktar


TOPLAM (B)
Hammadde adı (1)
Kullanılan Miktar
Hammadde adı (2)
Kullanılan Miktar
Hammadde adı (3)
Kullanılan Miktar
Hammadde adı (4)
Kullanılan Miktar
Hammadde adı (5)
Kullanılan Miktar
Hammadde adı (6)
Kullanılan Miktar
BAKİYE (A-B)


FİRMA YETKİLİSİ
İMZA VE KAŞESİEK-10
HARİÇTE İŞLEME REJİMİ İLE İLGİLİ YETKİLİ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİK ADI
SEKTÖRLER
İSTANBUL TEKS. VE KONF. İHR. BİR. GEN. SEK.
Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad.
Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL
Tekstil ve Konfeksiyon,
Deri-Kösele
İSTANBUL İHR. BİR. GEN. SEK.
Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad.
Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL
Orman Ürünleri,
Tarım-Gıda ve İçki
İSTANBUL MADEN VE METALLER İHR. BİR. GEN. SEK.
Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad.
Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL
Makina-İmalat, Demir-Çelik, Madeni Eşya, Kimya, Elektrik-Elektronik,Taşıt Araçları, Plastik, Lastik, Çimento, Seramik, Cam ve listede yer almayan diğer sektörler
EGE İHR. BİR. GEN. SEK.
Atatürk Cad. No: 382 Alsancak / İZMİR
Tüm Sektörler
DENİZLİ TEKS. VE KONF. İHR. BİR. GEN. SEK.
Halk Cad. Furkan İş Merkezi No: 28 Kat: 3 PK.402 DENİZLİ
Tekstil ve Konfeksiyon
AKDENİZ İHR. BİR. GEN. SEK.
Uray Cad. Turan İş Hanı Kat: 3-4 MERSİN
Tüm Sektörler
ULUDAĞ İHR. BİR. GEN. SEK.
Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi Cad. No: 8 Nilüfer / BURSA
Tüm Sektörler
ANTALYA İHR. BİR. GEN. SEK.
Atatürk Cad. Raşit Berberoğlu İş Hanı Kat: 6 ANTALYA
Tüm Sektörler
ORTA ANADOLU İHR. BİR. GEN. SEK.
Mahatma Gandhi Cad. No:103 G.O.P. / ANKARA
Tüm Sektörler
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHR. BİR. GEN. SEK.
İnönü Cad. Keleş Hoca Sok. No: 1 Şahinbey / GAZİANTEP
Tüm Sektörler
DOĞU ANADOLU İHR. BİR. GEN. SEK.
Cumhuriyet Cad. Eren İş Merkezi No: 86 Kat: 4-5 ERZURUM
Tüm Sektörler
KARADENİZ FIN. VE MAM. İHR. BİR. GEN. SEK.
Atatürk Bulvarı No: 19/E PK.51 GİRESUN
Gıda ve İçki
DOĞU KARADENİZ HUB.-BAK. YAĞLI TOH. VE MAM. İHR. BİR. GEN. SEK.
Pazarkapı Mah. Sahil Cad. Ticaret Borsası Binası No: 95 Kat: 3 TRABZON
Tüm Sektörler

NOT: Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü), bu tabloda Genelge ile değişiklik yapılabilir.EK-11
HARİÇTE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPATMA FORMU
FİRMA ADI:
BELGE TARİH VE NO:

İTHAL EDİLEN İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNÜN
GEÇİCİ İHRAÇ EDİLEN EŞYANIN
G.T.İ.P.
ADI VE ÖZELLİKLERİ
MİKTARI
DEĞERİ
(CIF)$
G.T.İ.P.
ADI VE ÖZELLİKLERİ
MİKTARI
DEĞERİ
(FOB)$
TOPLAM

FİRMA YETKİLİSİ
İMZASI VE KAŞESİ


customs turkey, eu customs code turkey, inward processing turkey, import turkey, export turkey, cutoms duty turkey, customs legislation turkey, import tax turkey, hs code turkey, customs clearance turkey, customs tax turkey, additional cusotms tax turkey, VAT rate turkey
Standart Cevap: Hariçte işleme rejimi hakk. yardımcı olur musunuz lütfen?

çok teşekkur ederım ancak ya bu belgelerden elınde olan var mı
ornegı cunku derste anlatmam gerek ıslemı belgelerle

Non-preferential origin of goods, Customs Tariff and Tariff, Classification of Goods , Value of Goods for Customs Purposes, Inward processing , Customs Warehousing Procedure, Temporary importation, Free Zones, Postal Customs Formalities, Penalties to be charged on operations that result in tax loss

Cevapla
Yeni Konu aç
Seçenekler Arama

ffreply
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143